РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

  ................

гр. Пловдив,  01 септември 2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в публично заседание на шести юли през две хиляди и деветата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., и участието на прокурора С.Х., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 855 по описа за 2009год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на чл. 268 от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на “ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК” АД. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. “Беловдски път” № 15-17, ет.3 чрез Изпълнителния директор Й.А.И. против Решение № 127 от 10.04.2009год. на Изпълнителния Директор на Агенцията за държавни вземания, в частта му с която жалбата на търговското дружество против действията на органа по принудителното изпълнение при Регионална дирекция на Агенцията за държавни вземания Пловдив – Съобщение за продажба, чрез търг с тайно наддаване № 34571/2002/121568 от 19.03.2009год. е отхвърлена.

Навеждат се доводи за не законосъобразност на административният акт в оспорената част и се иска неговата отмяна от Съда. Възраженията се свеждат до твърдение за недобросъвестност в действията на публичния изпълнител, изразяващи се в неправомерно според жалбоподателя насочване на принудителното изпълнение по отношение на собствените му недвижими имоти, вместо към вземанията му по три броя записи на заповед от трето лице – “Химко” АД, гр. Враца, респективно правоприемника му “Ново Химко” АД, гр.Враца.

Иска се оспореното решение и потвърдените с него действия на органа по принудително изпълнение да бъдат отменени.

3. Изпълнителния Директор на Агенция за държавни вземания, чрез процесуалният си представител мл. публичен изпълнител Т. е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Поддържат се изцяло фактическите констатации и правните изводи съдържащи се в оспореното решение на контролния административен орган. .

4. Участвалия по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр.Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.

ІІ. За допустимостта :

5. Действията на органа по принудително изпълнение са обжалвани в предвидения за това срок, пред горестоящият в административната йерархия орган, който с решението си ги е потвърдил изцяло в прежде посочената тяхна част. Така постановения от Изпълнителния Директор на Агенцията за държавни вземания резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

ІІІ. За фактите :

6.  В хода на изпълнително дело № 34571/2002год., с оглед удовлетворяване на публичните взискатели, административния орган е предприел действия по опис и оценка на възбранено недвижимо имущество собственост на жалбоподателя. С разпореждане № 34571/2002/121478 от 05.03.2008год. на публичния изпълнител е определена окончателна оценка за пазарната стойност на шест броя поземлени имоти. Същата е обжалвана, по повод на което от Изпълнителния Директор на АДВ е възложено извършването на нова оценка. В изпълнение на заповедта на административния орган е издадена нова контролна оценка, съобразно която пазарната стойност на имотите е определена в общ размер на 6 209 566,00лв. Така определената контролна оценка е обжалвана отново от длъжника, по повод на което е образувано съдебно административно производство по дело № 1588 по описа на Административен съд Пловдив за 2008год. В хода на съдебното производство е прието заключение по съдебна експертиза в което е посочено, че пазарната стойност на въпросните имоти възлиза на общата сума от 6 039 742,00лв. Като е възприел изцяло експертното заключение, решаващия съд е счел, че определената по административен ред контролна оценка е по – благоприятна за длъжника, поради което с Решение №162 от 16.02.2009год. е отхвърлил изцяло жалбата на “ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК” АД.

7. Със Съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване №34571/2002/121568 от 19.03.2009год., публичния изпълнител  при РД на АДВ Пловдив е обявил, че по изпълнителното дело ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК на прежде посочените недвижимости, като посочената в съобщението първоначална тръжна цена е тази която е определена в съдебното заключение прието по  дело № 1588 по описа на Административен съд Пловдив за 2008год. Обявено е също така че предложенията ще се приемат в периода 06.04.2009год. до 10.04.2009год., а съответно отварянето им ще бъде на 16.04.2009год.

 

ІV. За правото :

9. Въз основа на тези данни, Директора на АДВ е счел, че обжалваното пред него Съобщение е незаконосъобразно в частта с която е обявена първоначалната тръжна цена на имотите обект на публичното изпълнение и съответно е отменил съобщението в тази му част. В останалата част, жалбата на “ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК” АД е оставена без уважение. Този именно резултат е предмет на настоящото производство.

10. Разрешаването на текущия административно правен спор, налага да се съобразят следните разпоредби :

Според чл. 241, ал.1 от Раздел I “Общи правила” на Глава двадесет и шеста “Публична продан” от ДОПК - Първоначалната продажна цена на вещта или на имота не може да бъде по-малка от оценката по чл. 235 и 236. Съответно според чл. 243, ал.1, т.6 от същия Раздел І на Глава 26 от ДОПК - Съобщението за продажба съдържа списък на продаваните вещи и първоначална продажна цена.

Според чл. 246, ал.2 от Раздел ІІІ “Продажба чрез търг” от ДОПК  - Едновременно със съобщението за обявяване на публичната продажба публичният изпълнител оповестява и правилата за продажбата, размера на депозита за участие, начина, по който следва да се внесе, и крайния срок за внасянето му.

11. Съотнасянето на цитираните правни норми с фактите по делото, налагат извода, че Изпълнителния Директор на АДВ, правилно е констатирал не законосъобразността на обжалваното пред него действие на публичния изпълнител. Неясно защо обаче, същото е отменено само в частта относно обявената първоначална тръжна цена. Повече от очевидно е че въпросната не законосъобразност опорочава изцяло предприетото действие по изпълнението, а фактите по делото налагат извода, че тя не е възможно да бъде санирана. Решението на Изпълнителния Директор съвпада по дата с обявения от органа по изпълнението, краен срок за подаване на предложения. Ясно е при това положение, че не ще е възможно подадените предложения да бъдат съобразени със съответната на закона първоначална продажна цена. Последицата ще е нарушаване на правата на страните по въпросното изпълнително действие. При това положение, единствената възможност за извършване на законосъобразен търг е отмяната на обявения в нарушение на нормативния ред такъв и насрочване на нов търг при спазване на установените в процесуалния закон изисквания.

Това налага, обжалвания в настоящото производство резултат да бъде отменен, а преписката върната за продължаване на действията по изпълнението от отмененото такова.

12. За пълнота на изложението трябва да се добави, че поддържаното от жалбоподателя възражение, за това, че публичния изпълнител не е насочил изпълнението по отношение на вземанията му от трето за процеса лице е несъстоятелно.

Според чл. 215, ал.1 и ал.3 от ДОПК - Принудителното изпълнение на вземанията по реда на този кодекс се извършват чрез: 1. изпълнение върху вземания и парични средства в банките; 2. изпълнение върху парични средства и вземания на длъжника; 3. изпълнение върху движими и недвижими вещи и ценни книжа, като публичният изпълнител може да използва всеки от способите по ал. 1 заедно или поотделно. Цитираните нормативни текстове, дават възможност, публичния изпълнител да действа при условията на оперативна самостоятелност при осъществяване на принудителното изпълнение, като целта е изцяло удовлетворяване на публичния взискател.

 Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 127 от 10.04.2009год. на Изпълнителния Директор на Агенцията за държавни вземания в частта с която е оставена без уважение жалбата на “ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК” АД. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. “Беловдски път” № 15-17, ет.3 и Съобщение за продажба, чрез търг с тайно наддаване № 34571/2002/121568 от 19.03.2009год. на публичния изпълнител при Регионална дирекция на АДВ Пловдив в частта която е потвърдена  с решението на Изпълнителния Директор на Агенцията.

ВРЪЩА изпълнителното дело на Регионална Дирекция на Агенцията за държавни вземания Пловдив, за продължаване на изпълнителното производство от отмененото процесуално действие, при спазване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :