РЕШЕНИЕ

 

№ 196

 

град Пловдив,  19 февруари   2009 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

                    

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, 11 с., в открито заседание на  деветнадесети  ноември   през две хиляди и осма година,  в състав:

 

                                                                                                                     Председател:  Милена  Несторова - Дичева  

                                            

при секретаря Марина Чиракова  и участието на прокурора Махмудиев,  като разгледа   докладваното от председателя административно  дело № 783 по описа за 2007 г. , и за да се произнесе,  взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл.156, ал.1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс / ДОПК /.

            Образувано е по жалба на ЕТ”Дони 2000-А.С.”*** с ЕИК  по БУЛСТАТ 115573462 против  Ревизионен акт № 1600094 от 26.03.2007 г. по описа на ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с решение № 464 от 11.05.2007 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив при ЦУ на НАП.  Иска се отмяна на РА с твърдения за незаконосъобразност на същия, изразяваща се в допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон. В жалбата се излагат конкретни съображения по отделните доставчици на търговеца. В съдебно заседание и в представена писмена защита се навеждат допълнителни аргументи съобразно с изложеното в жалбата.

            Ответникът по жалбата - Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, чрез процесуалният си представител ст.юрк. Костадинова е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я отхвърли. Твърденията са, че законосъобразно  е отказан данъчен кредит от страна на органите по приходите. Подробни съображения са развити в представена  писмена защита. Претендира се  присъждането на юрисконсултско възнаграждение.

            Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр.Пловдив е на становище, че жалбата е основателна и следва да бъде  уважена.

            Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа  и правна страна следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, след провеждане на оспорване по административен ред,  при наличие на правен интерес,  в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, след преценка на доказателствата от административната преписка и тези събрани в хода на настоящото съдебно производство, поотделно и в тяхната съвкупност, същата  е неоснователна  по следните съображения:

Самото ревизионно производство е започнало със  Заповед за възлагане на ревизия № 4351/11.10.2006 г. на основание чл.112 и чл.113 от ДОПК , с която   е възложено да бъде извършена ревизия на А.Г.С. с ЕГН ********** и ЕИК по БУЛСТАТ 115573462 от гр.Пловдив, ул.”Илия Енчев” № 16. Възложено е ревизията да бъде извършена  от Фани Костадинова Трендафилова на длъжност старши инспектор по приходите – р-л екип и Снежанка А. Белчева на длъжност – инспектор по приходите и същата да бъде с обхват Данък по чл.34, 35, 36 от ЗКПО за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.; Данък по чл.36, 38 и чл.40 от ЗОДФЛ за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.; Данък върху доходите на физическите лица за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. и Данък върху добавената стойност за периода от 01.02.2002 г. до 31.12.2005 г. Определено е ревизията да завърши до 11.01.2007 г. С последваща Заповед № 94/09.01.2007 г. е продължен срока за извършване на ревизията до 11.02.2007 г. Въз основа на извършената ревизия , на основание чл.117 от ДОПК, е съставен ревизионен доклад №94/26.02.2007 г. от екип от ревизори в състав Фани Костадинова Трендафилова на длъжност старши инспектор по приходите – р-л екип и Снежанка А. Белчева на длъжност – инспектор по приходите, за което  жалбоподателят е надлежно уведомен.  Със заповед № К 94/26.02.2007 г. на основание чл.119, ал.2 от ДОПК е определена Фани Костадинова Трендафилова на длъжност старши инспектор по приходите за компетентен орган по издаването на ревизионния акт на А.Г.С. с ЕГН ********** и ЕИК по БУЛСТАТ 115573462 от гр.Пловдив, ул.”Илия Енчев” № 16. Ревизията е приключила с издаването на Ревизионен акт № 1600094/26.03.2007 г., който от своя страна е обжалван изцяло по административен ред  пред Директора на Дирекция  “Обжалване и управление на изпълнението”  гр.Пловдив, който пък със свое Решение № 464/11.05.2007 г. го е потвърдил   по отношение на непризнат данъчен кредит на стойност 58 120.06 лв., допълнително начислен ДДС в размер на 1 154.29 лв. и прилежащите лихви от 29 838.41 лв.

            В хода на съдебното производство, освен представената от страна на органите на приходната администрация преписка по издаването на процесния РА, е ангажирана и ССЕ. Направеното  заключение и по основната и по допълнително поставената задача, като обективно и безпристрастно дадено, разгледано в съответствие с останалите събрани по делото доказателства, се кредитира от настоящия състав на Административен съд – Пловдив. То потвърждава направените от страна на органите на приходната администрация изводи в насока на наличието на законовите предпоставки за отказ за ползване на данъчен кредит по ЗДДС. Същевременно от жалбоподателя не бяха ангажирани други доказателства, които да наведат съда на изводи, различни от тези, които е направил административния орган. Предвид това, така оспорения  РА,  потвърден с решението на Директора на Д”ОУИ” – Пловдив, се явява законосъобразен и съответно следва да бъде потвърден като се вземе предвид по-конкретно  следното:

1.Относно отказан данъчен кредит в размер на 30 731.40 лева по 31 броя фактури, издадени през м.08.2003 г. от “Агрипина 5”ЕООД. Предмет на доставките са 602.500 тона амониев нитрат. Данъкът по фактурата не е платен по “ДДС-сметка” на доставчика. Съгласно протокол за извършена насрещна проверка  № 16-05-4351-06/31.10.2006 г. при ТД на НАП – Пловдив е констатирано, че дружеството е със служебно прекратена регистрация по ЗДДС на основание чл.116, ал.2, т.2 б.”Б” от същия закон, считано от 24.11.2003 г. При проверка в досието на дружеството е установено, че фактурите са издадени и отразени в дневника за продажбите и в справката – декларация по ЗДДС за съответния данъчен период. За целите на насрещната проверка е изготвено искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице с изх.№ 70-00-13044/19.10.2006 г., за връчване на което са извършени две посещения на декларирания от доставчика адрес за кореспонденция. Същите са документирани с Протоколи № 10072-05/19.10.2006 г. и № 1023405/30.10.2006 г., като в тях е констатирано, че на този адрес няма фирма с наименования “Агрипина 5”ЕООД и не може да бъде открито лице за контакт с органите на приходната администрация. Предвид наличието на горните обстоятелства и изготвено Съобщение по чл.32 от ДОПК с № 70-00-13551/31.10.2006 г., което е поставено на публичното табло в ТД на НАП – Пловдив и доставчикът е призован да се яви с цел връчване на ИПДПОЗЛ. Съобщението е изпратено до дружеството  и по пощата  с обратна разписка, като писмото е върнато обратно с направена от страна на пощенския служител отметка “Получателят непознат на посочения адрес”. След изтичане на законоустановения 14-дневен срок Съобщението е свалено от съответното табло, с което Искането се смята за редовно връчено.Представител на “Агрипина 5”ЕООД не се е явил и съответно не е  представил изисканите то проверяващите документи и обяснения по повод издадените данъчни фактури. Независимо от тези факти и обстоятелства, ревизиращият екип е извършил проверка в системата  ЕСГРАОН, в резултат на която е констатирано, че лицето Кебре Али Лападжи в качеството му на управител на “Агрипина 5”ЕООД е починало на 03.04.2004 г. В хода на ревизията е изпратено до Община Пловдив, район “Централен” Искане с изх.№ 06-00-652/17.10.2006 г. за предоставяне на информация за наследниците по закон на лицето Кебре Али Лападжи с ЕГН **********. В отговор от 24.10.2006 г. от страна на Община Пловдив е представено исканото Удостоверение за наследниците на починалото лице. Освен това ревизиращите органи са изпратили и до Окръжен съд – Пловдив Искане за предоставяне на информация за актуално  състояние на “Агрипина 5”ЕООД по фирмено дело 331/2002 г. С писмо изх. № 25787/27.10.2006 г. е получен отговор, към който е приложено и Удостоверение за актуално състояние, получено вследствие на всички извършени промени до последното съдебно решение № 700 от 28.01.2002 г. Съгласно това Удостоверение едноличен собственик на капитала на дружеството е Кебре Али Лападжи, като същото се управлява и ръководи от него. В хода на ревизията, органите по приходите при ТД на НАП – Пловдив са предприели действия по издаване на ИПДПОЗЛ на наследниците по закон на Кебре Али Лападжи. Същите са връчени на лицата по реда на чл.30 от ДОПК, като в законоустановения срок от тяхна страна  не са представени изисканите документи и писмени обяснения. Тези обстоятелства са документирани с Протоколи № 1025805/31.10.2006 г. и № 1042405/09.11.2006 г. При проверката е изготвено Искане за представяне на документи с изх. № 70-00-13038/19.10.2006 г. до лицето Данаил Руменов Луканов от гр.Пловдив, ул.”Генерал Скобелев” № 40, притежаващ пълномощно с рег. № 161/17.12.2004 г. с упълномощител Исмаил Мамер Лападжи -  наследник и правоприемник на едноличния собственик на “Агрипина 5”ЕООД. Искането е връчено на лицето на 21.10.2006 г. по реда на чл.30 от ДОПК, като в законоустановения срок от страна на упълномощеното лице не са представени изисканите документи и обяснения. Видно от приложените от страна на “Агрипина 5” ЕООД първични счетоводни документи ревизиращият екип установява, че спорните данъчни фактури са съставени и подписани от лицето Данаил Руменов Луканов, притежаващ пълномощно с рег. № 1585/13.03.2002 г. с упълномощител Кебре Али Лападжи в качеството му на управител на “Агрипина 5”ЕООД. Видно от представеното пълномощно Кебре Али Лападжи е бил неграмотен. Относно обекта на фирмата – магазин в с.Караджово е констатирано, че на този адрес няма и не е имало такъв обект, както и фирма с такова наименование. При извършена от страна  на ревизиращия екип проверка в информационната система на НОИ  е установено, че за фирма “Агрипина 5”ЕООД няма подадени данни  за вписани трудови договори, съгласно Справка № 7 – Актуално състояние  на трудови договори, вписани от осигурител. Справката е присъединена  към преписката с Протокол № 10066-05/18.10.2006 г. На 17.01.2007 г. в деловодството на ТД на НАП – Пловдив са входирани документи, изпратени по куриерска фирма от името на Данаил  Руменов Луканов по повод връченото му по реда на чл.30 от ДОПК Искане  за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице с изх. № 70-00-130038/19.10.2006 г. Представени са копия на пълномощните  с рег. № 1585/13.03.2003 г. и рег. № 161/17.12.2004 г.;  удостовериние за наследници на Кебре Али Лападжи с № 1396/20.01.2005 г., издадено от Община Пловдив, Район “Централен”; фактурите издадени към ЕТ”Дони – А.С.”; справка – декларация на “Агрипина 5”ЕООД касаеща м.08.2003 г.; копие от дневни отчети на касовия апарат; копие от свидетелство за регистрация на ЕКАФП; разшифровка на счетоводна сметка 4532 за м.август 2003 г.; 4 бр.фактури на предходен доставчик  - “НИК 97” АД; протокол за доброволно предаване на документи на МВР сектор Икономическа полиция. Предвид така приложените документи, ревизиращият екип е направил извода, че от страна на доставчика не се представят доказателства относно наличието на складова база за съхранение на съответните количества амониев нитрат, за наличие на кадрови и технически потенциал за осъществяване на фактурираните доставки, за счетоводната отчетност във връзка с доставките, както и транспортни документи – товарителници, пътни листове, фактури за превоз и други подобни, доказващи транспортирането на стоката от прекия доставчик до получателя по въпросните фактури. С оглед на посоченото, органът по приходите при ТД на НАП – Пловдив е отказал на ревизираното лице правото му на приспадане на данъчен кредит в размер на 30 731.40 лв., предвид установените за доставчика “Агрипина 5”ЕООД обстоятелства, визирани в разпоредбата на чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС. Така направените изводи от страна на административния орган са правилни. Непредставянето на всички изискани от доставчиците документи и поставило органите на приходите в невъзможност да установят фактите и обстоятелствата, свързани с реалното осъществяване на доставките. Предвид факта, че исканите документи не са представени, ревизиращия орган не е могъл да установи наличието на тези условия, които са предпоставка  за ползване на данъчен кредит. Правилни са констатациите в насока на това, че неизрядността на доставчиците по сделките рефлектира неблагоприятно върху получателя по същите сделки, като за него, съгласно разпоредбата на чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС не възниква правото на приспадане на данъчен кредит, в размер, определен по реда на ал.5 от същия член.

2.Относно отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 17 399.14 по 7 броя фактури , издадени през м.05.2002 г., м.07.2002 г., м.08.2002 г. и м.12.2002 г. от ЕТ”Петър Запрянов” с предмет на доставките 338.35 тона амониева селитра. Данъкът по фактурите не е платен по “ДДС-сметка” на доставчика. Съгласно Протокол за извършена насрещна проверка № 16-05-4351-03/03.11.2006 г. при ТД на НАП-Хасково се удостоверява, че фактурите са издадени на ЕТ”Дони 2000 – А.С.” и са отразени  в дневника за продажбите и в справките-декларации по ЗДДС за съответните данъчни периоди. Данъкът е начислен по реда на чл.55, ал.6 от същия закон. Разплащането по фактурите  е извършено в брой. На проверяването лице е връчено ИПДОПЗЛ  с изх.№ ДК 2-02-00-1312/24.10.2006 г. В изпратения протокол за насрещна проверка е отразено, че ЕТ”Петър Запрянов” не разполага със складова база, както и кадрови ресурс за извършване на доставките. Лицето сочи, че продажбите се извършват  на място от базите на предходния доставчик в гр.Димитровград, като лицето  Петър Запрянов Петров отговаря лично за  приемането и реализацията на стоките. Предходни доставчици на амониевата селитра  са “Агрохим” ООД – Димитровград по фактури с № 12027/22.04.02 г., № 12111/21.05.2002 г., № 12116/27.05.2002 г. и “ТИ ВИ БИ”ООД – гр.Димитровград  по фактури с № 4662/28.10.2002 г. и № 4667/30.10.2002 г. Ревизиращият екип е извършил насрещни проверки на визираните предходни доставчици резултатите от които са подробно описани в констативната част на издадения Ревизионен доклад.

След извършен анализ на всички събрани в хода на ревизията и приложени към преписката документи, ревизиращият екип е формирал извода, че прекият доставчик ЕТ”Петър Запрянов” не представя  доказателства относно транспортирането и реалното предаване на съответните количества амониева селитра  след като от него са били изискани такива по повод връчено ИПДПОЗЛ. От приложените материали  по преписката е видно, че доставчикът не разполага със собствена или наета база за съхранение на торове, а такава е била необходима с оглед периодите, в които е  придобита амоноевата селитра от ЕТ”Петър Запрянов” и периодите, в които същата е продадена на ЕТ”Дони 2000 – А.С.”. Освен това, доставчикът не представя  и транспортни документи, съпътстващи доставките като пътни листове, товарителници, експедиционни бележки или други подобни. От своя страна ревизираното лице не доказва  транспортирането на фактурираните количества амониева селитра, като заявява, че транспорта не е за негова сметка. Предвид посоченото, органът по приходите при ТД на НАП – Пловдив е отказал правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 17 399.14 лева по фактурите, издадени през съответните периоди на  2002 г. от ЕТ”Петър Запрянов” поради наличие на обстоятелствата визирани в разпоредбата на чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС.

В тази връзка от страна на жалбоподателя е била поискана и допусната от съда ССЕ, която също проследява взаимоотношенията на дистрибуторските фирми с преките доставчици на ЕТ”Дони 2000 – А.С.”. В заключението си вещото лице посочва, че е ЕТ”Петър Запрянов” не разполага със складова база, кадри и технически ресурс за извършване на доставките. Съгласно обяснението на Петър Запрянов, същият отговаря лично за приемането и реализацията на стоките. Продажбите се се извършват на място от базите на предходните доставчици “Агрохим”ООД и “ТИ ВИ БИ” ООД гр.Димитровград. Доставките се транспортират със случаен превоз, нает на място, и са изцяло за сметка на купувача ЕТ”Дони 2000 – А.С.”.

 В крайна сметка и от заключението на вещото лице и от разпитаните в хода на съдебното производство свидетели не бяха доказани обстоятелствата свързани с транспортирането при осъществяването на процесните доставки.

3.Относно отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 5 610.00 лв. По фактури с № 2316/06.06.2002 г. и № 2317/07.06.2002 г., издадени от  ЕТ”Зодиак – Запрян Петров”, по които предмет на доставката са 102 тона амониева селитра като донъкат по фактурите не е платен по „ДДС-сметка” на доставчика.  Съгласно Протокол за извършена насрещна проверка с № 16-05-4351-02/03.11.2006 г. при ТД на НАП – Хасково, достъвчикът е регистрирано за целите на  ЗДДС лице, а фактурите са издадени и отразени в съответните отчетни регистри. Данъкът е начислен съобразно изискванията на чл.55, ал.6 от ЗДДС. Разплащането е извършено по касов път. На задълженото лице е връчено ИПЗПОЗЛ с изх.№ ДК2-02-00-1311/24.10.2006 г. От органите по приходите е установено, че фирмата не разполагасъс складова база, кадрови и технически ресурс за извършване на доставките. Предходни доставчици са „Агрохим”ООД – гр.Димитровград по № 12184/25.06.2002 г. и „ТИ ВИ БИ” ООД по фактура  № 4484/29.06.2002 г. като посочените дружества се явяват дистрибутори на „Неохим” АД – гр.Димитровград – производител на стоката. В хода на ревизията  е установено, че към фактури с № 2316 и № 2317, издадени от ЕТ”Зодиак – Запрян Петров” към ЕТ”Дони 2000 – А.С.” са приложени фискални бонове за извършено плащане в брой от фискално устройство ДТ 012889, но същите не отговарят на изискванията на чл.23, ал.2, т.10 от Наредба № 4, тъй като в боновете липсват данни за номера на фискалната памет на фискалното устройство. В тази връзка от страна на ревизиращия екипе  е и зпратено  до ТД на НАП – Хасково нови искане за извършване на насрещна проверка с изх.№ РД-18-5257/05.12.2006 г. В изпратения протокол № 16-05-4351-01/18.12.2006 г. се сочи, че на  Запрян Петров е връчено ИПДПОЗЛ с изх.№ ДК2-02-00-1579/11.12.2006 г., в отговор на което лицето представя копие от протокол № 3223/17.06.1998 г. за въвеждане в експлоатация на ФУ № ДТ 012889, тип Самсунг с ФП 02012889; свидетелство за регистрация № 928/18.05.1995 г. на данъчна служба – Видин за обект – офис за електроди и авточасти; договор № 1594/22.01.2002 г. за абонаметно обслужване на ФУ; дневни отчети на касовия апарат от 05.06.2002 г., 06.06.2002 г., 07.06.2002 г. и отчет за периода от 03.06.2002 г. до 06.06.2002 г.  При преглед на представените 3 бр. отчети на ФУ е констатирано, че маркираните обороти от продажбите са както следва: на 06.06.2002 г. в размер на 13 527.60 лв., по артикули – строителни материали 4 947.60 лв. и торове – 8570 лв. и на 07.06.2002 г. – 4947.60 лв. от продажба на строителни материали.

В писмените обяснения на лицето Запрян Петров с вх.№ ДК 2-02-00-1579/18.12.2006 г. при ТД на НАП – Хасково се посочва, че търговията за потребители на амониев нитрат в страната са осъществява чрез дистрибутори – посредници. Търговията се осъществява обикновено с използването на случаен нает превоз. Склада на доставчика – посредник се използва обекновено много рядко. Поради многообразието на конкретни случаи и големия обем на оборота на торове през посочения период не може да уточни кък е извършена посочената доставка, с какъв транспорт и кой го е заплащал. В хода на ревизията, органът по приходите при ТД на НАП – Пловдив е изготвил и връчил лично на лицето Марин Петков И. в качеството му на упълномощен представител нва ЕТ”Дони 2000 – А.С.” ИПДПОЗЛ с изх. № 94-00-7524/29.12.2006 г. За конкретните доставки са изискани писмени обяснения относно наличието на собствен или нает склад за съхранение и търговия с торове, обекта на прекия или предходен доставчик, от който е доставена стоката, както и информация  относно това кой е извършил транспортирането на стоката и с какъввид транспортно средство, за чия сметка са транспортните разходи и тяхното счетоводно отразяване. В отговор на тгорното искане, упълномащеното лице представя обяснение с вх.№ 94-00-7524/17.01.2007 г. при ТД на НАП – Пловдив, в което е посочено, че стоките се транспортират със случаен превоз, нает на място от завода – производител до складв с.Брестовица, като транспорта не е за сметка на ЕТ”Дони 2000 -  А.С.”.

Освен това, ревизиращият екип е констатирал, че ЕТ”Зодиак – Запрян Петров” е продал съответните количества амониева селитра на дати, които  предшестват датите на придобиването им от предходните доставчици – „ТИ ВИ БИ” ООД и от „Атрохим”ООД. От наличието на това обстоятелство е направен правилен извод, че прекият доставчик не би могъл да достави стока, която не е притежавал в наличност към деня на доставките, обективирани във фактури № 2316/06.06.2002 г. и № 2317/07.06.2002 г. Предвид гореизложеното, ревизиращият орган е отказал правото на данъчен кредит в размер на 5 610.00 лв. по въпросните факктури, издадени  през м.06.2002 г. от ЕТ”Зодиак-Запрян Петров” на основание чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС с мотив, че доставчикът не е представил доказателства  относно  реалното осъществяване на доставката.

В хода на съдебното производство също не бяха ангажирани убедителни доказателства, които да оборят направените от органите на приходната администрация изводи и съответно да наведат съда на извод различен от този на административния орган. Това не бе доказано нито със ССЕ, нито посредством събраните гласни доказателства. Напротив,  видно от констативно-съобразителната част на  допълнителното заключение на вещото лице – стр.2564 по делото, се доказва установеното от страна на ревизиращите органи разминаване в датите на издаване на фактурите от предходните доставчици към преките такива на фирмата.

ССЕ подробно проследява редът за експедиция на амониевата селитра от производителя „Неохим” АД – гр.Димитровград, през „Евро Ферт” АД – гр.Димитровград, който се зазанимава с пласмента на стоката до дистрибуторите – „ТИ ВИ БИ”ООД, „Агрохим”ООД и „Ник 97”АД. Този режим на работа са потвърждава и в паказанията на разпитаните свидетели. Издадените данъчни фактури от „Евро Ферт”АД към трите дружества – дистрибутори, са окомплектовани с издадена товарителница, получател на стоката, номер на МПС, име на шофьора, заявка за доставка. Вещото подробно описва редът за извършване на доставките в констативната част на заключението си  - стр.2535 и сл.  В табличен вид. Посочено е, че плащанията по посочените процесните фактури са извършени по банков път и че има убедителни доказателства за реално извършване на описаните доставки.  В заключението си вещото лице сочи, че при извършването на доставките между „Евро ферт”АД гр.Димитровград, са съставяни заявки по информация от дистрибуторите и стоките са предадени на лицата, посочени от дистрибуторите и конкретно описани н констативната част на заключението. Отбелязано е също, че получателите на стоките съвпадат с лицата, посочени от дистрибуторите като такива в заявките и, че заплащането на стоките, предмет на посочените фактури, предшества датите на получаването им.

В допълнителното заключение на вещото лице  се проследява стоковата верига към преките доставчици на жалбоподателя -  ЕТ”Петър Запрянов” и ЕТ”Зодиак – Запрян Петров”  и впоследствие към ЕТ”Дони  2000 – А.С.” без по категоричен начин да бъде установено как е било осъществено транспортирането  по последната доставка. Това не се установява и посредством свидетелските показания. Нищо повече, същите следва да бъдат кредитирани в подкрепа на   изводите, направени от органите на приходната администрация за липсата на доказателства за осъществен транспорт, тъй като и тримата разпитани свидетели, чиито имена фигурират като шофьори на определени транспортин средства, заявяват, че ЕТ”Дони 2000 – А.С.” им е непознат и не са превозвали амониева селитра до складовата база на тръговеца.

Предвид горепосоченото и по т.2, и по т.3 следва да се приеме, че жалбата е неоснователна, а оспореният РА – законосъобразен.

4. По отношение на отказан данъчен кредит в размер на 1 195.00лв. по фактура №839/29.12.2002г., издадена от „ПРОКСИМА"   ЕООД.  Предмет на доставката са 25  тона амониева селитра като данъкът по фактурата не е платен по ,„ДДС-сметка" на доставчика.

С Протокол за извършена насрещна проверка № 16-05-4351/25.01.2007 г. при ТД на НАП - Хасково се удостоверява, че фактурата е издадена, а данъкът по нея е начислен съгласно изискванията на ЗДДС. Разплащането е извършено в брой. По повод издадено и връчено ИПДПОЗЛ с изх.№ К8-57/15.01.2007 г., упълномощеният представител на дружеството - Петър Запрянов Петров посочва, че предходен доставчик по стоковата верига се явява фирма „ЕВРОФЕРТ" АД по фактура № 8331/12.07.2002 г. за доставка на 14.5 тона амониева селитра на цена 269 лв./т. Транспортирането на стоката е извършено със случаен превоз. Съгласно обяснителна записка на упълномощеното лице, най-вероятно става въпрос за количества, които са предварително предплатени, но не изтеглени от доставчика, като с настоящата доставка се уреждат тези забавени по някаква причина доставки от страна на купувача. Транспортът, който се използва при търговия с амониева селитра през този период, обикновено е нает случайно съобразно изискванията на купувача за тонаж на доставката и съобразно наличието на свободни автомобили. Лицето посочва също така, че месец декември обикновено е напрегнат период в търговията с амониева селитра, като търсенето превишава предлагането и това създава допълнителни затруднения в търговията, поради което не може да се конкретизира точно как е била купувана стоката, как е осъществявана конкретната сделка, тъй като през този период влиянието на случайността винаги е много голямо.

Предвид представените в хода на насрещната проверка документи и обясненията на упълномощеното лице, ревизиращият екип е формирал извода, че доставчикът не доказва произхода на 10.5 тона от доставените количества амониева селитра. Освен това, от страна на „ПРОКСИМА" ЕООД не се представят данни за местонахождението на обекта, от който е извършена доставката предвид разминаване във времето между периода на покупката от предшестващия доставчик /м.07.2002 г./ и периода, през който е продадена на ЕТ „ДОНИ 2000 - А.С."***02 г./. Не са представени също така документи относно транспортирането на стоката, след като доказателства в тази насока са изискани от доставчика по реда на ДОПК.

С оглед на горните обстоятелства, органът по приходите при ТД на НАП - Пловдив е отказал на ревизираното лице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 1 195.00 лв. по фактура № 839/29.12.2002 г. на основание чл. 65, ал. 4, т.4 от ЗДДС.

И в жалбата си, и в представените писмени бележки от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, не се сочат конкретни доводи /освен това, че  процесната доставка е включена в отчетните регистри по чл.104 от ЗДДС и , че по извършената доставка е начислен дължимия ДДС по реда на чл.55, ал.6 от ЗДДС/ в насока на това, че са налице предпоставки за признаването на правото на данъчен кредит на жалбоподателя. В хода на съдебното производство не бяха и ангажирани доказателства, които да оборят направените от страна на органите на приходната администрация изводи.

Следва да се отбележи, че в тежест на данъчно-задълженото лице е да докаже наличието на всички положителни предпоставки за възникване на право на данъчен кредит, респективно липсата на отрицателни такива. След като това не е направено следва да се приеме, че РА в тази си част е законосъобразен, а подадената срещу него жалба неоснователна.

5. По отношение на отказан данъчен кредит в размер на 500.00 лв. по фактури с № 703/01.11.2002 г. и № 718/30.11.2002 г., издадени от ЕТ „АНГЕЛОВ - Г. Петков". Предмет на доставките са транспортни услуги. Данъкът по фактурите не е платен по „ДДС-сметка" на доставчика.

Съгласно Протокол № 16-05-4351-01/31.10.2006 г. при ТД на НАП - Хасково се констатира, че фактурите са издадени и отразени в дневника за продажбите и в справката-декларация по ЗДДС за съответния данъчен период. Разплащането е извършено в брой. Предмет на доставката са транспортни услуги, извършени с товарен автомобил Шкода 11031, с рег. № X 8017 АК и ремарке X 0249 ЕЕ - под наем, за което е представен договор от 01.01.2001 г. с Тенчо Златев Тянков с ЕГН ********** за товарен автомобил Шкода с рег. № 2930 ТВ и ремарке X 0249 ЕЕ.

С цел изясняване на допълнителни факти и обстоятелства, свързани с доставката на транспортните услуги, от страна на ревизиращият екип е изпратено до ТД на НАП - Хасково повторно Искане за извършване на насрещна проверка. Същата е документирана с Протокол № 16-05-4351-01 /29.11.2006 г., при която са представени 3 бр. пътни листове за товарен автомобил ЛИАЗ с рег. № X 8017 АК, сключен трудов договор с Тенчо Златев Тянков и свидетелство за управление на МПС. Съгласно писмените обяснения на Пламен Атанасов Атанасов - синдик на проверяваното лице, цената на превоза по фактурите не е на км., а по договаряне, лиценз за посочения товар не се изисква, МПС е под наем, договорът е изтекъл в края на 2002г., а талонът се намира в собственика на колата. До момента наемът не е платен и затова няма документ, удостоверяващ извършено плащане.

След извършен от страна на ревизиращия екип преглед на представените З бр. пътни листове е констатирано, че същите са без номера, като 2 бр. са от м.10.2002 г., а третият е от м.11.2002 г. Само по един пътен лист е отразен маршрута Димитровград - Девня - Пловдив -Димитровград. Останалият транспорт е по други маршрути. Установено е също така, че ЕТ „АНГЕЛОВ - Г. Петков" не притежава лиценз за извършване на-обществен превоз на товари на територията на страната, какъвто се изисква за МПС с товароносимост над 1.5 тона, с което е нарушена разпоредбата на чл.6 от Закона за автомобилните превози, както и товарителници.

В хода на ревизията е изпратено трето Искане за извършване на насрещна проверка на доставчика, за резултатите от която е издаден Протокол № 16-05-4351-14/29.12.2006 г. При проверката на проверяваното лице е връчено ИПДПОЗЛ с изх. № ДК 2-02-00-1636/20.12.2006 г., в отговор на което лицето Пламен Атанасов Атанасов в качеството му на синдик на ЕТ „АНГЕЛОВ - Г. Петков" с писмо от 28.12.2006г. представя следните документи: разплащателна ведомост за м.10. и м.11.2002 г., както и Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на Тенчо Златев Тянков от 01.11.2002 г. От представената разчетно-платежна ведомост за м.10.2002 г. е видно, че лицето има отработени 3 /три/ дни, а през останалата част от месеца е в платен отпуск, според отразеното във ведомостта. За м.11.2002 г. няма начислено трудово възнаграждение, тъй като е освободено със Заповед за прекратяване на трудовото-правоотношение от 01.11.2002 г. По повод Искането не са представени данни относно местонахождението на обекта, от който са натоварени стоките и местонахождението на обекта, в който са разтоварени стоките, съобразно посочения маршрут в представените З бр. пътни листове, издадени от ЕТ „АНГЕЛОВ - Г. Петков". За периода, през който са издадени пътните листове, лицето не е било в трудови правоотношения с фирмата. Освен това при насрещните проверки не са представени товарителници, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози. Такива не са представени и от ревизираното лице, въпреки че са изискани от него по надлежния ред. Според чл.50, ал.1 от ЗАП договора за превоз на товари с автомобилен транспорт се доказва с наличие на товарителница, издадена в три екземпляра, подписана и подпечатана от изпращача и от превозвача. Наличието на товарителница би удостоверило точния маршрут, вида на стоката, която се превозва и нейното количество, както и получателя. Отразените в товарителницата данни по отношение на получателя биха могли да бъдат сравнени с данните отразени в счетоводството на ревизираното лице. Наличието на фактура само по себе си  не  означава  и  не  доказва реално  осъществен  превоз. Освен това ревизията е констатирала и това, че приложените фискални бонове не отговарят на изискванията на чл.23, ал.2, т.10 от Наредба №4, тъй като в същите липсват данни за номера на фискалната памет.

С оглед на всичко гореизложено, органът по приходите при ТД на НАП - Пловдив законосъобразно е отказал на ревизираното лице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 500.00лв. по фактури с №703/01.11.2002г. и №718/30.11.2002г. на основание чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС.

6. По отношение на отказан данъчен кредит в размер на 1 422.00 лв. по фактури с № 33/28.02.2003 г., № 192/24.11.2003 г. и  223/28.11.2003 г., издадени от ЕТ„ВИТЕН—Тенчо Златев". Предмет на доставките са транспортни услуги. Данъкът по фактурите не е платен по „ДДС - сметка" на доставчика.

Съгласно Протокол за извършена насрещна проверка № 16-05-4351-11/20.12.2006 г. при ТД на НАП - Хасково се установява, че фактурите са издадени и включени в отчетните регистри по ЗДДС за съответните данъчни периоди. Данъкът е начислен съобразно изискванията на чл.55, ал.6 от ЗДДС. --Транспортните услуги са извършени със собствен на доставчика товарен автомобил. По повод издадено ИПДПОЗЛ с изх. № ДК2-02-00-1583/11.12.2006 г., от страна на проверяваното лице е приложен трудов договор, сключен с лицето Иван Димитров Койнов, свидетелство за управление на МПС и справка от уведомлението по чл.62, ал. 4 от КТ. Представени са също така 4 бр. пътни листове с товарен автомобил ЛИАЗ с рег. № Х 8017 АК и ремарке ХЕЕ 0249, с водач Иван Койнов и 4 бр. пътни листове за товарен автомобил МЕРЦЕДЕС с рег. № ЕВ 5300 АА, с водач Тенчо Тянков.

В хода на ревизията до ТД на НАП - Хасково е изпратено второ  Искане за извършване на насрещна проверка, за резултатите от която е съставен Протокол № 16-05-4351-21/22.01.2007 г. По повод връчено ИПДПОЗЛ с  изх. № К8-56/15.01.2007 г. се установява, че за 2002 г. ЕТ „ВИТЕН - Тенчо Златев" не притежава лиценз за превоз на товари на територията на Република България. За 2002 г. и за 2003 г. дейността на фирмата е разносна търговия, за което прилага свидетелство за регистрация на фискално устройство. През 2002 г. няма приходи от извършени транспортни услуги на фирмата и поради тази причина в Годишната данъчна декларация за 2002 г. оборотът на ЕТ „ВИТЕН" е формиран изцяло от търговска дейност.

Ревизиращият екип посочва, че при извършените две насрещни проверки, от страна на доставчика не се представят товарителници, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози. Такива не са представени и от ревизираното лице въпреки, че са изискани по надлежния ред.

Според чл.50, ал. 1 от ЗАП договора за превоз на товари с автомобилен транспорт се доказва с наличие на товарителница, издадена в три екземпляра, подписана и подпечатана от изпращача и от превозвача.

Наличието на товарителница би удостоверило точния маршрут, вида на стоката, която се превозва и нейното количество, както и получателя. Отразените в товарителницата данни по отношение на получателя биха могли да бъдат сравнени с данните отразени  в счетоводството на ревизираното лице. Наличието на фактура сама по себе си не означава и не доказва реално осъществен превоз.

С оглед на всичко гореизложено, органът по приходите при ТД на НАП - Пловдив  законосъобразно е отказал на ревизираното лице правото на приспадане на данъчен  кредит в размер на 1 422.00лв. по спорните фактури  на основание  чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

По отношение на отказаното право на приспадане на данъчен по доставките на основание чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС /отм./ жалбата се явява неоснователна, а РА като законосъобразен следва да бъде потвърден и предвид следното:

Съгласно чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС /в редакцията за процесния период/, данъчният орган отказва правото на приспадане на данъчен кредит на ревизиран данъчен субект по всяка доставка в размера по ал. 5, когато установи, че за нея или по предходна доставка доставчикът не е представил доказателства от значение за определяне на данъчните му задължения в указания му от данъчен орган срок, включително доказателства за извършване на доставката, за счетоводната отчетност във връзка с доставката, за определяне на предходните доставки, по които лицето е получател по отношение на доставката, когато за това е бил уведомен по реда на ДОПК.

Доводите на жалбоподателя относно това, че правото на приспадане на данъчен кредит е отказано напълно незаконосъобразно по отношение на посочените доставки, се свеждат до това, че фактурите, с които са отразени процесните доставки са включени в отчетните регистри по чл.104 от ЗДДС и, че по извършените доставки е начислен дължимия ДДС по реда на чл.55, ал.6 от ЗДДС – обстоятелства, по които не се спори и от страна на органите по приходите.

В конкретните хипотези, т.к. данъчният кредит е отказан на основание чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС, следва да се акцентира именно на обстоятелството, че нормата отдава правно значение на фактите на данъчната регистрация, начисляването на ДДС, реалността на доставките , представянето на информация от значение за определянето на данъчни задължения по отношение както на преки, така и на предходни доставчици за определяне правото на признаване на данъчен кредит. В посочените по-горе случаи изисканите доказателства не са представени, предвид което и правилно е отказано правото на приспадане на данъчен кредит съобразно подробно изложените в решението на Директора на Д”ОУИ” гр.Пловдив мотиви по отношение на приложното поле на чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС. Правилно е прието, че съгласно текста на цитираната правна норма органът по приходите отказва правото на приспадане на данъчен кредит на ревизиран субект по всяка доставка в размера по ал. 5, когато установи, че за нея или по предходна доставка е налице едно от следните обстоятелства -          доставчик  е  данъчен  субект,  който  не  съществува или
осъществява търговска дейност без регистрация в НАП;
доставчикът не е начислил данък в предвидените в този закон срокове, освен в случаите, когато данъкът е начислен в сроковете по чл.64, ал.1, т.2; доставчикът е начислил данък, без да са налице основания за това; доставчикът не е представил доказателства от значение за определянето на данъчните му задължения в указания му от органа по приходите срок, включително доказателства за извършване на доставката, за счетоводната отчетност във връзка с доставката, за определяне на предходните доставки, по които лицето е получател по отношение на доставката, когато за това е бил уведомен по реда на ДОПК.

В хода на извършената ревизия от доставчиците — „АГРИПИНА 5" ЕООД, ЕТ „Петър Запрянов", ЕТ „ЗОДИАК - Запрян Петров", „ПРОКСИМА" ЕООД, ЕТ „АНГЕЛОВ - Г. Петков", ЕГ „ВИТЕН - Тенчо Златев" и ЕТ „ГРУДЕВ И СИЕ - Иван Грудев" са изискани по предвидения в ДОПК ред документи относно реалното прехвърляне на собственост върху стоки /амониева селитра и др./ и изпълнението на фактурираните транспортни услуги, но от страна на тези фирми не са представени доказателства в тази насока.

Непредставянето на всички изискани от доставчиците —документи е поставило органите по приходите  в невъзможност да установят фактите и обстоятелствата, свързани с реалното изпълнение на доставките със стоки и услуги. Целта на насрещната проверка е не само установяване издаването на фактурите и тяхното отразяване в съответните регистри, но и обстоятелства свързани с реалното осъществяване на доставките. Предвид факта, че исканите документи не са представени, ревизиращият орган не е могъл да установи наличието на тези условия, които са предпоставка за ползване на данъчен кредит. В случая неизрядността на доставчиците по сделките, рефлектира неблагоприятно върху получателя по същите сделки, като за него, съгласно разпоредбата на чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС не възниква правото на приспадане на данъчния кредит, в размер определен по реда на ал.5 от същия член.

7. По отношение на отказан данъчен кредит в размер на 378.00лв. по фактура № 9992/14.02.2003 г., издадена от „МАРКТРЕЙД" ООД. Като основание за издаване на първичния счетоводен документ е посочено - комисионни услуги за 2002 г. Данъкът по фактурата не е платен по „ДДС-сметка" на доставчика.

С Протокол за извършена насрещна проверка №16-05-4351-08/ 05.12.2006 г. при ТД на НАП - Велико Търново се удостоверява, че фактурата е включена в дневника за продажбите и в справката — декларация за съответния данъчен период. Данъкът е начислен съгласно изискванията на чл. 55, ал. 6 от ЗДДС. Разплащането по сделката е извършено в брой. При проверката е представен Договор за посредничество от 30.03.2002 г. с предмет „Проучване условията и подготовка сключването на договор за доставка на амониев нитрат". Представено е обяснение от управителя на „МАРКТРЕЙД" ООД, от което става ясно, че комисионната услуга, предмет на сделката по фактура № 9992/14.02.200З г. е  свързана с доставка на амониев нитрат  400 тона през 2002 г.  Размерът на възнаграждението е 4.72 лв. на тон.

С цел изясняване на допълнителни факти и обстоятелства, свързани с фактурираната услуга от страна на ревизиращия екип е изпратено до ТД на НАП - Велико Търново повторно Искане за извършване на насрещна проверка.

В съставения Протокол № 16-05-4351-22/24.01.2007 г. се посочва, че на упълномощено от доставчика лице е връчено лично ИПДПОЗЛ с изх. № 774/15.01.2007 г., в отговор на което са представени, въпросния сключен договор и писмени обяснения от лицето Красимир М.. След извършен анализ на представените материали по преписката, ревизиращият екип е формирал извода, че фактическите отношения между ЕТ „ДОНИ 2000 - А.С." и „МАРКТРЕЙД" ООД се изразяват в това, че едноличният търговец е прехвърлил собствеността върху 400 тона амониев нитрат на дружеството, което обстоятелство е документирано със съответните фактури. Следователно, липсва предоставена услуга от „МАРКТРЕЙД" ООД към ЕТ „ДОНИ 2000 - А.С." по проучване на условията за сключване на договор за продажба на амониев нитрат.

Предвид горните съображения, ревизиращият екип е отказал правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 378.00 лв. по фактура № 9992/14.02.2003г., поради неизпълнение разпоредбите на чл.64, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.63 и чл.6 от същия закон.

Направените в този смисъл изводи на административния орган са правилни са законосъобразни. Правилно и прието, че съгласно легалното определение, дадено в разпоредбата. на чл.63 от ЗДДС, данъчен кредит е сумата от начислен данък по този закон на регистрирано лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка или за осъществен от него внос на стоки в рамките на данъчния период, която лицето има право да приспадне, освен когато този закон предвижда друго.

В чл.64, ал.1 от същия закон изчерпателно са изброени условията, чието кумулативно изпълнение е предпоставка за ползване правото на приспадане на данъчен кредит за получателя на доставката. За да възникне обаче право на данъчен кредит е необходимо, на първо място да е налице доставка по смисъла на чл.6 от закона.

Легалното определение на доставка се съдържа в чл.6 от ЗДДС. Съгласно цитираната правна норма това е прехвърлянето на собственост върху стока или други вещни права върху стока, извършването на услуга, когато се извършва срещу насрещна престация на основание сключена сделка или с цел такава да се сключи. Понятието доставка в разглеждания случай представлява доставката на услуга - „комисионна услуга".

Воден от горецитираните разпоредби и вземайки предвид установената фактическа обстановка, органът по приходите е формирал извода, че по отношение на фактура №9992/14.02.2003г., издадена от „МАРКТРЕИД" ООД не е налице реално изпълнена доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС. При извършената насрещна проверка на този доставчик са връчени по надлежния ред ИПДПОЗЛ, с които е изискано представянето на годни доказателства и доказателствени средства, удостоверяващи осъществяването на фактурираната услуга.

При извършен от страна на ревизиращият екип анализ на събрани и приложени към акта документи, подробно описани в констативната част на издадения Ревизионен доклад, който е неразделна част от обжалвания Ревизионен акт, е формиран извода за липсата на реално изпълнена доставка с услуга, по която получател е ревизираното лице. Следователно, издадената от доставчика данъчна фактура не документира реално осъществена доставка, т.е. фактически изпълнена услуга.

В тази връзка правилно е взето предвид обстоятелството, че правото на приспадане на данъчен кредит е сложен фактически състав, правните последици по който могат за възникнат само ако са изпълнени всички образуващи го елементи. Първият и основен елемент на този състав е наличието на доставка. Реалното наличие на такава не се доказва само с издаване на първичен счетоводен документ и включването му в дневниците за покупки или продажби, за съответния период. Наред с това е необходимо органите по приходите да имат възможността да проверят цялостното отразяване на дадена сделка в счетоводството на лицето, както и да проверят обективността на извършените доставки, в случая услуги, техния обем, вид, технологична и кадрова обезпеченост. В хода на ревизията са предприети действия за изследване на тези обстоятелства, в резултат на които са събрани достатъчно доказателства които не дават възможност на органите по приходите да направят друг извод, освен че се касае за липса на доставка, по смисъла на чл.6 от ЗДДС. С оглед на това в този случай не може да се говори за данъчно събитие по реда на чл.24 от същия закон, което да бъде предмет на облагане с ДДС. Следователно, вписания във фактурите данък не би могъл да се третира, като данъчен кредит за получателя по фиктивната доставка. Не винаги наличието на издадени данъчни документи означава и наличие на задължение на издателя им да заплащат ДДС, както и на получателя да ползва данъчен кредит по вписания във фактурите данък. Издаването на фиктивни фактури между участниците в сделките не дава основание за приспадане на данъчен кредит. С оглед установеното в хода на ревизията притежаваната от ревизирания субект фактура на „МАРКТРЕИД" ООД попада в обхвата на посочените по-горе фиктивни фактури, поради което лицето не би могло да претендира за данъчен кредит и да отразява този факт в справките-декларации по ЗДДС за съответния данъчен период, а именно м.02.2003г.

8. По отношение на отказан данъчен кредит в размер на 884.52 лв. по фактура № 155/20.12.2003 г.,  издадена  от ЕТ „ГРУДЕВ И СИЕ - Иван Грудев". Предмет на доставката са 13 тона изкуствен тор карбамид. Данъкът по-фактурите не е платен по ДДС - сметка" на доставчика.

Съгласно Протокол за извършена насрещна проверка с №13-03-2781/21.12.2006г. се удостоверява, че спорната фактура е издадена и отразена в отчетните регистри по ЗДДС. Разплащането е извършено в брой. Като предходен доставчик по стоковия поток е посочена фирма ЕТ „ДИЧИ - Д. Медаров" по фактура № 38883/23.12.2003 г. По повод връчено ИПДПОЗЛ, прекият доставчик не представя изисканите от него доказателства за произхода на доставените количества изкуствен тор карбамит по фактура № 155/20.12.2003 г.

Поради тази причина, органът по приходите при ТД на НАП -Пловдив е отказал на ревизираното лице правото му на приспадане на данъчен кредит в горния размер на основание разпоредбата на чл. 65, ал.4, т.4 от ЗДДС.

Предвид непредставянето на изисканите от страна на органите на приходната администрация доказателства, следва да се приеме – по посочените вече съображения, че и тук правилно е отказано правото на приспадане на данъчен кредит.

Предвид горепосоченото, следва да се приеме, че така подадената жалба се явява неоснователна, а  така оспореният РА като законосъобразен  трябва да бъде потвърден.

При този изход на настоящия административноправен спор следва да бъдат присъдени разноски на ответника, представляващи юрисконсултско възнаграждение, в размер на 2 122.25  лева / две хиляди сто двадесет и два лева и двадесет и пет стотинки /.

 

Така мотивиран, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Дони 2000-А.С.”*** с ЕИК  по БУЛСТАТ 115573462 против  Ревизионен акт № 1600094 от 26.03.2007 г. по описа на ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с решение № 464 от 11.05.2007 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив при ЦУ на НАП.

            ОСЪЖДА ЕТ”Дони 2000-А.С.” да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив  сумата от 2 122.25  лв., представляващи юрисконсултско  възнаграждение.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                       

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: