Подаване на книжа в съда

Правене на справки по документи

Снабдяване с копия от документи

 

Служба “Регистратура” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ. Ако в даден съд няма регистратура, всички документи се подават в деловодството на съда.

 

Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.

 

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, отделението и състава, номера на делото и годината.

 

Подаденият от Вас документ се докладва на съответния съдия-докладчик или на административния ръководител - председателя на съда. Съдията – докладчик се произнася по искането в закрито заседание в законоустановения срок.

При редовност и допустимост на молбата, съдът насрочва дата на съдебно заседание, за която лицето се уведомява чрез призовка или други съобщения. 

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието на съдебното съобщение/призовка или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат.

 

ВАЖНО: Необходимо е да знаете, че молби, с които искате препис от решения или удостоверения, както и молби, с които предоставяте на съда исканите от Вас доказателства, или вносен документ за внесена държавна такса от Вас, се подават обикновено в деловодството

 

Деловодството е мястото, където се подреждат и организират всички дела и може да получите информация за движението на делата. Информация за движението на делата може да получите и от регистратурата, както и от информационния център, ако в съда има обособен такъв.

 

В деловодството се водят и поддържат следните книги и регистри, по година и вид на делата:

 

·        Азбучник – съдържа и дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца

·        Описна книга – съдържа и осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му

·        Срочна книга – съдържа и дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело  

 

 

ВАЖНО: За да получите информация за дадено дело, трябва да знаете  номера на делото, годината, в която е образувано, състава и отделението по делото.

 

 

Можете да получите информация за Вашето дело целогодишно. По време на съдебната ваканция няма насрочени съдебни заседания, но деловодството работи по това време и можете да получите информацията, която Ви е необходима.

 

Страните и техните представители имат право и могат да поискат да се запознаят с дадено дело – за целта делата са на разположение в деловодството и страните могат да се запознаят със съответното дело преди съдебното заседание в адвокатската стая в съда или в друго, обособено за това място.

 

·        САМО СТРАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМАТ ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ДАДЕНО ДЕЛО. Други лица могат да получат достъп до делото, като покажат пред съда, че имат законен интерес по делото.

·        СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ДАВАТ ПРАВНИ СЪВЕТИ.

·        ПРОФЕСИОНАЛНА ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ ТЪРСЕТЕ ОТ АДВОКАТИ.

·        СЪДИИТЕ НЕ ПРИЕМАТ ГРАЖДАНИ И НЕ ДАВАТ КОНСУЛТАЦИИ

 

В служба “архив се съхраняват всички приключени дела и деловодни книги. За да получите информация за такова дело, трябва да знаете архивния номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, служба “Архив” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения.

 

Службата по вписванията издава удостоверения за сделки с недвижими имоти и ипотеки. Издават се удостоверения в законоустановения срок за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време. По закон, удостоверенията се издават на същия ден, в който е подадена молба, или най-късно на следващия ден. 

 

Съдебно-изпълнителната служба приема молби за образуване на изпълнителни производства и издава основни и други документи, свързани с процеса на съдебно изпълнение.

 

Фирменото деловодство води регистри (само в окръжните съдилища) за юридически лица. В тези деловодства можете да поискате информация за регистрацията на всички юридически лица.