Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 55

 

 

гр.Пловдив    19.01.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ ІХ състав в открито съдебно заседание от осемнадесети декември две хиляди и осма година, в състав:

                    

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велизар Русинов

 

     при секретаря Веселина Елкина и Прокурор Йоаким Цветков *** като разгледа докладваното от председателя на състава  ах. дело № 54/2008 г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         производството е образувано по искова молба на Д.М.Н., И.М.Н. ***, и Т.М.Н.-Я. ***  срещу Министерство на земеделието и храните като са предявени обективно съединени искове при условията на евентуалност като по главния иск за всеки от тримата ищци се претендира сумата от 1000 лв. общо 3000 лв., като се твърди, че това е част от цялото им вземане от ответника в размер на общо 660 000 лв. ,която сума според ищците представлява обезщетение за пропуснати ползи вследствие на незаконосъобразното бездействие на ОСЗГ – Асеновград по заявлението им придружено с решение по гр.дело № 530/1999 г. на Асеновградски районен съд, която сума се равнявала според ищците на пазарната стойност на 3/5 ид.части от лозе цялото състоящо се от 5,5 дка, находящо се в землището на Горни воден в местността “Чакъла” при граници от двете страни Апостол Игнатов и път включен в строителните граници на Асеновград, като алтернативно при условията на евентуалност ищците претендират ако съдът приеме главния иск за неоснователен и недоказан то ответника да бъде осъден да им заплати сумата от 1000 лв за всеки от тях или общо 3000 лв.,която сума според ищците представлявала обезщетение за пропуснати ползи вследствие на нищожното решение на Поземлена комисия-Асеновград взето с протокол № 3153/01.11.2001 г. равняваща се на пазарната стойност на 3/5 ид.части от лозе цялото състоящо се от 5,5 дка ,находящо се в землището на Горни воден в местността “Чакъла” при граници от двете страни Апостол Игнатов и път включен в строителните граници  на Асеновград. 

        Ответникът Министерство на земеделието и храните оспорва исковата молба, тъй като не са доказани претенциите на ищците. Претендира производството по делото да бъде прекратено ,с молба по делото /лист 143/ поддържа приложеното по делото становище с вх.№ 7032/16.09.2008г., твърди, че исковата молба е недопустима тъй като: ищците претендират ответника да бъде осъден да им заплати обезщетение за пропуснати ползи, равняващо се на пазарната стойност на 3/5 ид.части от лозе цялото състоящо се от 5,5 дка ,находящо се в землището на кв.горни воден в местност “Чакъла” при граници от двете страни Апостол Игнатов и път включен в строителните граници на Асеновград.  Ответникът твърди и това не е оспорено от ищците, че с решение № 3153с/15.09.2008 г. постановено в изпълнение на влязло в сила съдебно решение ОСЗ Асеновград е признала правото на възстановяване на собственост на наследниците на Матей Иванов Н. и Анастасия върху имот лозе с площ 3.3 дка находящо се в местност “Чакъла” в землището на кв.Горни воден. Ответникът твърди, че до 17.12.2008г. наследниците на Матей Иванов Н. и Анастасия не са идентифицирали признатият им по силата на описаното по-горе решение на ОСЗ Асеновград имот  и поради това обстоятелство не е постановено решение за възстановяване право на собственост на същите върху конкретен имот.Ответникът твърди ,че  недопустими са исканията на ищците за определянето на пропуснати ползи равняващи се на пазарна стойност на имот ,за който ответникът ,чрез ОСЗ Асеновград с описани по.- горе решения е признал правото им на възстановяване на собственост на ищците като наследници на Матей Иванов Н. и Анастасия като твърди,че претенциите на ищците касаят един и същ имот ,за които има постановен акт на ответника описан по-горе.

        Окръжна прокуратура-Пловдив  пледира, че исковата молба е неоснователна.

         Исковата молба е подадена  от страни имащи правен интерес от оспорването,поради което е допустима.Разгледана по същество е неоснователна.След съвкупна преценка на доказателствата по делото, съдът прие за установено следното: от събраните по делото доказателства неоспорени от страните се установи, че имотът на ищците представляващ 3.3 дка в местността “Павлитака” в землището на Горни воден по твърдения на ищеца И.М.Н. с негово заявление от 08.12.1998 г. /л.57/от делото до Поземлена комисия-Асеновград е направил изявление пред ответника неоспорено пред настоящата инстанция, че имотът описан в нотариален акт в местност “Чакъла” всъщност е същия имот с процесния описан по-горе твърдян, че се намира в местността “Павлитака” настоящият състав кредитира това изявление. За този имот на ищците е издадено решение № 3153/18.04.1994 г. на Поземлена комисия-Асеновград като поради застрояване на имота на ищците като наследници на Матей Иванов Н. и Анастасия   е определено обезщетение. Горното не е оспорено от ищците, а се потвърждава и от становище на ответника на /л.22/по делото, Решение № 3153/18.04.1994 г. на Поземлена комисия-Асеновград ,с което е възстановено правото на собственост на наследниците на  Матей Иванов Н. и Анастасия за процесния имот 3.3 дка в местността “Павлитака” в землището на с.Горни воден. Описаната по-горе идентичност на местности, а именно между “ПАВЛИТАКА” и “ЧАКЪЛА” е установено и от приетото по делото заключение неоспорено от страните, в което се установява, припокриване между “ПАВЛИТАКА” и “ЧАКЪЛА”като и границите на имотите са идентични.

           С оглед горното настоящия състав счита, че не са налице предпоставките за основателност на исковете, а именно: няма незаконосъобразен акт или действие или бездействие на административен орган относно процесния имот,не е налице отмяна на твърдян незаконосъобразен акт, не са налице настъпили вреди  произтекли от отменен акт на ответника . За пълнота следва да се отбележи, че на ищците е възстановен процесния имот, видно от представените по делото доказателства, както и от твърдението на процесуалния им представител в писмената защита. Не е налице причинна връзка между незаконосъобразния акт /действие или бездействие на ответника и настъпването на вредите, за които се претендира обезщетение .Поради горното, съдът счита, че исковата молба е неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение.

          От развитието на производството  за разноски следва да бъдат осъдени ищците всеки на по десет лева общо 30 лв.държавна такса в полза на Администратавен съд-Пловдив, а останалите разноски с оглед развитието на производството следва да бъдат оставени както са направени от страните.

              Воден от   горното съдът,

                                                                 

Р  Е  Ш  И  :

         

            ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове, предявени при условията на евентуалност от ищците Д.М.Н. и И.М.Н. с адрес:*** и Т.М. ***.

           ОСЪЖДА ищците Д.М.Н. и И.М.Н. с адрес:*** и Т.М. ***. да заплатят в полза на Административен съд-Пловдив държавна такса в размер на 30 лв.

           Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 

                      

 

                                     

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: