Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Пловдив, 02.02.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Административен съд - Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на двадесет и шести януари  през две хиляди и девета година в състав:

 

                  Административен съдия: Л.Н.

 

 

При секретаря   К.К.

Като разгледа докладваното АХД № 960 по описа за 2008 г., за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството е по реда на чл. 213 от Закона за устройство на територията /изм. и доп., ДВ,бр. 61 от 27.07.2007 г/.

       Образувано е по жалба на Т.К.А. , ЕГН ********** *** и Я.К.А. с ЕГН ********** ***  против Заповед № А-500 от 04.04.2008 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено Решението на комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ, взето с Протокол от 24.01.2008 г., за събаряне и премахване на жилищната сграда, находяща се в имот № 00702.514.19 по Кадастралната карта на гр. Асеновград, собственост на В.Т.А., Т.К.А. и Я.К.А..

       Навеждат се оплаквания в насока, доказваща незаконосъобразност на атакуваната заповед. Твърди се, че същата е немотивирана и това е достатъчно основание за отмяна, допуснати са съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като жалбоподателите не са изслушани от Комисията по чл. 196 ал.1 от ЗУТ и не са събрани необходимите данни за вида и състоянието на сградата, поради което погрешно Комисията е посочила като собственик на сградата и В.Т.. Твърди се, че В.Т. няма дял от жилищната сграда и това е видно от влязло в сила съдебно решение № 3279 от 16.12.1996 г. по гр. д. № 2450/96г. на ВКС. Според жалбоподателите сградата може да се заздрави и поправи и следователно не подлежи на премахване. Иска се Съдът да отмени Заповед № А-500 от 04.04.2008 г. на Кмета на Община Асеновград и да се присъдят разноските по делото.               Заинтересованата страна: В.Т.А., чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата, в с.з., проведено на 26.01.2009 г. са изложени подробни съображения в посока мотивираност и законосъобразност на обжалвания административен акт. Претендират се разноските по делото.            Ответникът – Община Асеновград,чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна, а атакуваният административен акт за правилен и законосъобразен. В с.з., проведено на 26.01.2009 г. са изложени подробни съображения в посока мотивираност и законосъобразност на обжалвания административен акт. Претендират се разноските по делото.                                                           

       Пловдивският административен съд, в настоящия състав, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок и от имащи право и интерес от обжалването страни. Жалбата е депозирана чрез административния орган до ПАС с вх. № 94Т-76 от 18.04.2008г., а процесната заповед е получена на 08.04.2008 г., видно от обратните разписки /л. 63 на гърба/. За да се произнесе по същество, прие за установено от фактическа страна следното:

       Процедурата по издаването на Заповед № А-500 от 04.04.2008 г. на Кмета на Община Асеновград  е започнала  по молба  с вх. № 94-Е-312 от 24.09.2007 г. /л.22/ на Е. Н. А. в качеството й на упълномощено от съпруга й В.Т.А. лице  в която сочи, че съпругът й В.А.  е собственик на ½ ид.ч. от имот №00702.514.19 по Кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-52 от 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК-София, находящ се в гр. Асеновград, ул. “Брегова” № 12, площ по КК- 540 кв.м, урбанизирана територия, начин на трайно ползване-ниско застрояване, стар идентификационен № 1056, кв. 90, п.VІІ-1056,5. Посочено е, че в УПИ се намира двуетажна, полумасивна жилищна сграда, построена на 94 кв.м. Сградата не се използва по предназначение от десетки години, защото е естествено износена, опасна за здравето и живота на гражданите, негодна за използвани и самосрутваща се, вредна в санитарно-хигиенно отношение и няма самостоятелен застроителен режим. Посочено е, че същата е собсвеност на Т.К.А. и Я.К.А.. Приложен е препис от Пълномощно с нотариална заверка от 26.07.2007 г., извършена от нотариус с район на действие РС Асеновград, № 377., Нот. Акт № 253, т. ІІ, дело 484/1966 г. на Асеновградски народен съд, Решение № 3279/16.12.1996 г. на ВКС, Нот. акт № 90, т. ІІ, рег. № 3079, н.д. № 270/2007 г. Моли  да се извърши процедурата по чл. 195-197 от ЗУТ.                Във връзка с горепосочената молба Комисията по чл.196 от ЗУТ, назначена със Заповед №А-1693/13.11.2007 г. на Кмета на Община Асеновград е извършила оглед на жилищната сграда в имот № 00702.514.19 по Кадастралната карта на Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52 от 08.07.2004 г. на ИД на АК -София, собственост на В.Т.А., Т.К.А. и Я.К.А.. / не е ясно  от изписването, дали са собственици и тримата на сградата, или на имот № 00702.514.19  по КК/  Констатирала е, че жилищната сграда е двуетажна, необитаема, 94 кв.м. На първия етаж се намират складови помещения,  вторият етаж- необитаем, без ел. захранване и вода. Сградата е полумасивна, двуетажна, жилищна, необитаема. Относно стените: първият етаж-каменна зидария и тухлена зидария, втори етаж-тухлена зидария. Вътрешни стени-тухлена зидария. Дограмата е дървена, прогнила. Подовата конструкция между първи и втори етаж- дървена, прогнила. Покривната конструкция е компрометирана, прогнила, керемидите са турски. На осн. чл.196 ал.1 от ЗУТ (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) комисията освидетелства жилищната сграда, находяща се в имот № 00702.514.19  по КК на Асеновград, адрес: Асеновград, ул. “ Брегова” № 12   като самосрутваща се, вредна в санитарно-хигиенно отношение. Протоколът на комисията е изпратен с писмо изх. № 94-Е-312 от 04.02.2008 г., като е посочено, че страните могат да депозират становище по издадения протокол в деловодството на Общината в 7-дневен срок от получаването. Съобщението е получено то Т.А. на 06.02.2008 г., на същата дата е получено и от Я.А., видно от известие за доставяне. С вх. № 94-Е-312 от 08.02.2008г. в Община Асеновград е депозирано писмено възражение от Т.А. и Я.А., в което се посочва, че с Писмо с изх. № 94-Т-174 от 02.11.2007 г. Гл. архитект на Община Асеновград уведомява Т.А., че се разрешава изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на жилищната сграда. Посочено е, че констатациите на комисията са незаконосъобразни, защото съгласно чл. 195 ал.6 от ЗУТ Кметът издава заповед за премахване на строежи, които не могат да се поправят или заздравят. Приложено е и писмо с изх. № 94-Т-174 от 02.11.2007 г. на Община Асеновград, което е в отговор на молба с вх. № 94-Т-174/17.10.2007 г. за ремонт на съществуващата жилищна сграда в УПИ VІІ-1056,1055 кв.90 по плана на гр. Асеновград. От писмото до А. е видно, че се разрешава изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на жилищна сграда, без да се изменя външното и очертание в хоризонтално и вертикално отношение, без да се правят нови или да се укрепят съществено носещите конструкции, съдържащ част архитектурна и част конструкции и да отговаря на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Посочено е, че следва да се представи декларация за съгласие от съсобствениците и собствениците на ПИ № 20. В отговор на възражението на Т.А. и Я.А. е изпратено писмо с изх. № 94-Е-312 от 31.03.2008 г., подписано от заместник-кмета на Община Асеновград, в което се посочва, че възражението не се приема и становището на комисията не се променя. Главният архитект е издал предписание с изх. № 94-Т-174/02.11.2007 г. за ремонт на жилищната сграда без да се правят нови или се укрепят съществено, носещите елементи във вертикално отношение. Такова изискване не може да се изпълни при сегашното техническо състояние на сградата, тъй като сградата не може да изпълнява предназначението си.  Писмото е получено от Я.А. на 03.04.2008 г., видно от известие за доставяне /л. 92/ Последвало е издаването на обжалваната заповед.

         По делото са приети: Нот. акт № 90, т. 2, рег. № 3079, н.д. № 270/2007 г., от който е видно, че Т.А. и Я.А. са собственици на ½ идеална част от дворно място с площ 540 кв.м, съставляващо ПИ с КИ № 00702.514.19 по КК на Асеновград, ул. “Брегова” № 12, стар идентификатор пл. 1056 кв. 90, п. VІІ-1056,1055 ведно с построената в имота двуетажна полумасивна сграда за обитаване с площ 94 кв.м; Скица № 1932 от 27.07.2007 г. на АК за ПИ № 000702.514.19;  Решение № 3279/96 г. на ВКС по дело № 2450/96 г., от което е видно, че се признава за установено по отношение на Община Асеновград, ТДУ Пловдив, Т.К.А. и Я.К.А., че В.Т.А. е собственик на ½ ид.ч. от недвижим имот, представляващ парцел VІІ-1056,1053 по РП от 1992 г. на Асеновград без подобренията в него; Решение № 12329 от 06.12.2007 г. на ВАС.               По делото е изслушана и приета  съдебно–техническа експертиза, изпълнена от в.л. инж. В. Г., която не е оспорена от страните и която съдът кредитира като обективно и безпристрастно изготвена. СТЕ проследява кадастралния е регулационния статут на имота, върху който е построена процесната сграда. В т. 6 от експертизата в.л. посочва, че в разписната книга към плана от 1990 г. има следните записвания за собственост: имот пл. № 1053 – ½ ид.ч. на Т.А., ½ ид.ч. на В. Тр. А., имот пл. № 1056 – ½ ид.ч. на Т.А. и ½ ид.ч. на В. Тр. А.-решение № 100 от 26.09.1989 г.  В т.7  експертът  сочи, че в КК на гр. Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г., извадка от която е представена на л. 78 по делото, имоти с пл. № 1053 и 1056 по плана от 1992 г. са заснети като един имот ид. № 00702.514.19. По делото е изслушана и приета СТЕ, изготвена от в.л. инж. С.Ж., която не е оспорена от страните и която Съдът кредитира изцяло като обективна и компетентно изготвена. В. л. посочва, че вложените материали не отговарят на съвременните изисквания, но в основната си част чл. 169 от ЗУТ се отнася за изпълнение на нови сгради. За старите сгради в ЗУТ се предвижда обследване на сградата и съставяне на технически паспорт за същата. В т. 2 от СТЕ се посочва, че при оглед на място е установено, че външното стълбище, осигуряващо достъп до втория етаж е разрушено и няма достъп до етажа от него. На втория етаж няма изпълнен санитарен възел, като такъв няма изобщо в сградата. Не са изпълнени в сградата и водопроводна и канализационна инсталация, т.е към настоящия момент помещенията на втория етаж не отговарят на изискванията за жилище. От огледа на място в.л. е констатирало, че  настоящото състояние и наличните дефекти  по елементите на сградата, включително и върху носещите елементи, обектът не отговаря на изискванията и е с намалена носимоспособност. Сградата се нуждае от обследване и последващо усилване, укрепване, реконструкция и основен ремонт.  Видимите увреждания по сградата, установени от  в.л. са изгнила подова конструкция-изгнили носещи гради, видимо проядени дълбоко от   дървояд, изпадала мазилка, прогнили летви, изпадала мазилка по тавана, разрушено и несъществуващо каменно стълбище. Процесната сграда е без външна мазилка. По същата няма следи от извършвано външно измазване. Има следи само от частично боядисване с вар на тухления зид, при старо съборено стълбище. Външните зидове не са защитени от влиянието на външни въздействия, включително и от влага, дъжд и сняг. От въздействието на външни атмосферни условия и влага част от външните носещи тухлени зидове /близо 1/3 от дебелината/ е разрушена и обрушена. Това обрушване е намалила носимоспособността на тези зидове-основно разположени на втория етаж. Част от носещия тухлен зид по фасадните стени е компрометиран, като единичните тухли от зидарията са обрушени и частично разрушени. Има измиване, изветряване и обрушване на част  от единичните тухли, като при това същите са намалили дебелината си до 1/3. Това е намалило и общата носимоспособност на цялата сграда. Стените на втория етаж-външните стени /фасадните/ са с тухлена зидария с дебелина 25 см. Над етажа по тази зидария е изпълнен бетонов пояс. Т.е. на сградата е извършен ремонт след построяването и, при който е изпълнен този бетонов пояс и ремонт на покрива на сградата. Над този пояс има тухлен надзид. Вътрешните стени са с дебелина 15 см. Същите са с носеща дървена конструкция и пълнеж с тухли. По същите има пукнатини. В югоизточната част на сградата, тухлената зидария на втория етаж е компрометирана, като има отклонения във вертикална посока-има издувания /”корем”/ на зида. Т.е. забелязват се видими вертикални и хоризонтални отклонения на тухлените зидове. Няма изпълнено отводняване на ската, като водите от същия се стичат към сградата. Същите проникват и в северния каменен зид на сградата. И в тази част на сградата от въздействието на външните атмосферни влияния и влага от водите, идващи от ската, част от външните носещи тухлени зидове /близо 1/3 от дебелината/ е разрушена и обрушена. Има незначителни деформации по покривната конструкция, установими от външния оглед. В лошо техническо състояние са и липсват част от улуците на сградата. Не може да  се установи към момента, дали има течове от покрива в помещенията на втория етаж. Видимо има петна от стари течове и падаща мазилка. Дограмата на сградата е дървена. Част от прозорците на втория етаж липсват. Останалите прозорци са в лошо състояние-прогнили, и изметнати. На първия етаж дограмата е дървена, изцяло компрометирана-липсва част от дограмата, а на съществуващата липсва остъкляване, поради което сградата е подложена на въздействието на външните климатични условия. Експертът заключава, че съобразно с времето на строителството на сградата-/ сградата е строена в началото на миналия век, около 1930 г./ вложените материали, вида на носещата конструкция, сегашното състояние на обекта, общият експлоатационен срок е в порядъка на 80-100 години, но е в пряка зависимост от поддържането и експлоатацията. В сегашното си състояние сградата е в края на експлоатационната си годност. Същата може да се увеличи след извършване на основен ремонт и реконструкция. За възстановяване на сградат следва да се извърши обследване на същата, изготвяне на инвестиционен проект за усилване, заздравяване и реконструкция на същата. При извършване на тези ремонтни дейности ще се наложи подменяне на част от вложените строителни материали и строителни конструкции с нови такива. Не може да се възстанови сградата без да се подменят част от вложените материали и конструктивни елементи с нови такива, съответно с влагане на нови материали. Начина на заздравяване, подмяната на строителните конструкции и необходимостта от усилване на сградата , следва да се опише в инвестиционния проект. Ако сградата се привежда към съвременните изисквания за жилище, в същата ще следва да се извършат и преустройства на част от помещенията-следва да се създаде санитарен възел и кухня, както и да се прокарат водопроводна и канализационна инсталация. За да се приведе сградата в нормално състояние, следва да се извърши цялостно обследване на сградата. Следва да се изготви проект в част “Архитектура” и част “Конструктивна”, в които да се предпишат мерки по укрепване, реконструкция и заздравяване на сградата. В с.з. проведено на 26.01.2009г. в.л. посочва, че ел. инсталация има на приземния етаж, където са избени и складови помещения, като ел. енергията е само за осветление, но не може да се ползва. По старото предназначение приземният етаж е обор. Твърди, че сградат може да се укрепи като инженер-конструктор направи цялостно обследване, но без реконструкция и основен ремонт сградата не може да бъде укрепена. Основният ремонт предполага заздравяване на носещи стени с метална конструкция, със стоманенобетонни елементи, има различни начини на укрепване на подовата конструкция и вътрешните носещи стени.  Още твърди, че ако не се предприемат действия за заздравяване на сградата в следващите 1-2 години, може да има частични самосрутвания в нея, възможно е и разрушаването на вътрешните стени.   

         Административен съд Пловдив, в настоящия съдебен състав, намира, че  процесната заповед е издадена от компетентен орган, но при неспазване на материалноправните и процесуалноправните изисквания на закона. В процесната Заповед е посочено, че Комисията, назначена със Заповед № А-1693 от 13.11.2007 г. на Кмета на Община Асеновград е взела своето решение на осн. чл. 195 ал.4 от ЗУТ, (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 61 от 2007 г.), според която норма в случай, че обект по ал. 1 или 2 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.  Но в цитирания в Заповедта Портокол от 24.01.2008 г. Комисията е взела решението си на осн. чл. 196 ал.1 от ЗУТ и освидетелствала процесната сграда като самосрутваща се, вредна в санитарно-хигиенно отношение и е дала предписание за премахване, съгласно чл. 196 ал.3 от ЗУТ(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.), според която правна норма строежите се поправят, заздравяват или премахват от собствениците за тяхна сметка в срок, определен в заповедта на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6. Когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта.  Административният орган посочва в мотивите на процесната заповед, че решението на Комисията, взето на осн. чл. 195 ал.4 от ЗУТ е основателно, но  тогава би било законосъобразно кметът на общината да издаде заповед, с която да задължи собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване. В диспозитива на процесната заповед е одобрено Решението на Комисията, взето с Протокол  от 24.01.2008 г. за събаряне и премахване на сградата, находяща се в имот № 00702.514.19 по Кадастралната карта на Асеновград, собственост на В.Т.А., Т.К.А. и Я.К.А.. Съществува противоречие  между мотивите и диспозитива на процесната заповед, като не е ясно кое решение на Комисията издателят на заповедта приема за основателно, дали това по реда на чл. 195 ал.4 от ЗУТ или това по реда на чл. 196 ал.3 във вр. с чл. 195 ал.6 от ЗУТ.  Съгласно чл. 196 ал.2 от ЗУТ комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат. Видно от Протокола на Комисията от 24.01.2008 г. същата не е изслушала заинтересованите страни и дори не е установила точно кои са собствениците на процесната сграда, като е посочила, че това са: В.Т.А., Т.К.А. и Я.К.А., същите собственици са посочени и в процесната заповед. Видно от НА № 90,т.2, рег. № 3079,, н.д. 270/2007г. Т.К.А. и Я.К.А. са собственици на ½ ид.ч. от дворно място, съставляващо ПИ с кад. Идентификатор № 00702.514.19 по КК на гр. Асеновград ведно с построената сграда за обитаване с площ 94 кв. м. От  СТЕ, изготвена от в.л. В. Герасимов е видно, че в КК на Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52 от 08.07.2004 г. имоти пл. № 1053 и 1056 по плана от 1992 г.  са заснети като един имот с ид. № 00702.514.19. Протоколът на Комисията от 24.01.2008 г. е изпратен до заинтересованите страни с писмо с изх. № 94-Е-312 от 04.02.2008 г. с обратна разписка, но възражението на Т.К.А.  и Я.А. е разгледано не от Комисията, а от заместник-кмета на Община Асеновград, който не е член на Комисията, назначена със Заповед № А-1693 от 13.11.2007 г. на Кмета на Община Асеновград. Не е представен по административната преписка Протокол на Комисията, от който да е видно, че същата е разгледела и обсъдила постъпилите възражения.  В писмото с изх. № 94-Е-312 от 31.03.2008 г. заместник-кметът на Община Асеновград посочва, че възражението не се приема, защото   Главният архитект е издал предписание с изх. № 94-Т-174/02.11.2007 г. за ремонт на жилищната сграда без да се правят нови или се укрепят съществено, носещите елементи във вертикално отношение. Такова изискване не може да се изпълни при сегашното техническо състояние на сградата, тъй като сградата не може да изпълнява предназначението си. Прави впечатление, че Комисията по чл. 196 от ЗУТ не е изложила мотиви в протокола от 24.01.2008 г., относно възможността за укрепване и заздравяване на сградата, не е анализирала в какво се изразява компроментираността на подовата и покривната конструкция, не е събрала и посочила всички необходими данни за процесната сграда, както изисква нормата на чл. 196 ал.2 от ЗУТ, според която комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат. Констатациите на комисията са кратки и немотивирани, направени са без да бъдат изслушани заинтересованите лица и без да бъдат събрани доказателства за процесната сграда. Освен това заключението на Комисията, че сградата следва да се премахне като самосрутваща се, бе опровергано от СТЕ, изготвена от в.л. С.Ж., според която за възстановяването на сградата следва да се извърши обследване на същата, изготвяне на инвестиционен проект за усилване, заздравяване и реконструкция на същата. В с.з., проведено на 26.01.2009 г. експертът посочва, че ако не се предприемат действия по заздравяване на сградата, в следващите 1-2 години може да има частични самосрутвания. В.л не констатира, че от конструктивна гледна точка, жилищната сграда следва да се премахне, а точно обратно, твърди в СТЕ и в с.з., че процесната сграда, за да се приведе в нормално състояние, следва да се извърши цялостно обследване, да се изготви проект в част “Архитектурна” и част “Конструктивна”, в които да се предпишат мерки по укрепване, реконструкция и заздравяване на сградата. От тези констатации Съдът стига до извода, че към момента  на постановяване на процесната заповед  сградата не е самосрутваща се и подлежи на заздравяване и укрепване.  

       От изложените  по-горе  съображения се налага изводът, че жалбата на Т.К.А. , ЕГН ********** *** и Я.К.А. с ЕГН ********** *** против Заповед № А-500 от 04.04.2008 г. на Кмета на Община Асеновград  е основателна, а процесният индивидуален административен акт е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен. С оглед изхода на делото и своевременно направените искания за присъждане на съдебни разноски от процесуалния представител на жалбоподателите Съдът намира, че следва да се присъдят разноски в полза на Т.К.А.  и Я.К.А. , които се установиха  общо в следния размер – 500 лв., от които 300 лв. внесен депозит за изготвените СТЕ, 200 лв. – адвокатско възнаграждение, като същите следва да бъдат платени от ответника- Община Асеновград.

          Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал.2, предл. второ от АПК, чл. 143 ал.1 от АПК Съдът

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № А-500 от 04.04.2008 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено Решението на комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ, взето с Протокол от 24.01.2008 г., за събаряне и премахване на жилищната сграда, находяща се в имот № 00702.514.19 по Кадастралната карта на гр. Асеновград, собственост на В.Т.А., Т.К.А. и Я.К.А..*** да заплати в полза на Т.К.А. , ЕГН ********** *** и Я.К.А. с ЕГН ********** ***  сумата в размер от  500 лв. /петстотин/лв.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                                                                                  

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: