Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 497

 

гр. Пловдив,  08 март 2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, ХVІІІ състав, в публично заседание на единадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

при секретаря Т.К., като разгледа докладваното от съдия Й.Р. административно дело № 564 по описа за 2015 год. на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

2. Образувано е по жалба на ТПК „Бутилираща компания Хисар“, ЕИК ** против Заповед № РД-05-88 от 09.02.2015г. на кмета на община-Хисар, с която е одобрен проект за изменение на ПУП и ПУР-План за промяна на уличната регулация на УПИ XII-553, кв. 5 и УПИ XII-657, кв. 7 и квартал 7 за възстановяване на бивша улица с осови точки 26-26а-26б-24, по плана на гр. Хисаря, заличена със Заповед № 286 от 03.06.1972г.  на ОНС-Пловдив, както следва: заличава УПИ XII-553, кв. 5 по КРП на гр. Хисаря и образува нова улица с о.л. 26-26а-26б-24, нов квартал 7 и УПИ XII-657, кв. 7 съгласно приложения чертеж „ПУП и ПУР-План за улична регулация за УПИ XII-657, кв. 7 и улица между о.л. 26-26а-26б-24 по КРП на гр. Хисаря“. От запад на бивш УПИ XII-553, кв. 5 се отнемат 1737 кв.м. за улицата. Улицата е с широчина 10 м. и 10,13м. съгласно чертежа към ПУП-ПУР. Жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, счита оспорената заповед за незаконосъобразна. Подробни съображения в тази насока излага в представени по делото писмени бележки. Претендира се отмяна на обжалвания акт и присъждане на разноски.  

3. Ответникът – Кмет на община-Хисаря,редовно призован, не взема становище по жалбата.  

4. Заинтересованите страни, редовно призовани, не вземат становище по жалбата.

ІІ. За допустимостта:

5. Съдът намира, че жалбата е допустима. Обжалването е сторено в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването.

ІІІ. За фактите:

6. Процедурата по издаването на процесната заповед е започнала с Докладна записка 61-00-62/2014г. от кмета на община-Хисаря до Общински съвет-Хисаря за допускане на проучване и проектиране на изменение на ПУП-ПР за възстановяване на улица с о.т. 26-25-24 по плана на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № 516/1971г., заличена със Заповед № 286/03.06.1972г. Въз основа на докладната записка Общински съвет – Хисаря е приел Решение № 528, взето с Протокол № 57/29.04.2014г., с което е на основание чл. 70, ал. 3 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ е одобрено Задание за проектиране по чл. 125 ЗУТ за изменение на ПУП-ПР за възстановяване на улица с о.т.26-25-24 по плана на гр. Хисаря. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ е разрешено на кмета на общината да изработи проект за ПУП-ПР за възстановяване на улица с о.т. 26-25-24 по плана на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № 516/1971г., заличена със Заповед № 286/03.06.1972г. на ОНС-Пловдив. Последвало е Предписание от кмета на община-Хисаря, с което е допуснато изготвяне на проект за ПУП-ПР за възстановяване на улица с о.т. 26-25-24 по плана на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № 516/1971г., заличена със Заповед № 286/03.06.1972г. на ОНС-Пловдив. Експертният съвет по устройство на територията при община-Хисаря с Решение № 39, взето с протокол № 8/25.08.2014г. е приел проект за изменение на ПУП и ПУР- План за промяна на уличната регулация на УПИ XII-553, кв. 5 в УПИ XII-657, кв. 7 и квартал 7 за възстановяване на бивша улица с осови точки 26-26а-26б-24 по плана на гр. Хисаря, заличена със Заповед № 286/03.06.1972г. на ОНС-Пловдив, както следва: заличава УПИ XII-553, кв. 5 по КРП на гр. Хисаря и образува нова улица с о.л. 26-26а-26б-24, нов квартал 7 и УПИ XII-657, кв. 7 съгласно приложения чертеж „ПУП и ПУР-План за улична регулация за УПИ XII-657, кв. 7 и улица между о.л. 26-26а-26б-24 по КРП на гр. Хисаря“. От запад на бивш УПИ XII-553, кв. 5 се отнемат 1737 кв.м. за улицата. Улицата е с широчина 10 м. Против Решение 39 по протокол № 8/25.08.2014г. на ЕСУТ при община-Хисаря е депозирано Възражение вх. № 39-00-25/20.11.2014г. на ТПК“Бутилираща компания Хисар“, което не е уважено с решение № 6 по протокол № 1/22.01.2015г. на ЕСУТ.

Жалбоподателят се легитимира като собственик на имот, засегнат от разработката, по силата на НА № 8, том 19, дело 6016/1995г.на нотариус при РС-Пловдив.

По искане на страните по делото беше допусната СТЕ, чието заключение е прието без възражения. В същото вещото лице приема, че имотът, описан в горепосочения НА не съответства на ПИ 657 от кадастралния план на гр. Хисаря от  2000г. Експертът е констатирал разминаване между скица-Предложение на главния архитект на община-Хисаря и одобрения проект за изменение на ПУП-ПР, което се изразява в габарита на улицата по задание 9,50м. по проект 10,00м. и по отношение на трасето- по задание се създава улица-тупик, а по проект второстепенна улица с габарит 10,00м. между о.т. № 26,25,24. Въз основа на приетите по делото скици вещото лице и изчислило площта на имота, собственост на дружеството- жалбоподател и е приело, че ПИ № 553 по плана от 1971г. не съответства по площ и конфигурация на ПИ 657 по плана от 2000г., според експерта ПИ 553 заема голяма част от ПИ 657. За зоните, в които няма съответствие е изработена комбинирана скица № 3. Съдът дава вяра на заявеното от експертизата, като изготвено професионално и отговарящо на целите, за които е допусната СТЕ.  

ІV. За правото:

7. Чл. 146 от АПК сочи основанията за оспорване на административните актове, които, ако са налице във всяка конкретна хипотеза, водят до незаконосъобразност на оспорения  акт, а именно: липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона.

При преценка законосъобразността на оспорения административен акт, съдът съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК не се ограничава само с обсъждането на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК.

При така вменената на съда от закона служебна проверка за законосъобразност на оспорения акт по реда на чл. 168 от АПК, съдът приема следното:

7.1. Заповедта - предмет на оспорването, е издадена в производство по Глава VII, Раздел ІV от ЗУТ за условията и реда за изменение на устройствените планове, а като правно основание за издаване на същата, е посочена разпоредбата на чл. 134, ал. 1, т.2 от закона. Цитираната законова разпоредба визира правомощието на кмета на общината да издава заповед за изменение на влезли в сила общи устройствени планове, когато възникнат нови държавни или общински нужди за обекти- собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества.  

Заповедта, в нарушение на чл. 59, ал.2, т. 4 АПК , съдържа единствено правни, а не и фактически основания за издаването й. Фактическите основания са юридическите факти, от които органът черпи упражненото от него публично право, при което липсата им в текста на административния акт препятства индивидуализиране пределите на упражнената власт, за да бъде проверена законосъобразността на изразеното властническо разпореждане. Данни за конкретните фактически основания за издаване на обжалваната заповед в хипотезата чл. 134, ал.1, т.2 от ЗУТ не се съдържат и в материалите, приложени в административната преписка.

Каза се, че съгласно посоченото в заповедта правно основание по чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ влезлият в сила подробен устройствен план може да бъде изменен, когато възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества. В обстоятелствената част на административния акт липсва конкретизация относно възникването на нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества в периода от одобряването на действащия ПУП до образуване на преписката. Вярно е, че фактическите основания за издаване на един акт могат да се съдържат в други документи, които са част от административната преписка, но в процесният случай липсва каквато и да била индиция за възникването на нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества. Такива не са налични по делото и не обосновават изискванията на горецитирания законов текст. Обяснителната записка от ЕТ“ПЛАН-Васил Петков“, по повод изготвяне на проекта за ПУР, не може да играе ролята на мотиви към административния акт, така както е предвидил законодателят. Видно е от обжалваната заповед  и от експертното заключение новата улица е за сметка на УПИ  XII – 553, кв. 5, от който се отнемат 1737 кв.м. от запад между о.т. 26 и о.т. 24. За засягането на УПИ XII – 553 не са изложени както правни, така и фактически съображения в оспорената заповед, поради което само на това основание същата е незаконосъобразна.

По принцип законосъобразността на административния акт се преценява в рамките на фактическите основания за издаването му. Липсата им сочи на порок на заповедта, тъй като препятства възможността за проверка материалната й законосъобразност. Каза се, че никъде в административната преписка не се съдържат фактически констатации, че са възникнали нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества.

Съвкупно преценено всичко това прави Заповед № РД-05-88/09.02.2015г. на кмета на община-Хисаря, с която на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ е одобрен проект за изменение на ПУП и ПУР-План за промяна на уличната регулация на УПИ XII-553, кв. 5 и УПИ XII-657, кв. 7 и квартал 7 за възстановяване на бивша улица с осови точки 26-26а-26б-24, по плана на гр. Хисаря, заличена със Заповед № 286 от 03.06.1972г.  на ОНС-Пловдив незаконосъобразна  и като такава следва да бъде отменена.  

V. За разноските:

8. Предвид изхода на делото, направеното искане от страна на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на разноски се явява основателно. Такива се констатираха в размер на общо 390 лв.

Ето защо и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд Пловдив, ХVІІІ състав,

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-05-88 от 09.02.2015г. на кмета на община-Хисар, с която е одобрен проект за изменение на ПУП и ПУР-План за промяна на уличната регулация на УПИ XII-553, кв. 5 и УПИ XII-657, кв. 7 и квартал 7 за възстановяване на бивша улица с осови точки 26-26а-26б-24, по плана на гр. Хисаря, заличена със Заповед № 286 от 03.06.1972г.  на ОНС-Пловдив, както следва: заличава УПИ XII-553, кв. 5 по КРП на гр. Хисаря и образува нова улица с о.л. 26-26а-26б-24, нов квартал 7 и УПИ XII-657, кв. 7 съгласно приложения чертеж „ПУП и ПУР-План за улична регулация за УПИ XII-657, кв. 7 и улица между о.л. 26-26а-26б-24 по КРП на гр. Хисаря“. От запад на бивш УПИ XII-553, кв. 5 се отнемат 1737 кв.м. за улицата. Улицата е с широчина 10 м. и 10,13м. съгласно чертежа към ПУП-ПУР.

ОСЪЖДА Община-Хисаря, да заплати на ТПК „Бутилираща компания Хисар“, ЕИК ** сумата в размер на 390 /триста и деветдесет/ лева разноски по делото.

Решението е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/