РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                              Административен съд  Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1205

гр.Пловдив, 25.09.2009г.

 

Административен съд – Пловдив,VI състав, в открито заседание на девети септември през две хиляди и девета година в състав :

                                                                                                                                                                      Административен съдия : Здравка Диева

 

С участието на секретаря Г.Георгиева, като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 940/2009г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.53 ал.1 т.1 и чл.54 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

От Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър-Пловдив /СГКК/ е изпратена в административния съд жалба против Заповед № КД-14-16-243/21.04.2009г. за изменение на одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на ИД на АГКК.От съдържанието на административната преписка става видно, че посочената от административния орган жалба е молба от А.И.Х. до АГКК.В същата лицето е заявило несъгласие с начина на вписване в кадастъра, по отношение отразеното в заповед № КД-14-16-243 „искане на собствениците”.Х. твърди, че с подписване на договор за начин на ползване от 19.10.2007г., собствениците са посочили начина на отразяване на имота в регистъра.Поискано е вписването да бъде спряно.

В съдебно заседание Х. поддържа, че заповедта не е издадена по искане на всички собственици, не оттегля молбата и жалбата си, не е съгласен със заповедта и начина, по който са отразени дяловете за собственост на ПИ 20.52.Иска разделянето да бъде по цветната скица от проекта за разпределяне на ползването.

       Ответникът-Началник СГКК-Пловдив не изразява становище по жалбата.

        Заинтересованата страна – О.Н.К. е процесуално представена от адв.Ройнов.Възразява за допустимост на производството със следните доводи: Няма валидно сезиране на съда с искане, насочено спрямо административния акт, за който се твърди да е незаконосъобразен; отнасяне молбата до адм.съд е неправилно.Счита, че с молбата е поискана административна услуга, касаеща вписване в кадастъра.От Х. не са изтъкнати основания за незаконосъобразност.С позоваване на административната преписка, е посочено, че искането за изменение на кадастралната карта е съобразно промененото предназначение на части от имота. Наред с това, искането за издаване на заповедта е направено от съсобствениците на имота и е изцяло удовлетворено.Поддържа теза за липса на правен интерес по смисъла на чл.147 АПК.

Заинтересованата страна А.И.Х. счита жалбата за неоснователна.              От заинтересованата страна К.А. Поппова е постъпило писмено становище, с което излага съображения за прекратяване на производството, идентични с тези на О.К..***, уведомена за образуваното производство по реда на чл.16 ал.1 т.3 от АПК, не встъпва в процеса.

Със заповед № КД-14-16-243/21.04.2009г. е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на кв.Долни Воден, гр.Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, за ПИ с идентификатор 99088.20.52.Представена е заповедта от 2004г. за одобряване кад.карта и кад.регистри за землището на гр.Асеновград, в обхвата на която е и кв.Долни воден /л.24/, извадка от публикация на акта в ДВ, бр.71 от 2004г., както и заповеди №№ 300-120/15.08.2003г. и 300-135/16.11.2004г.С последните са упълномощени Началниците на Службите по кадастъра в градовете Добрич, Кюстендил, Пловдив, Смолян и София област – да издават заповеди за одобряване на изменения в кад.карта и кад.регистри за пилотните обекти на територията на съответната област и да окомплектоват преписки по жалби срещу заповеди за изменения с внасянето им в съда. Изпълнителният директор на АГКК е предоставил правомощия на началниците на конкретни служби за ГКК, сред които и този за Пловдив-да издават заповеди за изменения н кад.карта и кад.регистри.Органът издал обжалвания акт, е Началникът на СГКК-Пловдив.Осъществена е предвидена възможност титуляра да предостави права на установени в ЗКИР длъжностни лица. При делегирането на права, органът, на когото те са делегирани, издава от свое име съответния административен акт, поради което той е страна в съдебното производство.При това положение компетентосттта на началник СГКК-Пловдив е безсъмнено обстоятелство.

Производството пред административния орган е образувано със заявление вх.№ 94-2663 от 13.03.2009г. /л.3/ от К. А.П. за разделяне /делба/ на ПИ 20.52 по кад.карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград и издаване на скици на новообразуваните имоти.Заявлението е подписано от К.П., О.К. и А.Х..Приложени към искането до кад.служба са: Проект за разделяне /делба/ на ПИ 20.52, копия на документи за собственост, копия от заповед за одобрение на ПУП и решение за промяна предназначението на земеделска земя.В преписката се съдържа и заявление от 06.03.2009г. от О.К. за извършване на услуга-промяна начина на трайно ползване на имот 20.52.Това заявление не е посочено в заповедта на изменение на КК, поради което не следва да се счита за относимо към случая.Административният орган е обосновал правно заповедта с разпоредбите на чл.53 ал.1 т.1 и чл.54 ал.1 ЗКИР и фактически обостоятелства, свързани със заявлението от К.П.-нотариални актове: н.а. № 99/25.10.2007г.; н.а. № 43 / 12.11.2001г.; н.а. № 143/19.12.2007г. и Заповед № А-254/26.02.2008г. за одобрен ПУП и документация по чл.58 ал.3 от Наредба № 3/2005г.

От съдържанието на заявлението може да се направи извод, че е поискано изменение или поправка на действаща кадастрална карта по отношение конкретен съществуващ поземлен имот с цел-отразяване разделяне/делба на ПИ 20.52 с обособяване на самостоятелни кадастрални единици.Поискано е и да се издадат скици на новообразуваните поземлени имоти. За ПИ-предмет на искането са представени документи за собственост, от които става видно следното: с Решение № 29 от 08.12.1998г. е възстановено правото на собственост на наследниците на Иван Х. Узунов, съгласно плана за земеразделяне в землището на Долни Воден върху имот, представляващ нива от 5.629 дка, имот № 020052 по ПЗ с граници/съседи-имоти №№ 020053, 020034-полски път, 020034, 020051.Наследници на Иван Х.Узунов съгласно удостоверение за наследници/11.09.2007г. са лицата Хубен И.Х., А.И.Х. и А.И.Х.-синове.С нот.акт № 43/2001г. Хубен Ив.Х. е продал на О.К. 1546.35/5629 ид.части от нива с площ от 5.629 дка, имот № 020052.В нот. акт се съдържа условие за реално ползване от придобилия правата в източната част от нивата, по силата на договор за разпределяне ползване на имота.Договор от 23.07.2001г. за разпределяне ползване на имота е част от документитие, послужили за изповядване на сделката. Според съдържанието на договора /л.70/, Хубен Ив.Х. е приел източната част от нивата с площ от 1546.35 кв.м. С нот.акт № 99/ 2007г. Ваня Хубенова Ташева е продала на О.К. 329.98/5629 идеални части от ПИ 20.52.Към представените за изготвяне на нот.акт документи е посочен нот.акт №140/ 2001г.Последнопосоченият не се съдържа в преписката, като това не е от значение за административната фаза-компетентния орган не разполага с право да подлага на преценка редовността на представени му документи за собственост.По силата на нот.акт № 143/2007г. А. Ив.Х. е дарил на дъщеря си К. Ан.П. 1/3 от ПИ 20.52. За издаване на нот.акт е представено Решение № 29/08.12.1998г. на ПК, поради което следва да се приеме, че този наследник се е разпоредил дарствено със своята 1/3 от имота.Няма данни А. Ив.Х. да е извършвал разпоредителни сделки със своята ид.част от наследствения недвижим имот. Към заявлението е представено Решение № 2 от 13.02.2009г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 ЗООЗ.С този акт е променено предназначението на 3 752.51 кв.м. земеделска земя, представляваща част от имот № 20.52, при граници по скица и влязъл в сила ПУП.Промяната е извършена за нуждите на А. Ив.Х. и О.К. в съсобственост с А. Ив.Х., за изграждане на обект-Склад за промишлени стоки. Към 13.02.2009г. А.Х. се е разпоредил със своята ид.част от съсобствения наследствен имот, като други данни от преписката за промяна предназначевнието на земята не са представени.Обстоятелствата се излагат доколкото е необходимо да се изясни обемът на права, при условията на които е извършено изменението в кад.карта.Само по себе си, решението на Комисията по чл.17 ЗООЗ има за последица промяна в начина на трайно ползване на кадастралната единица-ПИ.

Сред документацията към заявлението за изменение е и заповед № А-254/26.02.2008г. на Кмета на община Асеновград , с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на част от имот с КИ № 99088.20.52 по кад.карта на кв.Долни воден, като се образуват два урегулирани поземлени имоти-I-52, склад за промишлени стоки и II-52 склад за промишлени стоки съгласно червените регулационни линии, с режим на застрояване по нанесени ограничителни линии, котировки и показатели, цветово обозначени на приложения проект.В графичната част на заповедта са отразени данни за влизането й в сила и липса на възражения. В тази връзка следва да бъде посочено, че образуването на отделни имоти при промяна предназначение на част от ПИ, както и обазуване на отделни УПИ в случая не води до разделяне на съсобствен имот по силата на закона.Обособяване на имот с променено предназначение и НТП няма за последица вещноправно действие по отношение идеални части в съсобствен имот.Договорът за реално ползване по същността си е съглашение за отграниченост на части от имота-за ползване на съответната част по начин и според предназначението му, удовлетворяващ интересите на страните-съсобственици.Реалното ползване не създава разделна собственост и самостоятелни дялове за всеки от съсобствениците на ид.части.В издадена през 1999г. скица на имот 20.52 са отразени собствениците-наследници на И.Х. и документ за право на собственост на имота-решение № 29 от 08.12.1998г. на ПК.На 19.10.2007г. е сключен втори договор за разпределение правото на ползване на съсобствен имот със страни - А.Х., А.Х., Ваня Ташева и О.К. /правоприемник на ид. части на Хубен Х./.Дяловете за ползване са индивидуализирани с площи, местонахождение и цветове в скица-неразделна чост от договора.А.Х. е приел да ползва 1876.20 кв.м.-зелен цвят по скица.А.Х.-***, жълт цвят по скицата, Ваня Ташева -329.96 кв.м., син цвят, О.К.-***, розов цвят /л.68/.С нотариално заверена декларация от същата дата /19.10.2007г./ съсобствениците са си дали взаимно безсрочно съгласие за извършване от всеки на правни и фактически действия за промяна статута на идеалната част от ПИ, съответстваща на реално ползваната по силата на горецитирания договор.В извадка от одобрената кад.карта и кад.регистър ПИ 20.52 е отразен като самостоятелен, записан с площ по решението на ПК, което е основание за правото на собственост на Иван Х. Узунов-общия наследодател /л.64, 65/.Новообразуваните ПИ са с равни площи-1876 кв.м.

Установи се административният орган да е сезиран с допустима молба, по която е образувано и проведено производство за изменение на кадастралната карта. Видно от приложената административна преписка, налице е проект за разделяне /делба/ на ПИ 20.52, в обяснителната записка по който е записано основанието-променено предназначение, влязъл в сила ПУП с последица обособяване на два урегулирани поземлени имота.Върху извадка от кад.карта е изготвена скица-проект за разделяне на ПИ-обособени са три проектни поземлени имота.В обяснителната записка е посочено имотът-предмет на разделяне да е собственост на К.П., О.К. и наследници на Иван Узунов.Обяснителната записка е изготвена през м.март/2009г., а към този перод вследствие разпорежданията с ид.части от наследствения имот-наследник с право върху своята част е останал А.Х..Не се спори, че неговото право произтича от решението на ПК, но не е ясно и еднозначно посочено-за наследници на И.Узунов-Ат.Х.. Административният орган се е основал на искане от собствениците и одобрения ПУП със заповед от 26.02.2008г.Новите имоти – 20.82, 20.83, 20.84 съответстват на промененото преназначение на трайното ползване и два от тях за записани „за складова база”, а третия-нива.Всеки самостоятелен ПИ по отношение правата на собственост е съсобствен. Административният орган правилно е приел за установено, че съсобствеността не е преодоляна с надлежен документ за собственост, какъвто не представлява договора за разпределение правото на реално ползване.При точно цитиране на представените нот.актове е следвало за яснота между страните да се обозначи за наследници на И.Узунов-името на А.Х..Както бе посочено, безсъмнено правата му произтичат от решението на ПК и качеството на наследник, но след като останалите двама са се разпоредили със своите ид.части, единствен наследник е А.Х..

Заповедта за изменение в кад.карта и кад.регистри е съобщена на Ат.Х. чрез известие за доставяне с обратна разписка, получено на 21.05.2009г.Молбата до СГКК-Пловдив е постъпила в администрацията на 22.05.2009г.Ат.Х. е адресат на административния акт.Действително искането на Х. е наименовано като молба, завършваща с апел за спиране на вписването.В молбата обаче ясно е посочено, че лицето не е съгласно с начина на вписване в кадастъра, след което е посочена заповед № КД-14-16-243/21.04.2009г. Няма причина да не се приеме, че под форма на молба участник в административната процедура е възразил относно отразяване на имот в кадстралния регистър с позоваване на договор за „начин на ползване”.В съдебно заседание Х. не отрича, че е подписал заявление от 13.03.2009г. за разделяне на ПИ 20.52 по кад.карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград, но твърди, че с подписа си е удостоверил разделяне на имота съгласно договора за ползване, заверен при нотариус.Данните от административната преписка и допълнително представените писмени материали дават повод да се приеме, че молбата на Х. има характер на жалба. Лицето не е отразило ясно претенциите, но е участник-заявител в административното производство пред началник СГКК-Пловдив, уведомен е за извършеното изменение и подадената молба касае заповедта от 21.04.209.Правилно кадастралната служба е изпратила молбата в съда, с оглед съдържанието й. Производството по ЗКИР пред административният орган е образувано по заявление на три лица, сред които Х..*** е издал заповед за изменение на одобрената кад.карта.Следователно, Х. е страна в административната фаза по издаване на акта и е адресат на същия.В тези му качаства жалбоподателят има право на оспорване съгласно чл.147 ал.1 АПК и чл.54 ал.2 ЗКИР.В случая не е налице липса на правен интерес и не е приложимо основанието по чл.159 т.4 АПК.Дали е налице съответствие между искането на заявителя Х. и отразеното в заповедта е въпрос по същество.Разглеждане на молбата-жалба следва и на още по-силно основание поради навеждане твърдения, че заповедта не отразява искането му пред административния орган.

Заявлението за изменение на кад.карта, като допустимо по смисъла на чл.27 ал.2 т.1-6 АПК и съдържащо писмени доказателства, посочени в разпоредбата на чл.58 от Наредба №3/28.04.2005г., е удовлетворено от административния орган. Няма данни в хода на производството да е изготвен акт за непълноти/грешки в одобрена кадастрална карта.Налице е ситуационен план на л.22, отразяващ графичното изражение на поискания за разделяне ПИ 20.52. За крайният акт от процедурата е уведомено заинтересуваното по смисъла на чл.54 ал.1 от ЗКИР лице, като са отчитани критериите на §1 т.13 от ДР ЗКИР. Заинтересувани са лицата-собственици и носители на други вещни права върху недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението на кадастъра.

Съгласно чл. 57, т. 1 от Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, следва да се отразяват настъпили изменения в следствие на делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти. Доброволната делба на недвижими имоти следва да се извърши в нотариална форма, за да има действие, а в случая жалбоподателят възразява, че изменението не е съобразено с частите от ПИ по договора за реално ползване.Както бе посочено, административният орган е съобразил от документите за собственост, че трите новообразувани ПИ са съсобствени. Следва да се отчита, че граница за реално ползване на имота не може да бъде граница на имоти, при наличие на собственост в идеални части. В заповедта не е отразен размера на притежаваните от всеки съсобственик ид.части в образуваните самостоятелни ПИ.

Съгласно чл. 25 ал.1 ЗКИР, всеки поземлен имот има трайното предназначение на територията, в границите на която се намира.Промяната на трайното предназначение на част от поземлен имот води до образуване на отделни имоти.Съгласно чл.25 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., кадастралният регистър на недвижимите имоти съдържа:1. данни за поземлените имоти: идентификатор - нов и стар; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес; номер на партидата на имота; 4. данни за собствениците и носителите на други вещни права; 5. данни за актовете, от които лицата по т. 4 черпят правата си, както и данни за правата.Според ал.3, чл.25 : Данните за актовете и за правата по ал. 1, т. 5 съдържат: 1. вида на акта - нотариален или друг акт по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване, включително договор за аренда, концесия или наем за срок, по-дълъг от една година; 3. вида на правото - право на собственост, право на строеж, право на пристрояване, право на надстрояване, право на ползване, включително концесия; 4. срока, ако правото е срочно; 6. идеалните части /дяловете/ - при съсобственост. Безспорно е, че няма представен договор за доброволна делба и съществува ограничението на чл.7 ал.1, 3 ЗСПЗЗ във вр. с чл.72 ЗН. След като за по-голяма част от имота-нива по решението на ПК е одобрено изменение на ПУП - план за регулация и застрояване, ползването на двете ПИ е по отреденото ново предназначение с ПУП.Последиците от заповедта за ПУП касаят промяна в конфигурацията на частите, разпределени за реално ползване и жалбоподателят неоснователно противопоставя довода.Както бе посочено-договорът за реално ползване не е основание за изменение на кад.карта посредством делба на ПИ.

Независимо от това, в преписката не се съдържа акт за непълноти и грешки.Съгласно чл. 53, ал. 3 ЗКИР, задължително условие за поправка или допълване на влязла в сила кадастрална карта е съгласието на заинтересуваните носители на вещни права, удостоверено с подписа им върху акта за грешки или непълноти, освен ако спрямо тях правата са установени с влязло в сила съдебно решение. Според трайно установената съдебна практика на ВАС -нормата на чл. 62, ал. 2, предл. 2 от Наредба № 3/05 г., която създава изключение от това изискване за случаите, в които регулационни линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници, противоречи на чл. 53, ал. 2 ЗКИР и не следва да бъде прилагана от съда - чл. 15, ал. 3 ЗНА. Началникът на СГКК-Пловдив е следвало да проведе административното производство по чл. 58, ал. 1, т. 1, чл. 59 и чл. 62 от Наредба № 3/05 г. МРРБ и установяване на предпоставките по чл. 53, ал. 2 и ал. 3 ЗКИР с участието на лицата, които биха били засегнати от изменението. Без тази процедура съдът не може да реши искането по същество, съответно-не е възможно корекция в кадастрълния регистър да се извърши без да е изпълнена процедурата за това.

Предвид правото на собственост върху ид.част от съсобствен имот-предмет на изменението, Х. е заинтересувано лице съгласно § 1, т. 13 ПЗР на ЗКИР. Съгласно чл. 62, ал. 2 и 3 от Наредба № 3, непълнотите и грешките се установяват на самото място с акт по образец, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици, а по силата на чл. 53, ал. 2 и 3 ЗКИР, кадастърът може да се изменя само по съгласие на засегнатите собственици, документирано с подписите им върху акта за непълноти и грешки или въз основа на съдебно решение по решен вече спор за материално право. В настоящия случай и двете хипотези не са налице.Акт за непълноти и грешки не е изготвен, за да бъде съобщен и подписан. При тези данни следва да се приеме, че при издаването на заповедта не е спазена процедурата, което води и до незаконосъобразността й. Пряко и при облекчен ред началникът на СГКК може да прилага само влезли в сила съдебни актове, обвързващи със силата си страните в процедурата.

Видно от обяснителната записка към скицата-проект разделяне на ПИ 20.52 е последица от промененото предназначение на част от имота съгласно влязъл в сила ПУП.Следователно, изменението е предвидено в съответствие с обособените две УПИ по регулационният план.В случая не е съставен акт, а прилагане разпоредбата на чл. 62, ал. 5 от от Наредба № 3/28.04.2005 г. разширява установената компетентност на кадастралната администрация.

Актът за непълноти и грешки, освен данните от съдържащите се в него реквизити, има значение за установяване и гаранция, че спорове за материални права не съществуват между заинтересованите страни. Неподписването на акта за непълноти и грешки /АНГ/ от заинтересовани страни по същество е отказ да се признаят за верни новозаснетите граници, което е индиция за спор за тези граници.В съдебноадминистративното производство не се разглеждат спорове за собственост, както и не се отрича правото на собственост на жалбоподателя.

Приетата административна преписка не е оспорена от страните. Доказателства за опровергаване на констатираните пропуски не са представени от ответната СГКК-Пловдив. Възражението за отразяване в кад.карта и регистри частите от ПИ 20.52 като самостоятелни, в съответствие с договора за реално ползване не е основателно.Същевременно, образуване на две УПИ по заповедта за одобряване на ПУП не е основание за изменение в кад.карта с нанасяне на регулационните линии като имотни граници.В оспорената заповед не са посочени ид.части на всеки от съсобствениците с оглед вписването им в кад.регистър при новото състояние на имота след ПУП за част от ПИ /3 752.51 кв.м./, както и данните за единствен наследник на Узунов, легитимиращ се за съсобственик с решението на ПК.Макар заявлението да е подписано от тримата съсобственици, обстоятелството не преодолява изискването за удтановяванията с акт за непълноти и грешки /чл.62 ал.2-5 от Наредба № 3/28.04.2005г./.

Предвид изложеното, жалбата следва да се приеме за основателна, а преписката-върната на компетентния административен орган за провеждане производството по чл. 58, ал. 1, т. 1 и сл. от Наредба № 3/28.04.2005 г. във вр.с чл. 53 ЗКИР и произнасяне по искането в зависимост от съгласието на засегнатите собственици.

Разноски не са заявени за присъждане от жалбоподателя, с оглед изхода от спора-не се дължат на заинтересованите страни.

Мотивиран така и на основание чл.172 ал.2, чл.173 ал.2 АПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отменя Заповед № КД-14-16-243/21.04.2009г. на Началник СГКК-Пловдив за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на кв.Долни Воден, гр.Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, за разделяне на ПИ с идентификатор 99088.20.52.

Връща преписката на Началникът на СГКК-Пловдив за провеждане на административно производство по чл. 58 - чл. 62 от Наредба № 3/28.04.2005 г., ведно с установяване на предпоставките по чл. 53, ал. 2 и ал. 3 ЗКИР с участието на засегнати от изменението лица.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Административен съдия :