Р Е Ш Е Н И Е

№ 617

23 март 2016г.  , гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

  Административен съд - Пловдив,  ХХІV касационен  състав в публично съдебно заседание на двадесет и трети февруари  две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

 

                                                            Председател: Георги Петров

                                                     Членове: Любомира Несторова     

                        Велизар Русинов

                                                                 

    при участието на секретаря К.Р. с участието на Прокурор Славена Костова, като разгледа докладваното от член-съдията Русинов КНАХД №222/2016г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХХІV състав, за да се произнесе, взе предвид следното :         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН.        Образувано е по касационна жалба, подадена от МИТНИЦА - ПЛОВДИВ против Решение №2518 от16.12.2015 г., постановено по НАХД № 5105/2015 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/, ХХІ н.с., с което е отменено оспореното Наказателно постановление /НП/ № 441, издадено на 24.007.2015 г. от Началник на Митница гр. Пловдив, в частта с което на ответник- Й.А.К. е  наложено административно наказание „глоба в размер на 1000.00 лева за административно нарушение на чл.126 от ЗАДС, както и в частта, в която на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС стоката предмет на нарушението –  акцизни стоки -  2бр. черни полиоетиленови торби, с намиращ се в тях насипен нарязан тютюн с общо тегло 2.00 кг без бандерол, находящ се на съхранение в Митница – Пловдив, е отнета в полза на Държавата.Касационни основания се съдържат в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен.Иска се решението на ПРС да бъде отменено.                      Ответникът по касационната жалба   изпраща представител и   изразява становище  за неоснователност на жалбата.                                              Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.                                         Административен съд – Пловдив, в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното:                                                                     Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна според състава ,предвид преобладаващата му практика по такъв вид дела ,която докладчика не споделя. С процесното наказателно постановление/НП/  № 441, издадено на 24.07.2015 г. от Началник на Митница гр. Пловдив, в частта с което на ответник- Й.А.К. е  наложено административно наказание „глоба в размер на 1000.00 лева за административно нарушение на чл.126 от ЗАДС, както и в частта, в която на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС стоката предмет на нарушението –  акцизни стоки -  2бр. черни полиоетиленови торби, с намиращ се в тях насипен нарязан тютюн с общо тегло 2.00 кг без бандерол, находящ се на съхранение в Митница – Пловдив, е отнета в полза на Държавата.За да отмени атакуваното НП въззивният съдът   е приел, че  наказателно постановленние е неправилно и необосновано,т.к. АУАН бил издаден извън преклузивните срокове по чл. 36,ал.1 изр.2 от ЗАНН. Горния  порок автоматично от АУАН е бил прехвърлен и в НП,като наред с горното ПРС е приел ,че в конкретния случай била приложима и разпоредбата на чл.28 ЗАНН.Поради изложеното ПРС  е приел, че е допуснато съществено процесуално нарушение на проведеният административно – наказателен процес, свързан с приложението на разпоредбата чл.36, ал.1, изречение ІІ-ро, предложение І-во от ЗАНН. Съгласно посочената норма не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. В настоящият случай нарушителят е бил известен още към момента на установяване на административното нарушение и необосновано административно контролните органи, установили съответното административно нарушение, не са пристъпили към  при съставянето на АУАН в посоченият тримесечен срок. Административното нарушение е извършено на 04.02.2014г., когато от съответните компетентни държавни служители е бил установен на мястото на покупко – продажбата и жалбоподателя К., като АУАН е бил съставен едва на 14.05.2015 и връчен на 08.06.2015г., което значително надвишава допустимият в закона срок от три месеца. С привличането на жалбоподателят към административно – наказателна отговорност след преклузивният тримесечен срок се е стигнало до ограничаване на неговите процесуални права. Административно- наказателното производство се образува само след съставянето на АУАН по ЗАНН, като без приложен акт може да се образува такова производство само когато прокурорът прекрати воденото наказателно производство или се прекрати съдебното производство и се изпрати на компетентните административно – наказателни органи за налагане на административно наказание. Условието е предмет на наказателното производство да бъде деянието, което е съставлява и административно нарушение. В случаят осъщественото от ответниицата деяние не е било предмет на наказателно преследване. Затова за нея тримесечният срок за привличането и към административно – наказателна отговорност е започнал да тече от 04.02.2014година. Предвид на това, спрямо жалбоподателя към датата на съставяне на АУАН е била осуетена възможността тя да бъде ангажирана с административно – наказателно преследване.След констатиране на допуснатите в хода на административно наказателното производство нарушения, засягащи правото на защита на ответника , районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. Фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд, се споделят  от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.  Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения на материалния и процесуален закон и следва да бъде оставено в сила.                                                                                               Мотивиран от изложеното,  Административен съд - Пловдив, ХХІV състав

Р Е Ш И:

Оставя в сила Решение №2518 от16.12.2015 г., постановено по НАХД № 5105/2015 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/.

Решението не подлежи на обжалване.

      

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: