Р Е Ш Е Н И Е

 

№………..

 

гр. Пловдив, 13 ноември 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на двадесет и четвърти септември, две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №215 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ЕТ “КРАСИ- К.К.”, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представляван от адвокат Н.Б.- пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №Р-13-1401406-091-01 от 20.10.2014г., издаден от З.Д.В.- възложила ревизията, и Ф.Г.К.- ръководител на ревизията, и двамата инспектори по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, изнесено работно място (ИРМ) гр. Смолян, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №1266 от 23.12.2014г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на жалбоподателя е начислен данък по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 45 429,13 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 18 641,27 лв.; начислен е данък по чл.48, ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2008г. в размер от 1 999,96 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 1 144,42 лв.; начислен е данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 1 118,22 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 513,43 лв.; начислен е данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер от 4 846,45 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 1 725,01 лв.; начислен е данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер от 1 505,95 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 379,98 лв.; определени са вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) по Кодекса за социално осигуряване (КСО) за 2008г. в общ размер 3 524,72 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 3 349,22 лв.; определени са вноски за ДОО за 2009г. в общ размер от 1 526,74 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 1 126,52 лв.; определени са вноски за ДОО за 2010г. в общ размер от 2 158,05 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 1 268,25 лв.; определени са вноски за ДОО за 2011г. в общ размер от 2 033,16 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 638,49 лв.; определени са вноски за ДОО за 2012г. в общ размер от 99,31 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 23,19 лв.; определени са вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) за универсален пенсионен фонд (УПФ) за 2008г. в общ размер от 1 037,27 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 984,69 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2009г. в общ размер от 587,21 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 442,43 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2010г. в общ размер от 980,93 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 579,47 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2011г. в общ размер от 794,20 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 262,90 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2012г. в общ размер от 38,79 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 10,48 лв.; определени са вноски за здравно осигуряване (ЗО) по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за 2008г. в общ размер от 1 660,77 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 954,13 лв.; определени са вноски за ЗО за 2009г. в общ размер от 931,21 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 435,37 лв.; определени са вноски за ЗО за 2010г. в общ размер от 1 569,49 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 603,36 лв.; определени са вноски за ЗО за 2011г. в общ размер от 1 270,72 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 330,27 лв.; определени са вноски за ЗО за 2012г. в общ размер от 62,07 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 14,71 лв.

Претендира се изцяло отмяна на акта поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт Д. К.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в процеса, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен, и в предвидения процесуален срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1401406 от 01.04.2014г. (лист 932) на З.Д.В.- началник Сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, е възложена ревизия на жалбоподателя относно задължения по ЗДДС за периода 01.12.2008г. – 31.12.2012г.; задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2008г. – 31.12.2012г.; задължения за вноски за ДОО по КСО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2012г.; задължения за вноски за ДЗПО-УПФ по КСО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2012г. и задължения за вноски за ЗО по ЗЗО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2012г. За ревизиращи органи са определени Ф.Г.К. и А.Д.Т.- инспектори по приходите. Заповедта е получена по пощата на 10.04.2014г., според приетото по делото заверено копие на известие за доставяне (лист 930). Със ЗВР с №1403020 от 09.07.2014г. (лист 935) на З.Д.В.- началник сектор /“Ревизии”/, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 08.08.2014г., като ревизорите, ревизираните задължения и ревизираните периоди не са променени. Заповедта е получена по пощата на 16.07.2014г., според приетото по делото заверено копие на известие за доставяне (лист 933). Със ЗВР с №1403489 от 06.08.2014г. (лист 938) на З.Д.В.- началник сектор /“Ревизии”/, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 10.09.2014г., като ревизорите, ревизираните задължения и ревизираните периоди не са променени. Заповедта е получена по пощата на 12.08.2014г., според приетото по делото заверено копие на известие за доставяне (лист 936). Ревизионният доклад (РД) с №Р-13-1401406-092-01 (листи 58а-134) е изготвен на 24.09.2014г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и получен от К.К. на 26.09.2014г., според нарочна обратна разписка (лист 57). По делото не са ангажирани доказателства за подадено възражение против РД. Ревизионният акт (листи 42-49), предмет на настоящето производство, е издаден на 20.10.2014г. и получен от жалбоподателя на 22.10.2014г., според приетото по делото заверено копие на обратна разписка (лист 40).

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

По делото са приети заверени копия на Заповед №РД-09-1301 от 01.11.2012г. (листи 7-8) и на Заповед №РД-09-518 от 30.04.2014г. (листи 4-6) на териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, според които заповеди на З.Д.В. и на заместващата я при отсъствие Х.К.Ц.-К. е делегирано правомощието за издаване на заповеди за възлагане на ревизии. Посоченото делегиране на правомощия и определяне на заместващ при отсъствие на титуляра съдът намира за надлежно направени, поради което процесният РА се явява издаден от компетентен за целта орган.

Спрямо едноличния търговец е извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО), резултатите от която са отразени в Протокол с №1407676 от 17.03.2014г. (листи773-786), надлежно присъединен към ревизионната преписка с нарочен Протокол №1408572 от 30.07.2014г. (лист 770). Установено е, че едноличният търговец е регистриран по смисъла на ЗДДС през периода 27.01.2009г. – 17.03.2009г., като регистрацията е обявена за нищожна, считано от 01.01.2009г., с Акт №6724 от 17.03.2009г. (лист 907). Установено е, че основната дейност на К.К. е търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Дейността се осъществява в магазин за хранителни стоки, находящ се в село Попинци, ул. “Георги Димитров” №32, за което е представено Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни (лист 905). Според нарочна декларация на жалбоподателката с Вх.№1720-3 от 01.08.2014г. (лист 152), средната надценка, с която продава стоките в магазина през годините е както следва: 2008г.- средна надценка 1,09, цигари- 2%, хранително- 15%, промишлено- 10%, алкохол- 15%; 2009г.- средна надценка 1,11, цигари- 2%, хранително- 15%, промишлено- 10%, алкохол- 15%; 2010г.- средна надценка 1,15, хранително- 15%, промишлено- 12%, алкохол- 15%; 2011г. - средна надценка 1,13, хранително- 15%, промишлено- 10%, алкохол- 15%; 2012г.- средна надценка 1,14, хранително- 15%, промишлено- 10%, алкохол- 15%.

В рамките на ревизията е извършена насрещна проверка на доставчика “Бон Марше – ГП” ЕООД, ЕИК ***, за което е съставен Протокол за извършена насрещна проверка (ПИНП) с №21-36-1401406-13 от 20.05.2014г. (лист 203). В отговор на Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице (ИПДПОЗЛ) с Изх.№1959 от 09.05.2014г. (листи 206-207), като приложение към писмен отговор от 11.08.2014г. на Л.Ш.- бивш счетоводител, са представени множество документи (листи 210а-242), между които извлечения от счетоводството на търговското дружество; копия на фактури, издадени от прекия доставчик към жалбоподателя в периода 16.05.2008г. – 27.10.2011г., с предмет на доставките- различни видове и количества хранителни стоки. Според придружителното писмо, доставките за заплатени в брой, стоките са получени в склада на доставчика и са транспортирани с транспорт на клиента.   

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Сити Тобако” ООД, ЕИК ***, понастоящем “Табако Трейд Пловдив” ЕООД, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-11 от 23.05.2014г. (листи 243-244). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1961 от 09.05.2014г. (лист 245), като приложение уведомление с Вх.№1961-1 от 22.05.2014г. (лист 251) са представени множество документи (листи 251а-311), между които множество фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни видове и количества тютюневи изделия (цигари). Според уведомлението, фактурите са платени в брой, при предаване на стоките; стоките са доставени до получателя с транспорт на доставчика, като при плащане на място се издава фискален бон; не се съставят приемо-предавателни протоколи между доставчика и получателите по доставките.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Писков” ЕООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-9 от 23.05.2014г. (листи 312-313). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1963 от 09.05.2014г. (листи 315-316), като приложение към писмено обяснение с Вх.№1963-1 от 22.05.2014г. (лист 318) са представени множество документи (листи 318а-337), между които множество фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни видове и количества хранителни стоки. Според обяснението, фактурите са платени в брой, при предаване на стоките; стоките са получени от получателя в база на доставчика и са транспортирани с транспорт на получателя.  

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Менсъл Груп” ЕООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-6 от 23.05.2014г. (листи 338-339). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1966 от 09.05.2014г. (листи 341-342), като приложение към опис с Вх.№1966-1 от 22.05.2014г. (лист 344) са представени множество документи (листи 344а-347), между които 3 фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни количества бензин А95Н, с общ обем от 437,280 литри. Според описа, горивото е заредено в личния автомобил на жалбоподателката, на бензиностанция, находяща се в гр. Пазарджик, ул. “Хр. Касабвелев”.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Нова Трейд” ЕООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-10 от 23.05.2014г. (листи 3350а-351). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1962 от 09.05.2014г. (листи 349-350), като приложение към писмено обяснение с Вх.№1962-1 от 22.05.2014г. (лист 354) са представени множество документи (листи 355-416), между които множество фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни видове и количества газирани напитки. Според обяснението, фактурите са платени в брой, при предаване на стоките; стоките са получени от получателя в неговия обект, като транспортът е за сметка на доставчика.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Дичи” ЕООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-2 от 27.05.2014г. (листи 417-418). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1955 от 09.05.2014г. (листи 420-421), като приложение към писмени обяснения с Вх.№1955-1 от 27.05.2014г. (лист 423) са представени множество документи (листи 424-437), между които 2 фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни видове и количества хранителни стоки. Според обяснението, фактурите са платени в брой, при предаване на стоките; стоките са получени от получателя в неговия обект, като транспортът е за сметка на доставчика.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Рожен-1” ООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-7 от 27.05.2014г. (листи 438-439). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1965 от 09.05.2014г. (листи 441-442), като приложение към писмен опис с Вх.№1965-1 от 26.05.2014г. (лист 444) са представени множество документи (листи 444а-472), между които множество фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни видове и количества хранителни стоки. Според обяснение на управителя на търговското дружество (лист 444а), фактурите са платени в брой, при предаване на стоките; стоките са получени от получателя в неговия обект, като транспортът е за сметка на доставчика; не са съставяни товарителници и приемо-предавателни протоколи по повод осъществяване на доставките.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Деливъри Пазарджик” АД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-14 от 03.06.2014г. (листи 473-474). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1958 от 09.05.2014г. (листи 476-478), като приложение към декларация с Вх.№1958-1 от 03.06.2014г. (лист 482) са представени множество документи (листи 483-526), между които множество фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни видове и количества тютюневи изделия (цигари). Според декларацията на изпълнителния директор на акционерното дружество, фактическото предаване на цигарите се осъществява чрез разносна дейност до обект на получателя; плащането е извършено в брой, при получаване на цигарите; транспортът е за сметка на доставчика; при плащане на място се издава фискален бон от мобилен електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП); не се съставят приемо-предавателни протоколи, по повод изпълнение на доставките, а заявките за доставките се правят устно.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Гранд С” ЕООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-12 от 23.06.2014г. (листи 527-528). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1960 от 09.05.2014г. (листи 528а-529), като приложение към писмо с Вх.№1960-1 от 16.06.2014г. (лист 534) са представени множество документи (листи 535-539), между които 4 фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни по стойност ваучери. Според писмото на управителя на търговското дружество, ваучерите са получени в обект на едноличния търговец; плащането по фактурите е направено в брой, при получаване на ваучерите на място; транспортът е за сметка на доставчика; не са съставяни други документи, придружаващи доставките.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Цитон” ООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-8 от 11.06.2014г. (лист 540). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1964 от 09.05.2014г. (листи 551-552), като приложение към писмо с Вх.№1964-2 от 11.06.2014г. (лист 544) са представени 5 фактури (листи 544а-546), издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни нехранителни стоки.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Г. БРИЗ-97” ЕООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-1 от 31.05.2014г. (листи 553-554). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1957 от 09.05.2014г. (листи 555-556), като приложение към декларация с Вх.№1957-1 от 31.05.2014г. (листи 558а-559) са представени множество документи (листи 559а-599), между които 4 фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни по видове и количества алкохолни напитки и тютюневи изделия (цигари). Според декларацията на управителя на търговското дружество, част от стоките са предмет на разносна търговия, а друга част от стоките са получени в склад на дружеството, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №125; не се подписват приемо-предавателни протоколи за доставките; плащането по фактурите е извършено в брой, за което са издадени фискални бонове.

Извършена е насрещна проверка на доставчика ЕТ “Ганчо Гърчев- ВАРИАНТ-Григор Гърчев”, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-4 от 30.06.2014г. (листи 600-601). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№1956 от 09.05.2014г. (листи 603-604), като приложение към писмо с Вх.№1956-1 от 30.06.2014г. (лист 606) са представени документи (листи 607-610), между които 3 фактури, издадени към жалбоподателя, с предмет на доставките- различни по стойност ваучери. Според писмото на Г. Г., стоките са доставени в обект на жалбоподателя, находящ се в село Попинци; към фактурите не са оформяни съпътстващи документи; плащането по фактурите е извършено в брой, при получаване на стоките.

Извършена е насрещна проверка на доставчика ЕТ “Марин Рачев- МЕНСЪЛ”, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-5 от 20.05.2014г. (лист 611). За нуждите на насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ с Изх.№1967 от 09.05.2014г. (листи 612а-613), но същото не е връчено на едноличния търговец, поради “сменен адрес“ на прекия доставчик, според копия на известия за доставяне (лист 614).

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Стар Фудс България” ЕООД, ЕИК ***, за което е съставен ПИНП с №21-36-1401406-3 от 20.05.2014г. (листи 618а-619). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№95-33-5444 от 08.05.2014г. (лист 626), като приложение към писмо с Вх.№95-33-5444 от 20.05.05.2014г. (лист 620) е представена справка за издадени към жалбоподателя фактури (листи 620а-625). Според писмото, стоките по фактурите са доставени до обект на жалбоподателя с транспорт на доставчика.

Също така, по ревизионната преписка са присъединени протоколи за извършени насрещни проверки на доставчици на жалбоподателя в рамките на извършената ПУФО, предхождаща ревизията, съответно ПИНП с №13-15-1404108-02 от 12.03.2014г. (листи 807а-808) за извършена насрещна проверка на “Бон Марше – ГП” ЕООД, ЕИК 112611477, и представените в рамките на проверката документи (листи 812-815); ПИНП с №13-15-1404108-03 от 24.02.2014г. (листи 816-817) за извършена насрещна проверка на ЕТ ДИСТЕ- Д.С.” ЕИК *** и представените в рамките на проверката документи (листи 819-837); ПИНП с №13-15-1404108-04 от 24.02.2014г. (листи 838-839) за извършена насрещна проверка на “ГРАНД САМУРАЙ- Делчо Калагларски” ЕООД, ЕИК *** и представените в рамките на проверката документи (листи 841-859).

При съпоставка на събраните доказателства и след извършена проверка на съставените в счетоводството на жалбоподателката сравнителни ведомости за резултатите от инвентаризация на материалните запаси към 31.12 на годините в периода 2008г. - 2012г., съответно за 2008г. (листи 159-161), за 2009г. (листи 161а-174), за 2010г. (листи 175-186), за 2011г. (листи 187-189) и за 2012г. (листи 190-197), е прието за установено, че множество издадени към ЕТ “КРАСИ- К.К.” фактури, подробно описани в табличен вид в РД (листи 78-92), не са намерили отражение в счетоводството на жалбоподателя. Прието е, че няма данни закупените стоки по фактурите в таблицата, които не са осчетоводени, да са налични към края на всяка една от годините на ревизията, нито пък има данни стоките да са използвани за лични нужди, следователно стоките са реализирани (продадени).

Определени са общи приходи от продажбите на неосчетоводените стоки, чрез прилагане на декларираната от жалбоподателя средна годишна надценка спрямо цената на придобиването на стоките по години, както следва: за 2008г.- общо приходи от 80 076,50 лв., от които отчетени приходи 33 753,58 лв. и 46 322,92 лв. неотчетени; за 2009г.- общо приходи от 72 654,16 лв., от които 33 687,59 лв. отчетени приходи и 38 966,57 лв. неотчетени приходи; за 2010г.- общо приходи от 70 431,18 лв., от които 32 338,99 лв. отчетени приходи и 38 092,19 лв. неотчетени приходи; 2011г.- общо приходи от 85 641,46 лв., от които 39 454,71 лв. отчетени приходи и 46 186,75 лв. неотчетени приходи; и за 2012г.- общо приходи от 351 514,86 лв., от които 178 635,00 лв. отчетени приходи и 172 879,86 лв. неотчетени приходи. Изготвени са подробни справки за неотчетените приходи от продажби по години и месечни периоди в табличен вид, съответно за 2008г. (листи 106а-107), за 2009г. (лист 107), за 2010г. (лист 108), за 2011г. (листи 108а-109) и за 2012г. (лист 109).

На следващо място, за нуждите на ревизионното производство са снети данните от подадените годишни данъчни декларации (ГДД) по чл.50 от ЗДДФЛ за периода на ревизията, а именно:

За 2008г. е подадена ГДД с Вх.№1300И0003146 от 24.04.2009г., в Приложение 7- доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, от която декларация са декларирани: общо приходи- 25 631,02 лв.; общо разходи- 24 068,52 лв.; общ доход от дейността- 1 562,50 лв.; патентен данък- 64,00 лв.; внесен патентен данък- 64,00 лв.

За 2009г. е подадена ГДД с Вх.№1300И0005550 от 12.04.2010г., в Приложение 7, от която декларация са декларирани: общо приходи- 33 216,96 лв.; общо разходи- 31 463,82 лв.; общ доход от дейността- 1 753,14 лв.; патентен данък- 64,00 лв.; внесен патентен данък- 64,00 лв.

За 2010г. е подадена ГДД с Вх.№1300И0010399 от 01.05.2011г., в Приложение 7, от която декларация са декларирани: общо приходи- 32 338,99 лв.; общо разходи- 31 994,83 лв.; общ доход от дейността- 344,16 лв.; патентен данък- 32,00 лв.; внесен патентен данък- 32,00 лв.

За 2011г. е подадена ГДД с Вх.№1300И0016298 от 28.04.2012г., в Приложение 7, от която декларация са декларирани: общо приходи- 39 454,72 лв.; общо разходи- 36 204,00 лв.; общ доход от дейността- 3 250,72 лв.; патентен данък- 64,00 лв.; внесен патентен данък- 64,00 лв.

За 2012г. е подадена ГДД с Вх.№1300И0023677 от 23.04.2013г., в Приложение 7, от която декларация са декларирани: общо приходи- 39 400,26 лв.; общо разходи- 38 503,71 лв.; общ доход от дейността- 896,55 лв.; патентен данък- 60,80 лв.; внесен патентен данък- 60,80 лв.

Приетото за установено реализиране на множество стоки, закупени по фактурите, издадени към жалбоподателя, без това да намери съответното счетоводно отразяване, се квалифицира като обстоятелство по смисъла на чл.122, ал.1, т.2 от ДОПК, респективно наличие на данни за укрити приходи или доходи. От своя страна, наличието на обстоятелство по смисъла на чл.122, ал.1 от ДОПК дава право на органите по приходите да определят данъчните основи за облагане по ЗДДФЛ и ЗДДС по реда на чл.122, ал.2 от кодекса.

Изготвено е Уведомление с Изх.№3187 от 12.08.2014г. (лист 154), с което К. се уведомява, че данъчната основа за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2008г. – 31.12.2012г.; задължения по ЗДДС за периода 01.12.2008г. – 31.12.2012г.; както и задължения за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2012г. ще бъдат определени по реда на чл.124а от ДОПК. Изготвено е Уведомление по чл.17, ал.1, т.2 от ДОПК с Изх.№3188 от 12.08.2014г. (листи 155-156). Също така, с ИПДПОЗЛ с Изх.№3189 от 12.08.2014г. (листи 156а-157) от жалбоподателката е изискано представянето на декларации по чл.124, ал.3 от ДОПК за ревизираните години.

От страна на К.К. е представена декларация по чл.124, ал.3 от ДОПК (листи 135-137) общо за годините 2008г. -2012г.

Съгласно установеното от нормата на чл.122, ал.2 от ДОПК, данъчната основа по чл.122, ал.1 се определя след анализ на обстоятелствата по чл.122, ал.2, т.т.1-16 от кодекса, като органът по приходите не е длъжен да анализира и разгледа всички критерии, визирани в нормата на ал.2, достатъчно е да направи анализ на онези от тях, които му позволяват да определи данъчната основа по възможно най-достоверния начин спрямо ревизираното лице.

След извършен подробен анализ на относимите обстоятелства по чл.122, ал.2 от ДОПК и събраните в рамките на ревизията доказателства, на първо място ревизорите определят в табличен вид (листи 110а-111), че към 31.10.2008г. едноличният търговец е достигнал облагаем оборот от 58 175,50 лв. за последните 12 последователни месеци преди текущия период и съобразно установеното от разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС е следвало да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 14.11.2008г., което обаче не е направено. Пак според посочената таблица в РД, облагаемият оборот на едноличния търговец е под 50 000,00 лв. за 12 последователни месеци към месец 10.2012г.

Според разпоредбата на чл.102, ал.3, т.2 от ЗДДС, в приложима редакция, за определяне на данъчните задължения на лицето в случаите, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за извършените от него облагаеми доставки и облагаеми вътреобщностни придобивания (ВОП) за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. На основание чл.67, ал.2 от ЗДДС, според която норма, когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена, и съобразно правилото на чл.53, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС), органите по приходите определят размера на неначисления ДДС за периодите от 01.12.2008г. – 30.09.2012г. от общо 45 429,13 лв. и определят дължими лихви върху всяка данъчна вноска в общ размер от 18 641,27 лв.

За определяне на дължимия ДДС са ползвани месечните размери на “общи приходи” в таблиците в РД (листи 106а-109).

По отношение на облагането по ЗДДФЛ, е прието за установено следното:

2008г.:

Към декларирания приход по ГДД в размер от 25 631,02 лв. са прибавени сумите от осчетоводени, но невключени в ГДД приходи от 8 122,56 лв., и приходите от неосчетоводени фактури в размер от 46 322,93 лв., за да се получи общ размер на приходите за годината от 80 076,51 лв. Към разходите по ГДД в размер от 24 068,52 лв. са прибавени отчетните стойности на неосчетоводените фактури (покупната стойност на стоките и цигарите по неосчетоводените фактури) в общ размер от 35 205,43 лв. Получен е общ размер на разходите от 59 273,95 лв.

Според легалното определение на §1, т.23 от ДР на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), “оборот” за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по ЗДДС и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Според чл.63з, ал.1 от ЗМДТ, физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и лицето не е регистрирано по ЗДДС, с изключение на регистрация за ВОП по чл.99 и чл.100, ал.1 от същия закон. А според чл.39, ал.1 от ЗДДФЛ, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, доходите на физическите лица, включително едноличните търговци, за текущата данъчна година се облагат по общия ред на този закон.

Съответно, от страна на ревизорите е прието, че оборотът на жалбоподателката за годината е сумата от 80 076,51 лв. и същият следва да бъде обложен по реда на ЗДДФЛ върху облагаем доход от 20 802,56 лв., представляващ разликата между ревизионно определените размери на приходите (80 076,51 лв.) и на разходите (59 273,95 лв.) за годината. За годината са направени вноски за ЗОВ върху минималния осигурителен доход от 2 880,00 лв. (12 х 240,00 лв.) в общ размер от 808,08 лв., от които 525,90 лв. за ДОО, 128,26 лв. за ДЗПО-УПФ и 153,92 лв. за ЗО. Определени са допълнително ЗОВ в общ размер от 6 240,76 лв., от които 3 536,43 лв. за ДОО, 1 040,13 лв. за ДЗПО-УПФ и 1 664,20 лв. за ЗО. Определена е годишна данъчна основа за доходи от дейност като ЕТ в размер от 13 759,72 лв., представляваща разликата между ревизионно определения облагаем доход от 20 802,56 лв. и размерите на внесените и допълнително определените ЗОВ. Върху посочената данъчна основа се следва данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ в размер от 2 063,96 лв. (15%). Тъй като за годината е внесен патентен данък от 64,00 лв., то с РА е определен данък за довнасяне в размер от 1 999,96 лв., върху която сума са начислени законни лихви за периода 01.05.2009г. – 20.10.2014г. в размер от 1 144,42 лв.

2009г.:

Към декларирания приход по ГДД в размер от 33 216,96 лв. са прибавени сумите от осчетоводени, но невключени в ГДД приходи от 470,63 лв., и приходите от неосчетоводени фактури в размер от 38 966,57 лв., за да се получи общ размер на приходите за годината от 72 654,16 лв. Към разходите по ГДД в размер от 31 463,82 лв. са прибавени отчетните стойности на неосчетоводените фактури (покупната стойност на стоките и цигарите по неосчетоводените фактури) в общ размер от 29 446,20 лв. Получен е общ размер на разходите от 60 910,02 лв.

Тъй като оборотът на К. за годината е над 50 000,00 лв., то доходите и подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ.

Съответно, налице е облагаем доход от 11 744,14 лв., представляващ разликата между ревизионно определените размери на приходите (72 654,16 лв.) и разходите (60 910,02 лв.). За годината са направени вноски за ЗОВ в общ размер от 809,19 лв., от които 452,60 за ДОО, 137,14 за ДЗПО-УПФ и 219,45 лв. за ЗО. Определени са допълнително вноски за ЗОВ в общ размер от 3 053,48 лв., от които 1 526,74 лв. за ДОО, 587,21 лв. за ДЗПО-УПФ и 939,53 лв. за ЗО. Определена е годишна данъчна основа за доходи от дейност като ЕТ в размер от 7 881,47 лв., представляваща разликата между ревизионно определения облагаем доход от 11 744,14 лв. и размерите на внесените и допълнително определените ЗОВ. Върху посочената данъчна основа се следва данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ в размер от 1 182,22 лв. (15%). Тъй като за годината е внесен патентен данък от 64,00 лв., то с РА е определен данък за довнасяне в размер от 1 118,22 лв., върху която сума са начислени законни лихви за периода 01.05.2010г. – 20.10.2014г. в размер от 513,43 лв.

2010г.:

Към декларирания приход по ГДД в размер от 32 338,99 лв. са прибавени сумите от приходите от неосчетоводени фактури в размер от 38 092,19 лв., за да се получи общ размер на приходите за годината от 70 431,18 лв. Към разходите по ГДД в размер от 31 994,83 лв. са прибавени отчетните стойности на неосчетоводените фактури (покупната стойност на стоките и цигарите по неосчетоводените фактури) в общ размер от 27 717,51 лв. Получен е общ размер на разходите от 59 712,34 лв.

Тъй като оборотът на К. за годината е над 50 000,00 лв., то доходите и подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ.

Прието е за установено наличието на облагаем доход от 38 436,35 лв., представляващ разликата между ревизионно определените размери на приходите (70 431,18 лв.) и разходите (59 712,34 лв.). За годината са направени вноски за ЗОВ в общ размер от 1 204,88 лв., от които 635,30 лв. за ДОО, 219,07 лв. за ДЗПО-УПФ и 350,51 лв. за ЗО. Определени са допълнително вноски за ЗОВ в общ размер от 4 708,47 лв., от които 2 158,05 лв. за ДОО, 980,93 лв. за ДЗПО-УПФ и 1 569,49 лв. за ЗО. Определена е годишна данъчна основа за доходи от дейност като ЕТ в размер от 32 523,00 лв., представляваща разликата между ревизионно определения облагаем доход от 38 436,35 лв. и размерите на внесените и допълнително определените ЗОВ. Върху посочената данъчна основа се следва данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ в размер от 4 878,45 лв. (15%). Тъй като за годината е внесен патентен данък от 32,00 лв., то с РА е определен данък за довнасяне в размер от 4 846,45 лв., върху която сума са начислени законни лихви за периода 01.05.2011г. – 20.10.2014г. в размер от 1 725,01 лв.

2011г.:

Към декларирания приход по ГДД в размер от 39 454,72 лв. са прибавени сумите от приходите от неосчетоводени фактури в размер от 46 186,75 лв., за да се получи общ размер на приходите за годината от 85 641,47 лв. Към разходите по ГДД в размер от 36 204,00 лв. са прибавени отчетните стойности на неосчетоводените фактури (покупната стойност на стоките и цигарите по неосчетоводените фактури) в общ размер от 33 553,43 лв. Получен е общ размер на разходите от 69 757,43 лв.

Тъй като оборотът на К.а за годината е над 50 000,00 лв., то доходите и подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ.

Прието е за установено наличието на облагаем доход от 15 884,04 лв., представляващ разликата между ревизионно определените размери на приходите (85 641,47 лв.) и разходите (69 757,43 лв.). За годината са направени вноски за ЗОВ в общ размер от 1 319,64 лв., от които 734,14 лв. за ДОО, 219,07 за ДЗПО-УПФ и 350,51 лв. за ЗО. Определени са допълнително вноски за ЗОВ в общ размер от 4 098,08 лв., от които 2 033,16 лв. за ДОО, 794,20 лв. за ДЗПО-УПФ и 1 270,72 лв. за ЗО. Определена е годишна данъчна основа за доходи от дейност като ЕТ в размер от 10 466,32 лв., представляваща разликата между ревизионно определения облагаем доход от 15 884,04 лв. и размерите на внесените и допълнително определените ЗОВ. Върху посочената данъчна основа се следва данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ в размер от 1 569,95 лв. (15%). Тъй като за годината е внесен патентен данък от 64,00 лв., то с РА е определен данък за довнасяне в размер от 1 505,95 лв., върху която сума са начислени законни лихви за периода 01.05.2012г. – 20.10.2014г. в размер от 379,98 лв.

Според разпоредбата на чл.124, ал.2 от ДОПК, когато ревизията е извършена по реда на чл.122, фактическите констатации в РА се смятат за верни до доказване на противното, когато те са подкрепени от събраните доказателства. Съответно, в тежест за жалбоподателя е оборването на констатациите в РА. 

В тази връзка, по делото се назначи съдебно-графологична експертиза (СТрЕ) с вещо лице К.П.С., със задача: положен ли е подпис на Красимира Христова К.а за “получател” върху процесните фактури, подробно описани в РД (листи 78-92). За нуждите на експертизата е приет нотариално заверен образец от подписа на К.а (лист 1088), както и копия на фактури, издадени от “Деливъри Пазарджик” АД (листи 1004-1008), от “Г. БРИЗ-97” ЕООД (листи 1012-1017), от ЕТ ДИСТЕ- Д.С.” (листи 1019-1022), от “Сити Тобако” ООД (листи 1027-1076).

Според заключението на вещото лице С., обективирано в Протокол №168 (листи 1090-1110), прието неоспорено от страните и което съдът кредитира изцяло, като съответстващо на останалите по делото доказателства, подписът върху фактурите, издадени от “Бон Марше – ГП” ЕООД (листи 215-238) е изпълнен от К.К.; подписът върху 2 от общо 3-те фактури, издадени от ЕТ “Ганчо Гърчев- ВАРИАНТ-Григор Гърчев” (листи 609-610) е изпълнен от К.К.; подписът върху 4-те фактури, издадени от “Гранд С” ЕООД (листи 535-536) е изпълнен от К.К.; върху останалите фактури, предмет на експертното изследване, няма положен подпис за “получател” или положеният такъв подпис не е на К.К..

Задължителните реквизити на фактурата, като първичен счетоводен документ, са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч), между които няма подпис на получател. “Получател” не е реквизит на фактурата и по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗДДС. Като първичен счетоводен документ фактурата е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция. При преценката на наличните във фактурата реквизити за нуждите на данъчното облагане, винаги трябва да се изхожда от обстоятелството, дали има достатъчно данни за осъществена стопанска операция от регистрирани по ЗДДС данъчни субекти и за начисления данък. Данъчната фактура представлява частен свидетелстващ документ, удостоверяващ облагаемо данъчно събитие и начислен данък. Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 14.07.2004г. на ОСС на ВАС, достатъчно е да са налице реквизитите, които носят информация за регистрирани по ЗДДС лица, възникнало облагаемо данъчно събитие и начислен данък. Но макар в случая изискуемите реквизити спрямо издадените към жалбоподателя фактури да са налице, то единствено наличието на надлежно фактуриране на доставките не е достатъчно обстоятелство, за да се приеме, че е доказана реалността на доставките, по които жалбоподателят е получател, а още по-малко, че същият е изпълнител на последващи доставки, чийто предмет са фактурираните към него стоки.

Ето защо, следва да се приеме за установено, че реално получени от страна на жалбоподателката К.а са само стоките, отразени във фактурите, върху които е положен подпис на К.а за “получател”, издадени от “Гранд С” ЕООД, от “Бон Марше – ГП” ЕООД и ЕТ “Ганчо Гърчев- ВАРИАНТ-Григор Гърчев”. Освен това, с оглед на дадените обяснения от страна на управителя на “Гранд С” ЕООД (лист 504), от страна на управителя на “Бон Марше – ГП” ЕООД (лист 812) и от страна на собственика на ЕТ “Ганчо Гърчев- ВАРИАНТ-Григор Гърчев” (лист 605), касателно механизма на изпълнение на доставките към жалбоподателя, следва са приеме за установено, че всички фактурирани продажби от тези търговци към ЕТ “КРАСИ- К.К.” са реално изпълнени.  

Посоченото обстоятелство се подкрепя и от заключението на вещото лице П.Д.Т. (листи 1120-1143) по назначената съдебно-счетоводна експертиза. Според заключението на експерта Т., също прието без възражения от процесуалните представители на страните, всички фактури (включително и неподписаните от К.а), издадени от “Бон Марше – ГП” ЕООД, са отразени в счетоводството на дружеството по дебита на сметка “501-каса”, по кредита на сметка “4532-начислен ДДС за продажбите”, по кредита на сметка “702-приходи от продажби”, фактурите са разплатени в брой, продажбата на стоките е извършено в склад на доставчика и с транспорт за сметка на клиента; приходите от продажбите по фактурите, издадени от ЕТ “Ганчо Гърчев- ВАРИАНТ-Григор Гърчев”, са осчетоводени по кредита на сметка “702-приходи от продажби на стоки” с кредитиране на сметка “123-печалба от текуща дейност”, фактурите са платени в брой, като плащането е отразено в хронологията на сметка “501-каса”; продажбите, за които са издадени фактурите от “Гранд С” ЕООД, са осчетоводени по дебита на сметка “501-каса”, приходите от продажбите са осчетоводени по кредита на сметка “702-приходи от продажби на стоки” с приключване п сметка “123-печалба от текуща дейност”.

Предвид приетата за установена реалност на всички от доставките с изпълнители “Бон Марше – ГП” ЕООД, “Гранд С” ЕООД и ЕТ “Ганчо Гърчев- ВАРИАНТ-Григор Гърчев”, експертът подробно проследява месечните облагаеми обороти на жалбоподателя в нарочна таблица 18 от заключението (листи 1137-1138). Видно от съдържанието на таблица 18, жалбоподателят достига облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.1 от ЗДДС над 50 000,00 лева през периода месец 06.2010г. и облагаемият оборот намалява под 50 000,00 лева през периода месец 04.2011г. Съобразно разпоредбата на чл.102, ал.3, т.2 от ЗДДС, в приложима редакция, спрямо жалбоподателя е налице задължение за начисляване ДДС за периода от 15.07.2010г. до 30.04.2011г.

Отново в таблица 18 на заключението по ССЕ са определени размерите на дължимия ДДС за периода, през който данъкът е следвало да бъде начисляван, както и законните лихви върху всяка една от дължимите вноски на данъка, съответно в общ размер от 6 966,20 лв. главници и законни лихви в общ размер от 2 758,06.

Предвид изложените съображения в частта от РА, касаеща задължения на жалбоподателя по ЗДДС, съдът намира, че оспореният РА е незаконосъобразен за определените задължения за ДДС за сумата над 6 966,20 лв. до пълния размер на задълженията от 45 429,13 лв. и за определените законни лихви над сумата от общо 2 758,06 лв. до пълния им размер от 18 641,27 лв.

В частта от РА, касаеща облагане с данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ, съдът приема за установено следното:

2008г.:

Предвид приетото за установено обстоятелство, че жалбоподателката не е получател на доставките, за които са издадени неосчетоводени фактури с обща придобивна стойност от 35 205,43 лв., отчетени от ревизорите като разход на ревизираното лице за годината. Нито пък са реализирани приходи от продажби на стоките, предмет на неосчетоведените фактури, в общ размер от 46 322,93 лв., то общият размер на приходите за годината е сумата от 33 753,58 лв., представляваща сбора на декларираните приходи по ГДД от 25 631,02 лв. и приходите от осчетоводени, но невключени в ГДД фактури, от 8 122,56 лв.

Тъй като сумата от 33 753,58 лв. (общ размер на приходите за годината или оборот за целите на облагане с патентен данък по ЗМДТ) е по-малка от 50 000,00 лева, то не е налице хипотезата на чл.39, ал.1 от ЗДДФЛ за облагане по реда на този закон. Следователно, частта от РА, с която на жалбоподателя е определен допълнително данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 1 999,96 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 1 144,42 лв. е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

2009г.:

Посочи се по-горе, в частта от РА за облагане по ЗДДС, че жалбоподателката е получател по доставки, фактурите за които доставки са осчетоводени, с обща придобивна стойност от 7 434,72 лв. Продажната стойност на стоките по неосчетоводените фактури е в общ размер от 8 544,05 лв. При това положение, общият размер на приходите за годината е сумата от 42 231,64 лв., представляваща сбора на приходите по ГДД (33 216,96 лв.), сумите от осчетоводени, но невключени в ГДД фактури (470,63 лв.) и приходите от продажната стойност на стоките по неосчетоводените фактури (8 544,05 лв.). От своя страна, общият размер на приходите за годината представлява и оборот по смисъла на §1, т.23 от ДР на ЗМДТ и след като оборотът за годината е по-малък от 50 000,00 лева, то не е налице основание за облагане с данък по реда на ЗДДФЛ.

Следователно, частта от РА, с която на жалбоподателя е определен допълнително данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 1 118,22 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 513,43 лв. е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

2010г.:

Посочи се вече, в частта от РА за облагане по ЗДДС, че жалбоподателката е получател по доставки, фактурите за които доставки не са осчетоводени, с обща придобивна стойност от 19 763,64 лв. и обща продажна стойност от 22 718,78 лв. При това положение, общият размер на приходите за годината е сумата от 55 057,77 лв., представляваща сбора на приходите по ГДД (32 338,99 лв.) и приходите от неосчетоводените фактури (22 718,78 лв.). Общият размер на разходите за годината е сумата от 51 758,47 лв., представляваща сбора на разходите по ГДД (31 994,83 лв.) и придобивната цена на стоките по неосчетоводените фактури (19 763,64 лв.). Тъй като общият размер на приходите за годината е по-голям от 50 000,00 лв. то е налице основание за облагане с данък по реда на ЗДДФЛ. Облагаемият доход за годината е сумата от 3 299,30 лв., представляваща разликата между приходите (55 057,77 лв.) и разходите (51 758,47 лв.) за годината. Върху сумата от 3 299,30 лв. се следват ЗОВ в общ размер от 907,31 лв., от които 478,40 лв. за ДОО (14,5%, колкото са ползвали и ревизорите), 164,97 лв. за ДЗПО-УПФ (5%) и 263,94 лв. за ЗО (8%). Годишната данъчна основа за облагане с данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ е в размер от 2 391,99 лв., а следващият се данък е в размер от 358,80 лв. (15%). Тъй като за годината е внесен патентен данък в размер от 32,00 лв., то следва да бъде довнесен данък в размер от 326,80 лв. Следователно, РА е незаконосъобразен за сумата над 326,80 лв. до пълния размер на определеното задължение от 4 846,45 лв. Определени по простото тройно правило, законните лихви върху сумата от 326,80 лв. за периода 01.05.2011г. – 20.10.2014г., са в размер от 116,32 лв.

2011г.:

Посочи се вече, в частта от РА за облагане по ЗДДС, че жалбоподателката е получател по доставки, фактурите за които доставки не са осчетоводени, с обща придобивна стойност от 2 978,51 лв. и обща продажна стойност от 3 308,32 лв. При това положение, общият размер на приходите за годината е сумата от 42 763,04 лв., представляваща сбора на приходите по ГДД (39 454,72 лв.) и приходите от неосчетоводените фактури (3 308,32 лв.). Общият размер на разходите за годината е сумата от 39 182,51 лв., представляваща сбора на разходите по ГДД (36 204,00 лв.) и придобивната цена на стоките по неосчетоводените фактури (2 978,51 лв.). Тъй като общият размер на приходите за годината е по-малък от 50 000,00 лв. то не е налице основание за облагане с данък по реда на ЗДДФЛ. Следователно, частта от РА, с която на жалбоподателя е определен допълнително данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер от 1 505,95 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 379,98 лв. е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

На следващо място, предмет на спора са определените за 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. вноски за ДОО в общ размер от 9 341,98 лв. и вноски за ДЗПО-УПФ за 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. в общ размер от 3 438,40 лв., ведно с начислените законни лихви върху тези суми, съответно в общ размер от 6 405,67 лв. и от 2 279,97 лв.

Преди всичко, следва да се има предвид, че посочената като основание за постановяването на части от разглежданата част на РА, разпоредба на чл.124а от ДОПК, според която норма разпоредбите на чл.122 – 124 се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски, е в сила от 15.02.2011г.

От своя страна, разпоредбите на чл.чл.122 – 124 от ДОПК, регламентират облагане при особени случаи или така нареченото “облагане по аналог”. В нормата на чл.122, ал.1 от кодекса са посочени обстоятелствата, при чието наличие органът по приходите може да приложи установения от съответния закон размер на данъка към определена от него по реда на алинея 2 основа. Разпоредбата предвижда условията, при наличието на които възниква основание за определяне на данъчната основа по особения ред, а не по общите правила, регламентирани в съответния материален закон, в която са предвидени материалноправните предпоставки за възникване на съответното данъчно задължение. По своето съдържание разпоредбите на чл.122, ал.1 от ДОПК са материалноправни, тъй като регламентират правила за възникване на материалноправни задължения, а не създават правила за процедиране. В нормата на чл.122, ал.2 от ДОПК е предвидено, че за определянето на основата за облагане с данъци органът по приходите взема предвид всяко от изброените т.т.1 - 16 обстоятелства, които са относими към съответното лице, т.е. регламентира се определянето на данъчната основа, която е единият от елементите за изчисляване на размера на съответното задължение (наред с данъчната ставка). В следващите разпоредби (чл.122, ал.4, чл.123 и чл.124от ДОПК) са регламентирани специфични процесуални правила за провеждане на ревизии по особения ред. Затова, посочените разпоредби имат процесуалноправен характер. Видно е, че макар и да се съдържат в процесуален закон, част от обсъжданите разпоредби, и по-конкретно тези на чл.122, ал.ал.1 и 2 от ДОПК, имат материалноправен характер. Разпоредбата на чл.124а от ДОПК, според която разпоредбите на чл.чл..122 - 124 се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски, е в сила от 15.02.2011г. Нормата е препращаща и приложението и трябва да се прецени от гледна точка на характера на нормата, към която е препращането. Каза се, че нормата на чл.122, ал.1 от ДОПК има материалноправен характер, защото регламентира материалноправните предпоставки, чието наличие предпоставя възникването на основание за органите по приходите да определят основата за облагане с данъци, съответно- за определяне на задължителни осигурителни вноски, по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК. По общото правило за действие на правните норми във времето, материалноправните норми се прилагат само за фактически състави, възникнали при действието им, освен ако не им е придадено обратно действие, а в случая такова няма допуснато. Затова, задължителни осигурителни вноски на задължените лица могат да бъдат определяни по реда на чл.чл.122 - 124 от ДОПК само за периоди след влизане в сила на разпоредбата на чл.124а от ДОПК или след 15.02.2011г. Разпоредбата няма действие по отношение на фактически състави, възникнали преди влизането и в сила, какъвто е настоящият случай в по-голямата част от ревизирания период.

Ето защо, частите от РА, с които са определени допълнителни задължения за вноски за ДОО и за ДЗПО-УПФ за периода до 14.02.2011г. са незаконосъобразни и същите следва да бъдат отменени, ведно с начислените за тези периоди законни лихви. 

Наред с това, съдът съобрази и следното:

Според чл.4, ал.3, т.2 от КСО-2011г., лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, какъвто е настоящият случай, задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

Според чл.6, ал.1, т.2 от КСО-2011г., размерът на осигурителните вноски за ДОО за лица, осигурени за старост, инвалидност и смърт, е 12,8% за фонд “Пенсии” за лицата, родени след ***г., какъвто е настоящият случай. А съгласно чл.157, ал.1, т.1, б.”в” от КСО-2011г., размерът на осигурителните вноски за ДЗПО-УПФ е в размер от 5 на сто. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица за 2011г. е 420,00 лева (с деклариран доход за 2009г. до 5 400,00 лв.), а максималният месечен размер на осигурителния доход е 2 000,00 лева (чл.8 от ЗБДОО-2011г., отм.).

В рамките на ревизията е установено, че за 2011г. са направени вноски за ДОО в общ размер от 734,14 лв. (16,3%) върху осигурителен доход от 4 503,80 лв. Направени са вноски за ДЗПО-УПФ върху осигурителния доход от 4 503,80 лв. в общ размер от 225,20 лв. (5%).

Предвид приетото за установено наличие на облагаем доход по чл.48 от ЗДДФЛ в размер от 15 884,04 лв., ревизорите доначисляват върху посочения доход вноски за ДОО в размер от 2 033,16 лв. (16,5 %) и законни лихви от 638,49 лв., както и вноски за ДЗПО-УПФ в размер от 794,20 лв. (5%) и законни лихви от 262,90 лв.

Посочи се по-горе, че за 2011г. общият размер на приходите е сумата от 42 763,04 лв., а общият размер на разходите за годината е сумата от 39 182,51 лв., поради което е налице доход, върху който се дължат ЗОВ, в размер от 3 580,53 лв.

Върху сумата от 3 580,53 лв. се следват вноски за ДОО в размер от 458,31 лв. (12,8%) и вноски за ДЗПО-УПФ в размер от 179,03 лв. (5%). Определени по простото тройно правило, законните лихви върху съдебно определения размер на дължимите вноски за ДОО и за ДЗПО-УПФ, са съответно 143,93 лв. и 59,26 лв.

Вероятно приложеният от ревизорите процент за определяне на вноските за ДОО от 16,3% представлява сборът от 12,8% за фонд “Пенсии” и 3,5% за фонд “Общо заболяване и майчинство”. Според чл.4, ал.3, т.2 от КСО-2011г. обаче осигуряването за общо заболяване и майчинство не е задължително за еднолични търговци, поради което определянето на допълнителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” за 2011г. не намира опора в закона и съответно е незаконосъобразно.

Според чл.6, ал.1, т.2 от КСО-2012г., размерът на осигурителните вноски за ДОО за лица, осигурени за старост, инвалидност и смърт, е 12,8% за фонд “Пенсии” за лицата, родени след ***г. А съгласно чл.157, ал.1, т.1, б.”в” от КСО-2012г., размерът на осигурителните вноски за ДЗПО-УПФ е в размер от 5 на сто. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица за 2012г. е 420,00 лева (с деклариран доход за 2010г. до 5 400,00 лв.), а максималният месечен размер на осигурителния доход е 2 000,00 лева (чл.8 от ЗБДОО-2012г., отм.).

В рамките на ревизията е установено, че за 2012г. са направени вноски за ДОО в общ размер от 821,52 лв. (16,3%) върху осигурителен доход от 5 040,00 лв., както и вноски за ДЗПО-УПФ върху осигурителния доход от 5 040,00 лв. в общ размер от 252,00 лв. (5%).

Предвид приетото за установено наличие на облагаем доход по ЗДДФЛ в размер от 775,89 лв., ревизорите доначисляват върху посочения доход вноски за ДОО в размер от 99,31 лв. (12,8 %) и законни лихви от 23,19 лв., както и вноски за ДЗПО-УПФ в размер от 38,79 лв. (5%) и законни лихви от 190,48 лв.

От една страна, в жалбата няма конкретни твърдения за незаконосъобразността на РА в тази му част, а от друга страна, при служебно изследване на въпроса за законосъобразността на тази част от акта, съдът не констатира основания за неговата отмяна или изменение.

Най-сетне, предмет на спора са определите с РА задължения за вноски за ЗО, съответно за 2008г., в размер от 1 660,77 лв. и лихви от 954,13 лв.; за 2009г. в размер от 931,21 лв. и лихви от 435,37 лв.; за 2010г. в размер от 1 569,49 лв. и лихви в размер от 603,36 лв.; за 2011г. в размер от 1 270,72 лв. и лихви в размер от 330,27 лв. и за 2012г. в размер от 62,07 лв. и лихви в размер от 14,71 лв.   

С оглед на изложените по-горе съображения, частта от РА, с която са определени допълнително вноски за ЗО по ЗЗО за периода до 14.02.2011г. е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

Според чл.33, ал.1 т.1 от ЗЗО, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са всички български граждани. Според чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, в редакция от 01.01.2010г., едноличният търговец се осигурява авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т.3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.8 от КСО; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Според разпоредбата на чл.2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011г. (ЗБНЗОК-2011г., отм.), здравноосигурителната вноска за 2011г. е осем на сто, а според чл.2 от ЗБНЗОК-2012г., отм. здравноосигурителната вноска за 2012г. също е осем на сто.

В рамките на ревизията е установено, че за 2011г. са направени вноски за ЗО в общ размер от 360,30 лв. (8%) върху осигурителен доход от 4 503,80 лв. Предвид приетото за установено наличие на облагаем доход по чл.48 от ЗДДФЛ в размер от 15 884,04 лв., ревизорите доначисляват върху посочения доход вноски за ЗО в размер от 1 270,72 лв. (8%) и законни лихви от 330,27 лв.

Написа се вече, че за 2011г. общият размер на приходите е сумата от 42 763,04 лв., а общият размер на разходите за годината е сумата от 39 182,51 лв., поради което е налице доход, върху който се дължат ЗОВ, в размер от 3 580,53 лв.  

Върху сумата от 3 580,53 лв. се следват вноски за ЗО в размер от 286,44 лв. (8%). Определени по простото тройно правило, законните лихви върху съдебно определения размер на дължимите вноски за ЗО са в размер от 74,45 лв.

В рамките на ревизията е прието за установено, че за 2012г. са направени вноски за ЗО в общ размер от 403,20 лв. (8%) върху осигурителен доход от 5 040,00 лв.

Предвид приетото за установено наличие на облагаем доход по ЗДДФЛ в размер от 775,89 лв., ревизорите доначисляват върху посочения доход вноски за ЗО в размер от 62,07 лв. (8%) и законни лихви от 14,71 лв.

Отново жалбата не съдържа конкретни възражения за незаконосъобразността на РА в тази му част, а при служебно изследване на въпроса за законосъобразността на тази част от акта, съдът не констатира основания за неговата отмяна или изменение.

С оглед очерталия се изход на делото, жалбоподателят има правото на разноски, съразмерно на уважената част от жалбата /94 984,59 лв./ за доказано направените такива по делото и съгласно представения списък на разноските (лист 1152). В полза на ответната администрация следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата /11 617,35 лв./ в минимален размер, определен по реда на Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №Р-13-1401406-091-01 от 20.10.2014г., издаден от З.Д.В.- възложила ревизията, и Ф.Г.К.- ръководител на ревизията, и двамата инспектори по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №1266 от 23.12.2014г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЕТ “КРАСИ- К.К.”, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, е начислен данък по ЗДДС в общ размер от 45 429,13 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 18 641,27 лв.; начислен е данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 1 999,96 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 1 144,42 лв.; начислен е данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 1 118,22 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 513,43 лв.; начислен е данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер от 4 846,45 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 1 725,01 лв.; начислен е данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер от 1 505,95 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 379,98 лв.; определени са вноски за ДОО по КСО за 2008г. в общ размер 3 524,72 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 3 349,22 лв.; определени са вноски за ДОО за 2009г. в общ размер от 1 526,74 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 1 126,52 лв.; определени са вноски за ДОО за 2010г. в общ размер от 2 158,05 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 1 268,25 лв.; определени са вноски за ДОО за 2011г. в общ размер от 2 033,16 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 638,49 лв.; определени са вноски за ДОО за 2012г. в общ размер от 99,31 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 23,19 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2008г. в общ размер от 1 037,27 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 984,69 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2009г. в общ размер от 587,21 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 442,43 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2010г. в общ размер от 980,93 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 579,47 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2011г. в общ размер от 794,20 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 262,90 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2012г. в общ размер от 38,79 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 10,48 лв.; определени са вноски за ЗО по ЗЗО за 2008г. в общ размер от 1 660,77 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 954,13 лв.; определени са вноски за ЗО за 2009г. в общ размер от 931,21 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 435,37 лв.; определени са вноски за ЗО за 2010г. в общ размер от 1 569,49 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 603,36 лв.; определени са вноски за ЗО за 2011г. в общ размер от 1 270,72 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 330,27 лв.; определени са вноски за ЗО за 2012г. в общ размер от 62,07 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 14,71 лв., както следва:

- в частта му, с която е начислен данък по ЗДДС за сумата над 6 966,20 лв. за сумата до пълния размер на задължението от 45 429,13 лв. и за определените законни лихви над 2 758,06 лв. до пълния им размер от 18 641,27 лв.;

- в частта му, с която е начислен данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 1 999,96 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 1 144,42 лв.;

- в частта му, с която е начислен данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 1 118,22 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 513,43 лв.;

- в частта му, с която е начислен данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2010г. за сумата над 326,80 лв. до пълния размер на задължението от 4 846,45 лв. и за определените законни лихви над 116,32 лв. до пълния им размер от 1 725,01 лв.;

- в частта му, с която е начислен данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер от 1 505,95 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 379,98 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ДОО за 2008г. в общ размер от 3 524,72 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 3 349,22 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ДОО за 2009г. в общ размер от 1 526,74 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 1 126,52 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ДОО за 2010г. в общ размер от 2 158,05 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 1 268,25 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ДОО за 2011г. за сумата над 458,31 лв. до пълния размер на задължението от 2 033,16 лв. и за определените законни лихви над сумата от 143,93 лв. до пълния им размер от 638,49 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ДЗПО-УПФ за 2008г. в общ размер от 1 037,27 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 984,69 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ДЗПО-УПФ за 2009г. в общ размер от 587,21 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 442,43 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ДЗПО-УПФ за 2010г. в общ размер от 980,93 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 579,47 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ДЗПО-УПФ за 2011г. за сумата над 179,03 лв. до пълния размер на задължението от 794,20 лв. и за определените законни лихви над сумата от 59,26 лв. до пълния им размер от 262,90 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ЗО за 2008г. в общ размер от 1 660,77 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 954,13 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ЗО за 2009г. в общ размер от 931,21 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 435,37 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ЗО за 2010г. в общ размер от 1 569,49 лв. и определените върху тази сума законни лихви от 603,36 лв.;

- в частта му, с която са определени вноски за ЗО за 2011г. за сумата над 286,44 лв. до пълния размер на задължението от 1 270,72 лв. и за определените законни лихви над сумата от 74,45 лв. до пълния им размер от 330,27 лв.;

ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ “КРАСИ- К.К.”, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***5, сумата от 4 259,08 лв., представляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  

ОСЪЖДА ЕТ “КРАСИ- К.К.”, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 878,52 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:.........................

/Н.Бекиров/