Р Е Ш Е Н И Е

№ 154

Град Пловдив  13.02.2009 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети януари, две хиляди и девета година в състав:

Административен съдия: СТОИЛ  БОТЕВ

 

при участието на секретаря МАРИНА ЧИРАКОВА., като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 956 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на глава трета от ЗСП, във вр. с чл.145 от АПК.

Жалбоподателката М.С.А., родена на 05.02.1905 г., обжалва заповед № Л-СП-23 от 07.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Асеновград, потвърдена с решение № РДП СП-2-219 от 25.04.2008г. на Директора на РД ”СП” Пловдив. Жалбоподателя твърди, че е налице инцидентно възникнала нужда и неоснователно се отказва помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП.

С оспорената заповед/л.7/, на М.С.А. на основание чл. 13, ал.2 от ЗСП и чл.28, ал.1 от ППЗСП е отказано отпускане на еднократна  помощ.

По реда на чл.26, ал.1 от ЗПП на жалбоподателката е определен адвокат  Г.Д.Б. за осъществяване на правна помощ/л.33/.

Ответникът-лично, чрез Директор на Дирекция “Социално подпомагане” -Асеновград,г-жа Валерия Димитрова Георгиева  изразява становище за неоснователност на жалбата, моли за отхвърляне на жалбата и оставяне в сила на процесната заповед. Твърди, че по чл. 16 помощ може да се отпусне при възникване на инцидент от здравословен или друг характер. На М.А. са осигурени всички права на базата на другите законови основания. М.А. не е лице, което няма никакви близки. Тя има две дъщери и 8 внука, с които дирекцията е контактувала да полагат грижи. За топливо паричните средства се превеждат по банка. Получава добавки за телефон, диетично хранене и транспорт. В рамките на администрацията е длъжна да се съобразява с правилата на Агенцията за социални помощи. Висшестоящият административен орган е решил, че към настоящия момент няма възможности.

Със свое определение от 30.06.2008г. съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 159, т. 4 от АПК, като е приел че липсва правен интерес от водене на делото за подателя на жалбата и внучка на жалбоподателката Рени Янкова. Обжалвано с частна жалба, процесното определение е отменено от ВАС, като е прието че съдът неправилно е приел, че жалбата против административния акт е подадена от трето лице, поради което делото е върнато на първоинстанционния съд за продължаване на процесуалните действия

Жалбата е подадена в законоустановения срок и при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото на жалба по административен ред, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

Административният орган е изпратил и съдът приел по делото цялата преписка на л.3-30. Допълнително от ответника в о.з. на 12.11.2008г. са представени и  приети две заповеди - Заповед № Л-СИ-76/03.09.2008 г., както и Заповед № Л-СП-159/27.08.2008 г., с които допълнително  са отпуснати на М.С.А. месечна добавка за социална интеграция, касаеща транспорт, телефон, диетично хранене и лекарства, както и други такива - целева помощ за отопление на стойност 282 лв. от 01.08.2008г.  В последното съдебно заседание ответникът заявява, че подписът за директор, положен на Заповед № Л-СП-23/07.04.2008 г.по РДСП Асеновград на л. 7, е лично на Валерия Димитрова Георгиева. Обяснява, че в гр. Лъки са имали отделно териториално поделение “Социално подпомагане”, но от 2006 г. се трансформира в “Социална закрила” към РД”СП”-Асеновград. Също така обяснява, че доклад-предложение на л. 20 от делото е подписан от Славка Георгиева Стоянова, която с нейна заповед А-79/16.05.2007г./л.79/ има правомощия да подписва изходяща документация от отдела “Социална закрила” община Лъки към РД “Социално подпомагане”-гр. Асеновград. 

Съгласно чл. 145, ал.2, т.1 от АПК на оспорване пред админ. съд подлежат първоначалните индивидуални административни актове, т.е.  на потвърждаване, респ. на отмяна в настоящото производство подлежи Заповед № Л-СП-23 от 07.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" –град Асеновград. Следователно в контрола за законосъобразност на цитираната заповед, следва да се установи, дали  е спазена формата на индив.админ.акт, съгласно чл. 59 от АПК.

Налице е материална компетентност на органа издал процесната заповед. Съгласно чл. 28 от ППЗСП Директора на Дирекция "Социално подпомагане" издава заповед . В процесния случай  това е Директорът на  на Дирекция “Социално подпомагане” -Асеновград, г-жа Валерия Димитрова Георгиева . Налице е  мат. компетентност и на  Славка Георгиева Георгиева издала доклад –предложение на л. 18-20, в качеството си на началник отдел в “Социална закрила” в гр. Лъки, съобразно отразеното в заповед №А-79/16.05.2007г.- на л. 70.

Обжалваната Заповед на Директор ДСП-Асеновград, е издадена при съществено нарушение на процесуалните правила.

Административния орган е издал една немотивирана заповед, след като е събрал и изяснил  релевантни за спора факти и обстоятелства.

Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗСП - социални помощи се отпускат след преценка на: 1. доходите на лицето или семейството; 2. имущественото състояние; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата заетост; 6. възрастта; 7. други констатирани обстоятелства. Условията  и редът за предоставянето на социалните помощи се уреждат с правилника за прилагане на ЗСП, като законодателя е предвидил възможността в чл. 16, ал.1 и 2 за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата отпускането на  еднократна помощ веднъж годишно до петкратния размер на гарантирания минимален доход, чрез заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице.

Съгласно чл. 27 от ППЗСП в срок до 20 дни от подаването на молбата-декларация социален работник извършва социална анкета при което се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка, като въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, за нейния вид и размер.

 От приложеният на л. 26 “социален доклад” изготвен от Стоянова- Началник отдел  ”СЗ” гр. Лъки, се установява, че социалния работник предлага да се откаже исканата социална помощ, тъй като  не е налице инцидентно възникнала потребност и няма нормативно основание по чл. 16 от ППЗСП.

От приложеният на л.18-20 “доклад-предложение” изготвен от същото лице С. Стоянова - Началник отдел “СЗ” гр. Лъки, се установява, че социалния работник предлага да се отпусне еднократна социална помощ, по чл. 16 от ППЗСП.

Доклада-предложение на л.18 е изготвен на 28.03.2008г., т.е. два дни след подаването на молба-декларация от М.А., а социалния доклад на л.26 е изготвен на 02.04.2008г.

В процесната заповед /л.7/ издадена на 07.04.2008г.  се отказва исканата помощ, като се мотивира със събраните от молбата-декларация  и от  социалната анкета данни. От изложените мотиви се установява че админ.орган не е взел предвид отразеното в приложеният на л.18-20                  “доклад -предложение” изготвен от  С.Стоянова-Началник отдел  “СЗ” гр. Лъки,  в който социалния работник предлага да се отпусне еднократна социална помощ,  по чл. 16 от ППЗСП. Незнайно по какви причини  доклада-предложение с изх. №Л-223 от 28.03.2008г. не е обсъден въобще от решаващия орган. Анализирайки поредността на правните норми в чл. 27 ППЗСП, съдът  счита че изготвеното от социалния работник “предложение” за отпускане или отказ на исканата помощ е отразено в ал.3 и се  изготвя след “социалния доклад” по ал.1. Т.е. проследявайки поредността на  процедурата, решаващия орган е бил длъжен да се съобрази с отразеното  в “предложението”  на л.18 за отпускане на исканата помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП.

Необсъждането от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" –град Асеновград, на отразеното  в приложеният на л.18-20  “ доклад-предложение” изготвен от  С.Стоянова-Началник отдел  “СЗ” гр. Лъки,  настоящият състав намира за съществено процесуално нарушение довело до издаването на един немотивиран акт, несъобразен с всички събрани по делото факти и доказателства. Необсъждайки и двете доказателства по чл. 27, ал.1 и 3 от ППЗСП админ.орган е издал един немотивиран индивидуален админ.акт. При наличието  на тези две взаимно противоречащи си доказателства, админ. орган е бил длъжен в мотивите си да изложи подробни съображения, защо не приема  изразеното предложение в  “ доклад-предложение” изготвен от  С.Стоянова-Началник отдел  “СЗ” гр. Лъки за отпускане на исканата помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП.

Следователно в контрола за законосъобразност на цитираната заповед, съдът установи, че не е спазена формата на индив.админ.акт, съгласно чл. 59 от АПК.

Съдът след прецизен анализ на обсъдените  по-горе доказателства и съобразно константната практика на ВАС счита, че Заповед № Л-СП-23 от 07.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" –град Асеновград, потвърдена с Решение РДП-СП-2-219/25.04.2008г. на Директор РДСП-Пловдив е издадена при неправилно приложение на материалния закон, както и при съществени нарушения на процесуалните правила и норми, поради което следва да бъде отменена. С оглед обстоятелството, че решаването на проблема е предоставен изключително в правомощията на административния орган, след отмяна на заповедта, преписката следва да се изпрати на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" –град Асеновград, за издаване на заповед съгласно отразеното в “доклад-предложение” с изх. №Л-223 от 28.03.2008г. изготвен от С.Стоянова-Началник отдел “СЗ” гр. Лъки за отпускане на исканата еднократна социална  помощ, по реда на чл. 16 от ППЗСП, в размер на 150 лева.

От жалбоподателката не са направени разноски, поради което не следва да й се присъждат такива. Адвокат Г.Д.Б. е определен по реда на чл.26, ал.1 от ЗПП/л.33/.

Предвид горното и на основание чл. 173, ал.2 от АПК съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № Л-СП-23 от 07.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", град Асеновград, потвърдена с Решение РДП-СП-2-219/25.04.2008г. на Директор РДСП-Пловдив.

ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", град Асеновград, за издаване на заповед съгласно отразеното в “доклад-предложение” с изх. №Л-223 от 28.03.2008 г, за отпускане на исканата еднократна социална  помощ, по реда на чл. 16 от ППЗСП, в размер на 150 лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването  на страните пред Върховния административен съд.

                           

Административен  съдия: /п/