РЕШЕНИЕ

 

гр. Пловдив, 30.01.2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІІ състав в закрито  заседание на тридесети януари две хиляди и девета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 като разгледа докладваното от съдията Г.П. административно дело № 470/07 по описа за 2007год., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е образувано по повод молба вх. № 1199 от 26.01.2009г. от адв. М.К., пълномощник на жалбоподателя С.Р.Д., с която на основание чл. 175 от АПК се иска поправяне на явна фактическа грешка в Решение № 1231 от 21.11.2008г., постановено по настоящето административно дело, изразяваща се в това, че погрешно в мотивите на решението е записано, че жалбата е “неоснователна”, вместо “основателна”.

Молбата е допустима и същата е основателна, поради следното:

С Решение № 1231 от 21.11.2008г. настоящият съдебен състав е отменил, като незаконосъобразна Заповед № РД – 09-358/26.04.2007г. на  Кмета на Община Марица, с която е определен за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І-ООД /общественообслужващи дейности/, кв. 36 по регулационния план на с. Войводиново, община “Марица”, с площ от 485 кв.м., ведно с построения в него едноетажен метален павилион с площ от 70 кв.м.

Видно и от мотивите и от диспозитива на решението е, че съдът е приел жалбата за основателна, тъй като при провеждането на процедурата е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващи се в следното: процедурата по продажба на горепосочения имот е следвало да бъде проведена не по ЗОС, а по ЗПСК; дори приложимият закон да е бил ЗОС, а не ЗПСК, то е била нарушена разпоредбата на чл. 50 от НРПУРОИ на Община “Марица” - не е спазен определеният в нормата 30 - дневен срок; в Заповед №  РД – 09-338  от 21.04. на Кмета на Община “Марица” не е отбелязана годината на издаването й.

Съобразно чл. 175 от АПК по свой почин или по искане на страна, съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни очевидни неточности. Явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Видно от гореизложеното е, че в случая е налице несъответствие между формираната воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението, поради което Съдът

 

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1231 от 21.11.2008г., постановено по административно дело № 470/07 по описа за 2007год. на Административен съд – Пловдив, като на стр. 2 на същото, ред трети следва да се чете “Жалбата е основателна, поради следното:”

          Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                  

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :