ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес 30 октомври 2013 година от 14,08 часа в Административен съд – град Пловдив се проведе общо събрание на съдиите, свикано от Председателя на основание чл. 92, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗСВ, при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1. Даване мнения пред ВАС по искания за приемане на тълкувателни решения относно приложимостта на нормите на чл. 82 от ЗАНН и чл. 175, ал. 3 от ДОПК по отношение на имуществените санкции и във връзка с противоречивата практика при тълкуването и прилагането на нормите на чл. 8 и чл. 11 от Конвенция ТИР.

………………………………………………………

3. Анализиране и обобщаване практиката на съда.

………………………………………………………

 

На събранието присъстваха съдиите Георги Петров, Явор Колев, Дичо Дичев, Мария Златанова, Татяна Петрова, Таня Комсалова, Милена Дичева, Йордан Русев, Величка Георгиева, Александър Митрев, Мариана Михайлова, Недялко Бекиров, Янко Ангелов, Анелия Харитева, Здравка Диева, Стоил Ботев и съдебните помощници Даниела Пещерска, Димитър Димитров и Мария Костадинова.

Отсъстват съдиите Георги Пасков, Велизар Русинов и Любомира Несторова по уважителни причини.

 

Събранието бе ръководено от Председателя Георги Петров, а за протоколчик бе избран секретар – протоколист при съда Анастасия Христева.

…………………………………………………………

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА като практика на Административен съд Пловдив, че текстът на чл. 82, ал. 1, б.”а” от ЗАНН следва да се тълкува разширително и да се прилага и по отношение на имуществената санкция.

………………………………………………….

ПРИЕМА като практика на Административен съд Пловдив, че текстът на чл. 175, ал. 3 от ДОПК следва да се тълкува разширително и да се прилага и по отношение на имуществената санкция.

…………………………………………………..

ПРИЕМА като практика на Административен съд Пловдив, че за да се приеме електронният фиш като документ, съдържащ волеизявление на снабден с компетентност наказващ орган, не е необходимо да има посочване на имената, длъжността и да е скрепен с подпис на длъжностно лице.

…………………………………………………..

ПРИЕМА като практика на Административен съд Пловдив, че електронен фиш може да бъде издаван само въз основа на заснемане със стационарно разположена камера.

……………………………………………………

ПРИЕМА за практика на Административен съд Пловдив, че за дата на съставяне на електронния фиш се приема датата на заснемане на нарушението.

…………………………………………………….

ПРИЕМА като практика на Административен съд Пловдив, че в графата “собственик” трябва да бъде отбелязан управителят на юридическото лице или съответно името на шофьора, който е упълномощен да управлява МПС.

………………………………………………………

ПРИЕМА за практика на Административен съд Пловдив, че неизпълнението на разпоредбата на отменената ал. 3 на чл. 7 от КСО е нарушение, което се санкционира по стария ред по реда на чл. 355, а съответно след промяната се санкционира по реда на чл. 349, но във всички случаи е административно нарушение и оттам по-благоприятният режим се гледа за отделния нарушител.

………………………………………………..

ПРИЕМА като практика на Административен съд Пловдив, че по смисъла на чл. 34 от ЗАНН, моментът на откриване е моментът на подаване на съответната декларацията по нормативно установения за това ред или съответно, неподаването на такава декларация в нормативно установения срок.

…………………………………………………

ПРИЕМА, че абсолютната давност по чл. 81, ал. 3 от НК се прилага и в административнонаказателното производство.

 

……………………………………………….

ПРИЕМА, че абсолютната давност по чл.81, ал. 3 НК се прилага във връзка със сроковете по чл. 34 от ЗАНН.

………………………………………………….

 

Събранието се закри в 16.53 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/