Р Е Ш Е Н И Е

 

  56

 

 

гр.Пловдив   19.01.2009г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ ІХ състав в открито съдебно заседание от осемнадесети декември две хиляди и осма  година, в състав:

                    

                                                                                                                        Председател: Велизар Русинов                  

 

            при секретаря Веселина Елкина и Прокурор Георги Пенев от Окръжна Прокуратура Пловдив като разгледа докладваното от председателя на състава  ах. дело № .216 /2007 г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 203 АПК във връзка с чл. 1,ал.1, от ЗОДОВ.Образувано е по искова молба на Д.Т.Г. ***  против Кмета на Община Стамболийски.Искова молба на ищеца Д.Т.Г. е за  обезщетение от незаконосъобразни бездействия на ответника.Твърди се че с констативен акт № 5/26.03.2003 г.е установено от ответника незаконно строителство извършено от ищеца на гараж, работилница и антре, находящи се  в с. Йоаким Груево, ул. „Девета”  № 10 ;С Констативен акт № 52/11.06.2004 г. е установено незаконно строителство извършено от ищеца на външна тоалетна, находяща се на описания по-горе адрес съставляващ УПИ ХХХІV -769 от кв. 20  по плана на с. Йоаким Груево, Община Стамболийски одобрен със Заповед № 1237/30.07.1986 г. и Заповед № 245/12.08.2004 г. В молбата се излагат доводи, че от премахването на незаконните строежи ищецът е претърпял вреди, както и претендира по отношение на незаконните строежи на негови съседи, описани като заинтересовани лица в настоящото производство, че поради несъбарянето им за него възниквал правен интерес за водене на  настоящото производство. Направено е искане съдът да постанови решение ,с което да осъди Кмета на Община Стамболийски и да разпореди да бъдат премахнати незаконните строежи на третите заинтересовани лица. Направено е особено искане в  искова молба за назначаване на съдебна експертиза с посочена задача в искането.

            ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Стамболийски – редовно уведомен, не взема становище по исковата молба.

            Заинтересована страна Г.Д.Г. – редовно уведомен, не взема становище по исковата молба.

            Заинтересована страна Т.Й.М. – редовно уведомен, не се явява.

           Окръжна прокуратура – Пловдив –  редовно уведомена, не взема становище по исковата молба. Исковата молба е подадена е от страна имаща правен интерес от оспорването ,поради което е допустима.Разгледана по същество е неоснователна.След  преценка на доказателствата по отделно и в съвкупност по делото, съдът прие  за установено следното: ищецът Д.Т.Г. в исковата си молба твърди и тези твърдения не са оспорени от ответника, че към 2003 г. с актове на Община Стамболийски е констатирано незаконно строителство от ищеца, което се потвърждава от приетото и неоспорено от ищеца заключение по СТЕ допусната по искане на ищеца, а именно: че с Констативен акт № 5/26.03.2003 г. са установени  построени от ищеца без необходимите строителни книжа гараж, работилница и антре, с Констативен акт № 52/11.06.2004 г. е  установена построена от ищеца външна тоалетна  и при проверка на обекта от служители на ответника не са представени документи за собственост или учредено право на строеж. От огледа на място извършен от вещото лице и от предоставените документи е установено, че  гаража, входното антре и дворната тоалетна са съборени, а работилницата не е съборена. С оглед горното съдът счита, че предявените обективно съединени искове с промяната на размерите на претенциите, които се претендират  с молба от ищеца на л.111 от делото с оглед  определените суми в приетото по делото заключение на вещото лице по СТЕ ,допусната по искане на ищеца са неоснователни.Липсва незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган и длъжностно лице при или по повод изпълнение на административна дейност, които да са отменени по съответния ред, няма настъпила вреда от такъв акт, не се доказа от ищеца причинна връзка между твърдяните актове и настъпилия вредоносен резултат. При липсата на  посочените по-горе елементи от фактически състав какъвто е процесния казус не може да се реализира отговорност на ответника,който е неправилно посочен от ищеца . С оглед изложеното исковете следва да бъдат оставени без уважение като недоказани.Ищецът не оспори констативните актове ,както и не представи доказателства, установяващи противното на установеното с тях. Ищецът твърди ,че сам е съборил процесните строежи.

        Поради горното, съдът счита, че  предявените искове от ищеца са неоснователни и недоказани и  следва да бъдат отхвърлени.

        От развитието на производството  разноските следва да останат както са направени.На ответника не следва да се присъждат разноски т.к. такива не са направени.

         С оглед горното съдът,

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТХВЪРЛЯ исковете  на Д.Т.Г. ***  против Кмета на Община Стамболийски.

          Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 

                      

 

                                      

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: