Р Е Ш Е Н И Е

№ ….

 

 

Град Пловдив, 09 януари 2009 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ІV състав, в открито заседание на шестнадесети декември две хиляди и осма година, в състав:

Административен съдия: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

при секретар С.Д., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 382 по описа на съда за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.49, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Образувано е по жалба на П.Ф.В. *** против заповед № РД-18-86 от 10.12.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Първенец, община „Родопи”, област Пловдив.

Жалбоподателят твърди, че в новия кадастрален план неправилно е нанесен имот 548 в кв.41 по плана на с.Първенец, като квадратурата му е 419 кв.м, вместо 442 кв.м, както е по нотариален акт. Твърди се, че границите на имота не съвпадат с границите по трасировъчните карнети по плана от 1969 г., че неправилно е нанесена границата между имоти 548 и 550, което се установява от геодезическото заснемане и трасирането, извършено от тройната съдебно-техническа експертиза. Твърди се също, че действащият план, въз основа на който е следвало да бъде изготвена кадастралната карта на с.Първенец, е планът от 1969 г., а не този от 2000 г. Моли да се отмени заповедта в частта, касаеща процесните имоти, както и да се присъдят съдебните разноски.

Административният орган не взема становище по жалбата.

Заинтересованите страни В.С.Ф., З.Н.Ф. и С.М. Т.чрез процесуалния си представител поддържат, че жалбата е неоснователна и няма допуснати закононарушения при одобряване на кадастралната карта и не са налице никакви различия в оспорваните от жалбоподателя граници между имоти 548 и 550. Считат, че административният орган е изработил картата в съответствие с изискванията на ЗКИР. Поддържа се, че претенциите на жалбоподателя относно границите следва да бъдат доказани в едно исково производство по реда на чл.53, ал.1, т.3 ЗКИР ведно с установяване на правото на собственост. Молят да се отхвърли жалбата и да им се присъдят направените по делото разноски.

Заинтересованите страни И.Г.Х., А.Т.Д. и Н.Т.Д. не вземат становище по жалбата.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, чиито права и интереси са пряко засегнати от оспорената заповед, в преклузивния 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник” (бр.2 от 08.01.2008 г.) и срещу административен акт, който подлежи на съдебно оспорване съгласно изричната разпоредба на чл.49, ал.2 ЗКИР, което налага извод, че жалбата е допустима.

След преценка на събраните по делото писмени доказателства настоящият съдебен състав намира за установено от фактическа страна следното:

Със заповед № РД-16-28 от 20.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл.35, ал.1 и 2 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Марково и Първенец, община „Родопи”, област Пловдив. Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник”, брой 57 от 14.07.2006 г.

С протокол № 41 от 26.03.2007 г. на Службата по кадастъра Пловдив комисия, назначена със заповед № 300-1-16 от 11.03.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, е приела кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Първенец, община „Родопи”, област Пловдив. Решението е обнародвано в „Държавен вестник”, брой 38 от 11.05.2007 г., като е указано на заинтересованите лица, че в 30-дневен срок от обнародването могат да направят писмени искания и възражения.

С протокол № 93 от 05.07.2007 г. на Службата по кадастъра Пловдив комисия, назначена със заповед № РД-14-10 от 20.02.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, е разгледала постъпилите възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Първенец. Комисията е констатирала, че всички възражения са постъпили в определения 30-дневен срок, и ги е разгледала. Видно от цитирания протокол точка 2 касае разглеждане на възражение вх.№ 16-94-555 от 01.06.2007 г. на П.Ф.В. относно поземлен имот 59032.501.548 за грешно отразени имотни граници и разлика в площите. Направени са същите възражения, с които е сезиран и съдът. Възражението не е уважено. Комисията е приела, че границите на  поземлен имот 59032.501.548 са отразени правилно по съществуващите граници на място и съответстват на границите на парцел ХІV-586, кв.41 по действащия регулационен план, а разликата в площите е в допустимите норми.

С протокол № 160 от 22.10.2007 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив комисия, назначена със заповед № РД-14-61 от 25.06.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, е приела кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Първенец, община „Родопи”, област Пловдив.

С оспорената заповед № РД-18-86 от 10.12.2007 г. изпълнителният директора на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Първенец, община „Родопи”, област Пловдив, и заповедта е обнародвана в „Държавен вестник”, брой 2 от 08.01.2008 г.

За установяване твърденията на жалбоподателя са допуснати и извършени единична и тройна съдебно-технически експертизи, чиито заключения съдът намира за компетентни, безпристрастни, изчерпателни, непротиворечиви. Съдът кредитира заключенията на съдебните експерти, но от гледна точка на правния спор, с който е сезиран, намира, че от значение за решаване на делото е заключението на съдебните експерти относно факта, че за изработването на последната кадастрална карта на с.Първенец, която е одобрена с оспорената заповед, е ползван кадастралния план, одобрен със заповед № РД-02-14-2298 от 29.10.2000 г. Предходният регулационен план на с.Първенец, одобрен със заповед № 167 от 1969 г., е обезсилен с приемането на кадастралната карта от 2000 г. Установената от вещите лица разлика между дворищно-трасировъчния карнет и действащия регулационен план няма значение за решаване на настоящия спор, тъй като установява едно предходно положение, което е можело да има значение при оспорване на заповедта, с която е била одобрена кадастралната карта от 2000 година. Видно от представения протокол № 79 от 21.12.2000 г. на комисия, назначена със заповед № РД-02-14-1102 от 13.06.2000 г. на министъра на регионалното развитие и строителството, и в производството по изработване и одобряване на кадастралния план на с.Първенец от 2000 г. жалбоподателят е правил възражения за увеличаване на площта на имота, което възражение не е било прието, тъй като комисията е установила, че имотът е заснет правилно по съществуващи граници.

Настоящият съдебен състав намира също, че са без правно значение за повдигнатия понастоящем спор и представените документи за собственост, с които в годините назад са се снабдявали жалбоподателя и заинтересованите страни, тъй като всички промени в устройството на територията настъпват въз основа на влезли в сила административни актове и единствено тези актове имат значение за правилното решаване на делото.

При така установените факти от значение за настоящия спор съдебният състав на Административен съд Пловдив намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.1 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на НРБ, отменения ЗТСУ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията на наредбата по чл.31 ЗКИР, и са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления.  Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.1, т.5 ЗКИР границите на поземлените имоти се установяват от означеното на място състояние в съответствие с актовете, удостоверяващи правата на собственост, от работните материали, изработени по време на определяне на границите, от изображението върху одобрена кадастрална карта, от планове и карти, посочени в чл.41, ал.1, т.1 ЗКИР.  Ето защо, настоящият съдебен състав намира, че при определяне границите на имота на жалбоподателя са ползвани актуални изходни данни, взети от последната действаща кадастрална карта за населеното място, одобрена през 2000 година, от която не се установява да има отклонения. При доказателствената тежест на жалбоподателя да установи, че административният орган не е спазил тези изисквания на закона, неговата процесуална активност беше съсредоточена в установяване на разлики със стари, отменени и недействащи към момента на изработване на настоящата кадастрална карта планове, които не са могли и съответно не са били ползвани като изходни данни за определяне на границите.

От друга страна, твърденията на жалбоподателя сочат за наличие на спор за граници, т.е. за спор за материално право. Нормата на чл.43, ал.3 ЗКИР изрично разписва, че спорове за граници на поземлени имоти се решават по съдебен ред. Самият спор за материално право е неотносим към законосъобразността на оспорената заповед, която касае приемането на кадастрална карта и кадастрални регистри, и процедурата по чл.53 ЗКИР е открита за последващи изменения при наличие на визираните хипотези.

Водим гореизложеното, съдът намира, че при издаване на оспорената заповед са спазени материалноправните и процедурни правила, поради което жалбата ще следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана. Предвид изхода на делото и направеното искане за присъждане на разноски от страна на заинтересованите страни, същото като основателно, но е недоказано по размер, поради което разноски не следва да се присъждат.

Ето защо Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, на основание чл.172, ал.2, предл. последно АПК

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на на П.Ф.В. ***, област Пловдив, ул.”Победа” № 4, против заповед № РД-18-86 от 10.12.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Първенец, община „Родопи”, област Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

                                                                         

Административен съдия: