О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Пловдив, 9 февруари 2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ в закрито съдебно заседание на  девети февруари две хиляди и девета година в състав:

            

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИН КУМАНОВ

 

като разгледа ЧАХД № 122 по описа на съда за 2009 г., докладвано от председателя, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.144, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.88, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Постъпила е частна жалба от "Булмилк" ЕООД, Булстат: 115842279, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Брезовска" №1, против Решение № 12/07.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 20-15-619/12.12.2008 г. на "Булмилк" ЕООД срещу Заповед № 230/27.11.2008 г., издадена от началника на сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-Пловдив.

Жалбоподателят претендира нищожност на оспорената заповед поради липсата на предвидените в ДОПК процесуални предпоставки за издаването й. Настоява и че не е реализиран фактическият състав на чл.177 от ЗДДС, както и че в случая не е налице материална компетентност на издателя на административния акт. Счита, че по преписката няма данни за образувано ревизионно производство срещу неговия доставчик, като изтъква и липсата на мотиви относно обстоятелството с какво ревизионното производство срещу С.Н.Й. като ЕТ "Камелия-992-Светла Йонова" е от значение за неговата ревизия. Иска от съда да обяви за нищожна Заповед № 230/27.11.2008 г., издадена от началника на сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-Пловдив.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Фактическата обстановка по делото е следната:

Със Заповед за възлагане на ревизия № 801361/20.08.2008 г., издадена от Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП гр. Пловдив, е възложено извършването на ревизия на "Булмилк" ЕООД, Булстат: 115842279, относно приложението на ЗДДС за периода 01.03.2007 г.-30.09.2007 г. Ревизията е повторна след отменително решение  № 608/ 07.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив. В изпълнение на указанията, дадени от по-горе-стоящия административен орган, ревизиращият орган по приходите е отправил запитване до ТД на НАП-гр.Видин относно обстоятелството дали има възложена ревизия на С.Н.Й. като ЕТ "Камелия-992-Светла Йонова", извършено ли е спиране на ревизионното производство и на какво основание (писмо изх.№ 66-17-33/23.10.2008 г.).

С писмо изх.№ 7537/31.10.2008 г. ТД на НАП-гр.Видин отговаря, че на посоченото лице е възложена ревизия, ревизионното производство е спряно със Заповед № 52/16.10.2008 г., издадена от началника на сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-Видин на основание образувано срещу лицето досъдебно производство № ЗМ 56/2008 г. на отдел ГД "ППООРП" София. Цитираната по-горе заповед е приложена към писмото-отговор.

Ревизиращият орган е отправил до органа по възлагането искане за споране на резивията на частния жалбоподател, като се е мотивирал с горе-описаните обстоятелства. Със Заповед № 230/27.11.2008 г., издадена от началника на сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-Пловдив ревизионното производство по ЗВР № 801361/20.08.2008 г. на същия орган. Заповедта е оспорена по административен ред и с Решение № 12/07.01.2009 г. Директорът на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив е оставил без разглеждане жалбата на "Булмилк" ЕООД, като е прекратил производството по същата жалба.

От правна страна съдът съобрази следното:

На първо място следва да се отбележи, че предмет на обжалване в настоящото съдебно производство е прекратителното решение на Директора на Дирекция "ОУИ", а не първоначалният административен акт. Това е така, защото жалбата срещу този акт не е разгледана по същество, и именно поради тази причина е образувано частното съдебно производство. Спорът между страните е за допустимостта за оспорване на заповедта за спиране на ревизията. Ето защо съдът намира, че не следва да разглежда оплакванията на жалбоподателя по същество, а да ограничи предмета на преценката си до това, което законът предписва: правилна ли е преценката на по-горе-стоящия административен орган за недопустимост на оспоравнето, и оттам – законосъобразно ли е прекратителното му решение. Фактът че се претендира нищожност на оспорената заповед, означава, че искането за обявяване на нищожността може да се предявява без ограничение във времето, но не и че в хода на частното производство може да бъде разглеждан този довод, доколкото за да се развие съдебното производство по ДОПК, задължително следва да е изчерпан административният ред за обжалване.

Отговор на спорния по делото предмет дава правилото на чл.144, ал.1 ДОПК. По силата на цитираната правна норма по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго. Това друго е предвидено в чл.34, ал.3, изр.второ с.к., който гласи: Производството се спира със заповед, която се връчва на заинтересованите лица и не подлежи на обжалване. Разпоредбата на кодекса е ясна, категорична и не буди съмнение. Разглежданият административен акт е от категорията на изрично изключените от обхвата на оспорване. Защита срещу такъв акт е възможна в хода на производството по обжалване на издадения ревизионен акт.

От изложеното следва, че подаването на жалбата е било недопустимо. Производството, образувано по повод жалбата срещу неподлежащ на оспорване административен акт правилно е било прекратено от по-горе-стоящия административен орган. Ето защо прекратителното решение следва да бъде оставено в сила като законосъобразно.

Така мотивиран и на основание чл.88, ал.3 от АПК, Съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/07.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 20-15-619/12.12.2008 г. на "Булмилк" ЕООД, Булстат: 115842279, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Брезовска" №1, срещу Заповед № 230/27.11.2008 г., издадена от началника на сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-Пловдив и производството по жалбата е прекратено.

 

Определението е окончателно.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: