Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Пловдив, 05.02.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХVІ състав в закрито заседание на пети февруари две хиляди и девета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КАЛИН КУМАНОВ

 

като разгледа докладваното от председателя АХД № 214 по описа на съда за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.175 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Постъпила е молба от Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив чрез заместник-директора й Георги Арнаудов, упълномощен да изпълнява правомощията на директор съгласно заповед № ЗЦУ-836/24.11.2008 г. на Изпълнителния директор на НАП, за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 42 от 13.01.2009 г., постановено по настоящото дело, относно диспозитива по отмяната на Ревизионен акт № 2600945/02.11.2007 г. на ТД на НАП-гр.Хасково, в частта за непризнатия на "Еском" ООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул."Епископ Софроний" №12, Булстат: 040433493 данъчен кредит.

Молителят претендира поправка на допуснатата грешка, като при отмяната относно отказан данъчен кредит вместо "за разликата над 333,29 лв. ведно със следващите се върху тази сума лихви 53,87 лв.", се посочи "в размер на 333,29 лв.".

След като се запозна с обстоятелствата по делото съдът намери за уста-новено следното:

В мотивната част на цитираното решение относно правото на данъчен кредит за стоките и услугите по поддръжка, ремонт и експлоатация на автомобил "Фиат Фиорино" - тип "пикап", за 11-те месеца на 2006 г. без м.февруари, действително е посочено, че това право следва да бъде признато в размер на 333,29 лв., а за останалите леки автомобили – 6 на брой, съдът е приел, че правилно е отказано право на приспадане на данъчен кредит на посоченото правно основание чл.65, ал.1, т.3 ЗДДС /отм./.

В настоящото производство съдът счита, че от съдържанието на мотивите към съдебния акт може безпротиворечиво да се достигне до извода, че волята на съда е била да уважи частично подадената до него жалба и да признае правото на данъчен кредит в размер именно на 333,29 лв., като отмени атакувания ДРА в частта му относно отказаното право именно за 333,29 лв.

При постановяването на решението е допуснал техническа грешка, която следва да бъде отстранена по реда на чл.175 АПК. Като намери, че посочената очевидна фактическа грешка в съдебния акт е налице, съдът счита, че следва да допусне исканата промяна.

 

Така мотивиран и на основание чл.175 от Административно-процесуалния кодекс, Съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 42 от 13.01.2009 г., постановено по АХД № 214 на Пловдивския административен съд за 2008 г., в частта, с която е отменен Ревизионен акт № 2600945/02.11.2007 г. на ТД на НАП-гр.Хасково, в частта, с която на "Еском" ООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул. "Епископ Софроний" №12, Булстат: 040433493, не се признава данъчен кредит за разликата над 333,29 лв. ведно със следващите се върху тази сума лихви 53,87 лв., като:

ВМЕСТО: "за разликата над 333,29 лв. ведно със следващите се върху тази сума лихви 53,87 лв.",

ДА СЕ ЧЕТЕ: "в размер на 333,29 лв.".

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :