Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 54

 

 

гр.Пловдив , 19.01.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ ІХ състав в открито съдебно заседание от осемнадесети декември  две хиляди и осма година, в състав:

                    

                                                                            Председател:Велизар Русинов

 

     при секретаря Веселина Елкина и Прокурор  Йоаким Цветков *** като разгледа докладваното от председателя на състава  ах. дело № 918/2008г. ,за да се произнесе взе предвид следното:      

                   Производството е по чл. 203  и следващите от АПК.

                   ИЩЦАТА М. Апастолова С. *** е предявила искова молба с обективно съединени искове за неимуществени и имуществени вреди срещу Община Асеновград с твърдение, че паради бездействието на ответника да обезопаси препятствия /дупка/ на площада в гр.Асеновград е претърпяла травма от която са произтекли вреди материализирани в описаните по-горе искове, като претенцията за неимуществени вреди е в размер на 5 000 лв., а имуществените са в размер на 884 лв., претендира се и законна лихва върху претендираните суми.

                ОТВЕТНИКЪТ  ОБЩИНА АСЕНОВГРАД оспорва исковата молба. Направил е доказателствено искане за изслушване на заключение по СТЕ със задача установяване точното местоположение на твърдяната дупка от ищцата.

              ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- Пловдив пледира за основателност на исковата молба като предлага да се приложи и разпоредбата на чл.5 ал.2 от ЗОДОВ с твърдение, че резултата е съпричинен от ищцата.

   След преценка на доказателстватвата по отделно и в тяхната съвкупност съдът установи следното :ищцата М.А.С. на 70г., след падане в дупка на 24.03.08г. е откарана по спешност в МБАЛ гр. Асеновград, където след преглед и направени ренгенови снимки се установява счупване на лява подбедрица. Тъй като това счупване се лекува оперативно е откарана в МБАЛ" Пловдив", където е хоспитализирана с ИЗ N 6993 и започнато подготовка за оперативно лечение.На 26.03.08г. е оперирана с поставяне на метална плака и винтове .Провела е постоперативно антибиотично и антитромботично лечение. Изписана е на 07.04.08г.с гипсова шина, поради наличие на не свалени конци и с указание да ходи с две патерици без да стъпва на оперирания крак и контролен преглед след два месеца.През юни 2008г. е свален гипса с указание да продължава да ходи с две патерици без да стъпва на оперирания крак.През август 2008г. след доказване чрез ренгенови снимки на зарастване на фрактурата е разрешено на лицето постепенно натоварване на левия крак и приучаване да ходи без помощни средства. Но поради получаване на силни болки и несигурност лицето продължава и до сега да ходи с две помощни средства - патерици. Според приетите и неоспорени от страните две  заключения по СМЕ ,които съдът кредитира в резултат на получената травма се е довело до трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник за период от счупването и до сега.Причинена е била болка със силно изразен характер Травмата е довела до болеви усещания , които продължават и до сега. Страданията, които е изтърпяла са силно изразени поради възрастта на лицето и неприятното постимобилизационно усложнение при такъв вид фрактури - атрофия на костта в областта след фрактурата до края на крайника дължащо се на нарушено хранене а от там и на приток на кислород на това място. Изразява се с обезкалцяване на костите намиращи се по-навън от фрактурата. Симптоматично се изразява с болки и ограничени движения дистално от засегнатото място. Лечението на този вид  усложнение е  продължително  според вещите лица и е свързано с продължително  лечение. За получената травма лицето има изготвена съдебно-медицинска експертиза .M-34/08г. от съдебен лекар .В          момента на          прегледа     извършен на        05.12.08г.   в УМБАЛ"Св.Георги" гр. Пловдив се установява, че лицето продължава да се предвижва трудно с две помощни средства на къси разтояния.Има наличие на хипотрофия на мускулатурата на левия крак и ограничини и болезнени движения в левия глезен. Цялата подбедрица, глезен и стъпало са оточни с леко ливиден цвят. На ренгено графиите се е установило  обезкалцяване и атрофия на костите на ляво стъпало .За затрудненото предвижване и възтановяване оказва въздействие и възрастта на лицето. В момента на прегледа лицето е с наличие на имплантант в областта на левия голям пищял- плака с винтове.Предстои оперативно отстраняване на тези метални тела. Констатациите са направени от вещо лице след проверка на мед. документация - документите приложени към делото,документи намиращи се в лицето, ренгеновите снимки и  клиничен преглед на лицето М.А.С. *** . Исковете за обезщетения за вреди от имуществен характер - загуби и пропуснати ползи и неимуществени такива, причинени от незаконосъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в тях, се разглеждат от административния съд по реда на чл. 203 и сл. от АПК, към който препраща и чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ.  В чл. 4 ЗОДОВ урежда материално правния режим на отговорността с препращането за неуредените въпроси към гражданските закони - § 1 от ЗОДОВ. Искът по глава единадесета от АПК е граждански, основаващ се на фактическия състав на непозволеното увреждане, независимо от това дали са причинени виновно от длъжностните лица. С оглед на това отговорността следва да бъде характеризирана като гаранционно-обезпечителна. За възникването на имущественото право на обезщетение в настоящия случай е достатъчно да бъдат установени незаконосъобразни действия и/или бездействия на служителите на ответника  .Така установените  бездействия на служителите на  ответника следва  да бъдат свързани в причинна връзка с реално причинени вреди на ищеца. Твърдяните  вреди за ищеца  по делото  се установяват,като съдът приема ,че е налице твърдяното от  Окръжна прокуратура -Пловдив съпричиняване.Тежестта на доказване е на ищеца. Имуществени вреди-свързани с претърпени загуби-реално намаление на имуществото на ищеца,в настоящото производство се доказаха изцяло и  частично за неимуществените вреди. Държавата не отговоря за вреди, ако увреждането е причинено по изключителна вина на пострадалия - чл. 5 ЗОДВПГ. В този случай се изследва доколко поведението на пострадалия е в причинно следствена връзка с настъпилия вредоносен резултат от незаконното действие на държавния орган и доколко го освобождава от отговорност. В настоящия случай се установи според настоящия състав ,че поведението на ищцата е допринесло за вредоносния резултат,видно от изявленията й в исковата молба,а именно ,че минавала мноогократно през твърдяното в исковата молба място и го познавала много добре. Вреди за ищеца  са настъпили поради  бездействие на ответника да обезопаси мястото . Такива факти по делото се установяват, а и се твърдят като основание на предявената искова молба. Ето защо  незаконосъобразните бездействия   на ответника  са в причинна връзка с вредите, твърдяни и частично доказани от  ищеца, тъй като ,  увреждане то е по причина на бездействието на ответника и  на  собственото  поведение  на ищеца.

          При тези съображения субективно съединените искове се явяват  както следва: по иска за неимуществени вреди съдът счита, че следва да бъде уважен частично в размер на 1500 лв. с оглед обстоятелствата установени по делото, а именно твърдението на ищцата ,което не се оспорва по делото, че същата познава добре пътя по който е минала при настъпване на твърдяното събитие и че , но не е проявила нужното внимание с оглед метеорологичните условия към момента на събитието, както и обстоятелството, че се е случило в тъмната част на денонощието, което е предполагало по-голямо внимание от страна на ищцата като следва да се съобрази и обстоятелството на напредналата й възраст. Поради горното съдът намира, че ищцата с непредпазливото си поведение е допринесла за произшествието ,от което е претърпяла вреди и в този случай е приложима нормата на чл.5 от ЗОДОВ, поради което следва да бъде редуцирано с оглед принципа на справедливост и претендираното обезщетение за претендирани неимуществени вреди от твърдяни 5000 лв. следва да бъде редуцирано на 1500 лв., като следва да бъдат присъдени и законните лихви върху сумата считано от 24.03.2008 г. до окончателното изплащане на сумата. Относно претендираното обезщетение за имуществени вреди в размер на 884 лева, ведно с акцесорния му за лихви следва да  бъдат уважени изцяло като основателни и доказани с оглед представените писмени доказателства представляващи разходни документи, доказващи твърдяните имуществени вреди, които е претърпяла ищцата, изразяващи се в закупени от ищцата приспособления /детелинова пластина/ както и разходи направени в размер на 44 лв. представляващи потребителска такса за престоя й в МБАЛ Пловдив АД .  При този изход на делото разноските на ищцата  следва да бъдат уважени съобразно  уважените части на исковете. Поради горното ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца 161 лева представляващи част от разноските на ищеца съобразно уважената част на исковите претенции.

           Воден от горното  Съдът,

 

Р Е Ш И :

 

         

 

         УВАЖАВА частично предявения иск на М. Апстолова С. *** срещу Община Асеновград  за неимуществени вреди в размер на 1500 лв., както и законната лихва върху сумата считано от 24.03.2008 г. до окончателното изплащане на сумата.

        УВАЖАВА  предявения иск за имуществени вреди на М.А.С. *** срещу Община Асеновград както е предявен в размер на 884 лв., както и законната лихва върху сумата считано от 25.03.2008 г. до окончателното изплащане на сумата.

        ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на М.А.С. ***  161/сто шестдесет и един/ лв. разноски по делото.

        РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

                                                                                

                      

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :