РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 


РЕШЕНИЕ

 

  175

 

гр. Пловдив, 18 февруари 2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, ХVІІІ състав в публично заседание на двадесет и трети януари  през две хиляди и девета година в състав :

                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЙОРДАН РУСЕВ

                                                                                                   

при секретаря ТАНЯ КОСТАДИНОВА, и участието на прокурора ЕЛЕНА БОГДАНОВА, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 898 по описа за 2008год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на “Киала” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул. “Свобода” №19, чрез процесуалния представител адв.Б.З. против Ревизионен акт № 260001268 от 15.02.2008год. издаден от Светла Василева Пейчева – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП  гр. Хасково, потвърден с Решение № 304 от 18.04.2008год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на “Киала” ЕООД е преобразуван финансовият резултат за 2004г. съгласно чл. 23, ал.2, т.13 от Закон за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/ като е определен корпоративен данък за 2004г. в размер на 4651,76лв. и лихви в размер на 1707,92лв. Навеждат се доводи за нищожност на административния акт, а по същество се иска неговата отмяна като незаконосъобразен.  Претендират се разноски.

3. Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, чрез процесуалният си представител юрк. Христев е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение, като се присъди съответното юрисконсултско възнаграждение.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр.Пловдив е на становище, че жалбата е неоснователна.

ІІ. За допустимостта :

Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил изцяло. Така постановеният от Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

ІІІ. За фактите :

1. Със Заповед № 1076 от 04.10.2007год. на Началник сектор “РП” при ТД на НАП Хасково е сложено начало на данъчна ревизия на търговското дружество с оглед прилагането на ЗКПО/отм./ за периода 01.01.2004г. до 31.12.2004г. Определеният краен срок за извършване на ревизионното производство е съответно продължен със Заповед за възлагане на ревизия № 1268 от 29.11.2007год. От приложената заповед № 100-А/01.06.2006г. горепосоченото длъжностно лице има право да издава заповеди за възлагане на ревизии.

В хода на ревизионното производство е съставен Ревизионен доклад №1268 от 22.01.2008год. Във връзка с въпросния ревизионен доклад не е направено възражение от управителя на “Киала” ЕООД. Издаден е Ревизионен акт № 260001268 от 15.02.2008год. с който са определени данъчни задължения по ЗКПО/отм./ за 2004г. в размер на 4651,76лв. и лихва в размер на 1707,92лв.

Актът е обжалван по административен ред.

С Решение № 304 от 18.04.2008год., Директорът на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив е потвърдил Ревизионен акт № 260001268 от 15.02.2008год.в обжалваната част.

С оглед направените в хода на ревизионното производство констатации, приходните органи са приели, че в случая са налице обстоятелства предвидени в хипотезата на чл.23, ал.2, т.13 от ЗКПО /отм./ и са  определили данъчни задължения по ЗКПО/отм./ за 2004г.в размер на 4651,76лв. и лихва в размер на 1707,92 лв.

ІV. За правото:

В жалбата се прави искане да бъде прогласен за нищожен обжалваният РА, понеже имало влязъл в сила АПВ № 12875/17.08.2007г., който не е бил обжалван и е влязъл в сила.

Спорът е правен и е свързан с валидността или нищожността на РА, произтичаща от наличието на влязъл в сила АПВ за процесния период. Видно е от административната преписка, че ревизията е възложена със заповед № 1076/04.10.2007 г. в който смисъл е доказано твърдението на оспорващия, че възлагането е при действието на ДОПК. Основателен е обаче доводът, според който гореустановеният факт налагал извод за нищожност на ревизионния акт. Това е така защото относимият към настоящия казус АПВ е съставен при действието на ДОПК,  като по делото е доказано че  АПВ е влязъл в сила преди процесния РА. В сегашната редакция на чл. 133 ДОПК, регламентираща изменение на установени данъчни задължения, е записано че за такива следва да се считат само тези, установени с влязъл в сила РА. В горния смисъл е необходим анализ на характера на АПВ. Настоящият състав на АС-Пловдив, I  отделение приема, че съгласно ДОПК (до изменението на чл. 129, ал. 3 ДОПК, обн. в ДВ, бр. 108/19.12.2007 г.), при извършването на ревизия трябва да се съобразят влезлите в сила АПВ, относими към съответните периоди. Това е така, защото от АПВ са възникнали права за адресатите им и тяхното съобразяване е с оглед спазване принципът за стабилност на влезлите в сила административни актове, от които са възникнали и са упражнени права. Щом са представени по делото такива актове, признатите права на прихващане или възстановяване в следствие установени преди това задължения, могат да бъдат изменяни при наличието на основанията по чл. 133 и при спазване на чл. 134, ал. 1 ДОПК. Това означава, че единствено компетентен да възложи ревизия е териториалният директор. Процесната ревизия е възложена от Началник сектор “Ревизии и проверки” в ТД на НАП-гр.Хасково, т.е. от приходен орган който не притежава съответната материална компетентност.

Съдът намира, че предвид установеното неспазване на процесуалните предпоставки за издаване на РА не следва да обсъжда доводите за нарушение на материалния закон.

Предвид изхода на делото направеното искане на жалбоподателя за присъждане на разноски се явява основателно. Същото следва да се уважи, като в полза на "Киала" ЕООД се присъди платената държавна такса в размер на 50 лв., сумирана с внесения депозит за свидетел, които се установи да възлизат общо на 55 лв.

Така мотивиран и на основание чл.160, ал.1 и чл.161, ал.1, изр.1 от ДОПК и чл.172, ал.2, предл.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Административен съд Пловдив

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260001268 от 15.02.2008год. издаден от Светла Василева Пейчева – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП  гр. Хасково, потвърден с Решение № 3047 от 18.04.2008год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на “Киала” ЕООД е преобразуван финансовият резултат за 2004г. съгласно чл. 23, ал.2, т.13 от Закон за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/ като е определен корпоративен данък за 2004г. в размер на 4651,76лв. и лихви в размер на 1707,92лв.

ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на "Киала" ЕООД, БУЛСТАТ 126525522, седалище и адрес на управление в гр.Хасково, пл."Свобода" № 19, представлявано от К.И.Г., сумата 55 (петдесет и пет) лева разноски по делото.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: