Р Е Ш Е Н И Е

№ 2153

гр.Пловдив, 06.11.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд- Пловдив, пети състав, в публично заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                Административен съдия: СТОИЛ БОТЕВ

При секретаря В. Е., като разгледа докладваното АД № 519 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 156 от ДОПК, във вр. с чл. 145, ал.1 от АПК.

Жалбоподателят „Бетоникс” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление в  *** обжалва РА № 241402217/17.09.2014 г.,  потвърден частично с Решение № 3/05.01.2015 г. на Директора на Дирекция “ОДОП” Пловдив.

Твърди се, че обжалвания РА е незаконосъобразен, в частта си за установени задължения по ЗДДС и ЗКПО , както и относно  непризнаване реалността на  получените от дружество доставки и услуги.

Ответникът – Директор на  Дирекция “ОДОП“, чрез процесуалния си представител юк. Б.  в представената защита намира жалбата за неоснователна и моли за присъждане на юк. възнаграждение.

С жалбата се атакува акт, за който изрично е предвидено обжалване пред съд съгласно чл.156, ал.1 ДОПК. Жалбата е подадена в срок чрез Дирекция "ОДОП"-гр.Пловдив, от надлежна страна и при наличието на правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна поради следните съображения:

Със Заповед  /л.392/ за възлагане на ревизия /ЗВР/ №1306452/07.07.2014г., изменена със ЗВР №1401805/22.04.2014г. и ЗВР № 1402217/21,05,2014г.  /л.382/ е възложена ревизия за задълженията по ЗКПО за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2012г., по ЗДДС за периода от 01.10.2008г. до 31.12.2012г.

Ревизионният доклад № 1402217 / л.95 / по възложената ревизия изготвен на 07.07.2014г. е получен от  ревизираното лице и срещу него е подадено  /л.57/ възражение в което по същество са оспорени непризнатите доставки и са представени множество доказателства.

В  законоустановения срок е изготвен /л.46/ и Ревизионен акт РА № 241402217/ 17.09.2014. издаден  от С.Г.  – възложител на ревизията и К.Я. -  ръководител на ревизията.

Срещу РА е подадена жалба / л.42/ в която отново се обсъждат непризнатите доставки, като са изложени подробни съображения по отделните доставчици.

Оспорения РА е частично потвърден / л.19/  с Решение № 3 от 05.01.2015г. издадено  от Г.Ж.А.,  Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта в която на „Бетоникс" ЕООД не е признат данъчен кредит в размер на 16571,56лв., ведно с прилежащите лихви, както и дължим корпоративен данък общо в размер на 36069,75 лв., ведно с прилежащите лихви, общо 17417,84 лв. и е отменен в останалата си част , а преписката е върната за извършване на нова ревизия.

Видно от приложените  заповеди / л.13-18/  по делото,  процесния РА, както и  Решение № 3 от 05.01.2015г. издадено  от Г.Ж.А.,  Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Пловдив при ЦУ на НАП са издадени от материално компетентни  органи в предвидената от закона форма, след съответното упълномощаване.

Съдът запознавайки се със събраните по делото доказателства, както и от отразеното в решението на  административния орган  следва да приеме за установено, че органите по приходите са отказали на жалбоподателя  право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС по фактури, издадени от следните доставчици:

1. „ЖСК Комерсант 2009" ЕООД - по 4 броя фактури през м.07.2009г., с предмет на доставката- СМР съгласно АКТ -19 и договор от 19.06.2009д.

Съдът установи, че при извършената насрещна проверка на доставчика не са представени исканите документи, като изготвеното ИПДОПЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК.

При проверка в информационната система на НАП е установено, че към момента на издаване на фактурите в дружеството няма назначени на трудов договор работници и служители. За периода е подадена декларация по чл.73 от ЗДДФЛ с декларирани 6 граждански договора с общо изплатена сума - 770,00лв. Не е установено посочените лица да са декларирали изплатени доходи от „ЖСК Комерсант 2009" ЕООД. Няма установени данни дружеството да разполага с активи.

От страна на ревизираното дружество са представени договорите от 19.06.2009г. и 10.07.2009г. сключени между „Бетоникс" ООД и „ЖСК Комерсант 2009" ЕООД, съгласно които „ЖСК Комерсант 2009" ЕООД приема в свое задължение да изпълни възмездно със свои ресурси, качествено и в срок, строително-монтажните работи по изпълнението на шлайфана бетонна настилка на обект на главния изпълнител - Пътна настилка - завод „Алфа метал" в гр.Стара Загора, съответно шлайфана бетонна настилка на обект на главния изпълнител - МОЛ Галерия в гр.Стара Загора, до окончателното завършване и приемане на работите.

Не са представени доказателства относно това с какви активи са изпълнени строително- монтажните работи, не са посочени лицата, изпълнили услугите - наети ли са към фирмата, имат ли нужната квалификация.

Не са представени документи относно превоза на стоките-пътни листи, товарителници, с какъв транспорт са превозени, складови разписки, експедиционни бележки, място и дата на товарене и разтоварване. Не са представени счетоводни регистри относно заприхождаване и изписване на стоките. Липсват доказателства към периода на издаване на фактурите, лицето разполагало ли е със складова база - собствена или наета, не е посочено кои лица са осъществили доставките.

Въз основа на горното ревизиращият орган е направил заключение, че по фактурите не е осъществена реална доставка, не е възникнал данъчен кредит по смисъла на чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС и не е налице право на приспадане на платения за доставката данък на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС.

2. „ТЕДИ 2009" ЕООД по фактура № 2/28.09.2010г. с предмет на доставката- повърхностен втвърдител.

При извършената насрещна проверка на доставчика не са представени исканите документи, като изготвеното ИПДОПЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК.

При проверка в информационната система на НАП е установено, че към момента на издаване на фактурата дружеството не е имало назначени по трудов договор лица. Съгласно подадените дневници за покупки и продажби основни доставчици на „ТЕДИ 2009" ЕООД са „РАПИДО 1" ЕООД и „Катина" ЕООД. За тях не се установява подадени ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г.

От ревизираното лице са изискани обяснения и документи, касаещи процесната фактура, но е представено единствено фактурата и писмено обяснение.

Въз основа на горното ревизиращият орган е направил заключение, че по фактурата не е осъществена реална доставка, не е възникнал данъчен кредит по смисъла на чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС и не е налице право на приспадане на платения за доставката данък на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС.

3. „ВИС БИЛДИНГ" ЕООД по 5 фактури от м.04.2011г., с предмет на доставките- плащане на СМР по договор от 24.03.2011год. и протокол за извършени работи.

При извършената насрещна проверка на доставчика не са представени исканите документи, като изготвеното ИПДОПЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК.

От ревизираното лице са изискани обяснения и документи, касаещи процесната фактура, но такива не са представени.

С цел установяване реалността на декларираната услуга, по фактури издадени от „ВИС БИЛДИНГ" ЕООД, е извършена насрещна проверка на получателя на СМР - Кооперация „Авгандира" с.Бяло поле. От представените писмени обяснения се установява, че при осъществяване на услугата, доставчик е фирма „Бетоникс" ООД и не са ползвани нито подизпълнители, нито посредници. Контактите с фирма „Бетоникс" ООД са осъществени директно и не е ползвано посредничеството на друга фирма.

Въз основа на горното ревизиращият орган е направил заключение, че по фактурите не е осъществена реална доставка, не е възникнал данъчен кредит по смисъла на чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС и не е налице право на приспадане на платения за доставката данък на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС.

В ревизионото прозведство жалбоподателят е твърдял, че има извършени конкретни строително-монтажни работи, на определени обект на които материалите са вложени, а фактурираните услуги са свързани с изпълнение на доставки от подизпълнител на тези обекти. За целта са представени договори за изпълнение на СМР, по които изпълнител е „БЕТОНИКС" ООД. При преглед на същите се установява, че действително ревизираното лице е поело ангажимент да извърши СМР, отговарящи на неговата основна дейност.

Спорният момент е кой е извършил тези работи, кой е доставил материалите за тяхното извършване и дали това са посочените фирми, преки доставчици на материали и услуги. За гореописаните преки доставчици в хода на ревизията не е установено всеки от тях да е разполагал с персонал и материално-техническа обезпеченост за извършване на доставките. Няма категорични доказателства  и къде са били  съхранявани стоките  до натоварването им, няма ангажирани доказателства за притежавани от доставчиците складове или търговски обекти.

Непритежаването на персонал, материално-техническа база, непосочването на предходен доставчик, както и непредставянето на доказателства за закупуване и транспортирането на материалите, необходими за изпълнението на СМР е  обосновало в административния орган извод за невъзможност тези дейности да са осъществени от съответната фирма-доставчик.

В съдебното производство  жалбоподателят в молба / л.1011/  от 29.04.2015 г. прави  искане за назначаване на ССЕ, която да отговори на поставените задачи, а именно:

1.Да извърши проверка при доставчика “ЖСК Комерсант 2009” ЕООД ЕИК *** и адрес на управление *** представлявано от управителя *** и отговори на следните въпроси:

1.1. Има ли издадени на “Бетоникс” ООД фактури през м.07.2009 г.; какъв е предмета на доставка; как са осчетоводени фактурите, включени ли са в дневник продажби; има ли плащане от получателя – кога и по какъв начин ?

1.2. С какъв ресурс – собствен или нает, са извършени доставките; къде е мястото на доставка / обекта на СМР/; каква съпътстваща фактурите документация има съставена – транспортна, техническа, технологична и др.

1.3. Водено ли е счетоводството на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС и останалата действаща нормативна уредба през процесния период ?

2. Да извърши проверка при доставчика “Теди 2009” ЕООД ЕИК ***, с адрес на управление гр.*** представлявано от управителя *** и отговори на следните въпроси:

2.1.Извършвал ли е доставка на повърхностен втвърдител през м.09.2010 г. на “Бетоникс” ООД; има ли издадени фактури, как са осчетоводени фактурите, включени ли са в дневник продажби; има ли плащане от получателя – кога и по какъв начин ?

2.2. Кой предходен доставчик на стоката, била ли е заприходена същата, била ли е на съхранение и къде; има ли изписване на продаденото количество и отчетен приход от продажби ?

2.3.1.3. Водено ли е счетоводството на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС и останалата действаща нормативна уредба през процесния период ?

3. Да извърши проверка при доставчика “Вис Билдинг” ЕООД ЕИК *** и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя *** и отговори на следните въпроси:

3.1. Има ли издадени на “Бетоникс” ООД фактури през м.04.2011 г.; какъв е предмета на доставка; как са осчетоводени фактурите, включени ли са в дневник продажби; има ли плащане от получателя – кога и по какъв начин ?

3.2. С какъв ресурс – собствен или нает, са извършени доставките; къде е мястото на доставка /обекта на СМР/, каква съпътстваща фактурите документация има съставена – транспортна, техническа, технологична и др.

3.3. Водено ли е счетоводството на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС и останалата действаща нормативна уредба през процесния период ?

4. Да извърши проверка при жалбоподателя “Бетоникс” ООД и отговори на следните въпроси:

4.1. Как са осчетоводени процесните фактури, включени ли са в дневниците за покупки за съответния отчетен период, има ли извършени плащания по фактурите – по какъв начин и кога ?

4.2. Каква е последващата реализация на доставените стоки, има ли отчетено намаление на материалните запаси и приходи от продажби, има ли разплащания, какви са съответните счетоводни записвания във връзка с реализацията ?

4.3. През ревизирания период водено ли е счетоводството на дружеството редовно и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС, ЗКПО и останалата действаща нормативна уредба ?

По делото е прието заключението на вл. П. / л.1032-1037/  прието и неоспорено от което не се дават  категорични и положителни отговори на поставените задачи. Извода за липса на реалност на доставките не се променя в никаква степен от заключението на експерта, тъй като вещото лице не установява нови  факти и обстоятелства, различни от установените от ревизиращите органи.

Обсъждайки констативно-съобразителната част на заключението съдът установи че и за тримата доставчици  експерта е посочил , че „ Не е открил  дружествата и по тая причина  не е извършвал проверка в счетоводствата им. Не е открил в Търговския регистър обявен от дружествата ГФО, тъй като такъв не е наличен“. Експерта единствено за третия доставчик „Вис Билдинг“ ЕООД дава данни че е подало годишен финансов отчет за 2011г., но само въз основа на проверен баланс  и ОПР не може да представи изчерпателно заключение  на поставените задачи.

 В отговора на задача  № 4 в.л. е отговорило като цяло положително на поставените въпроси и е потвърдило че счетоводството на дружеството се води правилно в него са включени процесните фактури  и по тях е налице извършено заплащане, както и че е налице  наличието на последваща реализация на  материал „ повърхностен втвърдител“.

Приетото по делото заключение на в.л. съдът ще цени съобразно установеното от ревизиращия екип и другите събрани по делото доказателства.

Съдът счита че в случая остана необорен от жалбоподателя основния довод на ревизиращия екип , че дейностите, фактурирани от тримата доставчици, представляват основната дейност на ревизираното лице, което притежава необходимите технически и човешки ресурси, с каквито посочените като подизпълнители доставчици не разполагат. Остана необорен и довода , защо жалбоподателят наема като подизпълнител на СМР фирми, които не разполагат с технически и трудов ресурс, необходим за реално осъществяване на строителна дейност, при положение че р.л. не е дало доказателства, че през периода на издаване на фактурите същото е имало действителна нужда от подизпълнител. Няма данни през този период ревизираното дружество да е имало недостиг на строителни кадри, за да наеме фирмите - подизпълнители.

Съдът в хода на процеса обсъди възможността за допускането на СТЕ при която експерта да посети обектите на место и отговори  налице ли са   и завършени ли са процесните обекти , предмет по оспорените фактури. Съдът е счел, че в настоящото съдебно производство не се спори дали са завършени процесните обекти , а  дали са извършени от  процесните доставчици и дали не е налице  симулативна сделка между жалбоподателя и процесните доставчици, поради което не е назначил експерт- техник.

Всяка страна в съдебния процес е длъжна да докаже своите твърдения, като процесуалните способи за това са представянето на писмени, респ. гласни доказателства или ползването на специализирана помощ от вещо лице, като  в процесния случай това не беше  сторено от жалбоподателя в съдебното производство.

Жалбоподателят е поискал допускането на ССЕ , допусната е , заплатил е определения депозит , запознал се е със съдържанието й и не я е оспорил. Съдът следва да приеме, че жалбоподателят е  наясно с констатациите на в.л. че процесните доставчици не са открити и не са представили  достъп на експерта до счетоводството му.  При тази фактическа обстановка съдът следва да приеме че жалбоподателят е наясно с горното и  не е поискал допълнителна ССЕ  предвид факта , че експерта няма откъде да установи  търсените факти, поради липсата на такива в правния мир.

Относно установените задължения по ЗКПО.

Съдът установи, че предмет на обжалване са допълнително установените корпоративен данък и лихви за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в резултат на преобразуване на счетоводния финансов резултат, на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО, във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗКПО, съответно с 209596,93 лв., 81990,08 лв., 520,80 лв., 58486,00 лв. и 2421,72 лв. Посочените суми представляват непризнати разходи за данъчни цели по фактури, издадени от ЕТ „АГРОСИМ – ГОЧО КИРКОВ”, „ЕЛ РЕМОНТ” ЕООД, „ЖСК КОМЕРСАНТ 2009” ЕООД, „ВИС БИЛДИНГ” ООД и „ЕС ДИ ЕС МУЛТИ ЕДЖЪНСИ” ЕООД, подробно описани в РД. Предмет на сделките са плащане по договор от 15.06.2007 г. и по договор за посредничество, СМР по договор и ваучери 30 – 1480 бр.

Относно фактурите  от ЕТ „АГРОСИМ – ГОЧО КИРКОВ” е констатирано, че същите са свързани с договор, съгласно който „БЕТОНИКС” ООД възлага на изпълнителя ЕТ „АГРОСИМ – ГОЧО КИРКОВ”, а последният приема да извърши срещу възнаграждение „осигуряване на клиенти за извършване на СМР за сключване на договори за  извършване на СМР между възложителя и собственици на строителни обекти”. За всяка сключена с негово посредничество сделка изпълнителят има право на възнаграждение в размер на 24% от стойността на всеки договор, за целта се съставя протокол между страните по договора, в който се посочват: вид на сделката, името на клиента и други специфични условия. В конкретния случай, е съставен протокол от 31.01.2008 г., в който е посочено, че с посредничеството на изпълнителя, възложителят е сключил договор за СМР с „ФУЛДА- БЪЛГАРИЯ” ООД. При извършена насрещна проверка на „ФУЛДА БЪЛГАРИЯ” ООД, управителят на дружеството Н.Т.Д. е дал писмени обяснения, в които е посочил, че с фирма „БЕТОНИКС” ООД се е свързал чрез посредничеството на фирма „ЕЛ РЕМОНТ” ЕООД, т.е не се потвърждават декларираните обстоятелства.

Във връзка с фактурираните сделки с изпълнител „ЕЛ РЕМОНТ“ ЕООД ревизиращите органи са изследвали представените договор за посредничество от 28.01.2008 г. и анекс от 18.11.2008 г., съгласно които възложителят възлага, а изпълнителят приема да проучва условията и подготвя осъществяването на сделки чрез сключването на договори или без сключването на договори, между Възложителя и физически и юридически лица-клиенти, за реализация на следните услуги: изработка на всякакъв вид бетонна настилка, рязане и запълване на конструктивни фуги и др. подобни СМР. Издадени са 2 бр. протоколи, в които са посочени клиентите, осигурени от изпълнителя по договора, на възложителя за реализирани СМР услуги. Въз основа на извършените насрещни проверки е установено, че само 4 от 23 бр. фирми са посочили, че са използвали посредничеството на „ЕЛ РЕМОНТ” ЕООД за осъществяване на контакт с фирма „БЕТОНИКС” ООД. Според ревизиращите органи, представените обяснения от „ФУЛДА – БЪЛГАРИЯ” ООД, „ЗАРАСТРОЙ” ООД, ЕТ „ДИКСАН-Д-90-ДИНКО СТАНЧЕВ” и „ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД са еднотипни, като посочените дружества не са отговорили на поставените въпроси и не са предоставили никаква информация относно начина на свързване с посочената от тях фирма-посредник, лица, адреси и др. данни. Ревизиращият екип приема, че представените обяснения са изготвени за нуждите на  ревизионното производство, с цел да докажат  благоприятни за ревизираното лице обстоятелства. Прието е, че по повод издадените фактури с предмет на сделката – плащане по договор, не са налице извършени услуги.

Въз основа на извършената насрещна проверка на „ЖСК КОМЕРСАНТ 2009” ЕООД и проверка в информационните масиви на НАП, документирани със съответните протоколи, съставени по реда на ДОПК, както и от представените документи от РЛ чрез връчване на ИПДПОЗЛ са направени изводи, че доставчикът не разполага с технически и кадрови потенциал за извършване на доставка, описана в спорните фактури.

Във връзка с изследваните сделки с „ВИС БИЛДИНГ” ООД и „ЕС ДИ ЕС МУЛТИ ЕДЖЪНСИ” ЕООД, ревизиращите органи са изследвали, че при извършена проверка, документирана с протокол по ДОПК, Г.И. е дал обяснение, че процесните фактури са издадени по повод получени услуги по изработване на шлайфана бетонна настилка на обект - Кооперация „Авгандира“ с. Бяло поле, общ. Опан, обл. Стара Загора. При извършената насрещна проверка на Кооперация „Авангандира“ са представени обяснения, че услугата е извършена от „БЕТОНИКС” ООД и не са ползвани нито подизпълнители, нито посредници.

Относно закупените с фактура № 403/31.10.2008 г. ваучери 30 -1480 бр. на стойност - 38539,00 лв.,  съдът установи, че управителят на ревизираното лице е представил обяснение, че същите са използвани от персонала и съдружниците от 2008 г. до 2012 г., за нуждите на дейността и осъществяване на комуникативна връзка между служителите. При ревизията не са представени доказателства за реалното предоставяне на ваучерите и тяхното използване във връзка с дейността. Остава неизяснено и в съдебното производство защо се закупуват еднократно толкова голямо количество ваучери на огромна стойност, които се потребяват за  повече от две години. Съдът отчита и  обстоятелството, че е доказано от ревиз.екип, че  част от служителите в дружеството разполагат с мобилни телефони на месечен  абонаментен план, поради което  следва да се приеме, че такива доставки реално не са получавани.

Съдът установи че в съдебната фаза конкретни задачи  на в.л. и искания по доказателствата относно доказване незаконосъобразността на РА в частта си по ЗКПО не се направиха.  Обсъдената по-горе ССЕ беше допусната  и установи реалността на оспорените доставки , но в нея нямаше  искания по ЗКПО.

Съгласно чл. 26, т. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели разходите, които не са документално обосновани по смисъла на този закон. В чл. 10, ал. 1 от ЗКПО е регламентирано, че счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

 

Съгласно разпределението на доказателствената тежест в производствата по ДОПК , съдът счита че  върху жалбоподателят пада доказателствената тежест  да докаже, че горните услуги и доставки са свързани с дейността на дружеството и че по отношение на същите са спазени изискванията на ЗСч. и ЗКПО.

С оглед събраните по делото доказателства съдът следва да приеме , че по процесните фактурите / по ЗКПО/  от посочените лица не е доказано реално изпълнение на договорените стопански операции. Освен че  реалното наличие на доставка не се доказва само с издаване на първичен счетоводен документ и включването му в счетоводни регистри за съответния период, то следва да се установи и обективността на извършените доставки.

За целите на ЗКПО доказването на реалността на сделките е от съществено значение, тъй като само при действително осъществени такива, могат да се признаят разходи за дейността при получателя по фактурите. Следва да се приеме , че като е отчело в разходите за дейността стойността на услугите (описани в спорните документи), жалбоподателят незаконосъобразно е намалил финансовия си резултат за ревизирания отчетен период. Съгласно чл. 175 от ДОПК,  чл. 9 от ЗКПО и чл. 1 от ЗЛВДТДПДВ, върху допълнително установения корпоративен данък са дължими и прилежащи лихви.

Изложеното по-горе налага да се приеме че жалбата и в частта си за установените задължения по ЗКПО е неоснователна и следва да се отхвърли.

Пловдивският административен съд, след като обсъди жалбата, писмените доказателства по преписката и събраните по време на съдебната фаза такива счита че жалбата като неоснователна следва да се остави без уважение и се потвърди процесния РА в оспорената му част.

При този изход на делото, на ответника се дължат направените разноски, съобразно отхвърлената  част от жалбата  в размер на 2632 / две хиляди шестстотин тридесет и два/ лева.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 160, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс,

Р  Е  Ш  И  Х:

ОТХВЪРЛЯ  жалба на  „Бетоникс” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление в  ***  с управител Г.И. против РА № 241402217/17.09.2014 г.,  потвърден частично с Решение № 3/05.01.2015 г. на Директора на Дирекция “ОДОП” Пловдив, издаден на „БЕТОНИКС“ ООД с  ЕИК по Булстат *** в обжалваната част за непризнат през м.07/2009г., м.09/2010г. и м.04/2011г.  данъчен кредит в размер на 16571,56лв., ведно с прилежащите лихви, както и дължим корпоративен данък общо в размер на 36069,75 лв., ведно с прилежащите лихви, общо 17417,84 лв.

ОСЪЖДА „Бетоникс” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление в  ***  с управител Г.И. да заплати на  Дирекция “ОДОП” Пловдив юк. Възнаграждение в размер на 2632 / две хиляди шестстотин тридесет и два/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: