Р Е Ш Е Н И Е

 

 482

гр. Пловдив, 02 март 2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №123 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.156, във връзка с чл.129, ал.7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл.4, ал.5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Г.Н.Г., с адрес: ***, обжалва Акт за прихващане или възстановяване (АПВ) с №5345 от 15.10.2015г., издаден от М.И.Д.- главен инспектор в Отдел “Събиране и контрол” (О”СК”) в Дирекция “Местни данъци и такси” (Д”МДТ”) при община Пловдив, потвърден с Решение №10 от 28.12.2015г. на кмета на община Пловдив, с който на жалбоподателката е отказано възстановяване на сумата от 40,00 лева, платена по фиш за налагане на глоба с №6609004386 от 27.11.2014г. заради несвоевременно деклариране на придобито моторно превозно средство (МПС).

Претендира се отмяна на акта поради незаконосъобразност и изпращане преписката на компетентния орган за постановяване на законосъобразен акт.

Ответникът- кмет на община Пловдив, представляван от юрисконсулт В. Я.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Решение №10 от 28.10.2015г. (листи 16-20) на ответника е изпратено на жалбоподателката по пощата като приложение към писмо с Изх.№15СГ436 от 29.12.2015г. (лист 21), получено на 30.12.2015, според приетото по делото копие на известие за доставяне на пощенска пратка (лист 22). От своя страна, жалбата (листи 4-6) е подадена чрез ответника на 11.01.2016г. или в рамките на законоустановения срок. Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес. Следователно, като подадена в законоустановения срок, при наличието на правен интерес и след като е упражнено правото за обжалване на акта по административен ред жалбата се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

По силата на Договор за покупко-продажба на МПС от 22.12.2013г. (лист 26) жалбоподателката Г. придобива собствеността върху лек автомобил “Пежо”, с рама №VF33CRHYB82826815 от “Косини” ООД, ЕИК *****. По делото е прието заверено копие на фактура с №500 от 22.12.2013г. (лист 27), издадена от “Косини” ООД към жалбоподателката Г. на обща стойност от 3 500,00 лв. Прието е заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС от 27.12.2013г. (лист 25), представляващ автомобил “Пежо 307”, с рег.№****, с рама №VF33CRHYB82826815, собственост на Г.Н.Г..

На 27.11.2014г. Г. подава декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ с Вх.№42165 (листи 23-24). При подаване на посочената декларация в Д”МДТ” при община Пловдив е прието за установено, че декларацията се подава след изтичане на 2-месечния срок за целта по смисъла на чл.54, ал.1 от ЗМДТ, в приложима редакция. Съответно, от служител на община Пловдив е отказано приемането на декларацията и приемане плащането на дължимия данък до заплащане на дължимата глоба, предвид наличието на административно нарушение по смисъла на чл.127, ал.1 от ЗМДТ. На място пристига Н.А.З.- инспектор в отдел “Обслужване” на Д”МДТ” при община Пловдив, който съставя Известие за глоба по фиш №6609004386 от 27.11.2014г. (лист 28) против Г.Г., с което, на основание чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), налага глоба в размер от 40,00 лв. на Г.. От страна на жалбоподателката Г. е заплатена сумата от 40,00 лв. по посоченото известие за глоба по фиш, за което по делото е прието заверено копие на приходна квитанция от 27.11.2014г., серия ББ14, номер: 6609384986 (лист 29). На 04.12.2014г. постъпва жалба с Вх.№14СГ537 (лист 30) от Г., адресирана до директора на Д”МДТ” при община Пловдив, с която завява оспорване на фиш с №6609004386 от 27.11.2014г. и иска неговата отмяна. С писмо Изх.№14СГ537 от 13.12.2014г. (листи 31-32) на директора на Д”МДТ” при община Пловдив на Г. е отговорено, че на основание чл.128, ал.5 от ЗМДТ, за маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. Съответно, на основание чл.128, ал.5 от ЗМДТ, за констатираното от страна на Г. нарушение по чл.127, ал.1 от ЗМДТ е издаден фиш №6609004386 от 27.11.2014г., глобата по който фиш е платена с квитанция №6609384986 от 27.11.2014г.

Според прието по делото заверено копие на известие за доставяне на пощенска пратка (лист 33), писмо с Изх.№14СГ537 от 13.2.2014г. е получено на 19.12.2014г. от П.Г..

На 29.12.2014г. чрез община Пловдив постъпва жалба с Вх.№14СГ569 (листи 34-35), адресирана до Районен съд- Пловдив против наложената и глоба в размер от 40,00 лв. на 27.11.2014г.

По делото е прието заверено копие на Разпореждане №328 от 12.01.2015г. (листи 36-37) на Районен съд- Пловдив по Н.АХ. дело №70 по описа на Районен съд- Пловдив за 2015г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е оставена без разглеждане жалба на Г.Н.Г. *** за наложена глоба с фиш с бланков №6609004386 от 27.11.2014г. от Д”МДТ” при община Пловдив като недопустима, а жалбата е изпратена по компетентност на кмета на община Пловдив. Според нарочно отбелязване върху посоченото разпореждане, същото е влязло в сила на 07.02.2015г.

На 12.20.2015г. е подадено Искане за прихващане или възстановяване с Вх.№15П11493 (лист 11), към което е приложено Искане от Г. (листи 12-13), с което претендира възстановяване на сумата от 40,00 лева като недължимо платена по глоба с фиш №6609004386 от 27.11.2014г.

Издадена е Резолюция за възлагане на проверка №15П11493 от 13.10.2015г. (лист 38) на началника на О”СК” в Д”МДТ” при община Пловдив, след което е издаден оспореният АПВ (листи 7-10).

При така установената фактическа обстановка съдът намира производството за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

По делото е прието заварено копие на Заповед №09ОА-833 от 27.04.2009г. (лист 39) на кмета на община Пловдив, с която заповед служителите, назначени на длъжност- директор, начални отдел, главен инспектор и инспектор в Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при община Пловдив, имат правата и задълженията на органи по приходите по реда на ДОПК.

Прието е заверено копие на Заповед №38 от 31.01.2012г. (лист 40) на кмета на община Пловдив, с която заповед на М.И.Д., издала процесния АПВ, е наредено да изпълнява длъжността “главен инспектор” в О”СК” на Д”МДТ” при община Пловдив, считано от 01.12.2012г.

Предвид последно посочените два броя заповеди на кмета на община Пловдив, настоящият състав на съда намира оспорения акт за издаден от компетентен за целта орган.

На следващо място, оспореният в настоящето производство АПВ, с който е отказано прихващане/възстановяване на сумата от 40,00 лв., платена по Известие за Известие за глоба по фиш №6609004386 от 27.11.2014г., е мотивиран с обстоятелството, че с Разпореждане №328 от 12.01.2015г. на Районен съд- Пловдив по Н.А.Х.дело №70 по описа на съда за 2015г., ХХІІ-ри наказателен състав, наложената глоба на Г. не е отменена.

Посочи се вече, че според разпоредбата на чл.128, ал.5 от ЗМДТ, за маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение.

От своя страна, разпоредбите на чл.39, ал.ал.2 и 3 от ЗАНН предвиждат, че за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ (в случая чл.128, ал.5 от ЗМДТ), овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт (акт за установяване на административно нарушение (АУАН)) съгласно разпоредбите на този раздел.

А според разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН, на съдебно обжалване подлежат наказателно постановление и електронен фиш, какъвто настоящият случай не е.

В случая, с Разпореждане №328 от 12.01.2015г. на Районен съд- Пловдив е разпоредено оставяне без разглеждане жалбата на Г.Г., тъй като жалбата е подадена при липсата на годен за съдебно оспорване акт. Наред с това обаче, жалбата на Г.Г. е изпратена по компетентност на кмета на община Пловдив, съобразно установеното от разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗМДТ, според която норма, актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

Предвид изрично заявеното оспорване на глобата в размер от 40,00 лв. по фиша от 27.11.2014г. от страна на Г., и предвид наличието на влязъл в сила съдебен акт по въпроса (Разпореждане №328 от 12.01.2015г. на Районен съд- Пловдив), то несъмнено е налице хипотезата на чл.39, ал.3, пр.1 от ЗАНН и за общинската администрация възниква задължението да анулира издадения фиш на 27.11.2014г. и да състави АУАН за извършеното от Г. нарушение по смисъла на чл.127, ал.1 от ЗМДТ, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМДТ, в приложима редакция.

По делото не са ангажирани доказателства да е анулиран фиша от 27.11.2014г., не са ангажирани доказателства за евентуално съставен АУАН за извършеното от Г. административно нарушение, нито пък са ангажирани доказателства за евентуално издадено наказателно постановление против Г..

При това положение, според настоящия състав на съда, сумата от 40,00 лв. по Известие за глоба по фиш №6609004386 от 27.11.2014г. се явява недължимо платена и същата подлежи на възстановяване, съобразно установеното от нормата на чл.128, ал.1 от ДОПК. Съответно, постановеният с процесния АПВ отказ да бъде възстановена сумата от 40,00 лв. се явява постановен при неправилно прилагане на материалния закон и същият е незаконосъобразен. Респективно, оспореният в настоящето производство акт е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен, а преписката да бъде изпратена на компетентния орган за ново произнасяне по заявеното искане на жалбоподателката Г..

Предвид очерталия се изход на делото, направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ответната администрация е неоснователно и не следва да бъде уважено.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване с №5345 от 15.10.2015г. на М.И.Д.- главен инспектор в Отдел “Събиране и контрол”, в Дирекция “Местни данъци и такси” при община Пловдив, потвърден с Решение №10 от 28.12.2015г. на кмета на община Пловдив, с който на Г.Н.Г. е отказано възстановяване на сумата от 40,00 лева, платена по фиш за налагане на глоба с №6609004386 от 27.11.2014г. заради несвоевременно деклариране на придобито моторно превозно средство.

            ИЗПРАЩА преписката на Дирекция “Местни данъци и такси” при община Пловдив за постановяване на акт, съобразно изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.  

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

Адм. съдия:./П/........................

/Н.Бекиров/