Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                № 1198

23.09.2009 г. гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на седми септември, две хиляди и осма година в състав:

 

Административен съдия: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

 

При секретаря МАРИНА ЧИРАКОВА

Като разгледа докладваното АХД №656 по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  / Обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006г./

           Образувано е по жалба на “МАРИН РАЧЕВ-МЕНСЪЛ” ЕТ със седалище и адрес на управление – гр. Септември, ул. “Георги Спасич” № 78, ЕИК 112061460, представляван от Марин Рачев, ЕГН ********** против Акт за извършена на 13.03.2009г. проверка на Пълначна станция /ПС/ с рег. № ПдАГСС0076, експлоатирана от “МАРИН РАЧЕВ-МЕНСЪЛ” ЕТ, на основание чл. 42 ал.1 на  Закона за техническите изисквания на продуктите /ЗТИП/ и чл. 199 ал.1 от Наредба за устройството безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове / ДВ, бр. 82 от 21.0.2004г. НУБЕТНГСИВВГ/, извършена от старши инспектор – инж. Христо Георгиев Христов в РО “Инспекция за държавен технически надзор” Пловдив, с който акт се спира от експлоатация ПС от експлоатация до извършване на периодечен преглед с изпитване.

          Релевират се оплаквания за незаконосъобразност на атакувания Акт за извършена проверка от 13.03.2009г. , като се твърди, че е нарушено изискването на чл. 194 ал.5 от НУБЕТНГСИВВГ, тъй като проверките  по силата на правната норма, се извършват без спиране на експлоатацията им. Твърди се, че в Акта за спиране от 13.03.2009г. не се сочат и не са налице нито една от предпоставките по чл. 203 от НУБЕТНГСИВВГ за спиране на АГСС. И още, че Актът за спиране е принудителна административна мярка и съгласно чл. 49, ал.3 във вр. с ал.1, т.2 и чл. 42 от ЗТИП подлежи на съдебен контрол. Претендира се отмяната на обжалвания Акт за спиране от 13.03.2009г., както и присъждане на съдебните разноски.         Ответникът по жалбата – Началникът на РО “Инспекция за държавен технически надзор” - Пловдив не се явява в съдебно заседание. В придружително писмо, с което е представена административната преписка по делото, издателят на обжалвания акт – инж. Христов изразява становище за неоснователност на жалбата, като развива подробни съображения.

         Пловдивският административен съд, в настоящия състав, намира жалбата за процесуално допустима, атакуваният Акт за извършена проверка от 13.03.2009г., съдържа в себе си разпореждане за спиране експлоатацията на проверявания обект –ПС /газова инсталация за пропан-бутан/ с рег. № АГСС0076, което  разпореждане носи характера на принудителна административна мярка. Писменото разпореждане е издадено от оправомощено лице-старши инспектор в РО “ИДТН”-Пловдив, съгласно чл. 49 ал.1 от ЗТИП, (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.), видно от Заповед за назначаване № Н-211 от 23.12.2008г. на Изп. директор на ДАМТН. Според тази правна разпоредба за неизпълнение на установените изисквания в тази глава /Глава пета от закона се има предвид/ и в наредбите по чл. 31 от ЗТИП, служителите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" прилагат следните принудителни административни мерки: издават задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица; разпореждат писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност. Съгласно ал.3, от същата правна норма, принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на мерките. Процесният Акт е връчен на отговорно лице - Харалампи Трясков, съгласно изискването на чл. 199 ал.2 от НУБЕТНГСИВВГ. Нормата разпорежда инспекторите на ГД "ИДТН"  да съставят акт за резултатите от извършената проверка, който  се връчва срещу подпис на ползвателя или на отговорното лице по чл. 136, т. 2 от Наредбата. Жалбата носи дата 14.03.2009г., но върху нея не е отбелязан номер за входирането й в администрацията на РО “ИДТН” Пловдив, но съществува отбелязване на датата на придружителното писмо до Административен съд-Пазарджик, която е 23.03.2009г. Съдът прави извод, че жалбата е депозирана в законоустановения-14 дневен срок, при наличието на правен интерес от обжалването на Акта.   

         От доказателствата по делото съдът прие за установено следното от фактическа страна:

       На 13.03.2009г. е извършена проверка от старши инспектор в РО “ИДТН” Пловдив  инж. Христо Георгиев Христов на Пълначна станция с рег. № АГСС0076, с адрес: гр. Пазарджик, ул. “Христо Касабвелев”, кв. 508, моста на р. Марица, експлоатирана от “МАРИН РАЧЕВ - МЕНСЪЛ” ЕТ. При проверката е установено, че са представени всички документи, съгласно ЗТИП и НУБЕТНГСИВВГ, с изключение на протокол за извършена проверка на знанията на обслужващия персонал. Установено е, че на обекта няма заверен проект за АГСС, поради което не може да се установи, дали отговаря на изискванията. Установено е още, че не е извършен периодичен преглед с изпитване на газовата инсталация, съгласно чл. 194 ал.1 т.2 от НУБЕТНГСИВВГ. Проверяващият орган е посочил конкретни предписания и е определил срокове за изпълнение: за съставяне на техническо досие -16.03.2009г., протокол за проверка знанията на персонала – 16.03.09г; подготовка базовата инсталация за периодичен преглед с изпитване-20.03.2009г. В заключителната част е постановено спиране на СП от експлоатация, до извършване на периодичен преглед с изпитване. Изготвен е Ревизионен акт №6 от 13.03.2009г. /33/, в който е отбелязано по техническото състояние на обекта, че не е извършен периодичен преглед с изпитване на газовата инсталация за пропан-бутан. Определени са предписания и срок за подготовка на газовата инсталация-20.03.09г. В заключение е посочено, че поднадзорният обект се спира от експлоатация до извършването на периодичен преглед с изпитване. Ревизионният акт е подписан от ст. инспектор Хр. Христов и от присъствалите на проверката лица. На 14.03.2009г. ст. инспектор в РО “ ИДТН” Пловдив Хр. Христов е депозирал Доклад до Началника на РО “ИДТН” Пловдив, в който се посочва, че “МАРИН РАЧЕВ - МЕНСЪЛ” ЕТ е допуснал нарушение на чл. 136 т.8 от НУБЕТНГСИВВГ и нарушение на чл. 46 ал.2, т.3 от ЗТИП. Докладва, че със запис в Ревизионния акт е спрял експлоатацията на газовата инсталация за пропан–бутан към АГСС. За пълнота на  изложението следва да се посочат изявлението на ст. инспектор Христов в писмо с изх. № ТН-18-00-549/16.05.09г /л.35/, в което се твърди, че фактическо спиране на процесния обект не е извършвано, поради обстоятелството, че служителите на ГД “ИДТН” не разполагат с правомощия да запечатват обекти или съоръжения. Съгласно чл. 49 ал.2 от ЗТИП ефективно спиране може да се извърши със съдействието на органите на МВР. На 18.03.2009г. на процесния обект е извършен периодичен преглед с изпитване, видно от Ревизионен акт № 7 от 18.03.2009г. , подписан от ст. инспектор Христов. Поднадзорният обект се оставя в експлоатация при спазване изискванията на ЗТИП и Наредбата. Представени са Ревизионна книга за процесния обект /л. 23/, от която е видно, че е започната на 12.10.2000г., а разрешението за въвеждане в експлоатация на процесния обект е от 12.10.2000г.; РА №1/07.10.2004г. в който се заключава, че поднадзорният обект се оставя в експлоатация при спазване на ЗТИП и НУБЕТНГСИВВГ; РА № 1/18.04.2001г.; РА №2 от 27.02.2002г.; РА №4/29.01.2004г.; РА № 5/16.05.2005г., в който е посочено, че техническото състояние на обекта е добро, елементите работят нормално, но няма отбелязване за извършен периодичен преглед с изпитване на съоръжението. Поднадзорният обект е оставен в експлоатация. Представен е Акт за техническо освидетелстване от 05.09.2000г. на РИТН-Пловдив, в който е посочено, че на процесното съоръжение са извършени прегледи и изпитване, съгласно Наредба № 21/90г. За периода от 05. 09.2000г. до 13.03.2009г., когато е издаден РА № 6, съдържащ разпореждането за спиране, страните на представят доказателства, от които може да се направи извод, че е извършвана периодична проверка на техническото състояние с изпитване на процесния обект след 2000г. В представените РА не съществува отбелязване за периодичен преглед с техническо изпитване.  А при техническите прегледи по ал. 1 на чл. 194 от НУБЕТНГСИВВГ органите за технически надзор извършват:1. проверка за съответствието на газовото съоръжение или инсталация с документите по чл. 191, ал. 3 или 4 или чл. 192 от НУБЕТНГСИВВГ; 2. вътрешен и/или външен оглед;3. проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл.7 ЗТИП - при първоначалния технически преглед; 4. функционални проверки и изпитвания, съгласно глава втора, раздел ХII от Наредбата и документите на производителя. Следователно техническия преглед с изпитване е осъществяването на самостоятелен, специфичен контрол, за който е регламентирано в чл. 194 ал.1 от НУБЕТНГСИВВГ, че органите за технически надзор извършват следните технически прегледи с изпитване на газовите уреди, газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации: 1. първоначални - след регистрирането им;2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) периодични - най-малко веднъж на 8 години, а на газовите уреди - най-малко веднъж на една година; 3. след преустройство.  На 12.03.2009г. в администрацията на АМТН е входирана молба с № ТН-18-00-291, с която Марин Рачев иска определяне на дата за извършване на периодичен преглед на резервоара за пропан-бутан на АГСС-Пазарджик, поради изтичане на срока. От молбата е видно, че се иска преглед на резервоар за пропан-бутан, който е технически освидетелстван с Акт за техническо освидетелстване от 05.09.2000г. и е с рег.ПдСН 1457/04.09.2000г. /л.17/, трябва да се отбележи, че процесната проверка се отнася не за резервоар за пропан-бутан, а за газова инсталация /ПС/ с № ПдАГСС 0076, като знакът “СН”-съд под налягане, е задраскан от проверяващия инспектор в процесния Акт. Техническият надзор на съдовете под налягане, какъвто е резервоар за пропан-бутан с рег.ПдСН 1457/04.09.2000г. е регламентиран в друга Наредба по чл. 31 от ЗТИП, а именно- Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане /ДВ, бр.64/2008г./, този технически преглед, обаче, не е предмет на настоящото съдебно производство.  

      По делото са изслушани свидетелските показания на Харалампи Георгиев Трясков. Според същите на 13.03.09г. е извършена проверка на Газ-станция “Менсъл”, на която свидетелят работи като отговорник на обекта. Проверката е извършена в негово присъствие, като той лично е дал документите на проверяващия инспектор Христов. След написването на протокола, по думите на свидетеля, проверяващият  е казал, че затваря газ-станцията и си е тръгнал, като не е уточнил дата и час за проверката и извършването на водната проба. Съдът кредитира показанията на свидетеля Трясков, тъй като същите са обективни и кореспондиращи с останалите доказателства по делото. Следва още веднъж да се посочи, че свидетелят Трясков е вписан в Акта за извършена проверка от 13.03.09г. и е подписал същият, т.е. запознат е със съдържанието  и  с конкретните предписания и заключения.

          Пловдивският административен съд, въз основа на приетите за установени факти и след служебна проверка на оспорения акт, съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК, на всички основания по чл. 146, както и на основание чл. 169 АПК, счита следното: По смисъла на чл. 49 от ЗТИП принудителните административни мерки се налагат за неизпълнение на установените изисквания в  глава пета от закона и в наредбите по чл. 31 от служителите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор". ПАМ целят безопасността на експлоатацията на техническите съоръжения и преустановяване на административните нарушения по ЗТИП.  Съгласно чл. 49 ал.1 т.2 от ЗТИП  служителите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" разпореждат писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност. Не е конкретизирано наименованието на акта, нито са посочени определени реквизити. Конкретизация  откриваме в разпоредбата на чл. 203 ал.1 от НУБЕТНГСИВВГ. Волеизявлението за прилагането на ПАМ- спиране на експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации  може да се обективира в заповед, която има характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 1 АПК, с вписване в ревизионната книга или в акта за първоначален технически преглед, съгласно разпоредбата на чл. 203 ал.1 от НУБЕТНГСИВВГ. Следователно  процесната ПАМ е обективирана в Акта за извършена проверка, респективно в РА № 6 от 13.03.2009г. на ст. инспектор Христов при РО “ИДТН”-Пловдив, тъй като съгласно чл.198 от НУБЕТНГСИВВГ  органите за технически надзор записват резултатите от извършените технически прегледи по чл. 194, ал. 1, т. 2 - 6, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 5 в ревизионните книги чрез попълване на ревизионен акт. В РА се посочват: констатираните неизправности, нарушения, дефекти и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или на техническата документация; заключение за годността на съоръжението за по-нататъшната му безопасна експлоатация; годината на следващия периодичен технически преглед; стойността на работните параметри, ако бъдат намалени; извършените допълнителни изпитвания и изследвания - техния вид и резултатите от тях с посочване на местата, откъдето са взети, образците за изпитване, както и на причините, които са наложили тези изпитвания.

 Актът за прилагане на  процесната мярка съдържа разпореждане за спиране, което е в изискуемата от закона писмена форма. Съдържа необходимите реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 198 от НУБЕТНГСИВВГ  във връзка с чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Съгласно чл. 203 ал.1 т.5 от  НУБЕТНГСИВВГ /Наредбата/ спиране на експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации  се извършва, когато на съоръженията не е извършен технически преглед, съгласно чл. 194 ал. т.2 от Наредбата. От събраните писмени и гласни доказателства е видно, че не е  извършен периодичен преглед с изпитване във визирания срок, последното изпитване на газовата инсталация е от 05.09.2000г., видно от Акт за техническо освидетелстване от 05.09.2000г., което е в нарушение на изискванията на чл. 46 ал.2 т.3 от ЗТИП, според която разпоредба ползвателят и обслужващият персонал  на съоръжения с повишена опасност са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения, които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед по този закон или наредбите по прилагането му.  Следователно ПАМ за спиране на процесния обект е законосъобразна, издадена от компетентен орган, в писмена форма и при спазване на материалноправните изисквания. ирелевантно е обстоятелството, че жалбоподателят е депозирал молба с вх. № ТН-18-00-291 от 12.03.2009г. до ИДТН – Пловдив с искане да бъде определена дата за провеждане на периодичен преглед на резервоара на пропан-бутан  с рег. № ПдСН1457/04.09.2000г., защото редът за този преглед е както посочихме вече по-горе, регламентиран в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Осемгодишният срок, съгласно чл.194 ал. 1 т.2 от НУБЕТНГСИВВГ, е изтекъл през 09.2008г, тъй като техническото освидетелстване на процесния обект и извършените прегледи и изпитвания са проведени на 05.09.2000г., видно от Акт за техническо освидетелстване /л.18/, а не се представиха доказателства за извършването на  технически преглед с изпитване след посочената по-горе дата. Съгласно чл. 196 ал.1 от НУБЕТНГСИВВГ за извършване на техническия преглед ползвателят осигурява спиране, почистване и възможност за извършване на съответния преглед на газовото съоръжение и инсталация. НУБЕТНГСИВВГ, която подробно регламентира извършването на проверки от инспекторите на ГД "ИДТН, не посочва конкретни срокове за спиране на проверявания обект-газова инсталация, налага се изводът, че това е действие на целесъобразност, което не подлежи на съдебна проверка. Времето за спиране, почистване и подготовка за проверка, явно е различно за всяка газова инсталация, затова не може да съществува абсолютна преценка за времетраенето на спирането, почистването и подготовката за техническото изпитване. Твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя, че са необходими 15-20 минути за подготовка на съоръжението е твърде субективно, едвали проверяващият инспектор може да прецени абсолютно точно уменията на персонала и времето, което е необходимо за почистване и подготовка, но той е длъжен да даде период от време за подготовка. Съдът намира, че административният орган е определил времето за проверка по целесъобразност, която не подлежи на съдебен контрол. Според Съда са спазени административнопроизводствените правила при постановяване на ПАМ, не са налице твърдените в  жалбата отменителни основания, поради което  процесният акт за налагане на принудителна административна мярка, следва да бъде потвърден.

С оглед изхода на делото претендираните съдебни разноски от страна на процесуалния представител на жалбоподателя не следва да бъдат уважени. От страна на ответника съдебни разноски не са претендирани.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2  предл. последно от АПК, Пловдивският административен съд

 

Р Е Ш И :

   ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МАРИН РАЧЕВ-МЕНСЪЛ” ЕТ със седалище и адрес на управление – гр. Септември, ул. “Георги Спасич” № 78, ЕИК 112061460, представляван от Марин Рачев, ЕГН ********** против Акт за извършена на 13.03.2009г. проверка на Пълначна станция с рег. № ПдАГСС0076, издаден от старши инспектор – инж. Христо Георгиев Христов в РО “Инспекция за държавен технически надзор” Пловдив, с който се спира от експлоатацията на  ПС с рег. № ПдАГСС0076 до извършване на периодичен преглед с изпитване.

 

  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 

                          Административен съдия: