РЕШЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на девети юни, през две хиляди и осма година в състав:

Административен съдия: Любомира Несторова

При секретаря   К.К.

Като разгледа докладваното АХД 48 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 във вр. с чл. 132 , ал. 1, т. 3 отг. Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изм. доп. ДВ, бр.82 от 10. 10 2006 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г. Образувано е по жалба на ТПК "Бутилираща компания Хисар" с адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. " Черни връх" 46, ет.2, ап. 9, ф. д. 11108/2002 г., БУЛСТАТ 000431770, представлявана от председателя Славейка Тодорова Манахилова, ЕГН ********** против Заповед РД-06-537 от 29.11.2007 г. на Кмета на Община Хисаря, с която на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 136 и чл. 129, ал.2 от ЗУТ, Решение 112, взето с Протокол 12/25.10.2007 г. на ЕСУТ при Община Хисаря е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот \/-959, кв. 906 по плана на гр. Хисаря. Заличава УПИ \/-959, кв. 906 по плана на гр. Хисаря и образува нов УПИ \/-1089, хотел и жилищно строителство в кв. 906, с регулационни граници, следващи имотните граници на ПИ 1089 по плана на гр. Хисаря. За новообразувания УПИ V- 1089, хотел и жил. строителство, кв.   906   определя   устройствена   зона   Жс   със   свободно застрояване от един до четири етажа с кота корниз до 12,00 м. и с ограничителни линии на застрояване на 2.00 м. от уличната регулационна линия, на 4,00 м. от страничните регулационни линии и на 6,00 м. от дъното на УПИ, съгласно приложения ПУП-ПРЗ.

Жалбата е депозирана чрез административния орган до Административен съд - Пловдив в предвидения 14-дневен преклузивен срок чрез административния орган до Пловдивския административен съд.

В жалбата се навеждат оплаквания за незаконосъобразност на атакуваната заповед, която, според жалбоподателите, е постановена в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Иска се отмяната на Заповед РД-06-537 от 29.11.2007 г. на Кмета на Община Хисаря.

Ответникът - Община Хисаря, чрез процесуалния си представител-адв. К., изразява становище по жалбата, според което, процесната заповед е правилна и законосъобразна.

Заинтересованите страни: В.П.К., Р.В.Д., И.Н.Д., Н.И.Д., чрез процесуалния си представител -адв. Д., оспорват жалбата, като намират, че процесната заповед е правилна и законосъобразна. Заинтересованите страни: Н.М.Д., С.С.Л., П.Т.К., Д.С.Г., Л.С.Л., С.Б., В.Л., С.Л.Б. не изразяват становище по жалбата.

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок и от имаща право и интерес от обжалването страна.

За да се произнесе по същество, прие за установено от фактическа страна следното:

На 21. 09.2007 г. е постъпило заявление с вх. 91-00-227 от В.П.К., Р.В.Д. и И.Н.Д. ***, с което се иска одобряването на проект за ПУП - ПРЗ в поземлен имот V - 959, кв. 906, по плана на гр. Хисаря. Във вр. с горепосоченото заявление ЕСУТ - гр. Хисаря, назначен  със Заповед    РД-06-154  от  19.04.2005  г.   на Кмета на Община Хисаря, е разгледал същото и с Решение № 112/25.10.07 г. на осн. чл.134, ал.1 и ал.2, чл. 19, ал.1, т.1 , чл. 18, ал.1 от ЗУТ е приел проект за изменение на ПУП- ПРЗ за урегулиран поземлен имот \/-959, кв. 906 по плана на гр. Хисаря. Изготвено е обявление с 08-00-249 от 31.10.2007 г., с което Община Хисаря уведомява заинтересованите страни за взетото Решение на ЕСУТ. Определен е 14-дневен срок за възражения. Във вр. с горепосоченото Решение на ЕСУТ е постановена процесната заповед. Изготвено е Обявление 08-00-283 от 30.11.2007 г. , поставено на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Хисаря на 30.11.2007 г. Процесната заповед е обявена и чрез съобщение с обратна разписка, видно от Разписен лист към проекта за кв.90б ,гр. Хисаря, обявяване на Заповед РД-06-537/29.11.2007 г. на Кмета на Община Хисаря. Във вр. с обявяването на процесната заповед до Кмета на Община Хисаря е постъпило писмо с изх. ВК-01-157/20.12.2007 г. от Басейнова дирекция за управление на водите, Източнобеломорски район - Пловдив, с което уведомяват, че гр. Хисаря попада изцяло във И-ри пояс на санитарно-охранителната зона на минерално находище "Хисаря", от което следва, че всички инвестиционни намерения и последващи етапи на проектиране в имоти, намиращи се в близост до изворите на минерална вода от находището, следва предварително да се съгласуват с Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив. От писмо с изх. ВК-01-154/11.02.2008 г. на Басейнова дирекция за управление на водите, Източнобеломорски район - Пловдив е видно, че е изразено становище относно процесния ПУП. Басейновата дирекция не възразява относно процедурата по промяна отреждането на имота в УПИ \/-959- за хотел и жилищно строителство по плана на град Хисаря при спазване на забраните и ограниченията, съгласно Наредба 3 от 16.10.200 г., дадени подробно в Приложение 2 към чл.10, ал.1. Приложенията са също посочени, /л.60/.

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещото лице Б.И.К.-Х., която съдът намира за обективна, пълна и безпристрастна   и кредитира изцяло. От заключението на вещото    лице    е     видно,    че         съгласно    действащия Регулационен план, одобрен със Заповед 516/1971 г. и № РД-06-11/1996 г. и Кадастрален план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2299/2000г., УПИ VIII-1087 е с отреждане сондаж, процесното УПИ \/-1098, хотел и жилищно строителство е с отреждане за жилищно строителство. УПИ VIII.1087, сондаж, граничи и с други УПИ, отредени за жилищно застрояване. На въпроса, спазени ли са допустимите отстояния спрямо водохранилището и съседния имот, в.л. отговаря, че и в момента съществуват застройки в съседни УПИ на УПИ \/III-1087, сондаж, които се намират на по-близко разстояние в сравнение с предвидената зона за застрояване в процесното УПИ \/-1089, хотел, жил. застрояване. Показаната санитарно-охранителна зона от резервоара до оградата на самия резервоар е 10,00 м. Сочи още, че съгласно чл.38, ал.1 и ал.2 от Наредба 3/16.10.2000 г. за учредяване на санитарно-охранителна зона собственикът или ползвателят на водоснабдителната система или съоръжение подава заявление, към което се прилага проект за санитарно-охранителна зона, изработен по реда на наредбата, до директора на Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена санитарно-охранителна зона.

Съдът след като обсъди събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира, че изменението на ПУП- ПРЗ за УПИ \/-959, кв. 906 по плана на гр. Хисаря е одобрено от административния орган при спазване на изискванията на материалноправния закон и процесуалните правила. Установи се, че проектът за изменение на процесния ПУП е съобразен със съществуващото водохранилище, а и в момента съществуват застройки, съседни на УПИ VIII-1087, сондаж, които се намират на по-близко разстояние в сравнение с предвидената санитарно-охранителна зона.

По силата на чл.136, ал. (1) от ЗУТ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма. Съгласно чл. 128 ал:3 от ЗУТ, когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 2 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица. Това изискване на законодателя е спазено от административния орган.

С оглед на горепосоченото се стига до заключението, че обжалваната Заповед е издадена от компетентен орган, в необходимата писмена форма и при спазване на материалноправните норми. Инвокираните в жалбата оплаквания не се доказаха в хода на съдебното производство и следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Не се претендираха от страните разноски по делото. Съгласно чл.215 ал.1 от ЗУТ решението не подлежи на касационно обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 215 от ЗУТ, чл. 172 ал. 2, предл. последно от АПК Съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК "Бутилираща компания Хисар" с адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. * Черни връх" 46, ет.2, ап. 9, ф. д. 11108/2002 г., БУЛСТАТ 000431770, представлявана от председателя Славейка Тодорова Манахилова, ЕГН ********** против Заповед РД-06-537 от 29.11.2007 г. на Кмета на Община Хисаря, с която на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 136 и чл. 129, ал.2 от ЗУТ, Решение 112, взето с Протокол 12/25.10.2007 г. на ЕСУТ при Община Хисаря е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот \/-959, кв. 906 по плана на гр. Хисаря.

Решението е окончателно.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:Л.Н.