Р Е Ш Е Н И Е

№ ….

 

 

Град Пловдив, 29 септември 2009 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ІV състав, в открито заседание на четиринадесети септември две хиляди и девета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

при секретар Севдалина Дункова, като разгледа докладваното от съдията административно дело № 389 по описа на съда за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс.

            Образувано е по жалба на Р.Г.М. ***, против протоколно решение на комисия при Областна дирекция „Земеделие” град Пловдив от 16.02.2009 г., с което е допуснато на основание чл.45, ал.10 ППЗСПЗЗ при условията на чл.36 ППЗСПЗЗ извършване на замяна, одобрена от директора на Областна дирекция „Земеделие” град Пловдив.

Правят се възражения за незаконосъобразност на оспореното решение поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона. Иска се отмяна на оспорения акт в частта, с която е отказано разглеждане на заявлението на жалбоподателя за замяна на земи, частна собственост, с имоти, държавна собственост, находящи се в стопанския двор на Церетелево, община Съединение, област Пловдив, като се уважи искането му за извършване на замяната. Претендират се разноски.

Административният орган чрез процесуалния си представител счита жалбата за неоснователна. Процедурата за замяна е обявена след одобрение от Министерството на земеделието и храните, като обявата е била поставена в сградата на Областна дирекция „Земеделие” град Пловдив, в Общинската служба по земеделие град Съединение и в кметството на Церетелево на 03.02.2009 г. С оглед настъпилите законодателни промени административният орган е приел, че до влизане в сила на последните изменения на ЗСПЗЗ от 06.02.2009 г. в Областна дирекция «Земеделие» град Пловдив е постъпила само една комплектована преписка, която е разгледана. Подадената от жалбоподателя преписка е с входящ номер от 11.02.2009 г., т.е. след законовия срок, поради което не е разгледана от комисията. Административният орган чрез процесуалния си представител твърди, че при постановяване на оспореното решение е спазен материалния и процесуалния закон, както и целта на закона, поради което моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна и недоказана.

Заинтересованата страна чрез процесуалния си представител моли да се отхвърли жалбата. Поддържа се, че решението на комисията е законосъобразно, издадено при спазване на административнопроизводствените правила и материалния закон. Твърди се, че наведените оплаквания са неоснователни. Иска се присъждане на направените по делото разноски.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от лице с правен интерес в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването на оспорения акт. Оспореното протоколно решение съобразно определение № 6859 от 26.05.2009 г. по адм. дело № 6473/2009 г. на Върховния административен съд, ІV отделение, е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 АПК, който лично, пряко и непосредствено засяга правата и интересите на жалбоподателя, тъй като прегражда възможността му да продължи участието си в откритата процедура по замяна на земи, частна собственост, със земи, държавна собственост. Т.е., жалбата е допустима, а разгледана по същество е основателна поради следните съображения:

Съгласно нормата на чл.45б, ал.1 ППЗСПЗЗ (в редакцията й към датата на издаване на оспореното протоколно решение) земи в стопански дворове, незаети със сгради и/или съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, могат да бъдат придобити от физически или юридически лица чрез замяна.

Процедурата за замяна е стартирана с писмо с изх.№ 66-545 от 02.02.2009 г. на Министерството на земеделието и храните, с което е получено принципно съгласие за обявяване на процедура по реда на чл.45б, ал.1 ППЗСПЗЗ за парцели №№ 7, 8, 9, 10, 14, 17, 30 и 35, находящи се в стопански двор извън регулацията на с.Церетелево, община Съединение, област Пловдив. Одобрената от МЗХ обявя за процедурата по замяна е изложена на 03.02.2009 г. в сградата на Областна дирекция „Земеделие” град Пловдив, в Общинската служба по земеделие град Съединение и в кметството на Церетелево. На 06.02.2009 г. в Областна дирекция “Земеделие” град Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 0253 от заинтересованата страна Д.Г.Г. за участие в обявената процедура, придружено с необходимите документи. На 11.02.2009 г. в дирекцията е постъпило заявление с вх.№ 0286 от жалбоподателя Р.Г.М. за извършване на замяна по реда на чл.45, ал.10 и чл.45б, ал.1 и 2 ППЗСПЗЗ. Комисия, назначена със заповед № 055 от 11.02.2009 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” град Пловдив, е разгледала постъпилите предложения във връзка с обявата за замяна по реда на чл.45, ал.10 ППЗСПЗЗ, за което е съставен оспорения протокол от 16.02.2009 г., предмет на настоящото производство. Комисията не е разгледала преписката на жалбоподателя Р.Г.М., тъй като е приела, че същата е подадена след влизане в сила на ЗИД на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.10 от 06.02.2009 г., в чийто § 16, ал.4 е предвидено: “Смята се, че процедурата по замяна по ал.2 е започнала, когато до влизане в сила на този закон в съответната областна дирекция “Земеделие” е постъпила комплектувана преписка за замяна по чл.45б от правилника за прилагане на закона.” Комисията е допуснала на основание чл.45, ал.10 при условията на чл.36 ППЗСПЗЗ исканата замяна от Д.Г.Г. като единствен кандидат на свободните парцели, негодни за земеделско ползване.

Тъй като ЗИД на ЗСПЗЗ влиза в сила от 10.02.2009 г., а преписката на жалбоподателя е постъпила на 11.02.2009 г., комисията приема, че същата не следва да се разглежда, т.е. комисията приема, че не е започнала процедура, така както изисква законът съгласно измененията, влезли в сила от 10.02.2009 г.

Настоящият съдебен състав не възприема това тълкуване на закона. Нормата на § 16 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.10 от 06.02.2009 г.) определя крайната дата, на която следва да има постъпила комплектувана преписка, за да се счита, че процедурата за замяна е започнала. Тъй като преписката на заинтересованата страна Д.Г. е постъпила в Областна дирекция “Земеделие” град Пловдив на 06.02.2009 г., т.е. преди влизане в сила на ЗИД на ЗСПЗЗ, счита се, че е започнала процедура по замяна на обявените парцели №№ 7, 8, 9, 10, 14, 17, 30 и 35, находящи се в стопански двор извън регулацията на с.Церетелево, тъй като подаденото от заинтересованата страна заявление е било напълно комплектувано, а жалбоподателят е заявил искане за замяна на част от същите имоти (а именно: парцели №№ 7, 8, 9 и 10), за които към момента на влизане в сила на последните законови изменения вече е имало валидно започнала процедура, в която административният орган е следвало да разгледа постъпилите две предложения, като вземе предвид нормата на чл. 36б ППЗСПЗЗ, която регламентира кои лица се ползват с предимство при разглеждането на повече от едно предложение за замяна за един и същ имот от държавния поземлен фонд. Като не е осъществила това свое задължение, областната дирекция е допуснала съществено нарушение на административнопроизводствените правила, които са довели до нарушаване на правата на жалбоподателя за участие в обявената процедура по замяна.

Съдът в настоящия си състав намира, че, доколкото административният орган не се е произнесъл по същество по направеното от жалбоподателя предложение, не може за първи път съдът да направи това и да преценя конкуренцията между двете предложения. Ето защо ще следва преписката да се върне на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по двете направени предложения за замяна на парцели №№ 7, 8, 9 и 10, като се спазят правилата, регламентиращи предимства.

Водим от гореизложеното, Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, на основание чл.172, ал.2 АПК

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно протоколно решение от 16.02.2009 г. на комисия при Областна дирекция „Земеделие” град Пловдив, назначена със заповед № 055 от 11.02.2009 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” град Пловдив,  с което решение е допуснато на основание чл.45, ал.10 ППЗСПЗЗ при условията на чл.36 ППЗСПЗЗ извършване на замяна на свободни парцели, негодни за земеделско ползване в стопански двор на с.Церетелево, община Съединение, област Пловдив, представляващи парцели №№ 7, 8, 9, и 10.

ВРЪЩА преписката на директора на Областна дирекция “Земеделие” град Пловдив за ново произнасяне по заявлението на Р.Г.М. при дадените указания.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 

                                                                       Административен съдия: