РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                              Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1220

гр.Пловдив, 30.09.2009г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, VI състав, в открито заседание на девети септември през две хиляди и девета година, в състав :

                                                                                                                                                                             Административен съдия : Здравка Диева

 

С участието на секретаря Г.Георгиева, като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 689/2009г., за да се произнесе , взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.49 ал.2 ЗКИР и гл.X, раздел I от дял III на Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на  НК “Железопътна инфраструктура”-София, представлявана от Генералния директор А.Гинев чрез адв.Б.Д., против Заповед № РД-18-4/22.01.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Граф Игнатиево, община Марица в частта за границата между имот на НК “ЖИ”- № 17806.6.67 и имот № 17806.1.1 на Министерството на отбраната-летища. Жалбоподателят твърди кадастрално заснетата граница да се различава съществено от означеното на място състояние на имотите, тъй като материализираните граници са различни.Налице е и несъответствие с актовете по чл.38 ал.1 т.3 ЗКИР, удостоверяващи право на собственост.При нанасяне на границите в кадастралната карта в ПИ № 17806.1.2 на МО попадат сгради с № 17806.1.1.1 и № 17806.1.1.2-железопътен кантон и стопанска постройка към него.Обектите са част от железопътната инфраструктура съгласно §1 т.1 ЗЖИ.Целият терен на ж.п. гара Граф Игнатиево е актуван с АДС № 116/19.09.1970г. и АДС № 4485/17.12.2001г. и е включен в баланса на НК “ЖИ”-София.В тази връзка се твърди, че границата между имотите на МО и НК “ЖИ” се намира на 35 м. от оста на главния железопътен коловоз на ж.п. гара Граф Игнатиево.В оспорената част от кадастралната карта границата на ПИ № 6.67 с ПИ №1.1 е разположена на по-малко от 10м. от оста на основния коловоз.По тази причина железопътния кантон и обслужващата го постройка попадат формално в имот, който не е с железопътно предназначение.Изводът от фактите е обобщен като несъответствие от фактически и юридически аспект по отношение границата на ПИ № 1.1 с ПИ № 6.67.

Представени са писмени доказателства, заявени са доказателствени искания.В молба от 09.09.2009г. процесуалният представител е заявил, че няма други искания по доказателствата, няма възражения по заключението на СТЕ, иска отмяна на заповедта в оспорената част и претендира разноски.

Ответникът-Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ не изразява становище по жалбата и по същество.

Заинтересованата страна– Министерството на отбраната на Република България не е процесуално представена в процеса, не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура-Пловдив, уведомена за образуваното производство по реда на чл.16 ал.1 т.3 от АПК, не встъпва.

Като съобрази фактите и събраните по делото доказателства във връзка с приложимия закон и Наредба № 3/28.04.2005г., заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Граф Игнатиево, община Марица-предмет на съдебен контрол, както и доводите в жалбата, съдът я намира процесуално допустима. Подадена е в предвидения за това срок, от страна-адресат на акта, с право и интерес от оспорването.Административният акт е обнародван в „Държавен вестник”, бр.14, стр.76 от 20.02.2009г.Жалбата е изпратена с пощенска услуга и дата на пощенско клеймо-20.03.2009г. Редът за оповестяване на приет по реда на ЗКИР акт и в частност-разпоредбата на чл.35 ал.3 от закона е свързан с осигуряване процесуална възможност за реализация правото на защита.В тази насока не се констатират пропуски, които са или биха могли да ограничат жалбоподателя.

Национална компания "ЖИ" е създадена със Закона за железопътния транспорт. По силата на чл. 9 от същия закон се образува НК "ЖИ" със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 ТЗ, юридическо лице със седалище София. Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 4 ЗЖТ, компанията се представлява от генералния директор.Пълномощно за процесуално представителство по делото е подписано от А.Гинев-генерален директор. Съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР ЗЖТ, НК "БДЖ" е прекратена, считано от 1.01.2002 година, като неин правоприемник в частта, отнасяща се до активите и пасивите, касаещи железопътните превози на пътници и товари е НК "ЖИ" - § 4 на ПЗР на ЗЖТ.

Производството по създаване на кадастралната карта и кадастрални регистри за землище на с.Граф Игнатиево, с.Войводиново, с.Динк, с.Калековец и т.н.- Община Марица е открито със заповед № РД-16-17/08.06.2006г., издадена на основание чл.35 ал.1 и 2 ЗКИР от Изпълнителния директор на АГКК.Актът е обнародван в бр.55 на „ДВ” от 07.07.2006г.Изработената КК е подложена на проверка и приета с надлежно обнародване в „ДВ” бр.6 от 18.01.2008г.По реда на чл.47 ал.1, чл.48 ЗКИР са разгледани постъпилите възражения.Посочените действия са удостоверени с Протокол № 15/17.03.2008г., Протокол № 88 от 12.11.2008г.От съдържанието на протокола за разглеждане на възраженията /л.21-24/ е видно, че жалбоподателят е упражнил правата, предвидени в чл.46 от закона.С последващ протокол от 12.11.2008г. е констатирано съответствие на поправките в КК и КР с приетите решения по протокол № 15 от 17.03.2008г.За пълнота на преписката са изискани посочени в разпоредбата на чл.41 ЗКИР данни; информация за границите на спорните имоти -графични и текстови части от заповеди за одобряване на регулационни планове, кадастрални планове, КВС-със значение на изходни данни; копия от преписките по съставяне на Акт за държавна собственост № 116/15.09.1970г. и Акт за публична държавна собственост № 4485/17.12.2001г.; решение № АО4А/27.06.1994г. на ОСЗГ, ведно с административната преписка по издаването му.

От постъпилата с жалбата административна преписка става видно, че ПИ на оспорващата НК “ЖИ” е с идентификатор 6.67.По данни от записа в кадастралния регистър /л.31/ имот №1.1 е с трайно предназначение-територия за транспорт и е отразен за собственост на Министерство на отбраната като частна държавна собственост, съгласно решение № АО4А/27.06.1994г. на ОСЗГ.Двете сгради с №№ 1.1.1 и 1.1.2 към този ПИ са отразени в КР за собствени на НК “ЖИ” на основание АДС № 116/15.09.1970г. Министерството на отбраната правилно е посочено от административния орган като заинтересована стана в списъка. Според текста на разпоредбата на чл.10 ал.1 т.8 ЗЖП-НК “ЖИ” изготвя, поддържа и съхранява регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура.Жалбоподателят е приложил към жалбата АДС № 116/15.09.1970г., АДС /публична/ № 4485/17.12.2001г., извлечения-ситуационен план от регулационен /парцеларен/ план, чрез които идентифицира ПИ с номер по КВС № 000067-държавна собственост, предоставен за оперативно управление на НК “ЖИ”. ПИ е с идентификационен № 6.67 .

Административната преписка е приета без възражения.Обжалваната заповед е издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, правомощията на който произтичат пряко от разпоредбата на закона, правно обосновала акта-чл.49 ал.1 ЗКИР.Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Граф Игнатиево, община Марица са одобрени след осъществено производство по реда на чл.45-48 ЗКИР.Кадастралната карта и кадастралния регистър са изработени и приети, съответно съобщени на заинтересованите лица с предоставена възможност за възражения пред определената комисия от длъжностни лица. В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл.49 ал.1 ЗКИР следва да бъдат спазени изискванията на чл.41, чл.43 от закона.

В Протокол № 15/17.03.2008г., т.7 е отразено, че възражение вх.№ 16-94-2365/13.02.2008г. от НК „ЖИ”-секция Пловдив е уважено, като е коригирана собствеността на имоти -17806.6.67, 17806.4.75, 17806.5.73 посредством записването им на основание АДС и предоставени права по същите и са заснети и отразени сгради в имоти 17806.4.75, 17806.6.67, 17806.5.77 със запис за собственост на НК „ЖИ”. Възражението е било за имот № 6.67-записан като държавна собственост с искане да бъде отразен като собственост на НК „Железопътна инфраструктура” съгласно АДС № 44 /17.12.2001г. /АДС от тази дата е под номер 4485-л.6/; имот № 4.75-АДС № 116/15.09.1970г.; имот № 5.73-АДС № 44/17.12.2001г.; искане да бъдат нанесени сградите в имоти 6.67, 4.75, 5.77, описани в АДС № 116/15.09.1970г. В кадастралния регистър /КР/ жалбоподателят е вписан като собственик на имот с идентификатор 6.67-ПИ, стар-67, площ 85976 кв.м., трайно предназначение-територия за транспорт, начин на трайно ползване-за линии на релсов транспорт, вид собственост-държавна публична-АДС № 42/28.01.2002г. /посочен е номерът на вписване на АДС № 4485 от 17.12.2001г., л.6/, ведно с шест самостоятелни обекта-сгради, обозначени съгласно Наредба № 15/23.07.2001г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра. Всички сгради са отразени с адрес „Карловско шосе”, м.Панорамен път, публична държавна собственост-АДС № 116/15.09.1970г.Сградите са едноетажни, с трайно предназначение-сграда на транспорта и с различни площи /л.32/. В приложена към жалбата скица-копие /л.8/ са нанесени две граници, обозначени като стара граница и нова граница, като в терена между тях е записано „дадено на летището” 5 330 кв.м. АДС № 116 от 15.09.1970г. е съставен на основание чл.21 НДИ /отм./, с данни в графа 7-имотът е отстъпен за ползване на ЖПУ; 4-та жп секция, гр.Пловдив.В описание на имота-неразделна част от акта /графа 3/ е посочена площ от 56173 кв.м., Граф Игнатиево и пет сгради /жп гара, жп магазия, жп кантон, гаров клозет, клозет към кантона/.Имотът по цитирания АДС е бил стар общински имот. АДС № 4485/17.12.2001г. за публична държавна собственост касае недвижим имот, в местност „Панорамен път”, с.Граф Игнатиево, община Марица.Имотът е индивидуализиран с номер 000067, площ 85,978 дка, по плана за земеразделяне на землището на с.Г.Игнатиево.За бивш собственик е посочена държавата, а границите на имота са: имот № 000787-полски път; № 007001-нива; № 000810-напоителен канал; № 007012, 007013 и 007014-ниви; № 007003, № 007004 и № 007005-ниви.Съгласно отразеното в графа 9-предоставени права върху имота, посочените характеристики на имота са съответни на Царски Указ № 29 от 23.07.1922г. /НК „БДЖ” ЖП Секция/.В кадастралния регистър площта е  85976 кв.м.

При одобряване на кадастралната карта въз основа на данните за поземлените имоти - площ, граници, собственици, предоставени от и със съдействието на собствениците, административният орган установява и определя границите на имотите съобразно изискванията на чл. 43, ал. 1, т. 5 ЗКИР и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, по установената поредност в тези нормативни актове, а именно: по чл. 43, ал. 1, т. 5 ЗКИР - от означеното на място състояние в съответствие с актовете по чл. 38, ал. 1, т. 3, от работните материали по време на определяне на границите, от изображението върху одобрена кадастрална карта, от планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1. Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредбата регламентира приоритетно тези данни: т. 1 - означеното по реда на чл. 36, ал. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР местоположение върху терена или от посочените от собствениците гранични точки, т. 2 - съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени, или посочени по реда на т. 1, т. 3 - кадастралните планове, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ, или отменения ЗТСУ, § 40 от ПРЗ на ЗИДЗКИР, и от карти, създадени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, т. 4 - регулационните планове, одобрени по реда на отменения ЗТСУ - за имотите с приложена регулация, границите на които не са материализирани и т. 5 - карти, планове или друга документация, предоставени по реда на чл. 36 от ведомства, областни и общински администрации, юридически лица и други.Разпоредбата на чл.43 ал.1 т.5 б.”а-г” ЗКИР във вр. с чл.14 от Наредба № 3/28.04.2005г., в която е употребен израза „приоритетно” указва, че критериите от т.2 до т.5 от Наредбата се прилагат последователно в случай, че липсват данни за означено местоположение върху терена с гранични точки от собствениците или чрез способа по чл.38 ал.1 т.2 ЗКИР. Последнопосочената разпоредба изисква означаване за свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота съобразно акта за собственост.Пропускът да бъдат извършени тези действия не е пречка одобрената кад.карта да бъде приведена в съответствие с действителното положение на имота чрез обжалване, тъй като за конкретно оспорения имот акта не е влязъл в сила, но при съобразяване с посочената приоритетност на критериите.

В съдебното производство административният орган следва да установи, че издавайки акта си, правилно е приложил закона /чл.170 ал.1 АПК/.АГКК не е представила изходни данни за оспорената част, но административна преписка за изработване и одобряване на кад.карта и кад.регистри е изпратена с жалбата. Постъпило е уведомление от ОСЗ „Земеделие”-Община Марица и приложена към същото Разпечатка от регистъра на земеделски земи-пълна история на имот № 000067, с.Граф Игнатиево.Решение № АО4А/27.06.1994г. на ОСЗ и преписка по издаването му не са представени, но изрично са отразени данни за имота-площ 85.978 дка, м.”Панорамен път”, за нуждите на транспорта, собственост-държавна частна.Според информацията на ОСЗ имотът е собственост на Държавен фонд рег. № 08719, придобит по ЗСПЗЗ и е съществуваща собственост преди възстановяване.

За изясняване на фактите съдът е допуснал СТЕ /инженерна/ за изготвяне на заключение по формулирани в жалбата въпроси след проверки на съхраняваните в Община Марица и ОСЗ Марица планове, на ползваните изходни данни в производство по одобряване на кад.карта, посочени в разпоредбата на чл.41 ЗКИР, и след оглед на място.От заключението се установява следното: ПИ № 17806.6.67-собственост на НК „ЖИ” и ПИ № 17806.1-1-собственост на МО по данни за собственост от кад.карта-не са заснети с отделни планоснимачни номера.И двата обекта са имали секретен характер по време на изготвяне на регулационните планове на Община Марица, поради което границите им не са нанесени.За първи път границите се заснемат в плана за земеразделяне на с.Граф Игнатиево и се отразяват в одобрената по-късно КВС без изменение.Имот № 67-жп линия е с площ 85.978 дка в м.Панорамен път, държавен фонд рег.№ 08719, собственост-частна държавна.При хронологично проследяване на съществуващ картен материал, в.л. е посочило данни за парцеларен план-изработен между 1922 и 1933г., с който са отчуждавани места за строителството на ЖП Граф Игнатиево.ЖП теренът е утвърден с Указ № 29/23.07.1922г. , а годината на построяване е 1933г.Налице е ситуационен план на гара Граф Игнатиево с пренесени граници от парцеларния план с отбелязване-преработка през 1968г. Към СТЕ е приложена скица № 1, представляваща копие на ситуационния план, върху който с червена пунктирана линия са отразени границите от парцеларния план.От тази скица е видно, че северната граница на имота на жп гарата отстои на 35 метра от основният жп гаров коловоз, тъй като е взета предвид отстъпената ивица на летището.Южната граница на имота на жп гарата отстои на 70 м. от основния ЖП коловоз.Широчината на имота от 105 метра според парцеларния план е намалена в плана за земеразделяне и КВС на 25 м.средно, която грешка не е поправена.Според експерта за изходни данни при изработване на одобрената кад.карта са послужили влезли в сила кадастрален план, регулационен план, КВС. След оглед на място и измервания е установено имотът на летище Граф Игнатиево, собственост на МО да има материализирана източна граница с ограда.Същата е масивна и частично-с мрежа на бетонови колонки. Представена е комбинирана скица № 3, в която с черен цвят е изчертан кадастър от ситуационен план, с червен пунктир-граници на жп гарата по парцеларен план, със зелен цвят-граници на имота по КВС и КК.Скицата отразява материализираната източна граница на летище-МО /означена със символен знак/ , която е различна от границата по КВС и КК-л.29, 30.Подземните проводи, нанесени в скица № 4 не са предмет на кад.карта и оспорването.В обобщение от констативната част, заключението сочи, че материализираната на място източна граници на летище Гр.Игнатиево не съвпада със заснетата в кад.карта.Всички сгради в имота на гара Граф Игнатиево са построени през 1933г., предвид декларирани данни за построяване в АДС № 116/1970г.В имот № 17806.1.1 попадат две сгради на НК „ЖИ”-кантон и тоалетна към него и записани в кад.регистър като собственост на НК „ЖИ”.Според в.л. няма припокриване между имота на летището и АПДС № 4485/17.12.2001г., поради съответствие с граници от КВС, идентични с тези по кад.карта.Границите по кадастралната карта покриват тези от КВС, които от своя страна не съответстват на границите, определени в парцеларния план, изготвен във вр. с реализирано строителство на гара Граф Игнатиево през 1933 г., според АДС № 116/1970г.От скица № 3 е видно, че част от имота на летището по граници от КК се припокрива с част от имота на ЖП гара Граф Игнатиево-по границите от парцеларния план. Заключението е прието без резерви или оспорвания на страните, изготвено е обективно и в съответствие с материалите по делото.

Съгласно чл.43 ал.1 т.5 във вр. с чл.41 ал.1 и чл.38 ал.1 т.2 ЗКИР, границите на поземлените имоти се установяват чрез обединяване на данните по съществуващите карти, планове, регистри и геодезически замервания, основани на регламентирани трайни знаци, съответстващи на документа за собственост, т.е . визираните в чл.41 ал.1 т.1 карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения ЗЕК на РБ, отм. ЗТСУ, ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл.31. Според регистъра на имот № 67 с открита партида на 16.09.1996г., същият попада в държавен фонд.Решение № АО4А/27.06.1994г. и преписка към същото не може да бъде представено, съгласно уведомление на ОСЗ, л.53.

Не всякога границите на поземлени имоти-предмет на кадастъра са верни в действащ кадастрален план.В случая от заключението се установява, че е материализирана източната  граница на имота на летището и същата не съвпада със заснетата в кадастралната карта.Съгласно Приложение № 2, т.2.4, 2.5, 2.6 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., като трайно материализирани граници се изобразяват границите, които са стени на сгради, огради, изпълнени от бетон, зидани камъни, тухли, метал с бетонна или каменна подземна основа и т.н., а като нетрайно материализирани граници се изобразяват границите, които са огради - градински мрежи, бодлива тел, жив плет, но с бетонирани бетонни/метални колове между тях или граници на обекти на техническата инфраструктура.Като нематериализирани граници се изобразяват границите, които са определени с влезли в сила план или карта, одобрени или определени по реда на закон.

Съгласно чл.39 ал.3 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри-собствениците и носителите на вещни права представят актовете, удостоверяващи правата им върху имотите в урбанизираните територии и означават с трайни знаци за своя сметка или посочват на място границите на поземлените си имоти, в случай, че такива не съществуват или се различават от съществуващите на място.Нормата защитава собствениците на имоти, границите на които се различават от съществуващите на място.Разпоредбата е изменена с ДВ, бр.16 от 2006г. и не е в противоречие с цитирания текст от ЗКИР-чл.41а-нов, ДВ, бр.36 от 2004г.Благоприятна е за двете групи собственици, но само при спазена процедура по наредбата.В чл.39 ал.5 от Наредба № 3 е указан редът за посочване на границите, ако се различават от съществуващите на място-съставя се протокол, подписан от собственик, представител на Службата по кадастъра и правоспособно лице.Преписката не съдържа доказателства в тази насока, жалбоподателят не твърди да е изпълнена процедурата.Тъй като не са били означени границите на имота, изпълнителния директор на АГКК е отразил в одобрената кад.карта граници по КВС.По този извод на СТЕ не е възразено, но са налице данни за грешка в КВС с оглед граници по парцеларен план.Съгласно чл.43 ал.1 Наредба № 3/доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г./: Граница на поземлен имот, която е материализирана, но не е означена с регламентирани знаци или не е посочена от собствениците, се заснема: 1.съобразно видимите белези за нейната принадлежност; 2. по средната й линия - когато е масивна ограда между два съседни поземлени имота; 3. по външната за поземления имот страна - когато е ограда към улица или път. Съгласно чл.3, чл.4 ЗЖТ, обектите на железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, са публична държавна собственост, а ползването им се осъществява от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НК "ЖИ") или от търговци, получили концесия, при условията и по реда на Закона за концесиите. Железопътната инфраструктура има от двете си страни ограничителна строителна линия, която се разполага на 60 м от оста на крайния железопътен коловоз или на 100 м от нея - за скоростни магистрални железопътни линии.

 По делото не е представена извадка от КВС по отношение имотът на жалбоподателя.Експертизата сочи, че за първи път границите на имот 67 и имота на летището се заснемат в плана за земеразделяне и са отразени в КВС без изменение.КВС обединява плановете за реституция на земеделски земи и гори, като адекватно правно и техническо средство за извършване на кадастралните дейности.Когато за съответната територия не е одобрена кадастрална карта по смисъла на ЗКИР, КВС изпълнява присъщите на кадастъра функции, като действието й е ограничено извън урбанизираните територии.Регистрацията в КВС на промени, свързани със собствеността и обременяването на имота с вещни права няма конститутивно значение по отношение на пораждащите ги актове.ОСЗ е уведомила, че имот 67 е съществуваща собственост преди възстановяването.

Няма пречка грешно заснети в КРП/КВС граници да бъдат отразени вярно в кад.карта съобразно документа за собственост, но в хипотеза на липса на засягане на друг имот. При несъвпадане между материализирани граници и такива по предходни планове, предимство имат първите.Както бе посочено, поредността на нанасяне на границите би могла да бъде преодоляна с отразяване на верните имотни граници според документа за собственост, при незасягане на друг имот или с означаване на границите посредством протокол по чл.39 ал.5 от Наредбата.Страните не са представили други доказателства от значение за спора, поради което данните от СТЕ следва да бъдат ценени.

По отношение заключението в частта му за подземните и надземни проводи и съоръжения: те  не са обект на кадастъра съгласно чл. 23, т. 1 - 3 ЗКИР. Същите не представляват кадастрални данни и не са елемент от съдържанието на кадастралната карта и кадастралния регистър - чл. 27 и чл. 29 във вр. с чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗКИР /специализираните карти/. Правото на собственост върху посочените съоръжения в случая не е относимо обстоятелство.Данните за парцеларен план във вр. с характера на имота на НК „ЖИ” и предназначението му и липсата на установявания границите на имот 67 да са материализирани, е можело да се съобразят при отразяване на имота в кадастралната карта и кад.регистри – в сучай на незасягане друг имот.Сгради с №№ 1.1.1 и 1.1.2 са записани в кад. регистър за собственост на НК „ЖИ”, а претенцията за местонахождението им е свързана с точно отразяване границите на имот 67 в кадастралната карта.

Както трайно се произнася ВАС, Второ отделение-преценката за законосъобразност на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР включва проверка доколко разпоредбите на закона са спазени, както и в каква степен участниците в процедурата за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри - собствениците на поземлените имоти и лицето по чл. 35, ал. 2 ЗКИР са изпълнили задълженията си. Приоритетното подреждане на критериите по чл. 14, ал. 1 от Наредбата изисква границите на имотите да се определят съобразно означените от собствениците по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР граници, ако такива липсват, следва да се съобразят съществуващите на място материализирани граници, а при липса на последните - да се ползва действащия кадастрален план.Одобрен по реда на ЗТСУ /отм./ регулационен план служи за установяване на граници след изброените критерии-за имоти с приложена регулация, границите на които не са материализирани. При несъвпадане между съществуващите на място материализирани граници и тези по акта за вещното право приоритет имат първите, освен ако границите по акта са означени на място със специално регламентираните трайни знаци и са безспорни като подписани от заинтересуваните лица по реда на чл. 39, ал. 5 от наредбата.

Посредством експертизата се установява, че административния орган се е позовал на картата за възстановена собственост за имота на жалбоподателя и не е взел предвид наличието на парцеларен план и материализирана източна граница за имота на летището.Според неоспорените данни от СТЕ, в картата за възстановена собственост, която е пренесена в създадената кадастрална карта е налице грешка. Имотите на летище и НК „ЖИ” не са били нанесени с кадастрални граници и не са били индивидуализирани с отделни идентификационни номера поради секретност.Впоследствие са изработвани план за земеразделяне, КВС и парцеларен план.Има данни за предаване на площ към имота на летището и съответно – към ЖП, л.8.В резултат на това новата граница за ЖП е посочена на отстояние 35 м. северна граница и 70 м. на юг.Няма спор за това, че КВС и парцеларния план са валидни източници за изработване на кад.карта.Заповедта по чл.49 ал.2 ЗКИР има констативно действие и отразява фактическите граници, съществуващи на място.В случая според данни от СТЕ има материализирана на място източна граница на летището, като видно от скица 1 и скица 3, оградата не съвпада с граница по КВС и КК.Границите и на двата имота не са означени на място със специално регламентираните трайни знаци.Материализираната  ограда – част от границите на имота на летище не съвпада с границата на имота на НК “ЖИ” по парцеларен план, а парцеларния план е отразил отстояния от основния жп гаров коловоз.В случая е налице материализирана граница, но на имот на летището, а не на имота на жалбоподателя.Последният е отразен в кад.регистър със съответстваща на АДС площ.Спор за размера на площта няма.Следователно, претенцията за изместване на границата по парцеларния план и конкретно-на 35 м. от коловоза, води до увеличаване площта на имот 6.67 за сметка на имота на летището. Привеждане на конкретната граница в съответствие с отстоянието от 35 м. е възможно със съгласието на засегнатия съсед на имота или след решаването на евентуалния спор за вещно право по исков ред - чл. 53 вр. чл. 43, ал. 3 ЗКИР. Органът по кадастъра не е оправомощен да разрешава спор за собственост, а дори да бе съобразил границите по парцеларен план, по данни от експертизата нанесеният в КК имот на летище-МО се припокрива с имота на ЖП гара Граф Игнатиево по границите му в парцеларния план.Данните обосновават извод за разрешаване на въпроса с вярна имотна граница по реда за отстраняване на грешка в кадастралната карта, предвид неточност в КВС и погрешно заснета ограда на съседен имот.

Границите на имот 6.67 могат да бъдат поставени в съответствие с актовете, установяващи правото на собственот по реда на изменението на кадастралната карта и регистри съгласно чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 1, т. 1 ЗКИР, след подаване на искане за целта и след провеждане на процедура по чл. 53, ал. 3 ЗКИР със съставяне на акт за установяването на грешките и непълнотите, подписан от МО-летища за удостоверяване безспорност на границите между двата имота по парцеларния план и оградата.

Мотивиран така и на основание чл.172 ал.2 АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

     Отхвърля жалбата на НК “Железопътна инфраструктура”-София, представлявана от Генералния директор А.Гинев, против Заповед № РД-18-4/22.01.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Граф Игнатиево, община Марица в частта за границата между имот на НК “ЖИ”- № 17806.6.67 и имот № 17806.1.1 на Министерството на отбраната-летища.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

                                                                                                      Административен съдия: