РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 

 


РЕШЕНИЕ

 

№ .....................

гр. Пловдив, 6 февруари 2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в публично заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и осмата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., и участието на прокурора Г.Г., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 302 по описа за 2007год., за да се произнесе взе предвид следното:

 І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава Деветнадесета от ДОПК във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/.

2. Образувано е по жалба на СД “Итали – Трифонови и сие”, със седалище и адрес на управление с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдивска против Решение № 1-4412-0008 от 14.03.2007год. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Пловдив и потвърденото с него Решение № 1779 от 14.12.2007год. на Началник Митница Пловдив в частта му с която на търговското дружество е отказано възстановяване на акциз за закупено дизелово гориво за обработка на 3480,900дка. земеделска земя.

Навеждат се доводи за не законосъобразност на административният акт и се иска неговата отмяна от Съда. Поддържа се, че в предвидения за това срок е направено искане за възстановяване на акциз за общо обработваната от жалбоподателя земеделска земя и съответно изразходваното гориво. Жалбоподателя твърди, че е регистриран като земеделски производител на 06.07.2007год., поради което обективно не е могъл да предостави информация за обработваната от него земя преди 01.07.2007год. Счита, че отказа на административния орган е необоснован, немотивиран и незаконосъобразен.

3. Директора на Регионална митническа дирекция, чрез процесуалният си представител юрк. М. е на становище, че жалбата е недоказана и неоснователна. Иска се тя да бъде оставена без уважение, като се присъди съответното юрисконсултско възнаграждение.

4. Участвалия по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.               

ІІ. За допустимостта :

5. Решението на Началник Митница Пловдив с което е отказано възстановяване на акциз на жалбоподателя е обжалвано в предвидения за това срок, пред горестоящият в йерархията на митническа администрация орган, който с решението си го е потвърдил изцяло в прежде посочената негова част. Така постановения от Директора на Регионална митническа дирекция резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

 ІІІ. За фактите :

6. Началото на административното производство е сложено посредством заявяване на Искане за възстановяване на акциз на земеделски производители на основание чл. 32, ал.3 от ЗАДС с вх. № 1250 от 05.12.2006год. Към искането, търговското дружество е приложило фактури за закупеното от него гориво и декларация, че не е подавано такова искане до друго митническо учреждение. С Решение № 1779 от 14.22.2007год., Началника на Митница  Пловдив е отказал да уважи искането изцяло. Отказа е мотивиран с липсата на изискуемата се по реда на чл.32, ал.4 от ЗАДС информация от регистър на земеделските производители към Министерство на земеделието и храните относно СД “Итали – Трифонови и сие”. Същите обстоятелства са изложени и в потвърждаващото решение на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Пловдив.

7. В хода на настоящото производство е приобщено Писмо изх. № 16-00-1605 от 28.05.2008год. на Директора на Областна Дирекция “Зечеделие и гори” в което е посочено, че жалбоподателя е вписан в регистъра на земеделските производители на 06.07.2007год., като е подадена актуализира информация на 04.12.2007год. Към писмото са приложени заверени копия от съответните анкетни карти и анкетни формуляри.

8. Аналогична е информацията, която се съдържа в писмо изх. № 11-71 от 02.06.2008год. на Главния Директор на Главна Дирекция “Земеделие и гори” към Министерство на земеделието и храните. В това писмо е посочено, че доколкото изискването на чл. 32, ал.4 от ЗАДС е всяка година до 1 юли, министърът на земеделието и продоволствието да предоставя на директора на Агенция митници, информация от регистъра на земеделските производители, такава за СД “Итали – Трифонови и сие” не е изпратена с оглед регистрацията му на06.07.2007год. В следващо писмо изх. № 11-137 от 17.11.2008год., Главна дирекция “Земеделие”  уточнява, че на 06.07.2007год., търговското дружество е регистрирано в регистъра с общо заявена обработваема земя по землища в размер на 311,8793ха. На 04.12.2007год. е направена актуализация на данни, като общо заявената обработваема земя е в размер на 348,0934ха.

3. По делото е назначена съдебно – счетоводна експертиза, заключението по която е прието в съдебно заседание на 20.10.2008год. без заявени резерви от страните. Според вещото лице Д., евентуално подлежащият на възстановяване акциз за 3480,900дка. земеделска земя е в размер на 9656,02лв.

ІV. За правото :

1. В ЗАДС е установено правото на земеделските производители да им бъде възстановена разликата между съответните ставки по ал.1 и ал.2 на чл.32 от закона, за количество моторни горива, изчислено на база годишна разходна норма за 2007г. от 7,3 литра на декар (чл. 32, ал.3 от ЗАДС) за регистрирана обработваема земеделска земя, когато за тях бъде представена информацията, посочена в чл.32, ал.4 от ЗАДС. Освен това, за да възникне и бъде надлежно упражнено правото на възстановяване на платения акциз, законът изисква земеделският производител да е одобрен за подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) през съответната календарна година (чл.32, ал.2 от ЗАДС). В конкретния казус, няма спор, че жалбоподателят притежава качеството на земеделски производител, одобрен за финансово подпомагане по ЗПЗП и е извършил въпросните разходи за закупуване на гориво.

Съгласно разпоредбата на чл.32, ал.4 (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.), министърът на земеделието и горите е длъжен да представи изчерпателно посочена информация на Агенция “Митници”, както и да изготви списъка на одобрените за подпомагане земеделски производители по смисъла на ЗПЗП до 1 юли на всяка година. В конкретния казус, няма съмнение, че на 06.07.2007год., СД “Итали – Трифонови и сие

е регистрирано в регистъра с общо заявена обработваема земя по землища в размер на 311,8793ха., като на 04.12.2007год. е направена актуализация на данни, при което общо заявената обработваема земя е в размер на 348,0934ха.

С оглед възможността, предвидена в разпоредбата на чл.142, ал.2 от АПК, за установяване на нови факти от значение за делото след издаването на акта, до приключване на устните състезания по делото, следва да се приеме за установено, че жалбоподателят е предприел необходимите действия, в резултат на които е актуализирана информацията относно размера на обработваните от него площи към 04.12.2007 г.

2. Сотнесени към разпоредбите на приложимите норми – чл.26а - чл.26г от ППЗАДС., към чийто ред препраща чл.32 ал.6 от закона, установените факти обосновават извод за изпълнено от страна на жалбоподателя задължение за подаване в изискуем вид и с приложения, искане до компетентния орган. От друга страна за административния орган е предвидено задължението за проверка изпълнение на изискванията на закона, които са предпоставка за осъществяване на заявеното право. В текста на чл.26б от ППЗАДС изрично е предвидена необходимост от безспорно установяване на изискванията за възстановяване на акциз, ведно с възможност, констатирани нередовности да се отстранят в подходящ срок. Разпоредбата предполага проверка от административния орган, обективирана с данни за предприетите действия. Приложимият закон в случая при издаването и на двете решения е ДОПК, в който прогласените основни принципи, също така са гаранция за законосъобразно провеждане на административното производство. Установения принцип за обективност в чл.3 от ДОПК, вменява в задължение на органа да прецени всички факти и доводи от значение за случая наред със служебната му ангажираност за събиране на доказателства възведена в чл.5 от същия.

3. В настоящото производство не се събраха доказателства, опровергаващи извода за регистрацията на търговското дружество като земеделски производител, одобрен за финансово подпомагане за календарната  2007г. и за извършените от него разходи за закупуване на гориво. Към момента на издаване на решението, с което е отказано възстановяването на акциза, се установява, че не е била налице пълна информацията за действителната площ обработваема земеделска земя. Разпоредбите на чл.32 ал.1-6 от закона очертават фактически състав, при проявлението на който конкретно лице може да възстанови сума за платен акциз по закупено дизелово гориво за обработка на земеделска земя. Редът за възстановяване е определен в ППЗАДС, чл.26а-чл.26г, които предвиждат проверка от административния орган за наличие на предпоставки за осъществяване на правото спрямо конкретен субект. В случая, този фактически състав е налице, поради което не е имало причина да се откаже заявеното от жалбоподателя право.

4. С оглед събраните в съдебна фаза доказателства и направените изводи, следва да се приеме, че постановеното решение, с което е отказано възстановяването на акциз е неправилно, поради което ще следва да бъде отменено. Следва да се допълни също така, че оспорената част от решението на Началника на Митница Пловдив не съдържа точно посочена парична сума. Отказа касае определено количество земеделски земи. Предмет на въпросното административно производство обаче, е именно паричната сума, равнозначна на подлежащият на възстановяване акциз. Тази сума трябва да бъде определена по размер и възстановена от административния орган. Поради тази причина и на основание чл.160, ал.1, предл. първо от ДОПК, преписката ще следва да бъде върната на митническа администрация за постановяване на законосъобразен акт, при съблюдаване на указанията по приложгение на закона дадени в настоящото решение.

Ето защо, Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 1-4412-0008 от 14.03.2007год. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Пловдив и потвърденото с него Решение № 1779 от 14.12.2007год. на Началник Митница Пловдив в частта му с която на търговското дружество е отказано възстановяване на акциз за закупено дизелово гориво за обработка на 3480,934дка. земеделска земя.

ВРЪЩА преписката на Началника на Митница Пловдив, за издаване на законосъобразен акт по искане вх. №2711 от 12.12.2006год., заявено от СД “Итали – Трифонови и сие”, със седалище и адрес на управление с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдивска, при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение. 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   

 

Top of Form