Р Е Ш Е Н И Е

 

 

02.02.2009 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Административен съд - Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на двадесет и осми януари  през две хиляди и девета година в състав:

 

 

 

                   Административен съдия: Л.Н.

 

 

 

При секретаря   К.К.

Като разгледа докладваното АХД № 418 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 във вр. с чл. 132 , ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изм. доп. ДВ, бр.82 от 10. 10. 2006 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.

         Образувано е по жалба на “ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ” ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Георги Бенев” № 7, БУЛСТАТ 115188826, представлявано от Управителя А.П.Н. с ЕГН ********** против  КПИИ, съдържащ Заповед  № ОА-3329 от 02.11.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която  на основание  чл. 129, ал.2, чл. 150, чл. 110, ал.1, т.1, чл. 112 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 4, ал.7 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ОУП на Община Пловдив, Заповед № ОА-1628 от 29.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив за допускане изменение на ПУП-ПРЗ, писмено заявление с вх. № 6800-19886 от 24.10.2007 г. на “КАЛДИС” ЕООД и Протокол № 49, т.2 от 31.10.2007 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.5в по плана на СИЗ ІІ част, гр. Пловдив, като се променя отреждането на УПИ V-стопанска дейност в УПИ V-обш.обслужване, произв. Дейност със запазване на съществуващото двуетажно застрояване иново свободно застрояване с устройствени показатели на зона Соп: височина до 33м, Пзастр. До 80%, Кинт до 5 П озеленяване-мин. 20% по корекцията на регулацията със зелен цвят, плътна черна линия и прекъсната червена линия за застрояването и матрица със син цвят, Разрешение за строеж № 586 от 07.11.2007 г. на Главния архитект на Община Пловдив и инвестиционен проект.

            В жалбата  на “ ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ ” ООД се навеждат оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на атакувания акт, като се посочват подробни аргументи в тази насока. Твърди се, че не са спазени изискванията на чл. 136 вр. с чл. 128 ал.3 от ЗУТ , както и разпоредбата на чл. 48 ал.2 от Наредба № 8 за обхвата и съдържанието на устройствените схеми и планове,  сочи се, че не са спазени и други разпоредби от същия подзаконов нормативен акт, като изрично не се конкретизират. Още се твърди, че не са спазени изискванията на Наредба № 7 и че Разрешението за строеж № 586 от 05.11.2007 г. на Гл. архитект на Община Пловдив е издадено от некомпетентен  административен орган. Иска се Съдът да приеме, че КПИИ е незаконосъобразен  и да го отмени като такъв, като респективно се иска отмяната на процесната заповед и на Разрешението за строеж № 586 от 05.11.2007 г. на Гл. архитект на Община Пловдив. Претендират се разноските по делото.

             Ответникът по жалбата–Община Пловдив, чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна, като сочи, че при одобряването на ПУП не са допуснати отклонения от действащите нормативни актове- ЗУТ и Наредба № 7. Моли жалбата да бъде оставена без уважение.

             Заинтересованата страна - “АГРИЯ” АД не изразява становище по жалбата

             Заинтересованата страна – “КАЛДИС” ЕООД,  чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна като в с.з., проведено на 28.01.2009 г. сочи, че събраните по делото доказателства и СТЕ доказват, че проектът на “КАЛДИС” ЕООД  отговаря на законовите изисквания и на подзаконовите нормативни актове. При приемането на ОУП показателите, които следва да се вземат предвид са тези, предвидени в Наредба № 7, а тези изисквания са изпълнени. Претендират се съдебни разноски.

             Жалбата е депозирана от лице, което има правен интерес от обжалването и е подадена в законоустановения срок, видно от датата на получаване на съобщението-06.12.2007 г./известие за доставяне-л.20/ и датата на депозиране на жалбата – 18.12.2007 г./ вх. № 0708-457 от 18.12.2007 г. на жалбата в Район “Север” Община Пловдив/

За да се произнесе по същество, Съдът прие за установено от фактическа страна следното:

 Административното производство е започнало по Заявление с вх. № 9400А2446 от 12.06.2007 г. за издаване на виза за проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ, депозирано от Д.К.-Управител на “КАЛДИС” ЕООД – Пловдив. Последвало е издаването на Заповед № ОА-1628 от 29.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 133 ал.7 и8, чл. 135 ал.3, чл. 150 от ЗУТ е допуснато изработването на КПИИ в части: 1. устройство на територията: проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.5в по плана на СИЗ –ІІ част, гр. Пловдив; 2. План за регулация и застрояване в обхват : УПИ V-стопанска дейност; контактна зона: УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ VІ и улица;3.Инвестиционен проект: за обект - “Цех за трикотаж”. Приложена е Скица № 110 от 09.05.2007 г. Изработен е КПИИ за обект : Трикотажен цех в УПИ V-общ.обсл., произв. Дейност, кв.5в по плана на СИЗ-ІІ част, гр. Пловдив, фаза-идеен проект. Лицензирана фирма за оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор “ВИНИ” ЕООД  с Лиценз № ЛК-000136 от 20.09.2004 г. на МРРБ е изготвила оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите с № 0924 от 22.10.2007 г. Представен е списък на екипа от правоспособни физически лица, от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор във “ВИНИ” ЕООД както и допълнителен списък. Разгледани са проекти по част “Архитектура” и “ПУП”, по част “Конструкции”, по част “Геодезия-Геодезическо заснемане” и по част “Инженерногеоложко проучване”. С молба от “КАЛДИС” ЕООД с вх. № 6800 19886 от 24.10.2007 г. до Гл. архитект на Община Пловдив , на осн. чл. 148 ал.2 от ЗУТ е поискано одобряването на ИИП и издаването на Разрешение за строеж. От Протокол № 49 от 31.10.2007 г. ЕСУТ при Община Пловдив е видно, че е взето решение, с което е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.5в по плана на СИЗ-ІІ част, гр. Пловдив, като се променя отреждането на УПИ V-стоп. Дейност в УПИ V-общ.обслужв., производств. Дейност със запазване на съществуващото двуетажно застрояване и ново свободно застрояване с устройствени показатели за зона Соп: Н-33м, Пзастр. До 80%, Кинт. До 5 и Позел. –мин. 20%.Предложено е на Кмета на общината да издаде заповед на осн. чл. 150 ал.3 от ЗУТ, а на Гл. архитект–да издаде разрешение за строеж. Последвало е издаването на Заповед № ОА-3329 от 02.11.2007 г. на Кмета на Община Пловдив и Разрешение за строеж № 586 от 07.11.2007 г. Гл. архитект на Община Пловдив. На осн. чл. 150 ал.3 от ЗУТ е обявена Заповед № ОА-3329 от 02.11.2007 г. на Кмета на Община Пловдив и Разрешение за строеж № 586 от 07.11.2007 г. като обявяването е започнало на 19.11.2007 г. и е завършило на 20.12.2007 г.

По делото е приет Протокол № 16 от 05.09.2007 г на Общински съвет- Пловдив, от който е видно, че т.2.4 от дневния ред е предложение за одобряването на Общия устройствен план /ОУП/ на гр. Пловдив. С Решение № 375 предложението е прието. В т.1.2 от Решението е посочено, че при прилагането на ОУП, конкретизирането на правилата, нормативите и показателите трябва да се решават със средствата на подробните устройствени планове в граници, определени с Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, освен в случаите, когато са установени или се установят специфични правила и нормативи по смисъла на чл. 13 ал.2 от ЗУТ. Приети са също Нотариален акт № 64, нот. дело 247/2002 г., Решение № 1969 от 27.02.2003 г. на ПОС, от което е видно, че е вписана промяна на фирмата на дружеството от “ХИМТОРГ” ЕООД на “ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ” ЕООД, Решение № 6310 от 11.10.2004 г. на ПОС,в което е вписана промяна на фирмата на дружеството от “ХИМСНАБ–ПЛОВДИВ” ЕООД на“ХИМСНАБ–ПЛОВДИВ” ООД. Разрешение за строеж № 403 от 06.08.2007 г. на Гл. инженер на Община Пловдив, както и Решение № 117 от 19.05.2005 г. на Общински съвет-Пловдив, от което е видно, че Общински съвет – Пловдив дава съгласие Главният архитект на Община Пловдив да предостави определени правомощия по ЗУТ на Главния инженер на Община Пловдив. От т.2.4 на Заповед № ОА-962 от 01.06.2005 г. на Главния архитект на Община Пловдив е видно, че са предоставени на гл. инженер на Община Пловдив функциите по чл. 148 ал.2 от ЗУТ-да издава разрешения за строеж.   

          В с.з. от 16.06.2008 г.  по делото е изслушана и приета СТЕ, изготвена от арх. Б. К.-Х.,  която не е оспорена от страните и която Съдът кредитира като компетентна, обективна и безпристрастна. В заключението си в.л. посочва в т.1, че са налице някои различия между показаните сгради в скица-виза и в чертеж първи /извлечение от действащия ПУП-ПЗ/ в графичната част към обжалваната заповед във вида и етажността на показаните сгради в североизточната част на УПИ V, което е без значение, защото се предвижда ново застрояване. Отбелязано е, че скица-виза № 110 от 09.05.2007 г. е за допускане изработване на КПИИ и не трябва да отразява линиите на застрояване, които трябва да се определят с проекта за изменение на ПУП- ПЗ, ако не са определени с предходен план / в случая са отразени линиите на застрояване в извлечение от действащ ПУП-ПРЗ, чертеж първи/ . В т. 2 в.л. посочва, че основание за изработване на процесния КПИИ е Заповед № ОА-1628 от 29.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, неразделна част на която е Скица с виза № 110 от 09.05.2007 г. Конкретният проект в част “Архитектура” трябва да съответства на предвижданията на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ. Посочената устройствена зона Соп отговаря на предвидената в Общия устройствен план на гр. Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет-Пловдив, обнародвано в ДВ, бр. 82 от 10.12.2007 г. В конкретния случай втората част на КПИИ-Инвестиционен проект е изработен в части: “Архитектурна”, “Конструкции”, “Геодезия-геодезическо заснемане”, “Инженерногеоложко проучване”. Липсват обяснителни записки по части ВиК и Ел. инсталации и Технологична    /по част “ Технологична ” е задължително да има обяснителна записка, тъй като тя изпълнява ролята на задание за проектиране./ Има  приложен предварителен договор за присъединяване на потребител към електроразределителната мрежа  на “ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Пловдив - Север. Няма приложен  предварителен договор за присъединяване на потребител към ВиК-Пловдив, в част “Геодезия” няма трасировъчен план. Идейният проект по част “Архитектурна” е изпълнена в съответствие с изискванията на Наредба № 4 и не се забелязват отклонения. Проектът дава най-общото композиционно, функционално и архитектурно-пространствено решение на сградата. Пълното съответствие на техническите правила и норми може да се установи в следващата фаза на проектиране- технически или работен проект. В т.3 е посочено, че зоната на застрояване в УПИ V-обществено-обслужваща и производствена дейност е показана на мин. 3,00 м. Няма условия за приложение на чл. 36 от ЗУТ. Цялото застрояване в зоната е за производствени и складови нужди, а според нормата на чл. 35 ал.2 от ЗУТ разстоянието на нежилищни сгради до вътрешните граници на УПИ при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3,00 м, а между тези сгради в УПИ-съобразно ПУП и при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и технологичните изисквания. Санитарно-хигиенните, противопожарните и технологичните изисквания не са третирани в разработката. В т.4 в.л. сочи, че е предвидена зелена площ и дървесна растителност, показани идейно-488 кв.м, от които 163 кв.м-дървесна растителност и които трябва да се докажат в следващия етап на проектиране- технически или работен проект с проект по част Дендрология, изготвен в съответствие с техническите правила и норми. В с.з експертът допълва, че новопроектираната сграда включва в обема си старата сграда за стопанска дейност и затова няма необходимост от отстояния. Намалените отстояния не се отнасят за сгради в едно  и също УПИ, намалените отстояния  по чл. 36 от ЗУТ се отнасят за сгради в съседни УПИ. В конкретния случай няма условия за приложение на чл. 36 от ЗУТ. Приета е допълнителна СТЕ, като в т. 1 на въпроса , дали контактният имот е УПИ ІІ или УПИ ІІІ, как е записан в действащия ПУП и как е следвало да бъде отбелязан в КПИИ, в.л. разеснява, че първоначално е съществувал кв.5 по КРП на гр. Пловдив СИЗ-ІІ част, одобрен със Заповед № 57 от 03.02.1973 г. В последствие с промени в РП от кв. 5 са създадени три квартала –кв. 5а, 5б и 5в. Процесният УПИ V и граничещият с него от югоизток УПИ ІІ- “ХИМТОРГ” ЕООД се намират в кв. 5в /КРП/ на гр. Пловдив СИЗ – ІІ част, одобрен със Заповед № 57 от 03.02.1973 г., ЗРП, одобрен със Заповед № ОА908 от 23.05.2001 г. на Кмета на Община Пловдив и ПКП, одобрен със Заповед № РД -09-498 от 09.12.2004 г. на Кмета на Община Пловдив. УПИ ІІ-Химторг ЕООД се намира в кв.5в и граничи: от североизток – с парцел “Тракия ресурс” ЕАД, от югоизток –с улица “Георги Бенев”, от югозапад – с улица о.т.31д-99б, от северозапад- с процесния УПИ V – обществено-обслужваща и производствена дейност и с УПИ VІ – стопанска дейност. Със Заповед № ОА-1628от 29.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато изработване на КПИИ в части: Устройство на територията-проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 5в по лана на СИЗ-ІІ част, гр. Пловдив; План за регулация и застрояване в обхват: УПИ V-стоп. Дейност Контактна зона: УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ VІ и улица. В КПИИ на УПИ V-стопанска дейност, предмет на КПИИ, като контактен от югоизток е записан УПИ ІІ-Химторг ЕООД. Посочената устройствена зона Соп отговаря на предвидената в ОУП. За устройствена зона Соп в ОУП са приети устройствени показатели:  Пзастр.- от 40 до 60%; Кинт – от 1 до 2,5; Позел. От 20 до 40%. За устройствена зона Соп в чертежа Проект за изменение на ПУП-ПРЗ, предмет на обжалваната заповед, са посочени устройствени показатели: Пзастр. – по малък или равен на 80%, Кинт по-малък или равен на 5, Позел. По-голям или равен на 20%, с височина на застрояването по- малко или равно на 33м. В.л. заключава, че съществува несъответствие между приетите устройствени показатели за устройствена зона Соп в ОУП и посочените в проекта за изменение на ПУП.  Територията, в която попада УПИ V-обществено-обслужваща и производствена дейност, предмет на КПИИ, не е в устройствена зона от разновидност “смесена централна”, означавана като Ц и предназначена за многофункционално ползване, а в устройствена зона от разновидност “смесена обслужващо-производствена”, означена като Соп в ОУП, която съчетава функциите и устройствените режими на предимно производствена зона и терени с обществено-обслужващи функции от общоградско и регионално значение. В с.з. експертът допълва, че УПИ ІІІ-“ХИМТОРГ” ЕООД е идентично с УПИ ІІ-“ХИМТОРГ” ЕООД от скица № 110 от 25.06.2007 г., като се изхожда от контактите на процесното УПИ със съседните УПИ-та. Изводите за устройствените показатели са направени като се има предвид ОУП и Приложение №2, което го придружава и в което са посочени устройствените показатели с индекси. Още сочи, че някои от устройствените показатели са тези, които отговарят на централна зона, но конкретния случай не е такъв. Тази територия не е отнесена към тази централна зона и не е в устройствена зона от разновидност “смесена централна”, а в устройствена зона “смесена обслужващо-производствена”, която съчетава функциите на предимно производствена зона и терени с обществено-обслужващи функции и това е видно от Приложението към ОУП. Съдът не кредитира допълнителното заключение по СТЕ в частта относно определянето на вида на територията: “смесена централна” или “смесена обслужващо производствена”, защото същото не е съобразено с Решение № 375 на Общински съвет Пловдив, обективирано в Протокол № 16 от 05.09.2007 г. С оглед приетото по делото Решение № 375 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007 г., където в т.1.2 е посочено, че при прилагането на ОУП, конкретизирането на правилата, нормативите и показателите  се решават със средствата на подробните устройствени планове в граници, определени с Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, освен в случаите, когато са установени или се установят специфични правила и нормативи по смисъла на чл. 13 ал.2 от ЗУТ, а в т.1.3, е прието, че ПУП, влезли в сила или одобрени до датата на одобряване ОУП-Пловдив, запазват действието си, конкретизирането на правилата и нормативите за устройството на територията при прилагането им,  се решават в граници за устройствените показатели, установени с Наредба №7 от 13.01.2004 г., освен в случаите, когато са установени или се установяват специфични правила и нормативи по смисъла на чл. 13, ал.2 от ЗУТ, е изслушана и приета по делото тройна СТЕ, изготвена от арх. С.Ф., техн. И.Г. и техн. М.М., която не е оспорена от страните и която Съдът кредитира като обективна и безпристрастна. Експертите сочат, че по ОУП гр. Пловдив УПИ V-стопанска дейност, кв. 5в по плана на СИЗ-ІІчаст, гр. Пловдив попада в зона Соп с одобрени показатели към ОУП, Приложение 2. Приложение 2 ни препраща към устройствена зона: предимно производствена, чл. 25 от Наредба №7/2005 г., като съгласно чл. 25 ал.3 от Наредба № 7 при застрояване на урегулираните поземлени имоти на предприятията в територии от разновидност “предимно производствена зона” се спазват следните нормативи: 1. плътност Пзастр. От 40 до 80%;2. П озел от 20 до 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;3. интензивност на застрояване Кинт – от 1,0 до 2,5. В конкретния случай проектантът се обръща към показателите на устройствена зона “Ц”, поради факта, че новообразуваното УПИ V-общ.обсл. и произв. Дейност, а именно със смесено предназначение и се допускат сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности. А съгласно чл. 36 ал.1 от Наредба № 7 териториите от разновидност “смесена централна зона” са територии на населените места, предназначени за многофункционално ползване и означени като /Ц/. В ал.2 от същата правна норма е посочено, че в териториите от разновидност “смесена централна зона” могат да се изграждат: 1. административни и делови сгради; 2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и др. обществени дейности; 3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси;4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение; 5. хотели и заведения за хранене и развлечения; 6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности; 7. бензиностанции, газстанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили; 8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Съгласно чл. 38 ал.1 от Наредба № 7 УПИ за жилищно, обществено или смесено предназначение в територии от разновидност “смесена централна зона” се устройстват и застрояват по нормативи, установени с подробните устройствени планове и съобразени със следните стойности: територии от разновидност “смесена централна зона” / много големи и големи градове / Пзастр. От 50 до 100 %; Кинт от 2,0 до 5,0, Позел. От 20 до 30%. ЕСУТ е преценил, че “смесена обслужващо-производствена зона –Соп, съответства на смесена централна зона /Ц/  и показателите не надвишават предвидените по Наредба № 7, в съответствие с Решение № 375 от 05.09.2007 г. на Общински съвет т. 1.2. Към момента предвиденото по КИПП застрояване е със следните параметри: Площ на УПИ V –общ.обсл. и произв. Дейност – 2389 м2, ЗП – 768 м2, РЗП- 2865 м2, Пл на застр. – 32%, интензивност на застр. Кинт -1.2, Позел.- 20%. В заключение експертите приемат, че предвидените по проект градоустройствени показатели не надвишават която и да е от изброените по-горе градоустройствени зони.

        Съгласно разпоредбата на чл. 150, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, КПИИ съставлява комплекс от проект за подробен устройствен план, вкл. работен устройствен план, когато такъв е необходим и работен инвестиционен проект, които актове се одобряват ведно с издаването на строителното разрешение, което се явява неразделна част от КПИИ. Всеки от тези три акта съставлява индивидуален административен акт, но по силата на чл. 150, ал. 3 и на основание чл. 218 от ЗУТ, те подлежат на съдебно обжалване в едно производство, а не самостоятелно. Законодателят е предвидил специални правила относно съставните части, начина на одобряването, срока на действие, от които следва, че КПИИ е неделимо цяло, поради което и той се обжалва като единен административен акт, този смисъл е заложен дори в наименованието му.  Съдът след като прецени доказателствата по делото  поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид констатациите на СТЕ- /допълнителна и тройна/ намира, че инвокираните в жалбата оплаквания са  неоснователни. Процесната Заповед  № ОА-3329 от 02.11.07 г. е издадена от компетентен орган, в предвидената писмена форма и при  спазване на материалноправния закон.

    Съгласно чл. 128 ал.3 от ЗУТ, когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 2 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица. Видно от приложения Разписен лист /л.82/ административният орган е извършил обявяване на заповед № ОА-3329 от 02.11.2007г. на Кмета на Община Пловдив, като съобщаването на жалбоподателя е направено чрез известие за обявяване, видно от обратната разписка /л.83/, следователно правата на жалбоподателя не са накърнени, още повече, че процесната заповед не третира намалени отстояния, видно от заключението на в.л. Бина Калчева-Христова. 

          От първоначално изготвената СТЕ е видно,  че идейният проект по част “Архитектурна” е изпълнена в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и не се забелязват отклонения. Проектът дава най-общото композиционно, функционално и архитектурно-пространствено решение на сградата. Пълното съответствие на техническите правила и норми може да се установи в следващата фаза на проектиране- технически или работен проект. Съгласно нормата на чл. 16 ал.1 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти идейният проект може да се изработи в една или повече части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти. Процесният Инвестиционен проект, който е на фаза идеен проект, е изработен в части: Архитектурна, Конструкции, Геодезическо заснемане, Инженерногеоложко проучване.  Лицензирана фирма за оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор “ВИНИ” ЕООД  с Лиценз № ЛК-000136 от 20.09.2004 г. на МРРБ е изготвила оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите с № 0924 от 22.10.2007 г. С оглед на горепосоченото Съдът намира, че КПИИ в частта инвестиционен проект е законосъобразен.

           Тройната СТЕ доказва, че са изпълнени изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като  изрично е съобразено и Решение № 375 от 05.09.2007 г. на Общински съвет-Пловдив. Предвидените по проект градоустройствени показатели: Площ на УПИ V –общ.обсл. и произв. Дейност – 2389 м2, ЗП – 768 м2, РЗП- 2865 м2, Пл на застр. – 32%, интензивност на застр. Кинт -1.2, Позел.- 20%, не надвишават параметрите фиксирани в чл. 38 ал.1 от Наредба № 7, като правилно административният орган е приел показателите за устройствена зона “Ц”, защото процесното УПИ е със смесено предназначение, а съгласно чл. 36 от Наредба № 7 териториите от разновидност “смесена централна зона” са територии на населените места, предназначени за многофункционално ползване. С оглед на горното Съдът стига до извода, че КПИИ в частта относно процесното изменение на ПУП-ПРЗ е постановено при спазване на материалноправните изисквания.

 Неоснователно и неподкрепено с доказателства остава твърдението на жалбоподателя, че Разрешение за строеж № 586 от 07.11 2007 г. е издадено от некомпетентен орган, тъй като са иззети функциите на гл. архитект на Район “Южен”- Община Пловдив / така изписано в жалбата/. За изчерпателност на изложението следва да се подчертае, че Скица № 110 от 09.05.2007 г. е издадена от Район “Северен-Община Пловдив, а не от Район “Южен”, освен това съгласно чл. 148 ал.2 от ЗУТ разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района. Не се представи по делото Решение на Общински съвет Пловдив, от което да е видно, че гл. архитект на  район “Южен”/ така е посочен в жалбата/ е изрично оправомощен да издава разрешения за строеж. Освен това, видно от Протокол № 49 от 31.10.2007 г. на ЕС при Община Пловдив, същият е предложил, на осн. чл. 150 от ЗУТ, на Гл. архитект на Община Пловдив да издаде Разрешение за строеж, още повече като се има предвид, че цялото административно производство се е развило по повод заявление с вх. № 9400А 2446 от 12.06.2007 г. до Гл. архитект на Община Пловдив и същото е издадено по реда на чл. 150 от ЗУТ и е част от КПИИ. Съгласно чл. 142 ал.2 от ЗУТ идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от органа по чл. 145. В тези случаи одобреният идеен проект служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки. Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка съгласно изискванията на ал. 5 от същата правна норма. Процесното Разрешение за строеж № 586 от 07.11.2007г. на Гл. архитект на Община Пловдив е издадено след оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите № 0924 от 22.10.2007 г., извършена от “ВИНИ” ЕООД и одобрен идеен проект от арх. С.П. на 05.11.2007 г. и следователно е законосъобразно.

           Съгласно чл. 113 ал.2 от ЗУТ работен устройствен план се съставя по искане на възложителя за конкретизиране на действащия подробен устройствен план само при условията на чл. 36 от ЗУТ или при свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота. От приетата по делото първоначална СТЕ е видно, че предвижданията на процесния ПУП не са относими към  хипотезите, визирани в  чл. 36 от ЗУТ, защото, според в.л. Б. Калчева-Христова, новопроектираната сграда включва в обема си старата сграда за стопанска дейност и затова няма необходимост от отстояния, чл. 36 от ЗУТ не намира приложение. Процесният ПУП не третира свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота, следователно твърдението на жалбоподателя, че е необходимо изработването на РУП е също неоснователно.

         От представените проекти, свързани с процесния КПИИ,  от събраните писмени доказателства и от  съдебно-техническите експертизи Съдът стига до извода, че атакуваната Заповед № ОА-3329 от 02.11.2007г. на Кмета на Община Пловдив е законосъобразна, процесното Разрешение за строеж е издадено от оправомощен  административен орган, съобразно изискванията на чл. 150 от ЗУТ, инвестиционният проект отговаря на законовите правила, ето защо жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Съгласно чл. 215 ал. 1 във вр. с чл. 132 ал.1 т.3 от ЗУТ решението  не подлежи на касационно  обжалване. С оглед изхода на делото и своевременно направените искания от заинтересованата страна –“ КАЛДИС ” ЕООД за присъждане на разноски, Съдът намира, че следва да се присъдят разноски в полза на заинтересованата страна –“ КАЛДИС ” ЕООД, с БУЛСТАТ: 825319889, представлявано от Д.С.К. с ЕГН **********,***, които се установиха  общо в следния размер – 810 лв., от които 360 лв. внесен депозит за изготвена тройна СТЕ,  и 450 лв. адвокатско възнаграждение, което Съдът определя съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. И доп., бр.2 на ДВ от 09.01.2009 г./

Мотивиран от горното и на основание чл. 215 от ЗУТ и чл. 172 ал. 2, предл. последно от АПК, чл. 143 ал.3 от АПК Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ” ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Георги Бенев” № 7, БУЛСТАТ 115188826, представлявано от Управителя А.П.Н. с ЕГН ********** против  КПИИ, съдържащ Заповед  № ОА-3329 от 02.11.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която  на основание  чл. 129, ал.2, чл. 150, чл. 110, ал.1, т.1, чл. 112 от ЗУТ, чл. 4, ал.7 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ОУП на Община Пловдив, Заповед № ОА-1628 от 29.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив за допускане изменение на ПУП-ПРЗ, писмено заявление с вх. № 6800-19886 от 24.10.2007 г. на “КАЛДИС” ЕООД и Протокол № 49, т.2 от 31.10.2007 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.5в по плана на СИЗ ІІ част, гр. Пловдив, като се променя отреждането на УПИ V-стопанска дейност в УПИ V-обш.обслужване, произв. дейност със запазване на съществуващото двуетажно застрояване и ново свободно застрояване с устройствени показатели на зона Соп: височина до 33м, Пзастр. до 80%, Кинт до 5 Позел.-мин. 20%, по корекцията на регулацията със зелен цвят, плътна черна линия и прекъсната червена линия за застрояването и матрица със син цвят, Разрешение за строеж № 586 от 07.11.2007 г. на Главния архитект на Община Пловдив и инвестиционен проект.

 

ОСЪЖДА “ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ” ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Георги Бенев” № 7, БУЛСТАТ 115188826, представлявано от Управителя А.П.Н. с ЕГН ********** да заплати в полза на –“ КАЛДИС ” ЕООД с БУЛСТАТ: 825319889, представлявано от Д.С.К. с ЕГН **********,***, сумата в размер от  810 лв. /осемстотин и десет лв./

 

Решението е окончателно.

 

 

                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: