Административно производство

 

Административните производства започват по искане на заинтересовано лице или на прокурора в определените от закона случаи.

Административните съдилища са длъжни да разгледат и разрешат съобразно закона всяко подадено до тях искане в разумен срок.

 

1. Подсъдност

 

На  административните съдилища са подсъдни всички административни дела с изключение на тези, които са подсъдни на Върховния административен съд.

 

Административните съдилища разглеждат всички дела по искания за:

 

- Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;

- Обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по Административно-роцесуалния кодекс;

-  Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

-  Защита срещу незаконно принудително изпълнение;

-  Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;

-  Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

 

-  Обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

-  Установяване неистинността на административни актове

 

Делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт, а когато то е в чужбина - от Административния съд - град София.

 

Исковете за обезщетения могат да бъдат предявени и пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя.

 

2. Оспорване на административни актове

 

Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чийто права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от акта или за които той поражда задължения.

 

Административните актове могат да се оспорят пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорването им по административен ред.

 

Административните актове могат да се оспорват пред съда по отношение на тяхната законосъобразност, в 14 ДНЕВЕН СрОК ОТ СЪОбЩАВАНЕТО им.

Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 

Жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа:

 

1. посочване на съда;

2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани

3. трите имена и адрес, личния номер - за чужденец, и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;

4. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;

5. означение на обжалвания административен акт;

6. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;

7. в какво се състои искането;

8. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.

 

В жалбата или протеста оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.

 

Към жалбата или протеста се прилагат:

 

1. удостоверение за съществуването и представителството на организация - жалбоподател;

2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;

4. преписи от жалбата или протеста, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.

 

Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт.

 

3. производство

 

Страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица.

 

Председателят на съда, негов заместник или председателят на отделението образуват административното дело, което се предава на съдия-докладчик на принципа на случайно разпределение на делата. Съдията-докладчик насрочва делото в срок не по-дълъг от 2 месеца от постъпването на жалбата в съда.

 

Административното производство пред съда завършва с постановяване на съдебно решение, в 1месечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Решението има сила за страните по делото. Ако оспореният акт бъде отменен или изменен, решението има действие по отношение на всички.

 

 

4. Обжалване 

 

Решенията на административните съдилища подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.