Специфични процедури

 

 КАК ДА ПОЛУЧИМ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

Съдебните удостоверения са официални документи, издавани от съда. Използват се за получаване на документи от държавни органи или частни фирми, които са необходими във връзка с движението на дадено дело. В съответното деловодство се подава молба заедно с квитанция за внесена съдебна такса.

 

 

как да си извадим свидетелство за съдимост

 

Молбата за получаване на свидетелство за съдимост съдържа следните данни:    

 

§         трите имена и адреса на молителя § гражданство § ЕГН   

§         трите имена на родителите на молителя § дата на раждане

§         място на раждане

§         защо е необходимо удостоверението (напр. кандидатстване за работа)

 

Заедно с молбата се подават и следните документи:

 

§         документ за самоличност

§         удостоверение за раждане

§         удостоверение за наследници, ако е необходимо свидетелство за починал роднина

 

Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се подава пълномощно от съответния роднина, което упълномощава молителя да поиска издаването на свидетелство за съдимост. Ако молбата се отнася до лице, с което нямате роднински връзки, писмото трябва да бъде заверено от нотариус.

 

Необходима е и квитанция за внесена държавна такса (2 лв.). В някои съдилища има банкови клонове в сградата на съда. Ако няма такъв, съдебните служители ще Ви обяснят къде трябва да се направи плащането.

 

Съдът издава свидетелството за съдимост в деня на поискването, когато това е възможно, но не по-късно от 3 дни от постъпване на молбата. Ако молбата се подава в районен съд, различен от районния съд по месторождението на молителя, срокът за издаване на свидетелство е до 7 дни от подаване на молбата.

 

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Според Закона за обществените поръчки, за да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва да представите удостоверения, че:

§         фирмата Ви не е обявена в несъстоятелност или е в производство за обявяване на несъстоятелност,

§         фирмата Ви не се намира в ликвидация,

§         фирмата Ви не е лишена от правото да упражнява търговска дейност,

§         фирмата Ви няма парични задължения към държавата или задължения към осигурителни фондове,

§         Вие не сте осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не сте реабилитиран.

 

Молбата се подава в съответния съд заедно с квитанция за внесена съдебна такса.

 

Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние се подава във фирменото деловодството (само на окръжни съдилища). В него се посочва, че фирмата Ви не е обявена в несъстоятелност, не е в производство за обявяване на несъстоятелност и не се намира в ликвидация.

 

Молба за издаване на удостоверение за банкрут се подава в деловодството на наказателното отделение. В него се посочва, че фирмата Ви не е лишена от правото да упражнява търговска дейност. (само в окръжни съдилища)

 

Молба за издаване на свидетелство за съдимост се подава в бюро “Съдимост” в съответния районен съд. То удостоверява, че не сте осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

 

Молба за издаване на удостоверение дали имате задължение към държавата се подава в съдебно-изпълнителната служба.