Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 126

гр.Пловдив, 10.02.2009г.

 

Административен съд – Пловдив,VI състав, в открито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и девета година в състав :

                                                                                                                                                                               Административен съдия : Здравка Диева

 

С участието на секретаря Гергана Георгиева, като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 724/2008г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията и гл.X, раздел I от дял III на Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба от живущите в жилищна кооперация с административен адрес-гр.Пловдив, ул.”Тракия” № 40: Милка Хр.Темнялова, Н. Вл. Кутов, Мария Г. Кутова, Галицена Ст. Колева, Кольо Хр. Колев, Гина А. Трифонова, Пенчо Д. Делев, Ангелина А. Стоянова, Стефанка Р. Антонова, С. Т. Б., Георги Манев, Недялка З. Шишкова, Н. Д. Г., Станка И. Монева, М. К. С., Люба Д. Велчева, В.В., Н. Антонов срещу Заповед № ОА-2622/19.09.2007г. /погрешно посочена от 2006г./ на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-План за регулация, с която УПИ I-374 в кв.348-нов /275-стар/ по плана на кв. „Триъгълника”-гр.Пловдив се преотрежда в УПИ I-374, обществено обслужване, болница, жилищно застрояване.

Жалбоподателите обосновават право на оспорване със собственост на апартаменти в жилищна кооперация на ул.”Тракия” № 40 в гр.Пловдив, УПИ VIII-403.Твърдят, че административния орган не е взел под внимание възраженията им относно “построяването и пускането в експлоатация на болница и лаборатория, в които обекти денонощно работят агрегати и климатични инсталации”.Оплакването срещу законосъобразността на административния акт касае шума от дейността в двете здравни заведения.Допълнително е уточнена претенцията в жалбата с доводи за проявена нецелесъобразност по отношение присъствието на болница-стационар в жилищен квартал; узаконено незаконно строителство в УПИ-предмет на изменението с оспорената заповед.Настоява се за отмяна на заповедта.Процесуалният представител-адв.А. поддържа теза за преждевременно издаване на оспорения акт, доколкото заповедта е издадена при неуведомяване на жалбоподателите за констатирано незаконно строителство /отклонение от издаденото РС по одобрени инвестиционни проекти/ на част от сградата, представляваща болница в процесното УПИ.Принципно не се оспорва преотреждането, но административното производство следва да се развива законосъобразно, което не е сторено в случая.

От постъпилата с жалбата административна преписка за изменение на ПУП-ПР, става видно, че по данни за собственост от обявителен лист с отразени поименно собствениците на УПИ VIII-403, същите са заинтересовани в административната процедура лица, поради промяна предназначението на съседен УПИ I-374.Заповедта касае изменение на ПУП по смисъла на чл.110 ал.1 т.2 /ПР/.Изменението се състои в промяна предназначението, като УПИ I-374 се преотрежда в УПИ I-374, обществено обслужване, болница, жилищно застрояване.Обхвата на изменението определя съседните имоти за непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП.Жалбоподателите са представили документи за собственост върху апартаменти в жилищна сграда, намираща се в съседен УПИ VIII-403, кв.348 нов/кв.-275 стар по плана на кв.”Триъгълника”, гр.Пловдив, с право на строеж, като собствеността е придобита преди издаване на оспорената заповед.

Ангелина Стоянова, Георги Манев и Станка Монева не са отразени в разписния лист към плана и при предоставена възможност, не представят в срок документ за собственост върху УПИ VIII-403, кв.348-нов, 275-стар по плана на кв.”Триъгълника”-Пловдив.Не се доказа материално право на собственост, придобито преди издаване на оспорената заповед, поради което процесуалното право на жалба, упражнено недопустимо е оставено без разглеждане и производството по делото спрямо тези лица е прекратено /ОЗ-16.09.2008г., л.246/.

По отношение на Милка Хр.Темнялова, Н. Вл. Кутов, Мария Г. Кутова, Галицена Ст. Колева, Кольо Хр. Колев, Гина А. Трифонова, Пенчо Д. Делев, Стефанка Р. Антонова, Недялка З. Шишкова, Люба Д. Велчева и Н. Антонов е констатирано просрочие на жалбата.То не е опровергано след изрични указания в тази насока и след разглеждане в открито съдебно заседание жалбата на посочената група жалбоподатели е оставена без разглеждане и производството по делото-прекратено спрямо тях.

Жалбата от В.В., С.Б., Н.Г. и М.С. е процесуално допустима.С писмено уведомление от 23.05.2008г. административният орган е заявил, че за тези лица няма данни за извършено обявяване на заповедта.

Ответникът-Община Пловдив, процесуално представена от гл. юрисконсулт Гунчева възразява в ОЗ по допустимост на жалбата.С писмено становище/11.06.2008г.-л.227 оспорва жалбата по основателност.Поддържа теза за законосъобразност на оспорената заповед-с акта по устройство на територията не се променя застрояването и не се засягат правата на собствениците на съседни имоти.Поради липса на посочени в жалбата правнорелевантни обстоятелства, от които да произтича незаконосъобразност на заповедта, е поискано оставянето й без уважение.

Заинтересованата страна-„Инвестпродукт” ЕООД, представлявана от адв.Н. намира жалбата за процесуално недопустима и алтернативно-неоснователна.Счита оспорената заповед за законосъобразен административен акт, незасягащ правата на жалбоподателите.Ангажира доказателства.Претендира за присъждане на сторените в съдебно производство разноски.

Окръжна прокуратура-Пловдив, уведомена за производството по делото по реда на чл.16 ал.1 т.3 от АПК, не встъпва в процеса.

Административен съд-Пловдив, VI състав, като съобрази фактите и събраните по делото доказателства във връзка с приложимия закон /ЗУТ/, административния акт-предмет на съдебен контрол, както и доводите на страните, в съответствие с разпоредбата на чл.146 във вр. с чл.168 АПК, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в предвидения за това срок по отношение на лицата- В.В., С.Б., Н.Г. и М.С..Както се посочи, спрямо тях е налице изявление на административния орган за липса на извършено уведомяване за издадената заповед.При това положение следва да се приеме, че от посочените лица жалбата е подадена в срок, тъй като за тях срок не е текъл.Специалният закон е установил групите заинтересовани субекти, непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП, като свързва качеството с местоположение на имотите, притежавани от тях, съответно-ограничено вещно право.По силата на чл.131 ал.2 т.4 ЗУТ-съседните имоти са непосредствено засегнати от предвиждането когато се променя предназначението на имота-предмет на плана.Графичната част към заповедта съответства на текстовата и съмнение за заинтересованост по отношение на УПИ VIII-403 , кв.348 нов/кв.275 стар не следва да има. Заповедта е с характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл.214 т.1 и чл.215 от ЗУТ от категорията на тези, в които жалбоподателите не са изрично посочени за адресати. Съдът приема, че макар и непосочени в разписния лист като собственици, лицата с доказано право на собственост в съседен на процесния УПИ - придобита преди датата на издаване на оспорената заповед, имат право на жалба.Освен по данни от имотния регистър/разписен лист в случая, легитимация може да бъде извлечена и от други писмени доказателства, с които жалбоподателите установяват правото си на собственост или на ограничено вещно право върху имота, формиращо правният им интерес.Следователно съществуващото материално право не следва да бъде отричано чрез недопустимост на процесуалното оспорване.

С оспорената заповед е одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация, като УПИ I – 374 в кв.348-нов /275-стар/ по плана на кв.”Триъгълника”-гр.Пловдив се преотрежда в УПИ I-374, обществено обслужване, болница, жилищно застрояване-по корекциите, зачертаванията и надписи със зелен цвят.Административният акт е издаден от Кмета на Община Пловдив, правомощията на който произтичат пряко от закона.Не е налице хипотеза на заместване и проверка в тази насока, по смисъла на т.1 от ТК № 4/2004г. на ВАС и за надлежно овластено по смисъла на чл.17 ал.2 АПК длъжностно лице.Заповедта правно е обоснована с разпоредбите  на чл.129 ал.2, чл.134 ал.2 т.6, чл.110 ал.1 т.2, чл.112 ЗУТ; Наредба №7/ 22.12.2003г.; разрешение № 680013022 от 22.06.2006г. на Гл.архитект на община Пловдив и протокол № 36 т.7 от 09.08.2006г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

Производството пред административния орган е започнало със заявление за изменение на ПУП вх.№ 6800-13027 от 10.04.2006г. /л.203/, подадено от „Инвестпродукт” ООД.В искането е индивидуализиран УПИ, по отношение на който е поискано изменението, ведно с представяне на нот. акт № 34 от 1994г. и скица-предложение.С протокол № 24 от 17.05.2006г. на ЕСУТ при Община Пловдив искането е разгледано и е прието решение за допускане на изготвяне проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.348-нов.Предложено е на гл.архитект да издаде разрешение за изменение на ПУП, поради наличие на разрешение за ползване № 416/18.07.2001г., обосноваващо привеждане в съответствие предвиждането на УПИ I-374 с начина на трайно ползване на съществуващата сграда.На 22.06.2006г. гл. архитект на общината е издал разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация на част от кв.348-нов с указанията по текста.На 03.08.2006г. е внесен проекта за разглеждане от ЕСУТ, като наименованието му във второто заявление – ПУП-ПРЗ не е дало отражение върху първоначално поисканото изменение в част регулация /ПР/.С протокол № 36 от 09.08.2006г. проекта е приет с обозначените зачертавания, корекции и надписи за регулацията със зелен цвят.Проекта е съобщаван на заинтересованите лица – в обхват УПИ II-375,VIII-403 и УПИ IX-374 и видно от разписния лист за обява на протокол № 36/09.08.2006г. на ЕСУТ-няма постъпили възражения.Това обстоятелство не преклудира правото на жалба срещу крайният в административна фаза акт-заповедта за одобрение на изменението на плана в частта за регулацията.При преглед на административната преписка се установява, че посоченото решение № 24/17.05.2006г. на ЕСУТ касае разрешение за ползване № 416/18.07.2001г. на строеж: медицински кабинети и медико-диагностична лаборатория-ет.1, мед. кабинет-неврология и мануална терапия-ет.3, кабинет по рефлексотерапия-ет.3, психиатричен кабинет-ет.3, стоматологичен кабинет-ет.3, лекарски кабинет-УНГ и очни болести-ет.3, мед. кабинет-рентгенов-ет.4, лекарски кардиологичен кабинет-ет.4, след промяна предназначението на офиси и склад.Описаният строеж се намира в УПИ / парцел IX-374, кв.275-стар, 348-нов по плана на кв.”Триъгълника”, гр.Пловдив с административен адрес-Пловдив, ул.”Филип Македонски” № 37, с инвеститор „Инвестпродукт” ООД.В обяснителната записка към проекта е посочено, че действащият ПРЗ в обхвата на изменението е одобрен със заповеди №№ 220/03.03.1980г., 405/20.05.1985г., ОА-749/28.05.1999г.Изменението на ПУП се отнася за УПИ I-374.В частност-предназначението на УПИ I се променя, като става I-374, обществено обслужване, болница, жилищно застрояване.В допълнение на преписката са представени АОС /частна/ № 777/24.01.2002г. за имот-УПИ VIII-403, кв.348-нов, 275-стар по плана на кв.”Триъгълника”-Пловдив, одобрен със заповедта от 03.03.1980г.; заверени копия от разписна книга към плана; РС № 238/22.07.1998г. за преустройство на офис в медицински кабинет в УПИ IX-374; РС № 59/23.02.2000г. за промяна предназначението на офис в лекарски кабинет в п.I-374, IX-374; РС № 301/01.11.2000г. за преустройство на помещение офис в лекарски кабинет на 4 ет., п.IX-374; РС № 536/01.11.1999г. промяна предназначение на офис в медицински кабинет в п.I-374 и п.IX-374; РС № 495/18.10.1999г. промяна предназначението на офис в стоматологичен кабинет в п.I-374 и п.IX-374; РС № 195/02.07.2003г. за обект-вътрешно преустройство и реконструкция на подпокривно пространство на блок „БМ” в сградата на ул.”Ф.Македонски” № 37, Пловдив без промяна височината на сградата-в Медицински център със стационар до 10 легла за временно лечение на пациенти, УПИ I-374, кв.275; РС № 195/02.07.2003г. допълнено на 16.02.2006г. за обект-Медицински център със стационар до 10 легла за краткосрочен престой и наблюдение, изразяващо се във вътрешно преустройство на подпокривно пространство в клиника за пластична хирургия /еднодневна планова/; РС № 109/18.04.2005г. за обект-„Търговско-обслужваща сграда-нова шестетажна и ново допълващо застрояване на един и два етажа”, УПИ I-374, кв.348-нов, 275-стар; РС № 130/20.03.2008г. за обект-„Преустройство на подпокривен складов етаж на съществуваща сграда /бивш тютюнев склад/ в медико-дентален център с лаборатория и офиси, УПИ I-374, кв.348-нов.Проектантът е лице с пълна проектантска правоспособност /л.9/.Налице е и жалба от 04.06.2007г. по повод незаконно строителство, извършвано в УПИ I-374, подадена от собствениците на жилищна сграда в УПИ VIII-403.Заинтересованата страна представя и по делото са приети: Протокол обр. 16 от 19.10.2007г.; Разрешение за ползване № ДК-07-181 / 22.10.2007г. на РДНСК-Пловдив; РП № СТ-12-809/02.11.2006г. на РДНСК по отношение РС № 195/02.07.2003г. с изменение от 2006г.-за графично онагледяване местоположението на болницата в тяло „Б” на сградата-диаметрално противоположно на имота на жалбоподателите; извадка от одобрения проект /ситуация/ с легенда  за съществуваща сграда, новопроектирана сграда 1 и 2 етап, с нанесено одобряване от Община Пловдив и оценка за съответствие.

За административния орган сроковете са инструктивни и с изтичането им не се преклудира възможността да се произнесе по възложените от закона правомощия.Издаденият по-късно акт е действителен и подлежи на обжалване на общо основание.Приетата и неоспорена административна преписка е обосновала издаване на обжалваната заповед след редовно проведена процедура, установена с разпоредбите на чл.128-131, чл.135 ЗУТ.Няма пречка мотивите на даден административен акт да се съдържат в относими към издаването му доказателства, след като същите са част от административната преписка и са приложени по делото, а в акта си органът се е позовал на тях. Конкретиката на случая попада в разрешимия по този начин спор. Фактическите основания, наложили изменението на ПУП, следва да се извличат от всички съпътстващи и подготвящи крайния акт документи - искането на заинтересувания собственик и приложените към него документи за собственост, обяснителната записка и графичната част на проекта, разрешението на гл.архитект и решенията на ЕСУТ.Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране. С плана за регулация се определят структурата на територията, устройствените зони и конкретното предназначение на всеки поземлен имот.Процесуалното задължение за мотивиране на акта тежи върху водещия административното производство орган и следва да се съдържа в акта или в преписката по издаването му. Проверката на административния акт се извършва спрямо фактическите основания за издаването му и материалния закон.Същевременно с това, погрешнопосочени или непосочени правни основания не е основание за отмяна, тъй като съдът не е обвързан от правната преценка на органа и преценя самостоятелно дали от съдържащите се в административната преписка материали следва постановеният резултат.

След проверка на заповедта за съответствие с действащите към момента на издаването й разпоредби, съдът установи: административният акт е издаден от компетентен орган и при спазване на установената форма.Не се установиха нарушения в процедурата по издаване на Заповедта за одобряване на изменението на ПУП-ПР.Административното производство е започнало по инициатива на заинтересувано лице - собственик на имот, предмет на изменението. В изпълнение на чл. 135, ал. 3 /преди изм. с ДВ, бр.61 от 2007г./ от ЗУТ, гл.архитект е разрешил изработването на проекта за изменение на ПУП. Проектът е приет с решение на ЕСУТ, след което в срока по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен от кмета на общината. Проектът за изменение на ПУП е съобщен на заинтересуваните лица, което е съответно на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.В тази насока-дори и проекта да не бе съобщен по указания в закона ред, процесуалното нарушение не би било съществено, тъй като не се отразява върху законосъобразността на обжалвания акт.Няма данни собствеността на п./УПИ I-374-НПП „Научно приборостроене” и IX-374, кв.275-стар , кв.348-нов, ведно с построените в него сгради-4 етажен тютюнев склад, тютюнев склад на 3 етажа, /без триетажната пристройка към тях откъм двора/, двуетажна сграда, работилница, две двуетажни сгради с описана в нот акт площ /л.207/ към периода на административната фаза да е спорна.Не се твърди, нито възразява в съдебно производство-кадастралната основа на процесния УПИ да е оспорена съдебно, което състояние изключва възможност за спиране на производството.Както се посочи-неточността в искането „за изменение на ПУП-ПРЗ”-03.08.2006г. към момент на представяне на проекта не е повлияла върху конкретното изменение-това е видно от разрешението по чл.135 ал.2 и ал.3 ЗУТ на гл.архитект на общината и от първоначалното искане.

Разпоредбата на чл.134 ЗУТ предвижда възможност за изменение на ПУП освен на основанията по ал.1 и когато са налица основанията по ал.2.Това означава изменение на плана да бъде поискано при комулативност на основанията по двете алинеи, без да е изключена възможност за изменение и на самостоятелно основание от едната алинея.В чл.135 ЗУТ е установено лицата по чл.131 да могат да поискат изменение на плана, без да са отграничени двете алинеи една от друга, следователно лицата имат право да искат изменение на основаниятаи по двете алинеи заедно или по всяка една.Аргумент в защита на тезата е и разпоредбата на чл.135 ал.5 ЗУТ-при наличие на някое от основанията по чл.134 ал.1 и ал.2 компетентния орган по ал.1 може да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на действащ ПУП. По реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, влезлият в сила регулационен план може да бъде изменен, ако има съгласие на всички заинтересувани собственици. Това са собствениците на урегулираните поземлени имоти, по отношение на които се иска изменение на регулацията.В случая е поискано изменение на регулацията относно УПИ, собственик на който е заявителят. За да е налице основанието по чл. 134, ал. 2, т. 6 е необходимо съгласието на всички заинтересувани собственици, които са една част от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ.Административният орган се е позовал на текста непрецизно, но това не е съществено нарушение, нито обвързва неблагоприятно жалбоподателите със засягане на права.

Одобреното изменение е предхождано от заповед в застроителната част, поради което съмнение за съществуващо застрояване по данните от нот. акт, ведно с преустройствата по представената строителнотехническа документация няма.Наред с това, застроителната част от ПУП би могла да се реализира в самостоятелно производство с конкретни основания.Одобряване на ПУП-ПЗ, ПРЗ предпоставя проведена процедура със съобщаване на заинтересованите лица, обхватът на които зависи от характера и начина на изменението, а случая касае изменение на плана единствено в регулационна част.Доказателствата сочат данни за фактическо застрояване в УПИ, параметрите на които не се изменят с оспорената заповед.Следователно към 1994г. /нот акт/ и преди този момент, съгласно актовете за одобряване на регулация и застрояване в обхвата на изменението /1980г., 1985г./- в квартала е съществувало и друго, освен жилищното застрояване.Освен това, видно от извадката на действащия преди изменението план, конкретно предвиждане за УПИ I-374 в кв.348-нов не е отразено.Предвид това, може да се приеме, че е спазено изискването на чл.4 ал.2 във вр. с ал.4 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.Съгласно чл.14 ЗУТ, с ПУП се урегулират улици, както и квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без застрояване.Предназначението на териториите и ПИ е посочено в чл.7 и конкретизирано в чл.8 т.1 ЗУТ- в урбанизираните територии е допустимо конкретното предназначение да бъде за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови и др.функции.В територии без устройствени планове предназначението на ПИ до влизане в сила на плановете се определя от фактическото им ползване, освен ако използването противоречи на закон /чл.9 ЗУТ/.На още по-силно основание следва да се приеме за допустимо изменението на съществуващ план без конкретно регулационно предвиждане за индивидуален УПИ.

Протоколите на ЕСУТ подготвят крайния акт в производството по изменение на плана, поради което не подлежат на самостоятелно оспорване и компетентния административен орган не е длъжен да се съобрази с мнението на колективния помощен орган.В съдебна фаза предмет на проверка за законосъобразност е крайния акт, с който се одобрява съответното изменение на плана.В случая административният орган правилно е отчел цялата документация за съществуващото разрешено строителство в УПИ-предмет на изменението, а не единствено РП №416/18.07.2001г.Заповедта е съответна на установеното в закона предвиждане в квартала: за осигуряване на целесъобразно устройство ПИ могат да се групират в територии и устройствени зони, които се определят с общите и подробните устройствени планове и в съответствие с наредбата по чл.13 ал.1 ЗУТ.Следователно, съгласно чл.7 ал.2 ЗНА, в случая законът е предвидил издаване на наредба за конкретната материя, видно и от наименованието на Наредба №7.Чрез норма на закона е предвидено устройствените зони да бъдат съобразявани с разпоредбите и на наредбата.По този повод за УПИ I-374 е определено предназначение, поради липса на такова и конкретен режим на устройство.В случая се твърди кв.348 да е предимно жилищен, поради което предназначението в частта за болница не съответства-“неприемливо” е според жалбоподателите.Съгласно разпоредбата на чл.17 ал.1 от Наредба № 7-в жил. територии отделни ПИ се урегулират с устройствен план за нежилищни обслужващи обекти, сред обхвата на които попадат и сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни дейности.Следователно, според нормативите няма пречка дори и в изцяло жилищна територия да бъде предвидено нежилищно обслужващо предназначение.В тази насока, със ЗУТ изрично е прието, че във вр. с устройството на територията се държи сметка на заварените строежи, които са законните такива /§21 ЗР ЗУТ/.Представените в тази насока РС и РП обосновават извод, че предвиждането със заповедта за обществено обслужване, болница и жилищно строителство не противоречи на устройствените правила и норми.Отстоянията между сградите в съседните УПИ в квартала не са предмет на одобреното регулационно изменение в част-предвиждане за УПИ I-374.

    По оплакванията в жалбата: от съдържанието на преписката по издаване на оспорения акт е видно, че имотът-предмет на регулационното изменение в частта за предназначението му е придобит с нот.акт № 34/21.07.1994г. и към този момент представлява-дворно място от 3100 кв.м. застроено и незастроено, съставляващо имот пл.№ 374, за който са отредени парцел I-НПП „Научно приборостроене” и IX-374, в кв.275 стар и 348-нов, ведно с построените в него сгради под опис, сред които и четири етажен тютюнев склад от около 800 кв.м. с лице към ул.”В.Априлов”, тютюнев склад  на три етажа  от около 400 кв.м. с лице към ул.” Филип Македонски”.Представена е скица от 17.12.2003г. /л.200/ за разрешаване на проучване и проектиране на технически инвестиционен проект със запазване на съществуващото шест етажно застрояване в УПИ I-374 и частично надстрояване до осем етажа, пристрояване с нова шест етажна сграда и ново, допълващо застрояване на един и два етажа, свързано със застрояването в УПИ II-375 и УПИ VIII-403 с височини съответно 3.00 м., 7.00м., 16.50м., 18.00м., и 23.00м., на основание чл.140 ЗУТ и заповед № ОА-749/28.05.1999г. Обстоятелствата се излагат поради факта, че тази заповед е предходна на оспорената в това производство.Със заповедта от 28.05.1999г. е одобрен проект за изменение на ЗРП /в застроителна част/ на част от кв.348-нов, кв.275-стар по плата на кв.”Триъгълника”, гр.Пловдив като: в п.I-374 се запазва съществуващото застрояване на пет етажа и частично надстрояване до седем етажа, пристрояване на нова сграда на шест етажа и ново допълващо застрояване, съответно на два и един етаж на калкан с п. VIII-403 и IX-374; за п. IX-374 е предвидено ново четири, пет и шест-етажно застрояване на калкан с п. I-374 и КЗСП на част от квартала с едно, две, четири, пет, шест и седем етажно застрояване в парцели I-374 и IX-374 с височини 3, 7, 12 , 15, 16.50, 18 и 20м.В нот.акт от 1994г. изрично е отразено наличие на два парцела I и IX, в които попада имотът предмет на сделката-374.

Оплакването в жалбата относно шума от агрегати и климатични инсталации, монтирани и действащи в сградата в УПИ I-374 не е относимо към предвиденото изменение на ПУП за конкретния УПИ.То е било допустимо и подлежащо на изследване за основателност при оспорване на изменението в застроителната част на плана.На следващо място, предвид допълнението и уточнението, внесено в жалбата на 18.04.2008г.: твърди се, че присъствието на болница /стационар с легла за лежащо болни/ в УПИ не е приемливо за жилищен квартал.Заповедта не се отнася за застроително предвиждане на УПИ I-374, а за привеждане в съответствието на УПИ с начина на трайно ползване на съществуващата сграда.

По възражението за незаконно строителство: Представени са доказателства за законност на сградата в процесното УПИ-съответно на императивното изискване на чл.134 ал.4 т.1 ЗУТ.По делото е прието уведомително писмо на гл. архитект на Район „Централен”-Община Пловдив, съдържащо информация за жалби от живущите на ул.”Тракия” № 40 гр.Пловдив от 04.06.2007г., 17.11.2007г. относно извършващо се строителство в УПИ I-374, кв.348-нов/275-стар/ по плана на кв.”Триъгълника”, с адм. адрес ул.”Филип Македонски” № 37.Действително, отразени са данни за констатирано незаконно строителство в обхвата на чл.154 ЗУТ.Към 11.06.2007г. е определен срок от 15 дни-последен, за представяне пред органа, издал РС № 109/18.04.2005г., РС № 423/03.11.2005г. на екзекутивна документация, отразяваща отклоненията от съгласуваните проекти съгласно чл.175 ЗУТ.Противопоставими доказателства на твърденията за издаване акт за изменение на ПУП при наличие на производство по констатирано незаконно строителство са представени от процесуалния представител на заинтересованата страна адв.Н..На 19.10.2007г. е изготвен Протокол обр. 16 на Държавната приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа-„Търговско обслужваща сграда и жилищна-нова шестетажна сграда и ново допълващо застрояване на един и два етажа”, в УПИ I-374, кв.348-нов, кв.275-стар по плана на кв.”Триъгълника”, гр.Пловдив.Прието е за установено строежът да е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, РС № 195 от 02.07.2003г. с вписана забележка от 20.02.2006г.На л.304, в част Б.-По изпълнение на строителството, т.1-По изпълнението на строежа, т.1.1.25, в Протокола образец 16/19.10.2007г. е отразена преписка с вх.№ П-4843/юни 2007г. в РДНСК, касаеща строежа и приключила със заверена екзекутивна документация съгласно чл.175 ал.1 ЗУТ.В процеса на строителството не са настъпили съществени отклонения по смисъла на чл.154 ал.2 ЗУТ по отношение одобрените проекти.В резултат на констатациите е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-181/22.10.2007г. / РС № 109 от 18.04.2005г.; РС № 423 от 03.11.2005г./.Прието е и РП № СТ-12-809/02.11.2006г. за строеж „Специализирана болница за активно лечение на хирургически болести / СБАЛХБ/”, в УПИ I-374, кв.275 по плана на кв.”Триъгълника”, гр.Пловдив /РС № 195 от 02.07.2003г. с вписана забележка от 20.02.2006г./.Актът е съобразен с императивната забрана в ЗУТ /чл.134 ал.4 т.1/-влезли в сила ПУП не могат да се изменят с цел-узаконяване на незаконно изградени строежи.Правилото почива на формалната логика, свързана с последователността при устройване – застрояването се основава на предвиждане на плана, а не обратното.Макар РП № ДК-07-181/22.10.2007г. да е издадено след дата на издаване на процесната заповед-19.09.2007г., обстоятелството не обосновава нарушение в процедурата от категорията на съществените.Отклоненията в процес на строителство като несъществени са преодолими и сами по себе си не обосновават незаконосъобразност на регулационното предвиждане по оспорената заповед. На следващо място в жалбата е посочено, че с изменението на ПУП-ПРЗ не са нанесени построените нови сгради с намалени отстояния от жилищната сграда и УПИ, в който се намира същата.Следва отново да се повтори, че предметът на изменението не касае застрояване, както неточно се сочи от оспорващите лица.

От приетата по делото съдебно-техническа експертиза, неоспорена от страните и съответстваща на доказателствения материал по делото, се установява към 1980г. /заповед № 220 от 03.03.1980г./ част от имот пл.№ 347 да попада в п.I с отреждане „За оптика и лазерна техника, с последваща промяна в РП имотът попада в п.I-НПП и впоследствие-в п.I-374.Потвърждават се данните за отразена в КРП като съществуваща 5МС тютюнев склад.Проследявайки хронологично КРП по отношение статута на УПИ I-374, е изнесено за състоянието му през 1985г.-обозначен със сигнатура за обществени терени /по легенда на цветовете/.Заповедта от 28.05.1999г. касае застроителната част от плана и са отразени предвижданията за п.I-374 спрямо п.VIII-403 и п.IX-347.Констатирано е и от експерта за предмета на оспорения акт, изключващ промени в регулационните граници на п.I-сега УПИ и промени в част застрояване /ПЗ/.Подробно е разгледано в исторически аспект съществуването на сградата в УПИ I-374 /бивш тютюнев склад/-л.271, 272.Заключението отразява и обезпечаващи ползването и дейността на сградата по изискванията на специалните закони предвид характера на осъществяваната дейност и условията на ЗУТ-първични спрямо ЗНЗ, ЗЛЗ.Отразени са хигиенни становища и заключения по отношение извършваната специализирана медицинска дейност спрямо съседни УПИ.

Доказателствата за фактите сочат, че одобреното изменение на регулационното предвиждане не засяга регулационните граници със съседни имоти/УПИ.То няма за предмет изменение на имотни граници със съседни имоти, съгласие от жалбоподателите не е необходимо в случая.Фактическите основания са юридическите факти, от които органът черпи упражненото от него публично субективно право.В случая съдът приема акта за достатъчно мотивиран предвид характера му, за което са изложени съображения.Основание за отмяна е не всяко, а само съществено нарушение на административнопроизводствените правила.Не се констатират съществени нарушения, при недопускане на които волята на органа би била различна от проявената в заповедта.Жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Разноските са своевременно заявени за присъждане, поради което и според изхода от спора следва да бъдат присъдени на заинтересованата страна /чл.143 ал.3 АПК/. Процесуалното представителство от адв.Н. е осъществено по силата на договор за правна защита и съдействие /л.195/, от съдържанието на който следва извод за договорено и реално заплатено адвокатско възнаграждение.Размерът е 540 лв. Делото е образувано след 01.03.2008г., поради което приложение намира хипотезана на чл.78 ал.5 ГПК, който, като процесуален закон има незабавно действие и е бил приложим след 1.03.2008 г. по силата на препращането от чл. 144 АПК и чл.219 ал.3 ЗУТ.Не е заявено искане от насрещната страна за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение в по-нисък размер, предвид фактите и сложността на делото.Констатацията в посочената насока обуславя присъждане на разноски на заинтересованата страна в пълен размер.

За ответника е приложимо процесуалното правило за присъждане на разноски при поискването им.

Обжалваемостта на решението попада в обхвата на задължителното прилагане на Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС по т. д. № 19/2007 г. /чл.130 ал.2 ЗСВ/.

Мотивиран така и на основание чл.172 ал.2 АПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

Отхвърля жалбата на В.В., С.Б., Н.Г. и М.С. против Заповед № ОА-2622/19.09.2007г. /погрешно посочена от 2006г./ на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-План за регулация, с която УПИ I-374 в кв.348-нов /275-стар/ по плана на кв. „Триъгълника”-гр.Пловдив се преотрежда в УПИ I-374, обществено обслужване, болница, жилищно застрояване.

Осъжда жалбоподателите- В.В., С.Б., Н.Г. и М.С. да заплатят на “Инвестпродукт” ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Цар Асен” № 8, представлявано от Петър Георгиев сумата от 540.00лв. за осъществена адвокатска защита.

Решението е окончателно.                                                                              

                                                                                                   Административен съдия :