РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                              Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1202

гр.Пловдив, 24 . 09. 2009г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, VI състав , в открито заседание на девети септември две хиляди и девета година, в състав :

                                                                                                                                                                               Административен съдия : Здравка Диева

 

С участието на секретаря Г.Георгиева, като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 207/2009г., за да се произнесе , взе предвид следното :

 

Производството е по реда на §4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл.28а ППЗСПЗЗ и глава X, раздел I от дял III на Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на Д.К.Г.,***, ул.”Гинци“ № 29, бл.28, вх.Г, ап.64, ет.4 и останалите наследници на К. Георгиев Г. против Заповед № А-2209/28.11.2008г. на Кмета на Община Асеновград, с която им е възстановено правото на собственост върху новообразуван имот с № 99087.32.18, местност “Сингел”, землище кв.Горни Воден, с площ от 1408 кв.м., при граници и съседи: имот № 32.30 /лозе/-Тодор Николов Кехайов, имот № 32.903 /полски път/-Община Асеновград до доказване на собствеността, имот № 32.11 /нива/-Дельо Петров Слабаков, имот № 32.16 /тр.насаждения/-Кръстю Петров Г., имот 32.17 /тр.насаждения/-Тодор Кирев Стамболиев и имот № 32.19 /тр.насаждения/-Д. Атанасов Видев.Жалбата изразява несъгласие с размера на площта на възстановеният имот, а претенцията е за цялостно възстановяване с площ от 2.408 дка. От съда е поискано да измени оспорената заповед като постанови площта на имот № 32.18 да бъде 2408 кв.м.

Заинтересованите лица – В.Н.Г., К.Т.Г., М.Т.Д., Г.Т.Г., Б.К.Г. поддържат жалбата и молят заповедта да бъде изменена с увеличаване на площта до целия претендиран размер.

Заинтересованите лица – С. К.Д., В. К.К. и М.К.К. не изразяват конкретно становище по жалбата.

Заинтересованата страна А.Ж.К. не изразяват конкретно становище по жалбата.

Ответникът – Кметът на Община Асеновград, не е процесуално представен и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура-Пловдив,  уведомена за производството по делото по реда на чл.16 ал.1 т.3 от АПК, не встъпва в процеса.

Като съобрази фактите и събраните по делото доказателства във връзка с приложимия  закон, индивидуалният административен акт-предмет на съдебен контрол, както и доводите на страните, съдът намира жалбата на Д.К.Г. за процесуално допустима.Подадена е в предвидения срок, от страна-адресат на обжалваната заповед, с право и интерес от оспорването. С протоколно определение от 22.04.2009г. поради просрочие на жалбата, същата е оставена без разглеждане по отношение на В.Н.Г., К.Т.Г., М.Т.Д., Г.Т.Г., Б.К.Г. – в качеството им на жалбоподатели.Лицата са конституирани като заинтересовани страни в съдебното производство.

Доколкото основният довод на оспорващия е свързан с възстановяване цялата площ на имота по реда на §4к, макар и при издаден акт с положителни последици, адресатите разполагат с право да подложат на съмнение частичният според тях резултат.Съдът отчита особеностите на производството по §4к ал.7 ПЗР ЗСПЗЗ по отношение интерес на трети лица-правопораждащия , респективно правопогасяващия факт се осъществяват в производство по §4к ал.6 ПЗР ЗСПЗЗ, в което е одобрен плана на новообразуваните имоти. Според твърденията в жалбата невъзстановената площ от 1000 кв.м. попада в имот 32.19, собственик на който съгласно регистъра към плана на новообразуваните имоти е Д. Атанасов Видев.С молба от 13.03.2009г. /л.42/ Видев е заявил, че няма никакъв документ за собственост върху имот 32.19.Данни в тази насока не са представени и от ответника.Посредством заключение от СТЕ се установи, че по преписка вх.№ 2429 на Д. Атанасов Видев-масив 32, парцел 19, м.”Трагаша”, заявител е лицето А. Ж.К..Същата е конституирана като заинтересована страна с оглед решение № 2429/18.03.1993г. на ПК-Асеновград.Актът е постановен по преписка вх.№ 2429/13.02.1993г. с представени писмени доказателства от А.Ж.К. като наследница на Д. А.Видев, за възстановяване правото на собственост в съществуващи стари реални граници на имот-нива от 2.000 дка., попадащ в терен по §4, Г.Воден в м.Трагаша.

На основание § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а ал.1 ППЗСПЗЗ, във връзка с §4б ал.1, пр. първо ПЗР ЗСПЗЗ и въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност "Сингел" в землището на кв.Горни Воден, гр.Асеновград, одобрен със заповед на областен управител-Пловдив № 696/15.12.2004 г., кметът на община Асеновград е издал оспорената заповед.На наследниците на К. Георгиев Г. е възстановено правото на собственост върху новообразуван имот с № 99087.32.18 с площ от 1408 кв.м. при посочените в акта граници.Административното производство е започнало с молба от Б. К.Г. от 20.10.2008г. /л.85/, в качеството му на наследник на К. Г.Г., към която са приложени: Решение № ГВ 141/20.06.1994г. на ПК /сега ОСЗ/-Асеновград, удостоверение за наследници № 18/05.03.2007г., декларация за липса в заявените за възстановяване имоти на подобрения и трайни насаждения /л.90/.Административният акт е съобщаван чрез способа на известие за доставяне с обратни разписки и с лично отразяване на подписи върху обявителен лист /л.18/.В съдебно заседание /22.04.2009г. при разглеждане на констатирано просрочие на жалбата по отношение на жалбоподателите с изключение на Д.Г., същите не възразяват по пропуснатия 14-дневен срок и не сочат доказателства за опровергаване на установеният неблагоприятен факт.Съответно на данните от съобщаване на акта и датата на подаване на жалба, същата е редовна спрямо настоящият жалбоподател-подписал лично обявителния лист на 05.01.2009г. Жалбата е регистрирана в администрацията на 15.01.2009г.Към жалбата са приложени скици на новообразуван имот 32.19 с площ от 1987 кв.м.-л.12, скица на новообразувания имот 32.18, скица на л.14 подписана от началник на оземляването.Графичните материали и документите за собственост на наследници на К.Г. са приети по делото, ведно с административната преписка по издаване на оспорената заповед.Цитираната в обстоятелствената част на процесния акт заповед на областен управител № 696/15.12.2004г. се съдържа в преписката.Приложена е и скица № 662/18.11.2008г. на възстановеният имот, цитирана в заповедта на Кмета на общината.

Претенцията в жалбата касае възстановяване на цялата площ. С решение № ГВ 141/20.06.1994г. е възстановено на наследниците право на собственост в съществуващи реални /възстановими, стари/ граници върху осем имота, сред които нива от 2.500 дка и лозе от 1.400 дка в местност Трагаша /т.4 и т.7 от акта/. В допълнение към преписката са представени разписен лист към ПНИ, видно от който /л.96/ за имот 32019 е отразен собственик-Д. Атанасов Видев.По данни от разписния лист площта на имот 32018 е 1.408 дка. Видно от извадка от ПНИ с обхват-имота на наследниците на Г. и съседните му, в имот 19 няма обозначени кадастрални символи за сграда.По делото е приет списък на закупилите парцели от бивши ползватели по §4 в обобщената местност “Сингел”.Данни за масив 32 има относно местност Лозенец.В разписен лист по собственици на землище Г.Воден /л.103/ има данни за Кочо Тортопов-м.32, п.31-Трагаша, за К.Г.-***.Записът за К.Г. ***, с площ от 2.505 и 1.408.Съпоставени с двата имота по решението на ПК, се установява съответствие с имоти под номера 4 и 7-нива от 2.500 дка и лозе от 1.400 дка.В разписния лист на собствениците на землището срещу п.5 е отразено 2.5 дка, срещу п.18 е отразено 1.4 дка.Неофициалните отметки върху акта на ПК /вероятно за идентифициране на имотите, л.86/ касаят нивата от 2.500 кв.м. и имот 32.18, а за лозето е отразено-“няма данни за него?”.Записите се коментират доколкото има връзка между тях и данните от разписен лист на собствениците за землището.Приложен е и регистър на имоти към ПНИ ведно със заповедта на областен управител.За имот 32019 е отразен Д. Ат. Видев като собственик без данни за собствеността.Без тези данни са и отразените собственици на имот 32018 и на имот 32031.

От данните за плана на новообразуваните имоти е видно, че планът е одобрен със заповед № 696/ 15.12.2004 на Областен Управител на област Пловдив и местност “Сингел” попада в обхватът му. Няма възражения от страна на жалбоподателя и заинтересованите страни-наследници на К.Г.-за действието на ПНИ.Не се твърди планът да е обжалван в частта за имот 32.18 и съседните му.Кметът на общината е издал оспорената заповед на основание молбата на наследниците и влезлия в сила ПНИ.Планът влиза си в сила по отношение на имота като площ, местоположение и граници, с които фактически данни кметът е обвързан при индивидуализацията на имота при възстановяването му. В случая не е оспорван стабилитет на административния акт на Областен Управител.Към обжалваната заповед е приложена скица с граници на имота-идентични с тези от текстовата част на акта. В процедурата по §4к крайният акт на кмета има производен характер и е в зависимост от влезлия в сила ПНИ.В този смисъл и след като наследниците не са оспорили площта на записания им имот по реда на обжалване заповедта на областния управител, те не биха могли успешно да сторят това по реда за обжалване заповедта на кмета.В техен интерес е било да подложат на съдебна проверка плана на новообразуваните имоти, тъй като са част от трите групи заинтересовани лица с това право /ползватели с признато право да придобият собственост върху ползвания имот; собственици с възстановено право на собственост, имота на които попада в обхвата на ПНИ; собственици, на които не е отнемано правото на собственост и възстановеният имот е в територията на ПНИ/.

По силата на нот.акт № 87/1937г. наследодателят Г. е придобил право на собственост върху нива в землището на с.Горни Воден, Асеновград, м.”Трагаша” от 4.5 дка. и върху лозе от 1.4 дка в същата местност и населено място.С нот. акт № 159/1946г. К.Г. е продал на Кочо Тортопов имот-бил нива, а при продажбата-лозе с площ 3.500 дка.Във връзка с данните за собственост, заинтересованата страна К.-наследник на К.Тортопов е представила освен нот.акт № 159/1946г. и договор между наследодателите Г. и Тортопов /л.112-115/.С договора Г. се е задължил да продаде и прехвърли по нотариален ред на Тортопов празно място от 108 кв.м., при заплащане на продажна цена в деня на подписване на договора/1950г., като границите на имотът не съвпадат с продадения по нот. ред имот от 3.5 дка.За изясняване основанието за запис на имот 32.19-Д. Атанасов Видев е прието към доказателствения материал уведомление от ОСЗ-Асеновград и препис от Решение № 2429/18.03.1993г. /л.149-150/.Видно от извлечението на л.147,  за имоти 31-Тортопов и 19-Видев не са издавани заповеди за м.”Сингел” до 15.05.2009г. Имотите от двете решения на ПК /на Г. *** попадат в територия по § 4.Жалбоподателят и заинтересованите лица-Гьореви твърдят, че Д.Видев няма нот. акт и право на собственост в имот 32.19 от ПНИ.

В тази връзка следва да се съобразява, че административния орган не е овластен да се произнася по оспорване правото на собственост, тъй като в производство по §4к ал.7 ПЗР ЗСПЗЗ такава компетентност той не притежава. В процеса на земеделската реституция се стига до конкуренция на права между бившите собственици на земеделски земи и ползвателите. Както многократно е имал възможност да се произнесе ВАС-разпоредбите на § 4 и следващите от ЗСПЗЗ са приети от законодателя именно с цел тяхното преодоляване и уреждането на възникнали през годините правоотношения. За разлика от останалите норми на закона и правилника за прилагането му, тези на § 4а и 4б ПЗР на ЗСПЗЗ дават приоритет на правата на ползвателите, но при стриктното спазване на изрично въведени в тях материалноправни и процесуални изисквания. В случая наследодателят К.Г. и К.Тортопов са включени в разписен лист на собствениците за землище Г.Воден от 11.02.1999г.В този списък е отразен съсед на имот 32.18 по данни от нот.акт – Авков, както и Филип Г. ***.Съседите по границите на имот 32.18 от ПНИ не се откриват в разписния лист на собствениците.В преписката и по делото няма данни Видев да е ползвател-липсват оценителен протокол, нот.акт, ордер за внесена сума. Правото на придобиване на собствеността от ползвателите, както и възстановяването на правото на собственост върху земеделски земи на бившите собственици се признава в други административни производства, влезлите в сила административни актове и съдебни решения по които са предпоставка за изготвянето и одобряването на плана на новообразуваните имоти.Възраженията, които се правят в настоящето производство е можело и следвало да направят при евентуалното негово обжалване.Срокът е преклузивен и след влизане на ПНИ в сила се пораждат предвидените от закона правни последици. Изложението е с оглед частта от жалбата /л.5/, в която се твърди претендираната площ от имот 32.18 в размер на 1000 кв.м. да е възстановена на Видев.В тази насока заинтересованата страна К. е заявила в съдебно заседание, че не разполага с друг документ за собственост, освен с решение № 2429/18.03.1992г.Твърди, че възстановеният от ПК имот-нива от 2 дка. в терен по §4 , Горни воден, местност Трагаша е бил собствен на дядо й.Останалите документи за имота били изгорели, а имотът се води на Д.Видев, “макар наследник да е Жишо”-нейният баща.

В това производство предмет на проверка е съответствието на издадената заповед на кмета за конкретния имот, с влезлия в сила план на новообразуваните имоти.Въз основа на него кметът на общината е издал процесната заповеди, с която на наследниците на К.Г. е определено и възстановено право на собственост върху размерът земя, в съответствие с ПНИ.В предмета на спора не попада местоположение на възстановения имот, а размерът на площта му с оглед твърденията остатъкът от 1000 кв.м. да е възстановена на друго лице.Обстоятелството на влязъл в сила плана не ограничава предвидените възможности за изменение на плана. В случай на спор за собственост, спорът се разрешава предварително по съдебен ред, като гаранция за вярно и точно съдържание на плана на новообразуваните имоти – §4к ал.8 т.1, предложение 2 ПЗР ЗСПЗЗ.В хипотеза на влязло в сила съдебно решение, обвързващо със сила на присъдено нещо страни, явяващи се заинтересовани в процедурата за възстановяване по реда на §4к, влезлият в сила план на новообразуваните имоти може да бъде изменен.

За изясняване на спорните обстоятелства е допусната СТЕ /л.119-120/. Към заключението е представена скица № 1, в която с жълт цвят са повдигнати границите на имотите на наследниците на К.Г. ***„Трагаша”, описани в нот акт № 87/1937г.Двата имота са съседни и границите им съвпадат, площта им е 4.5 дка + 1.4 дка.В Община Асеновград се съхранява само ПНИ за м.”Сингел” без план за собствениците и ползвателите.Установено е, че м.”Сингел” обединява няколко стари местности-Трагаша, Свети Спас, Света трапеза, Над селото.При проверка в ОСЗ-Асеновград е установено, че по преписката вх.№ 2429 на Д. Атанасов Видев, заявител на земята е А.Ж.К..Експертът потвърждава данните от списъка на собствениците по отношение на К.Г.-***-масив 32, парцел 5-от 2,5 дка и масив 32, парцел 18-от 1,4 дка.В планът за новообразуваните имоти на това лице е възстановен само парцел 18-1,4 дка., а парцел 5 от 2,5 дка е възстановен на друг собственик-Софка Пехливанова Коджакос-без да е описан документ за собственост като основание. Следва да се посочи, че в скица № 1 към заключението и скицата на л.14 има запис до имотите на Д.Гьорчев - за “наследници Видеви”.Скица №2 към експертизата е по данните от ПНИ с вписано име на собственик за всеки имот.След съпоставка на възстановените имоти съгласно Решение № ГВ 141, л.86 по делото-относно местност Трагаша /т.4-нива от 2.5 дка и т.7-лозе от 1.4 дка/ и описаните имоти в нот. акт № 87/1937г.-в частност двата имота в същата местност, вещото лице е достигнало до извод, че не се установява пълно съответствие между имотите по двата документа.Несъответствието е видно и без специални знания, тъй като произтича от намаляне площта на нивата от 4.5 дка след продажба на 3.5 дка и остатък от 1 дка в полза на К.Г..В решението нивата е с площ от 2.5 дка.След проверка на материалите по делото и справка в Община Асеновград и ОСЗ-Асеновград, в.л. дава следното заключение : В Община Асеновград не са съхранени стари планове за м.Трагаша, съществува само списък на собствениците по парцели.Само ПНИ е на разположение за проверка.След сравняване на скица № 1 и скица № 2 от заключението е установено, че имот № 032.019 /погрешно отразен на л.3 от СТЕ с номер 32.109/-записан според регистъра към ПНИ на Д. Видев, е вклинен между имотите на Тортопов и К.Г..Това състояние не съответства на означените съседи в скица № 1-СТЕ/л.14, където наследници на Видеви са съседи от запад.Експертът не е могъл да установи безсъмнено на какви причини се дължат различията в площта на единия от имотите в м.Трагаша-нивата от 4.5 дка, от която е продадена на Тортопов 3.5 дка , а в решението на ПК няма описана нива с тази площ.В т.4 от акта на ПК е описана нива от 2.5 дка. По данни от СТЕ може да се приеме, че има установена идентичност-частична между местностите Трагаша и Сингел по ПНИ.От земеделската служба и от Община Асеновград не са постъпили данни за изясняване на установените разлики.Налице са и графични данни за местонахождение имотите на Г. и Видев по стара скица.Не е изяснена напълно връзката на К.Г. и Д.Гьорчев, но документите за собственост еднозначно са индивидуализирали имотите с име на собственик, граници, площ и конкретна местност в населено място.Данните от експертизата са ориентирани в повече към изходната информация за издаване на оспорената заповед-ПНИ, графична част и регистър на собственици.Следва да се посочи установено съответствие на заповедта с ПНИ по отношение граници, местонахождение и площ на имот 32.18.Експертизата е приета без резерви от страните, съдът я намира за обективно изготвена, кореспондираща с материалите по делото. Отразено е, че липсват данни от стари планове, за да бъде проследено хронологично състоянието на имотите на К.Г. и на наследници на Видеви. Няма доказателства, нито индиции спорният имот  32.18 да попада частично или изцяло в регулация. Експертът е посочил за п.5 от масив 32 името на С.Коджакос, но предвид заявените имоти в молбата на Б.Г., л.85 – 27.20 и 32.18 именно те и конкретно имот 32.18 е предмет на възстановяване по реда на §4к ал.7 ПЗР ЗСПЗЗ.Имот 27.20 от ПНИ е предмет на самостоятелно административно производство.Претенцията в жалбата е насочена към конкретен имот, част от който попада в друг чужд имот.Кметът на общината е съобразил заповедта с ПНИ, индивидуализирайки имота с характеристиките от графичната част на ПНИ и разписния лист.Несъответствията между документи за собственост за имот и конфигурацията му в ПНИ-площ, следва да бъде преодоляно посредством процедура за изменение на плана след разрешаване на спор за материално право.

Заповедта на кмета е акт с констативен характер по отношение предвиждането на ПНИ.В одобреният план за новообразуваните имоти възстановеният по реда на §4к ал.7 недвижим имот е обозначен като имот 32.18 с площ от 1408 кв.м.По делото не са представени доказателства за приключване процедура по трансформиране правото на ползване в право на собственост. В извадката от ПНИ в частта за възстановения с оспорената заповед имот и непосредствените му съседни имоти няма обозначени сгради или постройки /л.145, 146/. Доколкото в §4к ал.7 ПЗР ЗСПЗЗ е предвидено, че “към заповедта се прилага скица на имота”, следва да бъде разграничавано значението на графичното обозначаване при решението на ОСЗГ/ПК по отношение на скицата-неразделна част от решението и скицата към заповедта по §4к ал.7.При решенията за възстановяване на собственост по реда на ЗСПЗЗ влязлото в сила решение, придружено със скица, освен в случаите по чл.10 ал.7 /земеделски имоти, включени в границите на урбанизирани територии, определени с ПУП/, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота.В производството по §4к ал.7 компетентния орган администрира при наличие на влязъл в сила план на новообразуваните имоти и е обвързан с данните от този вид план.Към приложените две решения на ПК не са представени скици.Възраженията относно площ е следвало да се направят по реда на §4к ал.6 ПЗР ЗСПЗЗ.След като няма данни заповедта на областен управител да е обжалвана в частта за имот 32.18, кметът е бил длъжен да се съобрази с характеристиката на новообразувания имот.

Записът в регистъра на имот 32.19 не води до придобиване качеството на собственик само на това основание. В жалбата изрично е посочено, че частта от имот 32.18 /откъм имот 32.30/ с площ от 1.000 дка попада в имот 32.19, но е собственост на наследниците-жалбоподатели и следва да бъде приобщен към новообразуваният имот 32.18.Данните по делото налагат извод за спор за материално право.Многократно са давани указания по доказателствата за допълнителна информация, включително и чрез ОСЗ-Асеновград /р. 18.02.2009г., опр. от 14.03.2009г., р. от 29.04.2009г./, но документи извън цитираните не са постъпили по делото.Твърденията на жалбоподателите, с които се поставя под съмнение правото на собственост на друго лице, по съществото си са спор за материално право, който не подлежи на разглеждане в административния процес.В образуваното административно производство по обжалване заповедта на кмета не могат да бъдат разрешавани спорове за собствеността върху имота, тъй като административния акт е в съответствие именно с влязъл в сила план на новообразуваните имоти и не би могъл да му противоречи.

Кметът на общината не е имал друга възможност, освен да издаде процесната заповед, определяйки за наследниците на Г. придобиването право на собственост върху размера земя, определен със заповедта на областния управител. При наличие на проявен съставът на §4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а ал.1 от ППЗСПЗЗ, Кметът на Община Асеновград законосъобразно е издал административния акт.Оспорената Заповед е мотивирана фактически и от правна страна, постановена при спазване на административнопроизводствените правила и материалния закон.В разпоредбите на § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ изрично се изброява съдържанието на заповедта на кмета, с която се възстановява собствеността върху новообразуваните имоти - номер на имота от ПНИ, местоположение, граници, съседи, размер, наличие на сгради. Тези изисквания са спазени. Съдът намира, че в случая има данни за осъществяване на процедура по реда на §4к ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ.Изменението на ПНИ по реда на §4к ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ е самостоятелно производство, завършващо с административен акт, подлежащ на оспорване. След влизане в сила на акт на съответния компетентен орган по §4к ал.13 ПЗР ЗСПЗЗ е възможно издаване на нова заповед, съобразена с изменението на плана, в случай че е благоприятно за наследниците.В противоположната хипотеза правата, придобити по силата на оспорения в това производство административен акт не се нарушават или ограничават.

Заповедта е издадена от компетентен административен орган, правомощията на който произтичат от закона.Мотивната част съдържа съответни на случая правни основания.Проверката на административният акт се извършва спрямо фактическите основания за издаването му и материалният закон. Както се посочи, оспорващите лица не излагат доводи за обжалване на ПНИ и той следва да се приеме за влязъл в сила по отношение на имот 32.18, като площ, местоположение и граници. Установява са заповедта де е в съответствие с отразяване на имота по ПНИ. Съгласно разпоредбата на чл.28 ал.2 ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява по реда на §4к ал.7 и при условията на §4а, 4б и §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ.Следователно-конкретно се устройват териториите , върху които се придобили собственост по реда на §4а и §4б техните ползватели.В тези територии могат да се включат и собствениците, чието право на собственост не е отнемано и попада в обхвата на ПНИ.Заповедта се издава от Кмета на съответната административно-териториална единица, на основание чл.28а ППЗСПЗЗ.Планът на новообразуваните имоти се изработва в мащаба и въз основа на помощния план и съдържа границите и номерата на новообразуваните имоти, сградите, съществуващите и новопроектираните улици и пътища, съществуващите обекти на техническата инфраструктура и релефа на терена.Имот 32.18 и имот 32.19 имат изход към път.При това положение претенциите до целия размер на възстановения имот могат да бъдат реализирани по пътя на изменение на влезлия в сила план на новообразуваните имоти по реда на §4к ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ.Жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран така и на основание чл.172 ал.2 от АПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отхвърля жалбата на Д.К.Г.,***, ул.”Гинци“ № 29, бл.28, вх.Г, ап.64, ет.4 против Заповед № А-2209/28.11.2008г. на Кмета на Община Асеновград, с която на наследници на К. Георгиев Г. е възстановено правото на собственост върху новообразуван имот с № 99087.32.18, местност “Сингел”, землище кв.Горни Воден, с площ от 1408 кв.м.,

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

                                                                                        

                                                                                                 

 

                                                                                                  Административен съдия :