Р Е Ш Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив,15.01.2009 година

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ІV състав, в закрито заседание на петнадесети януари две хиляди и девета година, в състав:          

Административен съдия: А.Х.

като разгледа административно дело № 737 по описа на съда за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.175 АПК.

Съдът констатира, че в заглавната част на постановеното по делото решение № 27 от 09.01.2009 г. на ред 8 е допусната грешка при изписване номера на делото, като вместо 737 е написано 382.

Съдът намира, че допуснатата писмена грешка може и следва да бъде поправена по реда на чл.175 АПК в производството за поправка на очевидна фактическа грешка. Това производство може да започне по почин на съда. В конкретния случай действително се касае до писмена грешка, която не променя волята и убеждението на съда относно правния спор, доколкото фактическите и правните основания са изложени съобразно жалбата, по която е образувано административно дело № 737 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година. Затова и на основание чл.175, ал.2 АПК съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на номера на административното дело на страница 1, ред 8 от решение № 27 от 09.01.2009 г., постановено по адм. дело № 737/2008 г. на Административен съд Пловдив, като цифрата “382 “ се чете “737”.

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                                  Административен съдия: