РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

 

848

 

гр. Пловдив, 15.04. 2019 год.

 

 

    В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи март през две хиляди и деветнадесета година в състав :

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

        ЧЛЕНОВЕ :  МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                             ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря Р. П. и участието на прокурора ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от член – съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА  КАНД №  156 описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1.Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба, предявена от Г.Д.Г.,***, с адрес за призоваване: гр.Пловдив, ул.“Р.Даскалов“ № 53, ет.2, ст.20, чрез адв. З.Т. срещу Решение № 2110 от 06.12.2018г. на Пловдивския районен съд, XXIV – ти н.с. постановено по АНД № 4424 по описа на същия съд за 2018г., с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1728840 издаден от ОДМВР- ПЛОВДИВ, с който на  касатора е наложена глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.21, ал.1 ЗДвП, на основание чл.189 ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП.

Релевираните касационни основания се субсумират в доводите, че атакуваният съдебен акт е незаконосъобразен - неправилен, необоснован, противоречащ на материалния и процесуалния закон. Поддържа се, че оптичното устройство е било разположено в неурегулиран имот – нива, извън населено място, където максимално разрешената скорост е 90 км/ч. Според касатора, електронният фиш замества наказателното постановление, а всеки който е санкциониран с електронен фиш трябва да знае кога е издаден за да се държи сметка за това дали са спазени сроковете за налагане на административно наказание. Възразява се, че в съдебното решение липсват доводи, че записващото устройство е било поставено според нормативните изисквания, и че точно процесната снимка е направена със записващото устройство.Прави се и възражение, че районният съд не е обсъдил доводите, че в електронния фиш не е указан начина на обжалване, както и възможността да се подаде декларация за авторството на нарушението.

Иска се първоинстанционното решение да бъде отменено, и да бъде отменен електронния фиш.

3. Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Пловдив, не изразява становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение за неоснователност на жалбата.

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в рамките на предвидения за това преклузивен срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява процесуално ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от Г.Д.Г. против Електронен фиш серия К № 1728840 издаден от ОДМВР- ПЛОВДИВ, с който му е наложена глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

Обективираните в ЕФ констатации се свеждат до следното:

На 02.09.2017 г. в 08:39 часа в гр.Пловдив, на бул.”Цариградско шосе” № 120  при въведено ограничение от 50 км/ч и отчетен толеранс на измерената скорост - 3 км/ч, МПС „Деу Нексия” с рег.№ *****ВМ се движел с установена стойност на скоростта 73 км/ч. или превишена стойност на скоростта 23 км/ч. Установено е, че собственик на когото е регистрирано МПС е Г.Д.Г..

Деянието е било установено/заснето посредством автоматизирано техническо средство TFR1-М58.

7. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, първоинстанционният съд е потвърдил процесния електронен фиш. За да постанови посочения резултат районният съд е приел за безспорно установено извършването на процесното нарушение. Направен е извод, че са спазени изисквания при издаването на електронния фиш, който правилно е издаден по отношение на ползвателя на моторното превозно средство. Посочено е, че електронния фиш съдържа предвидените от закона реквизити, като на констатираното превишение на скоростта е дадена правилна правна квалификация. По отношение на санкцията е направен извод, че същата е наложена правилно, доколкото именно разпоредбата на чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП сочи какъв размер трябва да се наложи. Доколкото и същият е в твърд размер наказващият орган е нямал възможност за индивидуализация на същата. От друга страна съдът е приел, че  не са налице и основанията да се приеме, че случаят е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, доколкото макар нарушението да е извършено в близост до неурегулиран имот с трайно предназначение земеделска територия, то същото не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с нарушения от същия вид.

IV. За правото :

8. Решението е правилно. Решението е правилно. Като е стигнал до извод за законосъобразност на електронния фиш районният съд е постановил правилен – обоснован и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени подробни и задълбочени мотиви относно законосъобразността на електронния фиш.

Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота събраните доказателства по делото.

Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени законосъобразни изводи относно приложението както на материалния, така и на процесуалния закон.

Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното повтаряне.

9. Изложените в жалбата възражения относно липсата на издател в електронния фиш са неоснователни. Съобразно правилото възведено в  чл. 189, ал. 4 от ЗДвП  - При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

Съгласно § 1 т.1 от ДР на ЗАНН „По смисъла на този закон "електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

В нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП законодателят е определил изчерпателно реквизитите, които следва да съдържа електронния фиш и сред тях не фигурира дата на издаването му, длъжностно лице, което го издава и т.н. Посочената норма е специална спрямо нормите в ЗАНН, касаещи реквизитите на наказателното постановление.

10. Настоящият състав намира за неоснователно и възражението на касатора относно разположението на оптичното устройство в неурегулиран имот – нива, извън населено място, където максимално разрешената скорост е 90 км/ч. В действителност видно от приложеното по АДН 4424/2018 писмо на Община Пловдив – Район Тракия, № 120 на бул.”Цариградско шосе” е за неурегулиран имот – нива, но следва да се отбележи, че ситуирането на автоматизираното техническо средство, с което е заснето нарушението в такъв имот, не означава, че заснетото нарушение е извършено извън населено място. В този смисъл следва да се направи разграничение, между мястото на поставяне на средството с което се заснема и периметъра който се заснема.

Ноторно известно е, че мястото на извършване на нарушението е в рамките на населеното място, за което по смисъла на чл.21 ал.1 от ЗДвП ограничението на скоростта е 50км/ч. А и по същество от страна на касатора не се оспорва факта, че е управлявал процесното МПС със 73 км/ч.

11. По отношение на възражението, че в съдебното решение липсват доводи, че записващото устройство е било поставено според нормативните изисквания, и че точно процесната снимка е направена със записващото устройство следва да се посочи, че според чл. 10, ал. 1 и 3 от Наредбата, за всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол съгласно приложението, като при работа с временно разположени на участък от пътя АТСС за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда. В случая е съставен такъв протокол, приложен към административнонаказателната преписка, удостоверяващ  спазването в пълнота на посочените нормативни изисквания.

12. Що се отнася до възражението, че районният съд не е обсъдил доводите, че в електронния фиш не е указан начина на обжалване, както и възможността да се подаде декларация за авторството на нарушението,  съдът намира за нужно да отбележи, че в процесния електронен фиш изрично е указана възможността за представяне на писмена декларация с данни на лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС. В действителност не е указан начина на обжалване, което е нарушение, но същото не е съществено, доколкото касаторът е упражнил правото си на обжалване.

13. В случая доказателства, които да подлагат на съмнение възприетите от районния съд изводи, не са ангажирани нито в първоинстанционното, нито в настоящото съдебно производство.

14. Изложеното до тук налага да се приеме, че касационната жалба е неоснователна на посочените в нея основания, а обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон, поради което и същото като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила от настоящата инстанция.

Водим от горното, и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, Пловдивският административен съд, ХІХти касационен състав

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2110 от 06.12.2018 г. на Пловдивски районен съд, XXIV – ти н.с. постановено по АНД № 4424 по описа на същия съд за 2018г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                 

              

 

 

      2.