РЕШЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ   АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪД,   ХУН   състав,   в публично заседание на тридесети май през две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТАТЯНА НАНКОВА

при секретаря Б.К., като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА НАНКОВА административно дело № 38 по описа за 2008 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 220 от Закона за митниците /ЗМУ.

Образувано е по жалба на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. срещу Решение № 1499/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-48698/16.08.2006 г. в размер на 28032 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 Г\1 от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД на ДДС в размер на 436 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 16.08.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС. В жалбата се правят оплаквания за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на оспорения административен акт, като жалбоподателят счита, че същият е постановен при неправилно тълкуване на материалния закон и в противоречия със събраните в хода на извършената проверка в рамките на последващ контрол и приложени към административната преписка доказателства. Иска се обжалваното решение да бъде отменен. Претендират се направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата - Началникът на Митница Пловдив, чрез процесуалния си представител, взема становище, че подадената жалба е неоснователна, недоказана и немотивирана и като такава следва да бъде отхвърлена. Излага съображения в писмена защита приложена по делото.

Заинтересованата страна - ТД на НАП - Пловдив, не изпраща представител и не взема становище по делото

Пловдивският административен съд, като прецени допустимостта на жалбата, доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подаден в предвидения за това срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

Спрямо жалбоподателя е проведено административно производство по реда на чл. 84а и сл. от Закона за митниците /ЗМ/.

Със Заповед за възлагане /ЗВ/ № РД-15-249/11.07.2007 г. издадено от Директора на РМД - Пловдив, е възложено да бъде извършена в рамките на последващ контрол планова проверка, на основание чл. 78, § 2 от Регламент (ЕИО) 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността и чл. 84а, ал. 1 от ЗМ, за прилагане на митнически икономически режим "митническо складиран". Съгласно посочената ЗВ проверката следва да установи законосъобразността на действията на проверяваното лице при поставянето на стоките по режим "митническо складиране" за периода 01.01.2006 г. до 12.07.2007 г., функционирането и приключването на режима; внос / от 01.01.2006            г. до 31.12.2006 г./, допускане за свободно обръщение и крайна употреба; спазване мерките на търговската политика /за периода преди 31.12.2006 г/, прилагане на нетарифните мерки /забрани и ограничения/, прилагани в ЕС от 01.01.2007      г. до 12.07.2007 г./, както и изпълнението на задълженията за заплащане и обезпечаване на митните сборове и държавните вземания при поставяне на стоките под режим. Определена е начална дата за започване на проверката - 12.07.2007 г., със срок на извършване до 17.08.2007 г.

Обект на проверката е бил ЕАД № 3000/4-48698/16.08.2006 г., с който е оформен режим внос на 5 850 кг. препарат за растителна защита, хербицид "Глюфосан 48 ЕК" с приложена фактура № 27/27085327/07.08.2006 г. на стойност 16 500 щ.долара, с изпращач на стоката DOW AGROSCIENCES. Резултатите от извършената проверка са обективирани в допълнителен доклад с № 4а/31.08.2007 г. /рег. № 1-9300-0236/31.08.07 г./ по описа на РМД - Пловдив. Съгласно констатациите на цитирания доклад, в хода на проверката и по-точно при проверка на сметка *** "Доставчици" и аналитична 202 "Клакстън" са открити три фактури на обща стойност 459 926,37 лв. за възнаграждения по договор № 11/17.04.2002 г. сключен между "Агрокемикъл" ЕООД от една страна като възложител и "Клакстън" ООД от друга като изпълнител. Предмет на посочения договор по т. 1.1. са посреднически услуги и по т. 1.2. други услуги, изразяващи се в поемане на всички рискове от неплащане на задължения на възложителя към Aventis CropScience Hellas SA и Dow AgroSciences Limited, възникнали след 29.12.2001 г., както и заплащане на техните задължения при невъзможност от погасяване в срок. С Анкекс 1 от 20.08.2005 г. към посочения договор се правят изменения на същия, едно от които е замяната на фирма Aventis CropScience Hellas SA с "Мактешим -Аган", Израел, като е уточнено, че се поема риск за неплатени задължения на компанията към посочената фирма, възникнали след 20.08.2005 г. От уведомително писмо ИД № 379 от 25.09.2007 г., представено от страна на жалбоподателя, е видно че "Agan chemical manufacturers" и "Makhteshim chemical works" са обединени под общото име "Мактешим Аган Индъстриз". В тази връзка, на основание чл. 84г, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗМ и чл. 84г, ал. 2 от ЗМ на дружеството е връчено Искане за предоставяне на документация, даване на писмени обяснения или изготвяне на справки, в отговор на което са дадени писмени обяснения от управителя на "Агрокемикъл" ЕООД с вх. № 1-2600-0031/21.08.2007 г. по описа на РМД - Пловдив. В същите, управителят на дружеството - жалбоподател е посочил, че въпросните фактури и свързания с тях договор са за заплащане на услуга за предоставяне на гаранционна отговорност за изплащане на задълженията на "Агрокемикъл" ЕООД за доставени стоки от 'DOW AGROSCIENCES", "AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS" и "MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS". Посочено е също така, че описаните в т.1.1. от Договор № 11/17.04.2002 г. посреднически услуги не са извършвани от изпълнителя по договора. На основание чл. 84к, ал. 1 от ЗМ митническите органи, извършващи проверката, са провели с проверяваното лице заключително обсъждане, за което, съгласно изискванията на ал. 2 от същия член на закона, е съставен Протокол № 2/17.08.2007 г. В 7-дневен срок от заключителното обсъждане проверяваното лице е представило писмено становище, с което подробно и аргументирано изразява несъгласие по предварителните констатации.

В предвидения в чл. 84л, ал. 1 от ЗМ 14-дневен срок е изготвен писмен констативен доклад № 4/31.08.2007 г. /рег. № 1-9300-0236/31.08.07 г./ по описа на РМД - Пловдив. Съдържанието на посочения доклад е възпроизведено изцяло в горецитирания допълнителен доклад, който е със същия рег. №. Последният не е връчен на проверяваното лице, тъй като неговото изготвяне не е предвидено в закона, а почива на вътрешни указания, дадени със Заповед № ЗАМ-72/12.04.2006 г. на Директора на Агенция "Митници" и е предназначен за служебно ползване. Единствената разлика в съдържанието на посочените доклади е, че в допълнителния доклад се съдържа предложение за предприемане на конкретно посочени в т. 6 от същия действия от страна на митническите органи във връзка с направените констатации в хода на извършената проверка в рамките на последващия контрол.

Срещу   констативен   доклад      4/31.08.2007   г.   /рег.      1-9300-.0236/31.08.07 г./ по описа на РМД - Пловдив, от дружеството-жалбоподател е подадено възражение с вх. № 1-9300-0236/21.09.2007 г. и допълнение към същото с вх. № 1-9300-0236/07.10.2007 г. и двете по описа на РМД - Пловдив.

В резултат на казаната проверка е постановено Решение № 1499/ 27.11.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, предмет на настоящия административноправен спор, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-48698/16.08.2006 г. в размер на 28032 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 Л/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД на ДДС в размер на 436 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 16.08.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1,т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1,чл. 232, ал. 1,т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.

Спор по така изложената фактическа обстановка не се формира между страните. Противоположните становища на дружеството-жалбоподател и митническата администрация се отнасят до естеството на плащанията извършени от "Агрокемикъл" ЕООД по Договор № П/17.04.2002 г. сключен с "Клакстън" ООД. Според посочената по горе правна квалификация, административният орган в случая приема, че става реч за заплатено от жалбоподателя възнаграждение за посредничество по смисъла на чл. 38, ал.1, б. "а" от ЗМ.

Според общо постигнатото между "Агрокемикъл" ЕООД и "Клакстън" ООД съглашение,  обективирано  в Раздел I  "Предмет на договора",  те  са се споразумели за следното : "Агрокемикъл" ЕООД възлага, а "Клакстън" ООД приема да изпълни следните услуги :

-   по т. 1.1. посреднически услуги - да посредничи от името и за сметка ***овци на пестициди за постигане на търговски договорености с Възложителя, както и за постигане на по-благоприятни условия за доставка и плащане на техните продукти

-   по т.1.2 следните услуги - да поеме всички рискове от неплащане на задълженията на Възложителя към Aventis CropScience Hellas SA , възникнали след 29.12.2001 г., както и да заплаща негово задължение при невъзможност от погасяване в срок; да поеме всички рискове от неплащане на задълженията на Възложителя към Dow AgroSciences Limited, възникнали след 29.12.2001 г., както и да заплаща негово задължение при невъзможност от погасяване в срок.

По идентичен начин са описани правата и задълженията на "Клакстън" ООД в чл. 5 от Договор № 11/17.04.2002 г. Измененията на този договор, направени с Анекс № 1 от 20.08.2005 г. по никакъв начин не променят прежде посочените съглашения. Те се свеждат основно до замяната на Aventis CropScience Hellas SA с Makteshim-Agang Israel. В чл. 1, т. 1.2 от договора запазва същото съдържание, като според Анекс № 1 от 20.08.2005 год. то е - да поеме всички рискове възникнали в случай на неплащане на задълженията на Компанията към Dow AgroSciences Limited възникнали след 29.12,2001год., както и да изплати такива задължения, когато плащането в срок не е възможно. Идентичен е текста, който според Анекс № 1 от 20.08.2005год, замества съответния текст в чл. 5 от Договор № 11/17.04.2002 г.

Анализът на цитираните съглашения постигнати между "Агрокемикъл" ЕООД като възложител и "Клакстън" ООД като изпълнител, налага очевидния извод, че става реч за поемане от страна на изпълнителя на задължения за престиране на два вида услуги. Едната по чл. 1, т. 1.1 от Договора е за посредничество. Тук съмнения няма. Въпросната услуга изрично е именована от съконтрагентите като посредническа. Що се отнася до втория вид договорена услуга е необходимо да се отбележи следното

Съглашението - "да поеме всички рискове възникнали в случай на неплащане на задълженията на Компанията към Dow AgroSciences Limited, възникнали след 29.12.2001 г., както и да изплати такива задължения, когато плащането в срок не е възможно", очевидно не съставлява договор за поръчителство, доколкото той не е сключен между кредитора  Dow AgroSciences Limited  и "Клакстън" ООД. Страни по него са длъжникът - "Агрокемикъл" ЕООД и третото лице - "Клакстън" ООД, което е поело задължение " да поеме всички

рискове възникнали в случай на неплащане на задълженията ......................  както и да изплати такива задължения, когато плащането в срок не е възможно". Очевидно в случая става въпрос за кумулативно поемане на дълг, .което може да се нарече още "встъпване в дълг". По силата на договор от този вид, едно трето лице встъпва като съдлъжник, като кредиторът запазва претенцията си към стария длъжник и се сдобива с още една претенция за дължимото спрямо встъпилото трето лице. Този договор може да се сключи както между кредитора и третото лице, така и между длъжника и третото лице. В случая встъпването в дълг, както се посочи е договорено между длъжника и третото лице. Казано с други думи, договорът, по силата на който  Dow AgroSciences Limited добива правото да иска престиране не само от "Агрокемикъл" ЕООД, но и от третото встъпващо в дълга лице "Клакстън" ООД, не е нищо друго освен един договор в полза на трето лице.

Това което трябва да се отбележи в заключение е, че документите съставени на 17.04.2002 г. и 20.08.2005 г. съдържат в себе си два различни вида договори. Единият е договор за поръчка, а другият договор за встъпване в дълг. Различен е и уговорения в чл. 9 от Договора и съответно в анекса към него, размер на дължимата от "Агрокемикъл" ЕООД насрещна парична престация при предоставяне на услуги по договора за посредничество и при предоставяне на услуги по договора за встъпване в дълг.

В представената по делото фактура № 2006510 от 30.12.2006 г. издадена от "Клакстън" ООД, в графата " количество и описание на стоките" изрично е посочено - "гарантиране на задължение по Договор № 11/17.04.2002год.'\ Повече от ясно е, че в случая "Агрокемикъл" ЕООД е заплатило дължимата престация по сключения с "Клакстън" ООД договор за встъпване в дълг, а не по договора за посредничество. По делото не се съдържат каквито и да е данни, че "Клакстън" ООД е извършило някаква или някакви посреднически услуги и плащането на "Агрокемикъл" ЕООД е именно във връзка с осъществено от първопосоченото дружество посредничество. Напротив, в Уведомително писмо, Президентът на Dow AgroSciences е декларирал, че въпросното търговско дружество, няма друг търговски представител за територията на България, който може въз основа на комисионни и възнаграждения, да посредничи в България при сключването на договори за продажба на продукти за борба с вредители /пестициди/, произведени от  Dow AgroSciences , освен "Смарт АгроМир" ЕООД, гр. София.

За да се разреши текущия административноправен спор е необходимо, изложеното до тук да се съотнесе със следните норми от Закона за митниците :

Според чл. 35, ал.1 от ЗМ - "Митническата стойност на внасяни стоки, определена по този член, е договорната стойност, която е реално платената или подлежащата на плащане цена на стоките, продадени за износ за Република България, коригирана съгласно чл. 38...". В случая съмнение и спор по отношение на договорената стойност на стоките, която е плетена няма. Следващото обстоятелство, което е необходимо да се установи е налице ли са предпоставки за коригиране на тази цена при условията на чл. 38 от ЗМ. Каза се, според административния орган, извършеното от "Агрокемикъл" ЕООД спрямо "Клакстън" ООД парично плащане е основано на предоставена от последнопосоченото търговско дружество услуга по посредничество във връзка с придобиването на процесиите стоки от "Агрокемикъл" ЕООД, което се субсумира в хипотезата на чл. 38, ал.1, б."а" от ЗМ. С оглед изложеното до тук, ще следва да се приеме, че този извод на административния орган е фактически необоснован. По делото не се констатира "Агрокемикъл" ЕООД да е заплатило възнаграждения за посредничество във връзка с придобиването на стоките, обект на осъществения внос по ЕАД № 3000/4-48698/16.08.2006 г.

На следващо място е необходимо да се посочи, че заплащането на възнаграждение по договор за встъпване в дълг, сключен с трето лице, макар и да е във връзка с придобиването на казаните стоки не е факт включен в коя да е от хипотезите възведени в чл. 38 от ЗМ, поради което така заплатената парична сума не следва да се прибавя към реално платената или подлежащата на плащане цена за внасяните стоки. Нормите регулиращи обществените отношения възникващи при осъществен внос на стоки на територията на Република България са императивни. Разширителното им тълкуване е недопустимо. Изброяването в чл. 38 от ЗМ е изчерпателно. Именно за това, в чл. 38, ал. 3 от ЗМ изрично е разпоредено, че -"При определяне на митническата стойност към реално платената или подлежаща на плащане цена не могат да се правят други добавки, освен предвидените по този член." Все в обсъжданата до тук насока, следва да се съобрази и разпоредбата на чл. 35, ал. 5 от ЗМ, според която - "Действия, включително маркетингови, предприети от купувача за негова сметка, ***, за които е предвидена корекция в чл. 38 , не следва да се смятат за косвено плащане на продавача даже и когато те могат да се разглеждат, че са в полза на продавача или са били предприети в резултат на споразумение с него и разходите за тях не следва да се добавят към реално платената или подлежащата на плащане цена.". Действително, сключването на договор за встъпване в дълг с трето лице е несъмнено действие предприето от купувача за негова сметка. ***, който се снабдява с още един длъжник. Това действие обаче, не може да се смята за косвено плащане на продавача, защото същото не е предвидено в хипотезите на чл. 38 от ЗМ.

Изложеното до тук от фактическа и правна страна, не е съобразено от митническите органи в необходимата пълнота. Това има като крайна последица, незаконосъобразност на постановения от тях резултат. Той ще следва да бъде отменен.

С оглед изхода от делото, на жалбоподателя се дължат направените по делото разноски, които се констатираха в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/ - заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, XVII състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1499/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-48698/16.08.2006 г. в размер на 28032 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /1/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 436 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 16.08.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.

ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД -гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 180 лв. /сто и осемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:Т.Н.