Р Е Ш Е Н И Е

№1195

23.09.2009 г., град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на девети септември две хиляди и девета година в състав:

 

                   Административен съдия: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

При секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА

Като разгледа докладваното АХД № 665 по описа за 2009 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал. 2 т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  / Обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006г./ Образувано е по жалба на Л.К.Х., ЕГН **********,*** А против Заповед № З-2727 от 01.04.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив, с която на основание чл. 186 ал.1 във вр. с чл. 191 ал.1 т.3 от ЗМВР е назначен главен полицай Л.К.Х., категория Д, младши разузнавач /наркотици/ в група 02 на Сектор “Криминална полиция” към Първо РУ на МВР-Пловдив ри ОД на МВР-Пловдив, на длъжност – командир на отделение в “СПООР” на Сектор “Охранителна полиция” към Първо РУ на МВР-Пловдив при ОД на МВР-Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.

       Релевират се оплаквания за незаконосъобразност на заповедта като издадена при съществено нарушение на административнопроцесуалните правила и нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 146, т. 3 и 4 от АПК. Изтъква се, че не е дадена възможност за участие в проверката, извършена от административния орган, която според жалбоподателя е тенденциозна, не е отговорено и на направените възражения по проверката.  Желае отмяна на оспорената заповед, претендират се и разноските по делото.

Ответникът – Директорът на ОД на МВР-Пловдив, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като я намира за неоснователна.

Пловдивският административен съд, в настоящия състав, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок, от имаща право и интерес от обжалването страна. За да се произнесе по същество, Съдът прие за установено следното: С оспорената заповед№ З-2727 от 01.04.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив, на основание чл. 186 ал.1 във вр. с чл. 191 ал.1 т.3 от ЗМВР е назначен главен полицай Л.К.Х., категория Д, младши разузнавач /наркотици/ в група 02 на Сектор “Криминална полиция” към Първо РУ на МВР-Пловдив ри ОД на МВР-Пловдив, на длъжност – командир на отделение в “СПООР” на Сектор “Охранителна полиция” към Първо РУ на МВР-Пловдив при ОД на МВР-Пловдив. Основанието на което жалбоподателят е бил назначен на друга длъжност в рамките на притежаваната категория в системата на МВР съгласно чл. 191, ал.1, т. 3 от ЗМВР са установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнение на длъжността. Начинът на извършването й, с оглед прилагане на това основание за назначаване, е строго регламентиран в разпоредбата на чл. 175 от ППЗМВР. Нормативно определени са и критериите, по които същата следва да бъде извършена. Комисията, извършила проверка, е назначена със заповед № З-1385 от 24.02.2009г. на Директора на ОД на МВР. Заповедта е постановена във връзка с Предложение № Я-3127 от 20.02.2009г. на Началника на Първо РУ на МВР- Пловдив, което е във връзка с изготвения годишен анализ за 2008г. на сектор “КП” при Първо РУ на МВР.Пловдив и тримесечни оценки, съгласно система за управление и оценка служебните постижения. В това Предложение е посочено, че гл. полицай Л. К. Х. – категория “Д”, мл. разузнавач /наркотици/ е показал трайни незадоволителни резултати в служебната дейност за 2008г. Комисията, назначена с посочената по-горе заповед, е извършила оценка на изпълнението на длъжността, заемана от жалбоподателя и е подписала Карта за оценка на изпълнението на длъжността /по образец/. Периодът за оценяване е от 01.10.2007г. до 01.10.2008г. За проверявания период е отбелязано, че главен полицай Л. К. Х. няма отличия и награди. Наказание е наложено, а именно- писмено предупреждение за срок от 6 месеца от Началник Сектор “Криминална полиция” към Първо РУ на МВР – Пловдив със Заповед № ЯЗ/01-1199 от 16.10.2007г. От Кадровата справка /л.48/, приета по делото, е видно, че е наложено цитираното наказание. Критериите за оценка, разгледани от Комисията са съобразени с Методиката за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в МВР, обявена със Заповед № Із-1831 от 10.10.2006г. на Министъра на МВР /л.18/. Комисията е оценила изпълнението на заеманата от жалбоподателя длъжност, като е посочила броя точки в съответната графа. Неоснователно е твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя, че по т.ІІ и т. ІІІ не са поставени точки. В т.3.1 “умение да формира екип”  Комисията е приела, че няма приложимост на този показател, следователно не могат да се определят и брой точки. Същият извод се отнася и за показателя в т. 3.4  “умение да определя срокове, средства и методи за ефективно изпълнение на задачите”. За всички останали показатели са фиксирани брой точки, с приетия знак-“о”. Общата оценка е 11 т., крайната оценка е 10 т. Съгласно чл. 17 от Методиката за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в МВР при получена крайна оценка от 7 до 12 точки включително,  са налице незадоволителни резултати от изпълнението на служебните задължения, определени в длъжностната характеристика на държавния служител по смисъла на чл. 191 ал.1 т.3 от ЗМВР. На 05.03.2009г. главен полицай Л. Х. е запознат с оценката на комисията, но видно от същата, е отказал да я подпише, като това обстоятелство е отбелязано с подписите на двама свидетели на отказа.  Х. е възразил срещу оценката на Комисията с Възражение с № Я-3835 от 06.03.09г. От Протокол № Я-4922 от 25.03.2009г. е видно, че Комисията е разгледала възраженията и намерила, че същите са неоснователни. Последвало е Предложение № 2498 от 12.03.2009г. на Гл. инспектор Петър Тодоров-Началник на Първо РУ на МВР-Пловдив относно назначаване на държавен служител на равностойна длъжност в рамките на притежаваната категория. В Предложението, изрично е посочено, че през периода, в който Х. работи в сектор “Криминална полиция” на Първо РПУ – Пловдив, показва незадоволителни резултати в изпълнение на служебните си задължения, което е отразено в годишните анализи на сектор”КП”, така и тримесечните отчети на Системата за управление и оценка на служебните постижения. /СУОСП/ - МЗ Із-1569/2007г на МВР. В Предложението са разгледани и наградите и наказанията за предходни периоди. На 03.04.09г Л. Х. е подписал Акт за встъпване в длъжност,  като е подписали Протокол от същата дата за запознаване с длъжностната характеристика на заеманата длъжност. /л.25/

При тази фактическа установеност, доводите за материална и процесуална незаконосъобразност на оспорената заповед се явяват неоснователен и жалбата ще следва да се отхвърли. Релевантните за законосъобразното прилагане на разпоредбата на чл. 191, т. 2 от ЗМВР факти са - наличието на незадоволителни резултати в служебната дейност, които да са установени въз основа на оценка, извършена при спазване на изискванията на чл. 175 от ППЗМВР и утвърдената от министъра на вътрешните работи методика, да е изготвено предложение по чл. 174, ал. 1 от ППЗМВР, а назначаването по чл. 191, т. 3 да отговаря на изискванията по чл. 191, ал. 2 от ЗМВР. Доказателствата по делото установяват, че те са били налице и заповедта не страда от пороци - материална и процесуална незаконосъобразност, същата е издадена от компетентен орган, в необходимата писмена форма и при спазване на законовите изисквания. В жалбата е направено възражение, че жалбоподателят не е участвал в проверката. Доводът е неоснователен тъй като оценката е административнопроцесуално средство за установяване на начина на изпълнение на служебните задължения, обективирано по визирания в ППЗМВР начин. Като част от производството по издаване на заповедта по чл. 191, т. 3 от ЗМВР оценката, представляваща волеизявление на комисията по чл. 175, ал. 2 ППЗМВР, е акт на помощен орган, изразяващ становището му за начина на изпълнение на служебните задължения, съгласно нормативно определените критерии за това. Действията по изготвянето й са част от процедурата по издаване на подлежащия на обжалване индивидуален административен акт, чиято законосъобразност се преценява и с оглед спазване на административнопроизводствените правила по изготвянето й, но изводите в оценката като цяло не подлежат на обсъждане, отделно от административната заповед за назначаване. Относимо към спора е обстоятелството, че комисията е изпълнила задължението по чл. 175 ППМВР, а Началникът на Първо РУ на МВР-Пловдив, в предложението, е отчел и разпоредбата на чл. 15 от утвърдената Методика, да вземе под внимание отличията, наградите и наказанията на оценявания служител, които са в рамките на оценявания период  (01.10.2007г. – 01.10.2008г.). Въз основа на изготвената оценка, обективираща установени незадоволителни резултати в служебната дейност, е направено предложение за назначаване на служителя на друга длъжност в рамките на притежаваната категория, а в предложението подробно са обсъдени допуснатите от жалбоподателя нарушения при изпълнение на служебната му дейност.

       Не са направени искания за съдебни разноски от процесуалния представител на ответника, следователно Съдът не дължи произнасяне в тази насока.  

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2  предл. последно от АПК, Пловдивският административен съд, второ отделение, ХV състав

Р Е Ш И:

          ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.Х., ЕГН **********,*** А против Заповед № З-2727 от 01.04.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.

         Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :