Р Е Ш Е Н И Е

№ ….

 

 

Град Пловдив, 25 февуари 2009 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ІІ състав, в открито заседание на единадесети февруари две хиляди и девета година, в състав:

Административен съдия: А.Х.

при секретар С.Д., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 781 по описа на съда за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.49, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Образувано е по жалба на Р.Д.М. *** против заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Скутаре, община „Марица”, област Пловдив.

Жалбоподателят твърди, че в новия кадастрален план е допусната грешка при заснемането и отразяването на площта на собствения му УПИ ХХІV-505, кв.51 по плана на с.Скутаре. Моли да се отмени заповедта в частта, касаеща процесния имот, както и да се присъдят съдебните разноски.

Административният орган не взема становище по жалбата.

Заинтересованите страни не вземат становище по жалбата.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, чиито права и интереси са пряко засегнати от оспорената заповед, в преклузивния 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник” (бр.32 от 25.03.2008 г.) и срещу административен акт, който подлежи на съдебно оспорване съгласно изричната разпоредба на чл.49, ал.2 ЗКИР, което налага извод, че жалбата е допустима.

След преценка на събраните по делото писмени доказателства настоящият съдебен състав намира за установено от фактическа страна следното:

Със заповед № РД-16-17 от 08.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра на основание чл.35, ал.1 и 2 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата от община „Марица”, област Пловдив, сред които и на с.Скутаре. Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник”, брой 55 от 07.07.2006 г.

С протокол № 98 от 26.07.2007 г. на Службата по кадастъра Пловдив комисия, назначена със заповед № РД-14-61 от 25.06.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, е приела кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Скутаре, община „Марица”, област Пловдив. Решението е обнародвано в „Държавен вестник”, брой 73 от 11.09.2007 г., като е указано на заинтересованите лица, че в 30-дневен срок от обнародването могат да направят писмени искания и възражения.

С протокол № 171 от 05.11.2007 г. на Службата по кадастъра Пловдив комисия, назначена със заповед № РД-14-56 от 26.04.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, е разгледала постъпилите възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Първенец. Комисията е констатирала, че всички възражения са постъпили в определения 30-дневен срок, и ги е разгледала. Видно от цитирания протокол, жалбоподателят не е направил възражение за наличие на грешка в проекта за кадастрална карта.

С протокол № 224 от 11.12.2007 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив комисия, назначена със заповед № РД-14-61 от 25.06.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, е приела кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Скутаре, община „Марица”, област Пловдив.

С оспорената заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Скутаре, община „Марица”, област Пловдив, и заповедта е обнародвана в „Държавен вестник”, брой 32 от 25.03.2008 г.

За установяване твърденията на жалбоподателя за допусната грешка при заснемането и отразяването на площта на собствения му УПИ ХХІV-505, кв.51, са допуснати и извършени съдебно-технически експертизи от вещи лица инженери-геодезисти, чиито заключения съдът намира за компетентни, безпристрастни, изчерпателни и непротиворечиви и ги кредитира. Вещото лице инж. Станева дава заключение, че процесният имот ХХІV-505, кв.51 от действащия план на с.Скутаре, одобрен със заповед № 392 от 1985 г., съответства на парцел ХІІ-248, кв.81 по стария план на селото от 1948 г. Площта на працел ХІІ-248, кв.81, е 1607 кв.м, а площта на УПИ ХХІV-505, кв.51, е 1638 кв.м. Вещото лице не е открило информация за неотразени изменения на регулацията по плановете от 1948 г. и от 1985 г. Вещото лице е констатирало, че е налице грешка при отразяване на южната граница на имота в кадастралната основа на плана от 1985 г. и че северната граница на имота не съвпада с отразената по плана. Границите на УПИ ХХІV-505, кв.51 съвпадат с границите на ПИ 502.505 от КККР на землището на с.Скутаре.

Вещото лице инж. Й., след геодезическо заснемане на процесния имот с тотална станция SOKKIA 630 RK, дава заключение, че имотът към настоящия момент има площ 1761 кв.м, с материализирани граници – паянтова ограда. Електронно измерената площ е приблизително разна на площта по нотариален акт, като разликата от 6 кв.м е в границите на допустимото. Площта на УПИ ХХІV-505, кв.51 по плана от 1985 г. по регулация е 1662 кв.м, като изчисления-та са правени на база цифровия вид на имота според координатния регистър на граничните точки. Според вещото лице има грешка в кадастралната карта по отношение на процесния имот от 81 кв.м по-малко.

Представеното от жалбоподателя геодезическо заснемане на ПИ 502.505 (УПИ ХХІV-505, кв.51) представлява частна експертиза, извършена извън рамките на съдебното производство, поради което не следва да се цени като доказателство.

Не се спори по делото, че жалбоподателят е собственик на процесния УПИ ХХІV-505, кв.51, за което той притежава и нотариален акт № 107, т.17, дело № 8063 от 1974 г. на Пловдивския районен съд. За повдигнатия понастоящем спор, обаче, представеният документ за собственост има значение само за правилното отразяване на правото на собственост в кадастралния регистър (по този въпрос спор няма), но не и по отношение на промените в устройството на територията, които настъпват въз основа на влезли в сила административни актове и единствено тези актове имат значение за правилното решаване на делото.

При така установените факти от значение за настоящия спор съдебният състав на Административен съд Пловдив намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.1 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на НРБ, отменения ЗТСУ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията на наредбата по чл.31 ЗКИР, и са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления.  Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.1, т.5 ЗКИР границите на поземлените имоти се установяват от означеното на място състояние в съответствие с актовете, удостоверяващи правата на собственост, от работните материали, изработени по време на определяне на границите, от изображението върху одобрена кадастрална карта, от планове и карти, посочени в чл.41, ал.1, т.1 ЗКИР.  Ето защо, настоящият съдебен състав намира, че при определяне границите на имота на жалбоподателя са ползвани актуални изходни данни, взети от последната действаща кадастрална карта за населеното място, одобрена през 1985 година, от която не се установява да има отклонения. Вещите лица са единодушни, че грешка действително е допусната, но това е станало при одобряване на плана от 1985 година и тази грешка е следвало да бъде констатирана и коригирана тогава. При доказателствена тежест за жалбоподателя да установи, че е извършена промяна на кадастралната основа на плана от 1985 година и грешката е отстранена, не се ангажираха такива доказателства. Настоящият съдебен състав намира, че тази грешка не може да бъде отстранена в настоящото производство, доколкото е налице един влязъл в сила административен акт (заповед № 392 от 1985 г., с която е одобрен действащия план на с.Скутаре), с който както административният орган, така и съдът и всички останали лица са длъжни да се съобразят. При доказателствената тежест на жалбоподателя да установи, че административният орган не е спазил цитираните изисквания на закона, неговата процесуална активност се съсредоточи в установяване на разлики със стар и недействащ към момента на изработване на настоящата кадастрална карта план, който не може и съответно не е бил ползван като изходни данни за определяне на границите.

От друга страна, твърденията на жалбоподателя сочат за наличие на спор за граници, т.е. за спор за материално право. Нормата на чл.43, ал.3 ЗКИР изрично разписва, че спорове за граници на поземлени имоти се решават по съдебен ред. Самият спор за материално право е неотносим към законосъобразността на оспорената заповед, която касае приемането на кадастрална карта и кадастрални регистри, и процедурата по чл.53 ЗКИР е открита за последващи изменения при наличие на визираните хипотези.

Водим гореизложеното, съдът намира, че при издаване на оспорената заповед са спазени материалноправните и процедурни правила, поради което жалбата ще следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана.

Ето защо Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, на основание чл.172, ал.2, предл. последно АПК

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Р.Д.М. *** против заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Скутаре, община „Марица”, област Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

                                                                         

Административен съдия: