РЕШЕНИЕ

                                                     гр. Пловдив, 27.VI.2008 г.

Административен съд Пловдив, в открито заседание на 20.\/.2008 г., в състав

Административен съдия : П.Н. при секретаря М.Н., като разгледа адм.д. 360/2008 г., взе предвид следното :

Подадена е жалба от А.Д.Б. ***, Пловдивска област срещу отказа на ОСЗГ "Марица" в писмо изх. 18/ 29.1.2008 г. по негово заявление вх. 18/10.01.2008 г. за издаване на скица за признатия за възстановяване имот от 5,1 дка в м. "Голяма Баш пара" в землището на с. Войводиново със съдебно решение по гр.д. 6652/2001 г. на ПРС и издаденото в негово изпълнение решение 02АР/20.06.2003 г. на ОСЗГ "Марица" - Пловдив по чл. 18ж ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Ответният административен орган не е взел становище в съдебното производство.

Административният съд намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Със заявление вх. 18/10.01.2008 г. до ОСЗГ жалбоподателят е представил решение по гр.д. 6652/2001 г. на ПРС, с което на основание чл.11 ал. 2 от ЗСПЗЗ е признато за установено по отношение на ОСЗГ "Марица" правото на наследници на Драго Атанасов и Стоила Петрова Бъчварови на възстановяване на собствеността върху нива от 5,1 дка в м. "Голяма баш пара" в землището на с. Войводиново. Това решение на ПРС, както и издаденото в негово изпълнение решение 02АР/20.06.2003 г. на ОСЗГ "Марица" - Пловдив по чл. 18ж ал.2 от ППЗСПЗЗ, с което е признато и определено за възстановяване право на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне върху нива от 5,1 дка в м. Голяма баш пара", нямат непосредствен реституционен ефект, а с тях се признават права за възстановяване на земеделска земя. Реституираната земеделска земя е определена с решението по чл.27 от ЗСПЗЗ на ОЗСГ "Марица" Пловдив № А02АВ от 22.12.2004 г. по чл. 27 от ППЗСПЗЗ, с което е възстановено правото на собственост върху имот 0180012 в м. "Баш пара" от КВС на землище с. Войводиново.

С обжалвания отказ на началника на ОСЗГ "Марица" в писмо изх. 18/ 29.1.2008 г., на заявление вх. 18/10.01.2008 г. на жалбоподателя се отговаря, че с решение 02АР/20.06.2003 г. на ОСЗГ "Марица" - Пловдив по преписка на наследници на Драго Атанасов и Стоила Петрова Бъчварови са признати 5,1 дка в местността "Голяма баш пара", в изпълнение на съдебното решение по гр.д. 6652/2001 г. на ПРС и с последващо решение А02АВ от 22.12.2004 г. по чл. 27 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост върху имот 0180012 в м. "Баш пара" от КВС на землище с. Войводиново, за който имот може да получи скица след подаване на заявление по Наредба 49. Решението по чл. 27 от ППЗСПЗЗ е връчено на 10.02.2005 г.

Законосъобразени са изложените мотиви в отговора на ОСЗГ по заявлението на жалбоподателя, че скица може да се издаде за имота, върху който е възстановена собствеността с решението по чл.27 от ППЗСПЗЗ в м. "Баш пара", а не за имота за който са признати права за възстановяване в м. "Голяма баш пара" със съдебното решение и с решението по чл. 18ж ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Имотът не е възстановен в стари реални граници, а с план за земеразделяне и жалбоподателят е придобил собствеността върху имота определен с решението по чл. 27 от ППЗСПЗЗ по плана за земеразделяне и относно тази имот може да иска издаване на скица, а не за имота по решението по чл. 18ж ал. 2 от ЗСПЗЗ, с който са признати права и което не приключва процедурата по реституцията на земеделската земя. В този смисъл са неотносими представените в съдебното производство писмени доказателства - протокол от 1947 г., с който Драго Атанасов Б. ***, тъй като този имот е признат за възстановяване със съдебното решение и с решението на ОСЗГ по чл. 18 ж ал. 2 от ППЗСПЗЗ, което не приключва процедурата по реституцията и не определя обекта на реституция, което е извършено с решението по чл. 27 от ППЗСПЗЗ.

Като има предвид изложените мотиви, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Б. ***, Пловдивска област срещу отказа на ОСЗГ "Марица" в писмо изх. 18/ 29.1.2008 г. по негово заявление вх. 18/10.01.2008 г. за издаване на скица за признатия за възстановяване имот от 5,1 дка в м. "Голяма Баш пара" в землището на с. Войводиново, със съдебно решение по гр.д. 6652/2001 г. на ПРС и решение 02АР/20.06.2003 г. на ОСЗГ "Марица" - Пловдив по чл. 18ж ал. 2 от ППЗСПЗЗ, като неприключващи процедурата по реституция на земеделска земя.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните пред ВАС на РБ.

Административен съдия: П.Н.