РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 


    Р Е Ш Е Н И Е

 

 

       гр. Пловдив, 24 февруари 2009 год.

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, ХІІ състав в публично заседание двадесет и пети ноември през две хиляди и деветата година в състав :

 

Председател : МАРИАНА МИХАЙЛОВА  

                                                                                                

при секретаря Т.К., и участието на прокурора Г.П., като разгледа докладваното от съдията М. адм. дело № 623 по описа за 2008год., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на Глава ХІХ от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс.

Образувано е по жалба на “Елпром Харманли” АД със седалище и адрес на управление гр.Харманли, обл. Хасковска, бул.”България” № 99, представлявано от изпълнителния директор Б.Т.Б. срещу ревизионен акт /РА/ № 2601185/03.01.2008г., издаден от В.Г.Г., главен инспектор по приходите в ТД Хасково на НАП, потвърден с Решение № 171/07.03.3008г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за начислен ДДС в размер на 6 032, 17 лв. и  лихви за забава в размер на  377, 48 лв.

Навеждат се доводи за незаконосъобразност на административният акт и се иска неговата отмяна от Съда. Жалбоподателят счита, че по процесните фактури № 7293, 7294 и 7295 от 20.06.2007г. не е налице вътреобщностно придобиване /ВОП/ по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС, тъй като липсва прехвърляне правото на собственост върху стоките от “Елма Електромоторен Верлте” ООД - Германия, консеквентно, придобиване на правото на собственост върху същите от “Елпром Харманли”АД. Твърди се в тази насока, че “Елпром Харманли “ АД е производител на електромотори, които продава на “Елма Електромоторен Верлте” ООД,  а не купувач на същите от германския съконтрагент. Твърди се също, че електромоторите/стоките, предмет на процесните фактури/ са  изпратени от “Елма Електромоторен Верлте” ООД - Германия на производителя “Елпром Харманли” АД за отстраняване на дефектите и повредите по тях в гаранционния срок, като след отремонтирането им в страната, същите са върнати обратно в Германия.  Връщането на стоките за отстраняване на недостатъците се твърди да е придружено с рекламационни протоколи, съставени от германския съконтрагент, с които производителят е бил  уведомен за констатираните дефекти.

С оглед на това се поддържа, че е налице хипотезата на чл. 13, ал.4, т.8 от ЗДДС, според която не е вътреобщностно придобиване получаване на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната с цел извършване на работа по тези стоки,  която се осъществява на територията на страната, при условие, че след извършване на работата, стоките се връщат на изпращача.

Поддържа се, че е налице и хипотезата на чл.129, ал.3 от ЗДДС, съгласно която в процесния случай не е налице доставка.  При това положение се твърди, че не е налице нито вътреобщностна доставка /ВОД/ от “ Елма Електромоторен  Верлте” ООД Германия, нито ВОП от страна на “Елпром Харманли” АД, което и е причината за неиздаване на  изискуемия протокол по реда на чл.117 от ЗДДС и неначисляване на данък в съответствие с изискването  на чл.86, ал.1 от ЗДДС. А обстоятелството, че сделката неправилно е декларирана като ВОД от страна на германския съконтрагент, се твърди да касае отношенията му с федералната администрация, като от това не следва да произтичат фискални тежести за получателя, най вече затова, че същият не упражнил правото си на данъчен кредит, съгласно чл.72 от ЗДДС. Ангажират се доказателства. Претендира се присъждане на сторените разноски по производството.

            Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, чрез процесуалният си представител юрк.Х.Х. е на становище за неоснователност на жалбата и моли Съда да я остави без уважение. Поддържа становище за законосъобразност на вменените фискални задължения и обоснованост на изводите на ревизиращите за извършени ВОП по смисъла на чл.13 от ЗДДС. Претендира се присъждане на съответното юрисконсултско възнаграждение.

Участвалия  в производството прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр.Пловдив дава заключение за основателност на жалбата.

Административен съд – Пловдив, ХII състав, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, и взе предвид доводите на страните, съобразно с разпоредбата на чл. 160 от ДОПК, прие за  установено следното :

Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящият в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил изцяло. Така постановения от Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

      Разгледана по същество  жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения :

Ревизионното производство е поставено в ход със заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1185/07.11.2007г., издадена от Д.Н.А., на длъжност Началник секторРевизии и проверки" при ТД - на НАП - гр.Хасково. Със същата е възложено извършването на данъчна ревизия на  Елпром Харманли” АД с обхват по правилното приложение на ЗДДС за периода 01.06.2007г. - 30.06.2007г., като е определен срок за приключването й, съгласно чл.114, ал.1 от ДОПК до 07.12.2007г. Заповедта е връчена на представител на ревизираното лице на 12.11.2007г.

            Приложена по делото /л.2/ е Заповед100 - А/01.06.2006г., издадена на основание чл. 11, ал.1, т.1 от ЗНАП от директор на ТД на НАП - гр.Хасково. Със същата на органите по приходите, заемащи длъжността Началник секторРевизии и проверкипри ТД на НАП – гр.Пловдив, считано от 01.06.2006г. са вменени правомощия по издаване на заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл.112, ал.1 и чл.113, ал.3 от ДОПК и прочие правомощия в ревизионното производство.

            За резултатите от ревизията е съставен ревизионен доклад /РД/ № 1185/06.12.2007г., издаден от органите по приходите при ТД на НАП-Пловдив, срещу който  не е  подадено възражение в срока по чл. 117, ал. 5 от ДОПК.

Ревизията е приключила с издаване на ревизионен акт /РА/ № 2601185/03.01.2008г. от  В. Г.Г. - компетентен орган по чл. 119, ал.2 от ДОПК, определен съгласно заповед за определяне на компетентен орган К – 1185/06.12.2007г.  Със РА на жалбоподателя са определени задължения по ЗДДС за довнасяне в размер на 6 032,17 лв. и лихви за забава в размер на 377,48 лв., произтичащи от допълнително начислен ДДС по три броя фактури, издадени през м.06.2007г. от Elma Elektromotoren  Gmbh – Германия.

РА 2601185/03.01.2008г. е обжалван изцяло от ревизирания субект на основание и в срока по чл.152 и сл. от ДОПК по отношение на вменените задължения за довнасяне и лихви за забава, с жалба с вх.№ Вх К - 648/22.01.2008г. на ТД на НАП -Хасково.

            С Решение171/07.03.2008г. на директора на дирекцияОбжалване и управление на изпълнениетогр.Пловдив РА е потвърден в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 6 032, 17 лв.  и лихви за забава в размер на 377, 48 лв.

Ревизионният акт, в частта му, потвърдена с решението на директора на дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив, е обжалван на основание чл.156 и сл. от ДОПК, като по повод обжалването е образувано настоящото съдебно производство.

            В хода на ревизията е установена следната фактическа обстановка :

След извършена проверка в информационната система на НАП, във връзка с обмена на информация между страните членки на Европейската икономическа общност е установено, че “Елпром Харманли” АД е извършило вътреобщностни облагаеми придобивания по смисъла на чл.13 от ЗДДС през м.06.2007г. на електродвигатели по следните фактури : № 7293/20.06.2007г. на стойност 7 153, 80 евро, № 7294/20.06.2007г. на стойност 5 563, 20 евро, № 7295/20.06.2007г. на стойност 2 704, 00 евро, издадени от Elma Elektromotoren  Gmbh – Германия, регистриран за целите на ДДС с VAT № DE812008274 на обща стойност 15 420 евро/ 30 160, 85 лв./. Констатирано е, че “Елпром Харманли” АД не е декларирало така извършените облагаеми вътреобщностни придобивания, а от страна на “Elma Elektromotoren  Gmbh – Германия сделките са декларирани като вътреобщностни доставки.

Приложени са по преписката, придружени с превод на български език /л.50 – л.55/ процесните фактури № 7293/20.06.2007г. на стойност 7 153, 80 евро с предмет на стопанската операция електродвигатели АТ80ВХ-4-89 – 148 бр. и АТ90LX-4-157 - 2 бр., № 7294/20.06.2007г. на стойност 5 563,20 евро. с предмет на стопанската операция  електродвигатели АТ80ВХ-4-89 – 122 бр., № 7295/20.06.2007г. на стойност 2 704, 00 евро. с предмет на  стопанската операция електродвигатели ASR80E-4-152 – 52 бр, издадени от Elma Elektromotoren  Gmbh – Германия с получател “Елпром Харманли “ АД.

С оглед направените констатации в хода на ревизията, органите по приходите са приели, че дружеството не е издало протокол по реда на чл.117 от ЗДДС, какъвто се издава задължително в случаите на чл.84 от ЗДДС от регистрираното лице - получател по ВОП и не е начислило данък в съответствие с изискванията на чл.86, ал.1 от ЗДДС, като лице – платец, от  което данъкът е станал изискуем при вътреобщностните придобивания. Прието е, че на основание чл. 63, ал.4 от ЗДДС данъкът е станал изискуем на датата на издаване на фактурите – 20.06.2007г. При това положение, и предвид 5 - дневния срок, регламентиран в чл.117, ал.3 от  ЗДДС за издаване на протокола, е прието, че дружеството е следвало да начисли дължимия данък в данъчен период 01.06.2007г. - 30.06.2007г.

С оглед на тези констатации с ревизионния акт, предмет на настоящото производство е начислен следващия се ДДС в размер на 6 032,17 лв., върху определена по реда на чл.26 от ЗДДС, във вр.с чл.64, ал.1 от ЗДДС обща данъчна основа в размер на 30 160, 85 лв.

В хода на съдебното производство с цел опровергаване на фактическите констатации в ревизионния акт, са представени от страна на жалбоподателя  и са приети като писмени доказателства по делото в с.з на 02.07.2008г., в превод на български език фактури № 7293/20.06.2007г., № 7294/20.06.2007г., № 7295/20.06.2007г., с издадател  Elma Elektromotoren  Gmbh – Германия и получател “Елпром Харманли “ АД, “Заверка - Известие за задължаване” номер на заверката 8005 от 27.02.2008г. към фактура № 7293 с дата на доставката 20.06.2007г., “ Заверка - Известие за задължаване” номер на заверката 8006 от 27.02.2008г. към  фактура № 7294, “ Заверка - Известие за задължаване” номер на заверката 8007 от 27.02.2008г. към фактура № 7295 с издател “Elma Elektromotoren  Gmbh – Германия и получател “Елпром Харманли“ АД, Протокол за рекламация № 106/08, Протокол за рекламация № 108/08г., Протокол за рекламация № 109/08г., издадени от “Elma Elektromotoren Gmbh – Германия. Представени от страна на жалбоподателя и приети като писмени доказателства в с.з на 10.10.2008г. са и следните писмени доказателства, придружени с превод на български език: Обобщаващо уведомление за вътреобщностни доставки на стоки и вътреобщностни сделки между трима, Приложение № 1 към Обобщаващо уведомление за период на уведомление за първото тримесечие на 2008г., Информация за сметките : Януари – април 2008г. на “Елма Електромоторен ВерлетеГмбх, Интрастат - за изпращане на статистическо уведомление от “Елма Електромоторен ВерлтеГмбх, Информация за сметките – февруари 2008г. на “Елма Електромоторен ВерлтеГмбх, Международна товарителница /СMR/ от 11.10.2007г, Проформа фактура № 71/11.10.2007г. с издател “Елпром Харманли” АД и получател “Елма Електромоторен Верлте” ООД, Международна товарителница/СMR/ от 15.02.2008г., Проформа фактура № 12/15.02.2008г. с издател “Елпром Харманли” АД и получател “Елма Електромоторен Верлте” ООД, Фактура № 457/22.10.2007г. и Фактура № 609/22.02.2008г.  с издател “ Камп транс” ЕООД – гр.Русе и получател “ Елпром Харманли” АД.

В  с.з на 25.12.2008г.  е изслушано и прието заключение  по допуснатата съдебно - счетоводна експертиза на вещото лице Т.С.Р..

  След запознаване с наличните по делото писмени доказателства и след извършена проверка в счетоводството на Елпром Харманли” АД вещото лице е констатирало следното :

            С процесния РА е начислен ДДС в размер на 6032,17 лв. по три броя фактури с номера 7293/20.06.2007 г., 7294/20.06.2007 г. и 7295/20.06.2007 г., издадени отЕлма Електромоторен Верлте” – Германия, поради това, че жалбоподателя не е декларирал тези вътреобщностни придобивания (ВОП). Предмет на доставка по тези фактури са общо 324 броя електродвигатели (АТ80ВХ-4-89-270 бр., АТ90LX-4-157 - 2 бр. и ASR80E-4-152 – 52 бр.).

            По делото след лист 94 са 3 броя протоколи за рекламация, съставени отЕлма Електромоторен Верлте” – Германия и адресирани до дружеството жалбоподател, от които е видно, че цитираните по-горе фактури съпровождат върнати на производителя (дружеството жалбоподател) за ремонт електродвигатели поради отклонения в качеството.

            В съответствие с поставената задача експертизата е извършила проверка в счетоводството на дружеството жалбоподател и е установила следното:

            - няма данни в счетоводството на жалбоподателя да са били заприходени като актив получените по фактури № 7293/20.06.2007 г., № 7294/20.06.2007 г. и № 7295/20.06.2007 г. наЕлма Електромоторен Верлтеелектромотори. Получениете по рекламация мотори се водят извънсчетоводно и се предават на материално-отговорно лице;

- няма данни в счетоводството на жалбоподателя същите електромотори да са били продадени отново на германската фирма;

- няма счетоводни данни от страна на жалбопоадтеля да са били извършени плащания по горецитираните три броя фактури, издадени отЕлма Електромоторен Верлте” – Германия.

            На експертизата са представени проформа фактури №№ 71/11.10.2007 г. и 12/15.02.2008 г., издадени от дружеството жалбоподател наЕлма Електромоторен Верлте” – Германия, за изпратени на клиента различни видове електромотори, като в описаните стоки фигурират по вид и количество и голяма част от двигателите, предмет на процесните фактури, а именно: АТ80ВХ-4-89-270 бр. и ASR80E-4-152 – 52 бр. Тези проформа фактури са придружени от международни товарителници и фактури от фирмата превозвач за извършен транспорт БългарияГермания.

            По делото след лист 91 са три броя документиЗаверкаизвестие за задължаване” (Gutschrift в оригиналния документ) с номера 8005, 8006 и 8007 от 27.02.2008 г., издадени отЕлма Електромоторен Верлте” – Германия на дружеството жалбоподател, в които са цитирани номерата на процесните фактури и номерата на цитираните по-горе протоколи за рекламация. Тези документи представляват кредитни известия към процесните три броя фактури и с тях са анулирани доставките, документирани с фактури 7293/20.06.2007г., № 7294/20.06.2007 г. и № 7295/20.06.2007 г.

             Вещото лице е пояснило при разпита си в с.з, че съгласно действащите счетоводни стандарти извънсчетоводно се заприходяват чужди материални активи.

 Разпитан е в с.з на 02.07.2008г. в качеството на свидетел Г. С.С., който от края на 2004г. работи в ”Елпром Харманли” АД, като от 2006г. заема длъжност технически директор. Свидетелят е заявил, че му е известно за върнати двигатели от основния търговски партньор, вследствие на възникнали проблеми с повишен шум. Двигателите били върнати, установен е шум, вследствие на което били разопаковани. Били сменени лагерите, след което стоките били експедирани обратно на германското дружество. Свидетелят е заявил също така, че двигателите са произведени в  Елпром Харманли” АД, изпратени са в Германия, но са върнати с рекламация. Заявил е, че не може да каже дали освен рекламационните протоколи са съставени други документи във връзка с рекламацията и връщането на електромоторите от Германия.

    При така установеното от фактическа страна, настоящия състав на Административен съдгр.Пловдив намира ревизионния акт за незаконосъобразен поради следните съображения :

            Спорния въпрос по настоящия казус е за характера на процесните сделки и се концентрира в това, дали тези сделки съставляват ВОП по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС или се касае до изключението, регламентирано в хипотезата на чл.13, ал.4, т.8 от ЗДДС, съгласно което процесните сделки не съставляват ВОП.

Понятието вътреобщностно придобиване е легално дефинирано в нормативния текст на чл.13 от ЗДДС. То представлява ”огледалната” страна на вътреобщностната доставка от страна членка на Европейския съюз, като съответно в нормите на ЗДДС се регламентират данъчното третиране и данъчният режим на сделките в Република България, когато същата се явява държава на получателя или държава на получаване на стоките по ВОП. Така в разпоредбите на ЗДДС е регламентиран обекта на облагане, място на изпълнение на сделката, изискуемост и начисляване на данъка, упражняване правото на данъчен кредит, данъчни документи при ВОП, осъществени на територията на Република България.

Съгласно разпоредбата на чл.13 , ал.1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиване правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл.6, ал.2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ЗДДС в друга държава членка.  

            Съдът намира, за необоснована констатацията на ревизиращите, че се касае за придобиване правото на собственост върху стоките по процесните фактури от страна на получателя “Елпром Харманли” АД по смисъла на посочения нормативен текст. Обосноваването на фактическите констатации в ревизионния акт е в тежест на ревизиращите органи, предвид обстоятелството, че фактическите констатации в РА /освен издадения по реда на чл.122 от ДОПК / не се ползват с презумпция за истинност. Констатациите в ревизонния акт се основават единствено на извършена проверка в информационната система на НАП във връзка с обмена на информация между страните членки на ЕИО, при която е установено, че съконтрагентаЕлма Електромоторен Верлте” ООД - Германия е декларирал сделките като ВОД,  без обаче да са приложени,  каквито и да е доказателства, освен процесните три фактури, подкрепящи тази констатация. Същата не се обоснова от административния орган и в хода на съдебното производство, върху който, съгласно чл.170, ал.1 от АПК, приложим във връзка с §2 от ДР ДОПК лежи тежестта за това.

Напротив, по делото са събрани безпротиворечиви доказателства в подкрепа на твърдяната от жалбоподателя теза за наличие на хипотезата на чл.13, ал.4, т.8 от ЗДДС, изключваща наличието на ВОП. Съгласно посочената норма не е вътреобщностно придобиване получаването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната с цел извършване на работа по тези стоки, която се осъществява на територията на страната, при условие, че след извършване на работата стоките се връщат на изпращача на територията на другата държава членка.

            По делото са представени неоспорени от ответника три броя Протокола за рекламация от 20.06.2007г., съставени от Елма Електромоторен Верлте” ООД - Германия, адресирани до “Елпром Харманли” АД. Съгласно същите се установява, че процесните фактури № 7293/20.06.2007 г., № 7294/20.06.2007 г. и № 7295/20.06.2007г., за които ревизиращите са приели, че обективират извършени ВОП, съпровождат върнати на производителя “Елпром Харманли” АД електродвигатели АТ80ВХ-4-89-270 бр., АТ90LX-4-157 - 2 бр. и ASR80E-4-152 – 52 бр., изпратени от Елма Електромоторен Верлете” ООД, с цел отстраняване на констатирани недостатъци в гаранционния срок. От удостовереното в коментираните протоколи се установява също така, че след  ремонта, електродвигателите следва да бъдат върнати обратно в “Елма Електромоторен Верлте” ООД – Германия. От представените по делото и неоспорени от ответника проформа фактури № 71/11.10.2007г. и № 12/15.02.2008г., издадени от  Елпром Харманли “ АД на “Елма Електромоторен Верлете” ООД – Германия, придружени с международни товарителници от същите дати, също неоспорени от ответника,  с изпращач “Елпром Харманли“ АД и получател “Елма Електромоторен Верлте” ООД – Германия, Съдът приема за установено, че  процесните електродвигатели са върнати обратно на германския съконтрагентЕлма Електромоторен Верлте” ООД. Видно от коментираните проформа фактури в описаните в тях стоки фигурират по вид и количество електродвигателите, предмет на процесните фактури, както следва : АТ80ВХ-4-89-270 бр., АТ90LX-4-157 – 1 бр. и ASR80E-4-152 – 52 бр. В международните товарителници в кл.23 е вписан като превозвач на стоките “Камп – Транс” ООД – гр.Русе, за който се представиха два броя  фактури - № 457/22.10.2007г. и № 609/22.02.2008г. – неоспорени от ответника, за извършена транспортна услуга от България до Германия с получател на услугата “Елпром Харманли” АД.

            Горната фактическа обстановка се потвърждава от показанията на разпитания по делото свидетел Г. С., които съдът намира за допустими в хипотезата на чл.158, ал.1, във вр. с чл.57, ал.2, пр.2 от ДОПК и ги кредитира, като логични, последователни и съответстващи на събраните по делото писмени доказателства и експертно заключение. Свидетелят установява по безпротиворечив начин факта на извършените ремонтни работи - отстраняване на констатираните недостатъци на процесните стоки от страна на “Елпром Харманли” АД. Свидетелят е категоричен, че проблемите по електродвигателите, върнати от основния търговски партньор, са били свързани с повишен шум. Върнатите електродвигатели са били разопаковани в “Елпром Харманли” АД, сменени са лагерите им и отново са изпратени в Германия.

            От заключението на приетата по делото ССЕ, което Съдът кредитира, като обективно, компетентно, неоспорено и от страните се установява, че няма данни в счетоводството на жалбопоподателя да са заприходени като собствен материален актив електромоторите, получени по процесните фактури. Съобразно изричното му изявление при разпита му в с.з, същите са заведени извънсчетоводно, по който начин се отчитат чужди материални активи, съобразно действащите счетоводни стандарти. От неоспореното заключение се установява също, че не са налице счетоводни данни за извършени плащания от жалбоподателя по процесните фактури, нито счетоводни данни, за това, че процесните електромотори са продадени отново на германския съконтрагент.

            Тези експертни изводи кореспондират напълно с неоспорените писмени доказателства и със свидетелските показания, като Съда намира, че отчитането на процесните стоки като чужди материални активи и липсата на плащане от страна на жалбоподателя по процесните фактури, опровергават извода, че се касае за възмездно прехвърляне правото на собственост.

             Само  като допълнение,  следва да се отбележи, че по делото са представени и не са оспорени от ответника писмени доказателства ”Заверка - известие за заверяване” № 8005, № 8006 и № 8007 от 27.02.2008г., към фактури № 2793, № 2794, № 2795/20.06.2007г. и счетоводни документи – информация за сметките на Елма Електромоторен Верлете” ООД за м.януари - април.2008г., както и Обобщаващо уведомление за вътреобщностни доставки до Централната федерална данъчна служба и Приложение № 1 към него, които в своята съвкупност, позволяват да се обоснове извод, че “Елма Електромоторен Верлте” ООД е коригирал ефекта от сделките, обективирани с процесните фактури и за това е уведомил Централната федерална данъчна служба. В подкрепа на този извод е и експертното заключение по делото, също неоспорено от страните. Този факт /на последващата корекция на сделките, декларирани от “Елма Електромоторен Верлте” ООД  с процесните фактури като ВОД/ не се оспорва от ответника, нито се ангажират доказателства в противната насока. Всъщност, коментираните тук документи нямат пряко отношение към предмета на спора, тъй като касаят отношенията на германското дружество “Елма Електромоторен Верлте” ООД с федералните данъчни власти във връзка с декларирането на доставките, като Съдът не гради решаващите си изводи въз основа на тях. Съдът гради тези изводи, въз основа на неоспорените протоколи за рекламация, международни товарителници, проформа фактури и фактури за извършен международен транспорт, като намира, че тези писмени доказателства, ведно с експертния извод и свидетелските показания, обосновават по несъмнен начин тезата на жалбоподателя, че процесните стоки са получени от германския съконтрагент за отстраняване на дефекти, след което са били върнати обратно в Германия.

С оглед гореизложеното, съвкупната преценка на неоспорените по делото писмени доказателства, ведно със заключението на неоспорената ССЕ, показанията на разпитания по делото свидетел, и безспорната констатация в РД, че “Елпром Харманли” АД е производител на електродвигатели и основната му дейност през процесния период е производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори, позволява според Съда да се направи обоснован, последователен и логичен извод, че в случая, не се касае за възмездно прехвърляне правото на собственост, а се касае за получаване на стоки, които са били изпратени от “Елма Електромоторен Верлте” ООД на “Елпром Харманли” АД, с цел извършване на работа по тях, свързана с отстраняване на констатирани недостатъци на територията на страната, след което са били върнати обратно на изпращача в Германия.

            С оглед гореизложеното Съдът намира, че в процесния случай е налице  хипотезата на чл.13, ал.4, т.8 от ЗДДС, изключваща наличието на ВОП. В този смисъл намира за основателна и доказана тезата на жалбоподателя, а направените изводи от ревизиращите в противната насока, намира за необосновани и незаконосъобразни.

            За коректност, следва да се отбележи, че хипотезата на чл.129, ал.3 от ЗДДС/която жалбоподателят претендира да е налице в процесния случай/, е неприложима, тъй като същата регламентира гаранционното обслужване при вътрешните доставки на територията на Република България, за случаите регламентирани в тази хипотеза/при отстраняване на дефектите във връзка със задържани суми по чл.26, ал.4, т.2 от ЗДДС/. Доколкото в случая се касае за получаване на стоки на територията на страната от съконтрагент на територията на друга държава членка на Общността, е приложима хипотезата на чл.13, ал.4, т.8 от ЗДДС, изключваща наличието на вътреобщностно придобиване.

   В случая евентуалното наличие на грешка при декларирането на процесните сделки като ВОД от страна на Елма Електромоторен Верлте” ООД, не може да води като последица понасянето на фискални тежести от страна на получателя  Елпром Харманли” АД, най вече затова, че не е налице никаква щета на фиска, доколкото същия не е упражнил право на данъчен кредит по смисъла на чл.72 от ЗДДС за ВОП. Противното разбиране е несъвместимо със същността на самия режим на “самоначисляване”, характерен за вътреобщностните придобивания, при който резултатът за субекта е нулев и на практика не се дължи и данък в държавния бюджет /т.нар. принцип на данъчен неутралитет/, в какъвто смисъл се е произнасял нееднократно в практиката си Съда на Европейските общности.

              Съдът намира, че в случая, релевантните за разрешаването на административно правния въпрос, факти и обстоятелства са установени от материално компетентни органи на приходната администрация в хода на ревизионно производство, възложено по реда на чл.112 от ДОПК и осъществено в съответствие с правилата на Глава ХV от ДОПК.  Ревизионното производство е завършило с издаването на предвидения в чл. 119, ал.3, т.1 от ДОПК ревизионен акт, които е постановен в изискваната от закона форма. Не се констатират нарушения на процесуалните правила  при осъществяване на действията от страна на приходната администрация. Ревизионният акт обаче е постановен при неправилно приложение на материалния закон, което е основание за неговата незаконосъобразност/арг. от чл.160, ал.2 от ДОПК/ и отмяната му като такъв от настоящата инстанция

При посочения изход на спора, на основание чл.161 ал.1 от ДОПК на жалбоподателя се дължат сторените разноски по производството които се констатираха в размер на  500 лв. заплатена държавна такса, възнаграждение за вещо лице и заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от гореизложеното, и на основание чл. 160, ал.1 от ДОПК Съдът,

 

  Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ  ревизионен акт  /РА/ № 2601185/03.01.2008г., издаден от В.Г.Г., главен инспектор по приходите в ТД Хасково на НАП, потвърден с Решение № 171/07.03.3008г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за начислен ДДС в размер на 6 032, 17 лв./шест хиляди тридесет и два лева и седемнадесет стотинки/ и лихви за забава в размер на  377, 48 лв./ триста седемдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Елпром Харманли” АД с ЕИК по БУЛСТАТ 126130564 със седалище и адрес на управление гр.Харманли, обл. Хасковска, бул.”България” № 99, представлявано от изпълнителния директор Б.Т.Б. сумата от 500,00 лв. /петстотин лева/, представляваща извършени от последния разноски по производството.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                       

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: