РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Пловдив, 23 февруари 2009 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

                     ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, ХVІІ състав, в закрито заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и девета година                                                                                                                         

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :      ТАТЯНА НАНКОВА

 

разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ч. адм. дело № 169 по описа за 2009 г. и взе предвид следното :

                        Производството е по реда на чл.153, ал. 7 от ДОПК.

                        Образувано е по жалба на А.М.С., в качеството му на ЕТ “Електра – А.С.”, със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. “Велико Търново” № 7, обл. Смолян против Решение № 19/09.01.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт /РА/ № 210800272/08.12.2008 г. издаден от ТД на НАП гр. Смолян, в обжалваната част, с която са установени следните данъчни задължения: данък по ЗДДС в размер на 44 833,40 лв. и лихви в размер на 11 337,54 лв. и задължения по ЗДДФЛ в размер на 20 169,60 лв. и лихви в размер на 5 251,20 лв.

Жалбоподателят оспорва посоченото решение на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив като неправилно и незаконосъобразно, и иска неговата отмяна.

Пловдивският административен съд, след като обсъди данните по делото, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предмет на обжалване в настоящото производство е отказа за спиране изпълнението на РА № 210800272/08.12.2008 г. издаден от ТД на НАП гр. Смолян, с който на А.М.С. с ЕТ “Електра – А.С.” са установени задължения в общ размер на 81 591,74 лв. /главница и лихви/, обективиран в Решение № 19/09.01.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП. Посоченият РА е обжалван по административен ред, видно от приложената по преписката жалба с вх. № 11112Д/30.12.2008 г. по описа на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив.

За да откаже спиране изпълнение на оспорения РА, горестоящият в йерархията административен орган е приел, че искането за спиране е неоснователно, тъй като след преглед на административната преписка и извършена допълнителна проверка, е констатирано, че за установените с обжалвания административен акт задължения не са наложени обезпечителни мерки от публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Смолян, нито е направено предложение за налагане на обезпечение в посочения размер по смисъла на чл. 153, ал. 3 от ДОПК.

Жалбоподателят възразява срещу така постановеното решение от Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, без да излага конкретни аргументи.

Общият принцип в производството по обжалване на ревизионните актове е, че обжалването им не спира тяхното изпълнение. Този принцип е залегнал и в разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от ДОПК. В следващите алинеи на посочения член са уредени реда и условията, при които се допуска спиране на изпълнението на ревизионния акт във фазата на обжалването му по административен ред. Предвидено е, че изпълнението на ревизионния акт може да се спре по искане на жалбоподателя (само за частта на ревизионния акт, която е обжалвана), като искането се подава до органа, компетентен да разгледа жалбата, като към него се прилагат доказателства за направеното обезпечение в размера на главницата и лихвите, а в случаите, когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер (чл. 153, ал. 3 ДОПК).

Съгласно чл. 153, ал. 4 ДОПК, решаващият орган е длъжен да спре изпълнението на ревизионния акт, ако представеното обезпечение е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа и е в размера по ал. 3, т.е. в размера на главницата и лихвата, определена с обжалвания РА или частта, която се обжалва, включително и лихвата до датата на подаване на искането. В останалите случаи горестоящият в йерархията административен орган, извършва преценка съобразно представеното, съответно предложеното обезпечение и може да спре изпълнението, като задължи компетентния публичен изпълнител в определен срок да наложи обезпечителни мерки върху предложеното като обезпечение имущество, като спирането на изпълнението има действие от датата на налагане на обезпечителните мерки от публичния изпълнител (чл. 153, ал. 5 ДОПК).

В изпълнение на възложените му от законодателя правомощия, Директорът на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, действайки при условията на чл. 153, ал. 5 ДОПК (тъй като жалбоподателя не е представил обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа), е извършил обоснована и законосъобразна преценка, че не са налице основания за спиране изпълнението на оспорения РА, тъй като молителят не е представил доказателства за обезпечение на публичното вземане в размера на главницата и лихвите към датата на подаване на искането, нито е направил предложение за обезпечение в същия размер.

Пред настоящата съдебна инстанция също не са представени никакви доказателства, за направено обезпечение на публичното вземане в размера по ал. 3 на чл. 153 от ДОПК. В конкретния случай, в жалбата, с която е сезиран съда, дори не се съдържа предложение за обезпечение до размера на обжалваемия интерес.

С оглед изложеното се налага извода, че оспореното решение е обосновано и законосъобразно, а жалбата като неоснователна ще следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл. 153, ал. 7 от ДОПК, Пловдивският административен съд, ХVІІ състав

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на А.М.С., в качеството му на ЕТ “Електра – А.С.”, със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. “Велико Търново” № 7, обл. Смолян против Решение № 19/09.01.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт /РА/ № 210800272/08.12.2008 г. издаден от ТД на НАП гр. Смолян, в обжалваната част, с която са установени следните данъчни задължения: данък по ЗДДС в размер на 44 833,40 лв. и лихви в размер на 11 337,54 лв. и задължения по ЗДДФЛ в размер на 20 169,60 лв. и лихви в размер на 5 251,20 лв.

           

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                       

           

 

 

                                               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :