Р Е Ш Е Н И Е

 

05.01.2009 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на трети декември  през две хиляди и осма година в състав:

 

 

                         Административен съдия: Л.Н.

 

При секретаря   К.К.

Като разгледа докладваното АХД № 226 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 във вр. с чл. 132 , ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изм. доп. ДВ, бр.82 от 10. 10. 2006 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.

         Образувано е по жалба на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление: град С.,***, БУЛСТАТ 831915840, представлявано от Изпълнителния директор М. А. А. с ЕГН ********** и Т. П. К. с ЕГН ********** – заедно и поотделно, като жалбата е депозирана от адвокат П.Д.Д.; по жалба на Н.Г.Б. с ЕГН **********,***, Г.Х.Б. с ЕГН **********,***, С.Г.А. с ЕГН **********,***, Р.Н.Г. с ЕГН **********,***, като жалбата е депозирана чрез адвокат П.Д.Д. с представено пълномощно към жалбата против Заповед  № А-1045 от 09.07.2007 г. на Кмета на Община Асеновград, с която  на основание  чл. 129, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2,т.6, чл. 109 ал.1, т.2 и чл. 110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове е одобрено изменение на  Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване на УПИ ХХІІІ-417, кв. 2 по плана на ПЗ “Север” гр. Асеновград и КИ 510.110 по кадастралната карта на Асеновград, като се образува нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХІІІ-510.110, обществено обслужване по имотната граница на имот КИ 510.110, съгласно линии и зачерквания с кафяв цвят и зелен цвят, щрихи и надпис със зелен цвят на изготвения проект. В имота се установява начин и характер на застрояване-смесена централна зона без жилищно предназначение, със застрояване с голяма височина, свободво, съгласно ограничителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режим на застрояване със син цвят на изготвения проект.

            В жалбата  на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се навеждат оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на атакувания акт, като се посочват подробни аргументи в тази насока. Твърди се, че “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД са собственици на бензиностанция, газстанция и съоръжения към тях, построени в ПИ № 00702.510.18 по кадастралната карта на Асеновград, по силата на учредено право на строеж от наследниците на Г. Николов Б., по силата на Нотариален акт № 2104, т.ХІ, дело № 3083/1993 г. Учредено е също право на строеж от Община Асеновград с Договор  за учредяване на право на строеж от 23.09.1993 г., в качеството им на съсобственици на ПИ № 00702.510.18 по кадастралната карта на Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК-С., който имот представлява бивш имот пл. № 151 от кв. 7-стар, втори-нов по РП на Промишлена зона “Север”- Асеновград, с площ 1780 кв.м, от които 1620 кв.м заедно с общинския имот съставляват парцел ІІІ-стар, VІ –нов, като парцелът е с площ от 2870 кв.м, при граници на имота: бул. “България”, ПИ 510.146, ПИ 510.110, ПИ 510.111, ПИ 509.84, ПИ 509.85 и ПИ 510.17, като този парцел е отреден за построяване на бензиностанция и газстанция, реализирани към настоящия момент от “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Сочи се,че атакуваната заповед не е мотивирана, липсват фактически основания, налагащи приложението на чл. 134 ал.1 от ЗУТ. Неправилно е посочена като правно основание нормата на чл. 134 ал.2 т.6 от ЗУТ, тъй като не е налице съгласието на всички заинтересовани лица. Според жалбоподателя съществува несъответствие между текстовата и графичната част на обжалваната заповед, което е формално основание за отмяната на същата. В текстовата част на процесната заповед е отбелязано, че се отнася до проект за изменениена ПУП за УПИ ХХІІІ-510.110 в кв. 2 по плана на ПЗ “Север” гр. Асеновград, а на самия проект за изменение на ПУП, под графичните изображения на плана, текстово е изписано, че това е план за застрояване за част от кв.1 по плана на Промишлена зона “Север” Асеновград УПИ ХХІІІ-510.110. Изброени са конкретни закононарушения на изискванията на чл. 19 ал.6, чл.26, чл. 35 ал.2 от ЗУТ, Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Наредба №2 за противопожарните строителнотехнически норми. Според жалбоподателя при изготвянето на проекта за изменение на ПУП е следвало да се има предвид, че имот № 510.111 по кадастралната карта не е улица, алея и същият се ползва от жалбоподателя, поради което в този план имот № 510.111 трябва да се придаде към УПИ VІ –бензиностанция /емот № 510.18/, тъй като при учредяване правата на строеж на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД през 1993 г., имот № 510.111 е бил включен и е бил част от парцела, отреден за бензиностанция. Още се твърди, че през март 2007г. им е бил обявен проект за изменениена ПУП ПРЗ на УПИ ХХІІІ-417, кв.2 по ПЗ “Север” Асеновград и КИ 510.110 по кадастралната карта на Асеновград, но Община Асеновград –ЕСУТ е разгледала възраженията и е приела с Протокол № 11/08.05.2007 г., че са подадени от незаинтересовани страни, вследствие погрешно обявяване, но са основателни и ще ги вземе предвид.

            От Съда се иска отмяната на атакувания административен акт като неправилен и незаконосъобразен. Претендират се и разноските по делото.

             В жалбата на Н.Г.Б., Г.Х.Б., С.Г.А., Р.Н.Г.  се сочат аналогични оплаквания като тези, посочени в жалбата на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Също се претендира отмяната на атакуваната заповед като неправилна и незаконосъобразна, претендират се и разноските по делото.

             Ответникът по жалбата–Община Асеновград оспорва жалбата, предявена от Н.Г.Б., Г.Х.Б., С.Г.А., Р.Н.Г..

             Заинтересованата страна “АЙЛИН-СТРОЙ” ЕООД, чрез процесуалните си представители, оспорва жалбата като неоснователна. В писмени бележки се твърди, че приетата по делото СТЕ от 09.06.2008 г. установява по категоричен начин, че имотът на жалбоподателите: Н.Г.Б., Г.Х.Б., С.Г.А., Р.Н.Г.  не граничи с имота на заинтересованото лице “АЙЛИН-СТРОЙ” ЕООД, че същите не са собственици на сгради или съоръжения или ограничени вещни права в имот УПИ VІ-бензиностанция на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, респективно, посочените лица нямат качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и жалбата им следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. Относно жалбоподателя “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се сочи, че същият не е представил доказателства, че е правоприемник на правния субект “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД С., който фигурира като страна-носител на ограничени вещни права по приетите по делото нотариални актове, договори за отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, разрешения за ползване и др. Твърди се, че жалбоподателят “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ В писмени бележки представени от адвокат М. се сочи, че атакуваната заповед не страда от пороци, аргументиращи нищожносн или унищожаемост. Отново се твърди, че  жалбите са депозирани от лица, които нямат правен интерес от обжалването. Претендират се направените съдебни разноски.

         Заинтересованата страна – НК ЖИ ПЕПЖИ не изразява становище по жалбите.

          Заинтересованата страна С.Г.А., чрез процесуалния си представител, намира жалбите за неостователни.

       За да се произнесе по допустимостта на жалбите Съдът  взе предвид приетите по делото писмени доказателства: Нотариален акт за учредяване на право на строеж за определен срок № 2104, т. ХІ, дело № 3083/93 г. на АРС, от който е видно, че учредителите: Н.Г.Б., С.Г.А., Л. Г. М. и Г. Х. Б. като съсобственици на недвижим имот: празно място, находящо се на бул. “България”, гр. Асеновград, обл. Пловдивска, при граници: бул. “България”, улица и общински имот, съставляващо планоснимачен № 151, кв.7 по РП на Промишлена зона “Север”-гр. Асеновград, с площ от 1780 кв.м, от които 1620 кв.м ведно с общински имот съставляват парцел ІІІ, отреден за построяване на бензиностанция, целия от 2870 кв.м, учредяват на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД правото да построи за себе си в горепосочения имот бензиностанция, съгласно одобрен архитектурен проект; Договор за учредяване на право на строеж за определен срок от 23.09.1993 г., сключен между Община Асеновград и “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД; Разрешение за ползване № 130 от 29.06.1994 г. на ДИТСК, в което е посочено, че строежът е изпълнен в съответствие с Разрешение за строеж № 222 от 27.07.1993 г. Посочено е, че петното, върху което е построена бензиностанцията е собственост, потвърдена с НА за право на собственост, на Г. Н. Б. ***, потвърдена с Акт № 2756/19.05.1993 г. за държавна собственост на недвижими имоти на Община Асеновград като в акта са посочени следните съседи: ЖП-линия, Н.Б. ***; Разрешение за строеж № 191/12.06.2002 г.  на Главния архитект на Община Асеновград; Разрешение за ползване № 323 от 10.05.2003 г. на Началника на РДНСК – Пловдив, с което е разрешено ползването на строеж: “Газ-колонка и нов газ-резервоар” /технологична подмяна на бензин-колонка на съществуваща бензиностанция с местонахождение: УПИ VІ – бензиностанция, в кв. 2 по плана на ПЗ “Север” гр. Асеновград с адм. адрес: гр. Асеновград, бул. “България”. Посочен е като инвеститор в това Разрешение за ползване “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД,  също и Решение на СГС № 8779/91г., БУЛСТАТ Ю 831915840, дан номер 2221031256. Посочен е и вече цитираният НА № 2104, дело № 3083 от 1993 г. на Асеновградски районен съд за учредяване на право на строеж за определен срок / в който е изписан като приемател  “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД/, като строителни предприемачи са посочени “ШЕЛ  ГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ФД № 4347/98 г. на СГС на основание Рамково споразумение от 12.11.2001 г. между “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД и ШЕЛ ГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД. Изрично е изписано, че строежът е изпълнен в съответствие с одобрени проекти на 12.06.2002 г. от Община Асеновград и РС № 191 от 12.06.2002 г. на Гл. архитект на Община Асеновград. Също е посочено, че строежът е заснет и нанесен в Кадастралния план на гр. Асеновград, съгласно Удостоверение с изх. № 530 от 01.11.2002 г., издадено от Агенцията по кадастъра – Пловдив; Удостоверение за актуално състояние, отразяващо всички извършени промени по партидата на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД от 14.12.2007 г. по Ф.д. № 8779/1991 на Софийски градски съд, от което е видно, че с Решение от 28.10.1997 г.е вписано вливане в “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ МАРКЕТИНГ” ЕООД, като това решение е изписано и в ред осми от удостоверението, като едно от десетките решения, отразяващи вписаните промени на търговското дружество, посочени при вписването в Регистъра за търговски дружества под № 13976, т.183, по ф.д. № 8779/1991 г. на ЕАД “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ”. След като в това Удостоверение за актуално състояние има отразявания за “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, то следователно е част от извършените промени по партидата и “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е правоприемник на АД, което дружество е посочено като инвеститор в Разрешение за ползване № 323 от 10.05.2003 г. на Началника на РДНСК – Пловдив.Освен това с Решение № 29 от 08.10.2007 г. на СГС е вписано в Регистъра за търговските дружества под № 13976, т. 183, стр. 198 по ф.д. № 8779/1991 г. ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

 Приети са също НА № 224, т.ІІ, дело № 222/1959 г. на АРС, от който е видно, че Г. Николов Б. е собственик на дворно място, представляващо имот  с пл. № 2824 по РП на Асеновград; Удостоверение за наследници № 000026 от 09.01.2008 г. на Община Асеновград.

           Съдът   изслуша и прие по делото СТЕ в с.з, проведено на 09.06.2008 г., изготвена от вещото лице архитект Б.И.К.-Х.. СТЕ не е оспорена от страните и Съдът я кредитира изцяло като обективно и компетентно изготвена. В.л. сочи, че между имота на жалбоподателите ПИ № 00702.510.18 и ПИ № 00702.510.110 няма контактна зона. В проекта не са посочени с червено намалени отстояния, но съгласно направените коментарий в т.1,2,3 се вижда, че не са осигурени нормативноопределените технологични, хигиенни и противопожарни отстояния. В коментарий 1,2,3 се констатира следното: не са спазени изискванията на чл.19, ал.6 от ЗУТ и Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищната среда /ХИЗЗСС/ и по-конкретно тези по т. 386 и т.391 от Приложение №1 към чл.4 и чл.6 от Наредба № 7 във вр. с чл. 2 ал.2. Изискванията са за минимално отстояние от 50,00м на обществени сгради от съоръжения на бензиностанции и газстанции, каквито има изградени в имот № 00702.510.18. В конкретния случай е котирано разстояние 47,57 м от показана съществуваща сграда в имот № 00702.510.18 до вътрешната /към уличното платно/ тротоарна линия. В.л. посочва, че трябва да бъде показано разстояние от 50,00м от най-външната колонка, до новопредвидената сграда в УПИ ХХІІІ-510.110, обществено обслужване, при което цялото процесно УПИ ще попадне в санитарно-охранителната зона. Според в.л. не са спазени изискванията на Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми и по конкретно изискванията на чл. 323 ал.1, табл. №37, т.1 от Наредбата, според които минималното отстояние от подземен резервоар 10 куб.м за дизелово гориво /наливни шахти/, какъвто има изграден в ПИ № 00702.510.18 до обществена сграда, предвидена по проекта за ПУП в поземлен имот ПИ № 00702.510.110, трябва да е минимум 8,00м за І и ІІ степен на пожароустойчивост, 15,00 за ІІІ, ІV, V степен на пожароустойчивост. В конкретния случай е предвидено-4 м. Не са спазени изискванията на Наредба № 2 за ПСТН и конкретно изискванията на чл. 389 ал.1 и ал.2, табл.№45, т.1 от Наредбата, според които минималното отстояние от подземен резервоар до 10 куб.м за пропан-бутан, какъвто съществува в ПИ № 00702.510.18 до обществена сграда, предвидена по проекта за ПУП в ПИ № 00702 510.110, трябва да е минимум 25,00м като отстоянието е намалено по ал.2 на чл.389 с 50% - в конкретния случай е предвидено 20,00м. В.л. изрично подчертава, че в представения ПЗ не са нанесени подземните съоръжения на бензиностанцията, които съоръжения ги има отразени в Кадастралния план и които определят технологичните, хигиенните и противопожарните отстояния до новопредвиденото застрояване в УПИ ХХІІІ-510.110, обществено обслужване. Относно имотните граници на жалбоподателите – физически лица в. л. сочи, че съгласно НА № 224/31.12.1959 г. дворно място, представляващо имот пл. № 2824 по тогава действащия РП на Асеновград, с площ от 1780 кв.м и граници: бул. “България”, М. Б. и държавен имот. Съгласно НА № 2104/17.12.1993 г. за учредяване на право на строеж за определен срок недвижим имот, съставляващо пл. № 151, кв.7 по РП на ПЗ “Север” гр. Асеновград с площ 1780 кв.м и граници: бул. “България”, улица и общински имот, от които 1620 кв.м, заедно с общински имот от 1250 кв. м, съставляват парцел ІІІ с площ 2870 кв.м., като този парцел е отреден за построяване на бензиностанция. Съгласно Договор от 23.09.1993 г. за учредяване на право на строеж за определен срок между Община Асеновград и “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ”ООД –недвижим имот, празно място, парцел ІІІ – бензиностанция, кв. 7 по плана на ПЗ “Север” с площ 1250 кв.м и граници: югозапад-имот на наследници на Н.Б., североизток – парцел на ЖП-гара, югоизток-гаров терен, предвиден за улица и парцел ІІІ- озеленяване.

         По делото е приета и изслушана допълнителна СТЕ /с.з. 03.12.08 г./, която също не е оспорена от страните и която Съдът кредитира изцяло. В.л. посочва в т.1.2, че между имота на жалбоподателите ПИ  №00702.510.18 и поземлен имот № 00702.510.110 няма контактна зона, съгласно скица на реституирания имот от КК /стр.84/.Между двата имота се намира ПИ № 00702.510.111. Отново е повторено, че не са спазени изискванията на чл. 19 ал.6 от ЗУТ и Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищната среда. В конкретния случай е котирано разстояние от 47,57 м от показаната като съществуваща сграда в имот № 00702.510.18 до вътрешната/към уличното платно/ тротоарна линия. Трябва да бъде показано разстояние от 50,00 м от най-външната колонка, до новопредвидената сграда, при което, за сетен път заявява в.л.,че процесното УПИ ще попадне в санитарно-охранителната зона. Не са спазени изискванията на Наредба № 2 за ПСТН. Сега е посочено, че разстоянието измерено на място е 23,00 м от газ-резервоара в имот № 00702.510.18 до най-близкия ъгъл на сградата / в строеж/ в имот № 00701.510.110.

        От заключенията на вещото лице и от представените проекти и други писмени доказателства по делото Съдът стига до извода, че  с процесния ПУП са допуснати намалени разстояния от нормативно определените спрямо имот № 00702.510.18, в който имот са построени бензиностанция, газстанция и съоръжения към тях, собственост на жалбоподателя “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и който имот, от друга страна, е собственост на жалбоподателите Н.Г.Б., Г.Х.Б., С.Г.А., Р.Н.Г.. От т. 7, предпоследен пасаж на заключението на в.л., прието в с.з. от 09.06.08 г. л. 107 става ясно, че ПИ № 00702.510.111, който се явява съседен на процесния също попада в отреждане за ул. “В. Левски”, неговата площ попада в междината между регулационните граници на УПИ VІ-бензиностанция и имотни граници на новопопълнен реституиран имот с планоснимачен № 417-поземлен имот ПИ № 00702.510.110 по КК. В.л. подчертава, че проектът за изменение на ПУП, предмет на обжалваната заповед, е последният, който засяга коментираните територии. Той променя част от уличната регулация, но тъй като с проекта за изменение на ПУП няма изработен и представен комуникационен проект, тези промени не са съобразени с нормативните изисквания и с необходимостта да се оформи тупикова улица в зоната на ПИ № 00702.510.111 чрез разширение /или друго решение, съгласувано с КАТ/ за осигуряване на захранването и обслужването на процесното УПИ ХХІІІ-510,110-обществено обслужване.   А съгласно чл. 131 ал.1 от ЗУТ заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти, съгласно чл. 131 ал.2 т.3 от ЗУТ  са съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния. С оглед тази нормативна разпоредба се налага изводът, че жалбоподателите са заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 ал.2 т.3 от ЗУТ, следователно притежават активна правна легитимация и депозираните жалби са процесуално допустими. Необходимо е да се подчертае, че според СТЕ трябва да бъде показано разстояние от 50,00м от най-външната колонка, до новопредвидената сграда в УПИ ХХІІІ-510.110, обществено обслужване, при което цялото процесно УПИ ще попадне в санитарно-охранителната зона, в която е ситуиран и имотът на жалбоподателите, следователно те са заинтересовани лица и по силата на чл.131 ал.2 т.5 от ЗУТ,  тъй като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са: имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно-защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.

За да се произнесе по същество, Съдът прие за установено от фактическа страна следното:

  С молба до Главния архитект на Община Асеновград  с вх. № 94-А-77 от 29.01.2007 г. С.Г.А., Управител на “АЙЛИН СТРОЙ” ЕООД е заявено искане за одобряването на изменение на ПУП-ПРЗ за имот № 00702.510.110 по Кадастралната карта на гр. Асеновград.Приложен е НА за покупко-продажба на недвижим имот № 96, т.Х, рег. № 11327, дело № 1896/2006 г. – Служба по вписванията – АВ – Асеновград. На осн. чл. 135 ал.3 от ЗУТ Кметът на Община Асеновград е издал Предписание с изх. № 94-0-3121/30.05.2007 г, което е последващо предписание, като се има предвид, че Предписание с изх. № 94-6-21/18.01.2007 г. на Кмета на Община Асеновград е отменено със Заповед № А-755/21.05.2007 г., която е съобразено с Решение на ЕСУТ при Община Асеновград, обективирано в Протокол № 11/08.05.2007 г. В това Решение на ЕСУТ са посочени следните мотиви: “ЕСУТ счита, че възраженията по представения проект са подадени от незаинтересовани страни, вследствие погрешно обявяване. Въпреки това, при разглеждането им ЕСУТ прие, че Възражение с вх. № 94-Н-108/20.03.2007 г. от Н.Б. е основателно в частта си, досежно документна грешка в предписанието за изготвяне на ПУП и следва да бъде отменено”. Не са посочени конкретни мотиви, от които да е видно, защо Община Асеновград намира, че депозиралите възражения не са заинтересовани страни по смисъла на чл. 131 от ЗУТ. Съобщаване за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 00702.510.110 по Кадастралната карта на Асеновград е извършено, видно от Съобщение с изх. № 94-А-77/19.02.2007 г.Съобщение е изпратено съответно до С.Г. А. – Управител на “АЙЛИН СТРОЙ” ЕООД, до наследници на Г. Николов Б., до  “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, НК ЖИ ПЕПЖИ, Община Асеновград, /представени по делото са заверени преписи от обратни разписки и препис от Съобщение с изх. № 94-А-77/19.02.2007 г./  Във връзка с това съобщаване в Община Асеновград са постъпила жалба от Н.Г.Б., С.Г.А. с вх. № 94-Н-108 от 20.03.2007 г.; Възражение от М. А. – Изпълнителен директор на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД. След постановеното второ Предписание с изх. № 94-С-312 от 30.05.2007 г. е извършено последващо съобщаване, видно от Съобщение с изх. № 94-С-77 от 08.06.2007 г, като проектът за изменение на ПУП е съобщен на С.Г.А. на 11.06.2007 г., подписът е положен лично, като не е отразено в какво качество е подписал. Също на 11.06.2007 г. е извършено съобщаване на Община Асеновград, положен е подпис, но не е посочено на кого и в какво качество е извършено съобщаването. В Протокол № 16/03.07.2007 г. на ЕСУТ при Община Асеновград е посочено, че в сроковете по чл. 128 ал.5 от ЗУТ не са постъпили възражения от заинтересованите лица, като това е видно и от Констативен акт от 21.03.2007 г.Последвало е издаването на процесната заповед, която пък сега е обявена на друг кръг заинтересовани лица, различен от този, посочен в Съобщение с изх. №  94-С-77 от 08.06.2007 г. Изпратено е съобщение и до НК ЖИ ПЕПЖИ –Пловдив с обратна разписка от 02.08.2007 г.

  В Обяснителната записка към проекта за изменение на процесния ПУП е посочено, че проектът предвижда промяна на уличнорегулационната линия към бул. “България” и ново отреждане на горепосочения имот за обществено обслужване. Проектът предвижда високоетажно, свободностоящо застрояване с кота корниз до 30.00 м, което ще акцентира бъдещото кръстовище между бул. “ България” и бул. “Васил Левски”. В процесната заповед е одобрено изменение на ПУП в част ПРЗ на УПИ ХХІІІ-417, кв.2 по плана на ПЗ “Север” гр. Асеновград и КИ 51.110 по Кадастралната карта на Асеновград като се образува нов урегулиран поземлен имот –УПИ ХХІІІ-510.110, обществено обслужване по имотната граница на имот с КИ 510.110, а в текстовата част към самия проект е изписано ПЗ, съответно ПР за част от кв.1 по плана на промишлена зона “Север” Асеновград, УПИ ХХІІІ-510.110. Действително е налице несъответствие, както твърди процесуалния представител на жалбоподателите, но  процесният имот е в достатъчна степен индивидуализиран, за да доведе това  формално несъответствие до фактическо такова.

По делото са приети още Проект за бензиностанция на “ШЕЛ” Асеновград, одобрен на 11.06.2002 г. с отделни части, съответно архитектурна, пътна, електро, машинно-технологична; проекти и строителна документация за изграждане на обект- бензиностанция “ШЕЛ” от 1993 г.приети са също по делото Заповед № А-343 от 15.04.1993 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено частично изменение на ЗРП, по отношение на уличната регулация на града с о.т. 39-40-41-42, терена за ЖП ареал и парцел ІІ – озеленяване в кв. 7 по плана на производствена зона “Север” – Асеновград и отреждането на нов парцел ІІІ – Бензиностанция;  Протокол № 12 от 07.04.1993 г. на ЕСУТ при Община Асеновград; Разрешение за строеж № 522 от 16.11.2007 г., проект част “ПБЗ на обект “Многофункционална сграда с търговски център, офиси и хотелски апартаменти в УПИ ХХІІІ 510.110, обществено обслужване, кв.2 по плана на промишлена зона “Север” Асеновград; проект за вертикално планиране; геодезическо заснемане; комплексен доклад за оценка на съответствието с изх. № 11-41 от 13.11.2007 г; архитектурни проекти.  

Както беше посочено по-горе в настоящото изложение, по делото е приета СТЕ в с. з. от 09.06.08 г., неоспорена от страните.  В заключението си в.л. посочва, че не са спазени изискванията на чл. 19 ал.6 от ЗУТ и Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищната среда. В конкретния случай е котирано разстояние от 47,57 м от показаната като съществуваща сграда в имот № 00702.510.18 до вътрешната /към уличното платно/ тротоарна линия. Трябва да бъде показано разстояние от 50,00 м от най-външната колонка, до новопредвидената сграда, при което процесното УПИ ще попадне в санитарно-охранителната зона. Не са спазени изискванията на Наредба № 2 за ПСТН, тъй като разстоянието, измерено намясто е 23,00 м от газ-резервоара в имот № 00702.510.18 до най-близкия ъгъл на сградата  /в строеж/ в имот № 00701.510.110. Категорично е твърдението на в.л., че външната линия на застрояване в процесния ПУП съвпада с уличната регулационна линия и не са спазени изискванията на чл. 26.ал.1 от ЗУТ, за гарантирано най-малко отстояние. Няма локални платна и не може да се приложи изискването на ал. 2 от посочената правна норма.  За пълнота на изложението следва да се поясни, че съгласно чл. 26 ал.1 от ЗУТ външната линия на застрояване към улиците от първостепенната мрежа се установява на разстояние от уличната регулационна линия, както следва: по т.1 - улици от първи клас (скоростни градски магистрали), каквато е улицата в конкретния казус, - най-малко на 15 м. Твърди се също така в експертното заключение, че не са спазени изискванията на чл. 35, ал.2 от ЗУТ, според които разстоянието на нежилищните сгради до вътрешните граници на УПИ при свободно застрояване, не може да бъде по-малко от 3,00м, както и че предвиждането на такава сграда в плана, трябва да става при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и технологически изисквания. Не са спазени санитарно-хигиенните и противопожарни норми. Процесният ПУП не е представен в необходимия обхват, съгласно Наредба № 8 от 2001 г. и не съдържа Ел., ВиК–схеми, комуникационно-транспортен проект, които да доказват, че новообразуваното УПИ по имотни граници е инфраструктурно осигурен. Посочен е Кинт=8, при максимално допустим – 5, съгласно чл. 38, ал.1 от Наредба № 7/2004 г. /за смесена централна зона/. Съществува несъответствие между показателите: П.застояване и П.етажност. В конкретния случай, при посочен П.застр. 80%, етажността не може да бъде повече от 6 етажа, т.е. /18м-20м/, а в проекта е показано- 30 м.

        В.л. е изследвало статута на  имоти с пл. № 110 и пл. № 111. Съгласно КРП, одобрен със Заповед № А-557/28.10.1988 г., разглежданите територии, попадат в парцел ІІ-зеленина и ж.п. ареал, кв.7. Съгласно РП, одобрен със Заповед № А-343/15.04.1993 г. е отреден парцел ІІІ –бензиностанция, кв. 7. Съгласно РП, одобрен със Заповед № А-485/12.06.1997 г. се запазва парцела на бензиностанцията, но вече с нов номер на парцела и квартала- VІ – бензиностанция, кв.2, посочените поземлени имоти № 00702.510.110 и имот № 00702.510.111 попадат в парцел с отреждане за зеленина, кв.1. ПИ № 00702.510.110 вероятно още не е реституиран и не е отразен в КРП. Съществува одобрен комуникационен проект към ЗРП, съгласуван с КАТ за захранване на бензиностанция и корекция на трасето на ул. “В. Левски” във фаза идейна. В този проект бъдещият имот  с пл. № 111 попада в шлюза /отбивката/ за захранване на бензиностанцията. Съгласно РП, одобрен със Заповед № А-21/09.01.2003 г., за част от имот планоснимачен № 417, е отреден парцел ХХІІІ-417, складове, останалата част попада в територия, предвидена за изграждане на ул. “В.Левски”. Поземлен имот № 00702.510.111 още не съществува, но също попада в отреждане за ул. “В. Левски”, неговата територия попада в междината между регулационните граници на УПИ VІ-бензиностанция и имотни граници на новопопълнен реституиран имот- планоснимачен № 417 – ПИ № 00702.510.110 по КК. Архитект Б. Х. обобщава, че проектът за изменение на ПУП, предмет на обжалваната заповед е последният, който засяга коментираните по-горе територии. Той променя част от уличната регулация. Но тъй като с проекта за изменение на ПУП няма изработен и представен комуникационен проект, тези промени не са съобразени с нормативните изисквания  и с необходимостта да се оформи тупикова улица в зоната на поземлен имот № 00702.510.111 чрез разширение /или друго решение, съгласувано с КАТ/ за осигуряване на захранването и обслужването на процесното УПИ ХХІІІ-510.110 – обществено обслужване за сметка на ПИ № 00702.510.110. Освен това съгласно НА № 96/20.12.2006 г., ПИ № 00702.510.110 има стар идентификатор- пл. № 417, кв.1, парцел -І – зеленина, т.е. имотът се е намирал в парцел І -зеленина. Вещото лице твърди, че Община Асеновград не е представила решение на Общински съвет–Асеновград за промяна предназначението на територията на част от кв. І –зеленина. Следва да се отбележи, че не се ангажираха доказателства от страните в тази насока, а зелените площи, респективно отрежданията за озеленени площи, имат характер на общинска публична собственост и следва с решение на Общинския съвет да се смени предназначението на определената територия и да се посочи новото предназначение.

         В СТЕ, приета от Съда в с.з. от 03.12.2008 г., в т. ІІ.1., на въпроса - има ли отклонения от проектите при реализиране на бензиностанцията-в.л. отговаря, че след измерване на място и сравнение с приложените проекти, се установи, че изпълнението отговаря на одобрените проекти. Отново се заключава, че процесният ПУП –ПРЗ не отговаря на изискванията на чл. 19 ал.6 от ЗУТ, Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищната среда и конкретно т.386 и т.391 от Приложение № 1 към чл. 4 и чл. 6 от Наредбата във връзка с чл. 2 ал.2. от Наредба № 7. За пълнота на изложението Съдът следва да подчертае, че според чл. 2 ал.2 от Наредба № 7 (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1997 г.) хигиенно-защитна зона за обектите, разположени в жилищната зона на населените места, е територията между източника на вредност в околната среда (обекти, съоръжения, инсталации) и конкретният обект, подлежащ на здравна защита (жилищна, здравна, учебна, детска или обществена сграда, терен за отдих и спорт и други аналогични).

В приетата и изслушана СТЕ се сочи, че не са спазени изискванията на Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми и конкретно чл. 389 ал.1 и ал.2, табл. №45 т.1 от Наредбата, според които минималното отстояние от подземен резервоар 10 куб.м за пропан-бутан, какъвто има изграден в ПИ № 00702.510.18 до обществена сграда, предвидена по проекта за ПУП в ПИ № 00702.510.110, трябва да е минимум 25,00 м / трябва да е 50,00 м като се намали разстояните  по ал.2 с 50%. Измерено намясто е 23,00 м от газ-резервоара в имот № 00702.510.18 до най-близкия ъгъл на сградата /в строеж/ в ПИ № 00702.510.110. В.л. заключава, че ПУП не е представен в необходимия обхват, съгласно Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема, съдържанието на устройствените схеми и планове. Не съдържа Ел, ВиК схеми, комуникационно-транспортен проект, които да доказват, че новообразуваното УПИ по имотни граници е инфраструктурно осигурен. В с.з., проведено на 03.12.08 г. в. л. твърди, че  за гр. Асеновград няма изработен общ устройствен план. ПУП определя и застроителната линия, червената прекъсната линия показва, че бъдещото застрояване трябва да бъде съобразено с нея. Заявява, че в първото заключение по СТЕ е отразила, че линията е непрекъсната, но линията е прекъсната, което означава ограничителна, а не задължителна зона за застрояването. Още уточнява, че разстоянието трябва да се измерва от най-външното съоръжение, в случая разстоянието намясто е 28,40 м, а в проекта е определено разстояние-47,57 м.  Разстоянията трябва да се измерват според изискванията на Наредба № 7, т.е. от съоръженията: газколонки, бензиноколонки и резервоари. Тези разстояния са измерени до съществуващата в момента сграда. Ограничителната линия в някои части излиза по-навън. В случая от сградата до последното съоръжение не са спазени изискванията. Според експерта сградата е със смесено предназначение като 30% от нея са за обществени нужди, 70% са за жилищни нужди, като Наредба № 7 се прилага за обществени и жилищни сгради.                                          

        Съдът след като прецени доказателствата по делото  поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид констатациите на СТЕ намира, че инвокираните в жалбите оплаквания са  основателни. Процесната Заповед е издадена от компетентен орган, в предвидената писмена форма, но при  неспазване на материалноправния закон и в нарушение на процесуалните правила.

Съгласно чл. 128 ал.3 от ЗУТ, когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 2 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица. Както се посочи по-горе  жалбоподателите притежават правен интерес от обжалването на процесната заповед. Административният орган е следвало да съобрази, че процесният ПУП третира намалени отстояния и се касае за съседен имот през улица, а съгласно чл. 131 ал.1 от ЗУТ заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти, съгласно чл. 131 ал.2 т.3 от ЗУТ  са съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния. Като не е съобразил тази законова разпоредба и не е извършил обявяване на процесната Заповед на всички заинтересувани лица, административният орган е допуснал съществено нарушение на процесуалноправните законови изисквания. Освен това недоумение буди обстоятелството, че административният орган е извършил първоначално обявяване на процесния ПУП на жалбоподателите, видно от Съобщение с изх. № 04-А-77/19-02-2007 г. и приложени по делото преписи от известия за доставяне, а след това ЕСУТ при Община Асеновград е приел, че се касае за погрешно обявяване,  като при това не са посочени конкретни мотиви за този извод.

От приетата и изслушана по делото СТЕ е видно, че процесният ПУП не отговаря на материолноправните изисквания и конкретно на изискванията на чл. 19 ал.6 от ЗУТ, Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Като следва да се подчертае, че правилата на Наредба № 7 се прилагат в  хигиенно-защитна зона за обектите, разположени в жилищната зона на населените места, а това е територията между източника на вредност в околната среда (обекти, съоръжения, инсталации) и конкретният обект, подлежащ на здравна защита (жилищна, здравна, учебна, детска или обществена сграда, терен за отдих и спорт и други аналогични), съгласно чл.2 ал.2 от Наредба № 7. В конкретния казус процесният ПУП се отнася за сграда със смесено предназначение: 30% от сградата е за обществени нужди, 70% - за жилищни нужди, като и в двата случая са приложими разпоредбите на Наредба № 7. Нарушени са изискванията на Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми. Според чл. 389 ал.1 от Наредба № 2 (Изм., БСА, бр. 1от 1994г.) минималните разстояния от резервоарите, газовите колонки и пълначните за туристически бутилки към газостанциите за зареждане на автомобили до съседни сгради и съоръжения се определят по таблица № 45. С тази таблица се е съобразило вещото лице при изготвяне на СТЕ. Но вместо допустимите 50,00 м, респективно намалени по силата на чл. 389 ал.2 от Наредба № 2, според която  правна норма се  допуска  за подземни резервоари с обем до 10 m3 разстоянията по таблица № 45 да се намалят с 50%, те. 25,00 м, са измерени намясто 23,00 м от газ-резервоара в имот № 00702.510.18 до най-близкия ъгъл на сградата в имот № 00701.510.110. Освен това по безспорен начин се установи, че процесният ПУП не е съобразен с правилата на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и не съдържа Ел, Вик – схеми и комуникационно-транспортен проект.

         Необходимо е да се отбележи, че административният орган е посочил като правно основание за издаване на процесната Заповед нормата на чл. 134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, но не е изложил мотиви в  насока, обосноваваща изменението на ПУП вследствие настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът, каквото е изискването на чл. 134 ал.1 т. 1 от ЗУТ. Липсата на мотиви е самостоятелно основание за отмяната на атакувания административен акт. В процесната заповед не са посочени фактическите основания, от които, както страните, така и съдът, следва да почерпи информация защо е наложено изменение на ПУП на осн. чл. 134 ал.1 т.1 ат ЗУТ. Липсата на мотиви прави невъзможна проверката на юридическите факти, от които органът черпи правото си да постанови своя акт. Разпоредбата на чл. 59, ал. 2  от АПК за съдържанието на задължителните реквизити на административния акт е императивна. Неспазването й води до незаконосъобразност на акта, тъй като нарушава правото на защита на адресата му.

         Освен това е необходимо съгласието на всички  пряко заинтересувани собственици, съгласно цитираната в обжалваната заповед ал.2 т.6 на чл. 134 от ЗУТ, но  административната преписка не съдържа доказателства в тази насока, не са посочени писмени съгласия  на  пряко заинтересуваните страни и в самата заповед, изрично са изброени приложените документи, но липсва посочване на  изискваното от закона съгласие, дадено от пряко заинтересуваните страни, което представлява съществено нарушение на законовите изисквания.

         От представените проекти, свързани с процесния ПУП  от събраните писмени доказателства и от  заключението по СТЕ Съдът стига до извода, че атакуваната Заповед № А-1045 от 09.07.2007 г. на Кмета на Община Асеновград е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

Съгласно чл. 215 ал. 1 от ЗУТ решението  не подлежи на касационно  обжалване. С оглед изхода на делото и  направените искания за присъждане на разноски Съдът намира, че следва да се присъдят разноски в полза на жалбоподателя - “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, които се установиха  общо в следния размер  - 1125 лв., от които 150 лв. внесен депозит за изготвена СТЕ, 925 лв. – адвокатско възнаграждение и 50 лв. – ДТ. Следва да се присъдят съдебни разноски в полза на жалбоподателите: Н.Г.Б., Г.Х.Б., С.Г.А., Р.Н.Г., които се установиха общо в следния размер- 310 лв., от които 300 лв. внесен депозит за изготвяне на СТЕ и 10 лв. внесена ДТ, които разноски да бъдат изплатени от ответника –Община Асеновград.

Мотивиран от горното и на основание чл. 215 от ЗУТ и чл. 172 ал. 2, предл. второ от АПК, чл. 78 ал.1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № А-1045 от 09.07.2007 г. на Кмета на Община Асеновград, с която  на основание  чл. 129, ал.2 ; чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6; чл. 109 ал.1, т.2 и чл. 110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове е одобрено изменение на  Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ХХІІІ-417, кв. 2 по плана на ПЗ “Север” гр. Асеновград и КИ 510.110 по кадастралната карта на Асеновград, като се образува нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХІІІ-510.110, обществено обслужване по имотната граница на имот КИ 510.110, съгласно линии и зачерквания с кафяв цвят и зелен цвят, щрихи и надпис със зелен цвят на изготвения проект. В имота се установява начин и характер на застрояване-смесена централна зона без жилищно предназначение, със застрояване с голяма височина, свободво, съгласно ограничителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режим на застрояване със син цвят на изготвения проект.

 ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати в полза на  “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: град С.,***, БУЛСТАТ 831915840, представлявано от Изпълнителния директор М. А. А. с ЕГН ********** и Т. П. К. с ЕГН **********  сумата в размер от  1125 лв. /хиляда сто двадесет и пет/лв.

ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати в полза на  жалбоподателите Н.Г.Б. с ЕГН **********,***, Г.Х.Б. с ЕГН **********,***, С.Г.А. с ЕГН **********,***, Р.Н.Г. с ЕГН **********,***  сумата в размер от 310 лв. /триста и десет/ лв.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

 

 

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: