Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер  1171   Година  2019, 03.06. Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд.,VІІ състав

 

   на 08.05.2019 година

 

в публичното заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

 

Секретар: СЪБИНА СТОЙКОВА

                                     

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 218 по описа за 2019 година и като обсъди :  

 

                                      Производство пред първа инстанция.

Постъпила е жалба от С.М.Ш. *** срещу Решение №2153-15-242/22.11.2018г. на Директор ТП на НОИ – Пловдив, с което е отменено Разпореждане № РО-5-15-00456023/28.08. 2018г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив за събиране на сума 747,72 лв., от които 642,48 лв. – главница и 105,24 лв. - лихва и е върната административната преписка на контролен орган на НОИ за извършване нова частична ревизия по разходите на ДОО във връзка с отмененото Експертно решение № 5642 от зас. 204 от 05.12.2016 г. на трети състав на ТЕЛК към МБАЛ "Пловдив" АД.

Недоволен от така издаденото решение на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, жалбоподателят обосновава твърдения за неговата незаконосъобразност, поради което настоява за отмяната му, като счита, че неправилно е определен размера на сумата, подлежаща на възстановяване. Твърди се, че  след като е внесена неправилно определената сума „…НОИ Пд са се обогатили неоснователно..“. Иска се отмяна на обжалваното решение на Директора на Директор ТП на НОИ – Пловдив. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата Ръководител ТП на НОИ – Пловдив намира същата за недопустима, алтернативно неоснователна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представя писмено  становище.

Заинтересованата страна Д.Т.Б., не взема становище по основателността на жалбата.

Заинтересованата страна И.С.Р., не взема становище по основателността на жалбата.

Заинтересованата страна Д.В.П., моли за уважаване на жалбата. Не претендира разноски.

 Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, седми състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство доказателства, намира за установено следното.

   С оспореното решение Ръководителят на ТП на НОИ – Пловдив е отменил Разпореждане № РО-5-15-00456023/28.08.2018 г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив за събиране на сума 747,72 лв., от които 642,48 лв. - главница и 105,24 лв. - лихва и е върнал административната преписка на контролен орган на НОИ за извършване нова частична ревизия по разходите на ДОО във връзка с отмененото Експертно решение № 5642 от зас. 204 от 05.12.2016 г. на трети състав на ТЕЛК към МБАЛ "Пловдив" АД.

Повод за развитие на ревизионното производство по реда на чл.110 и сл. КСО е реализирана на основание отменено Експертно решение № 5642 от зас. 204 от 05.12.2016 г.(л. 15).

С прежде поменатото Експертно решение от 05.12.2016 г. на 3-ти състав на ТЕЛК към МБАЛ "Пловдив" АД на лицето Н.Н.С.са определени 85% трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане/ до 01.12.2017 г.

С Разпореждане № **********, Протокол № Р01002 от 09.01.2017 г. на Ръководителя "ПО" при ТП на НОИ - Пловдив на Н.Н.С.е определена лична социална пенсия за инвалидност, на основание чл.90а и чл. 98, ал.7 от КСО за 85 на сто трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане, считано от 02.12.2016 г. до 01.12.2017 г. Пенсията е определена въз основа на Експертно решение № 5642/05.12.2016 г. на трети състав на ТЕЛК при МБАЛ - Пловдив АД, с което на Садъкова е определена 85% трайно намалена работоспособност с първоначална дата на инвалидизиране 18.09. 2006 г. за срок 01.12.2017 г. с водеща диагноза детска, юношеска и пресенилна катаракта.

С Експертно решение № 0096 зас. № 030 от 20.02.2017 г. на НЕЛК – специализиран състав по очни болести - 0030  е отменено експертно решение и е върнато  ЕР на ТЕЛК за ново освидетелстване. При новото освидетелстване на лицето с Експертно решение № 2020/28.04.2017 г. трети състав на ТЕЛК при УМБАЛ "Пловдив" АД е определена оценка на работоспособност /вид и степен на увреждане/ - работоспособен.(л.18) ЕР на НЕЛК не е обжалвано и е влязло в сила на 13.05.2017 г., видно от отбелязването върху него.

Изготвена е Справка за неправилно изплатена пенсия № ********** от 23.05.2017г., като неправилно изплатената сума за периода от 02.12.2016 г. до 30.04.2017 г. на Н.Н.С.е определена в размер 642,48 лв., в т.ч. 15,59лв. лихва към 23.05.2017 г.(л. 23).

На основание Заповед № ЗР-5-15-00424439/11.06.2018г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив е извършена частична ревизия по разходите на държавното обществено осигуряване на д-р Ш., а и на останалите лекари от състава на ТЕЛК, за причинени щети на ДОО от издадено от тях, но отменено Експертно решение № 5642/05.12.2016 г. За резултата от ревизията е съставен ревизионен акт за начет РМ-5-15-00434526/09.07.2018г., на основание чл.110, ал. 1, т. 1 от КСО, с който е установено задължение в общ размер на 747,72лв., от които 642,48 лв. – главница и 105,24лв. - лихва, начислена до 09.07.2018г.(л.30).

При тази частична ревизия били установени/съгласно анализа – констатации към ревизионния акт за начет/, че е налице щета на ДОО, възникнала в резултат на отмяната на експертно решение, която щета се изразява в реално намаляване имуществото на ДОО поради извършените от осигурителния орган разходи за неправилно определен процент неработоспособност.

Въз основа на ревизионния акт за начет № РМ-5-15-00434526 от 09.07. 2018г.(л.30) било издадено и Разпореждането № РО-5-15-00456023/ 28.08.18г. на Магдалина Чакърова, на длъжност ръководител на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ, с което Д.Б., С.Ш., И.Р. и Д.П. били задължени за внесат посочените суми по ревизионния акт за начет № РМ-5-15-00434526 от 09.07.2018 г. в общ размер на 747,72 лв., от които главница в размер на 642,48 лв. и лихва в размер на 105,24лв., начислена към 09.07.2018г.(л.55).

На 14.09.2018 г. сумата в размер на 759,59 лв., от които главница - 642,48 лв. и лихва в размер на 117,11 лв., била внесена от Д.П. (л. 10).

Въпреки това разпореждането било предмет на проверка по жалба на Д.П. с вх. № 1054-15-86 от 14.09.2018 г. (л. 70) от ответника, който с Решение №2153-15-242/22.11.2018г. отменил същото и административната преписка била върната на контролен орган на НОИ за извършване на нова частична ревизия по разходите на ДОО.

Решаващият орган е посочил в мотивите на обжалваното решение, че в резултат на незаконосъобразното Експертно решение № 5642/05.12.2016 г. на ТЕЛК, на Н.С.неправилно е била изплатена социална пенсия за инвалидност за времето от 02.12.2016 г. до 30.04.2017 г. Прието е, че сумата представлява щета на ДОО, която е в пряка причинна връзка с издаденото експертно решение на ТЕЛК, която се изразява в реално намаляване на имуществото на ДОО от ежемесечните плащания на пенсията.

Прието е също, че действията на д-р Д.Т.Б., д-р С.М.Ш., д-р И.С.Р. и д-р Д.В.П. - от трети състав на ТЕЛК при УМБАЛ "Пловдив" АД,  са довели до отмяна на Експертно решение № 5642/05.12.2016 г., поради което е формиран извод, че са налице фактически и правни основания за съставяне на ревизионен акт за начет по реда на чл. 110, ал. 1 от КСО за причинени щети на ДОО.

Същевременно е констатирано, че съгласно справка неправилно е изплатена социална пенсия за инвалидност на Н.Н.С.за периода от 02.12.2016 г. до 30.04.2017 г. в размер на 642,48 лв. в т.ч. 15,59 лв. лихва към 23.05.2017 г., като същевременно е констатирано, че в ревизионния акт за начет е посочено, че на Н.С.за същия период е изплатена главница в размер на 642,48 лв.

Формиран е извод, че погрешното посочване на неправилно извършените осигурителни разходи е довело до неправилно определяне размера на нанесената вреда на ДОО, подлежаща на възстановяване на основание на чл. 110 ал. 1 от КСО.

От страна на Ш. се правят редица и подробно аргументирани възражения досежно допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, довело до опорочаване на крайния акт – този на Директора на ТП на НОИ – Пловдив.

             В хода на съдебното производство е допусната и приета съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по което е дало заключение, че размерът на главницата от неправилно изплатена пенсия за инвалидност поради общо заболяване на Н.С.за периода 02.12.2016г. - 30.04.2017г. възлиза общо на 626,89 лева главница.

Експертът е посочил, че законоустановената лихва по чл.113 от КСО  върху неправилно изплатената сума за пенсия на Садъкова към датата на Ревизионен акт за начет № РМ-5-15-00434526 от 09.07.2018 г. е 87,80 лева, а към датата на плащането с Приходен касов ордер в ТП на НОИ- Пловдив на 14.09.2018 г. е 99,47 лева.

Според заключението на експерта  общият размер на задължението/ ако се включи и начислената от ТП на НОИ лихва до 23.05.2017г./към датата на Ревизионен акт за начет № РМ-5-15-00434526/09.07.2018г. е 730,28 лв., от които 626,89 лв.- общо главница (изплатена пенсия); 15,59 лв.-начислена лихва до 23.05.2017 г. и законна лихва за забава -87,80 лв.

ВЛ е констатирало, че към датата на плащането с приходен касов ордер в ТП на НОИ-Пловдив на 14.09.2018 г. общият размер на задължението/ ако се включи и начислената от ТП на НОИ лихва до 23.05.2017г./ е 741,95 лв., от които 626,89 лв.- общо главница (изплатена пенсия); 15,59 лв.-начислена лихва до 23.05.2017 г. и законна лихва за забава -99,47лв.

Жалбата против решението, в частта, с която е отменено Разпореждане № РО-5-15-00456023/28.08.2018 г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при ТП на НОИ - Пловдив за събиране на сума 747,72 лв., от които 642.48 лв. - главница и 105.24 лв. - лихва, е процесуално НЕДОПУСТИМА, и като такава следва да се остави без разглеждане, поради липса на правен интерес от оспорване, като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебния контрол върху административните актове, а образуваното съдебно производство по нея да се прекрати в посочената част. Съображенията за това са следните.

Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ решението на Ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва в 14–дневен срок от получаването му пред административния съд. Съобразно ал. 3 съдът разглежда делата по реда на АПК. Доколкото в случая с коментираната част от решението на Директора ТП на НОИ – Пловдив, което е предмет на съдебния контрол, е отменено разпореждането на Разпореждане № РО-5-15-00456023/28.08.2018 г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив/каквото е било и искането на оспорващия/, поради което за жалбоподателя не е налице правен интерес от обжалването му, т.е. като то е изцяло благоприятно за него. С оглед на това оспорването на решението в тази му част и на основание чл.159, т.4 АПК е недопустимо.

Няма никакво съмнение, че даденото с посочената част от Решение №2153-15-242/22.11.2018г. на Директор ТП на НОИ – Пловдив разрешение на административноправния въпрос не е неблагоприятно за жалбоподателя и то в никаква степен не накърнява неговите права и законни интереси, поради което в случая липсва правен интерес от оспорване, като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебния контрол, за която съдът следи служебно.

 В останалата част, в която е върната административната преписка на контролен орган на НОИ за извършване нова частична ревизия по разходите на ДОО във връзка с отмененото Експертно решение № 5642 от зас. 204 от 05.12.2016г. на трети състав на ТЕЛК към МБАЛ "Пловдив" АД, жалбата е допустима като подадена от лице с правен интерес от обжалване, а по същество и ОСНОВАТЕЛНА.

Съгласно чл. 117, ал. 3, изр. второ КСО /ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017г./ с решението Ръководителят на ТП на НОИ решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.

Новелата на чл. 118, ал. 1 КСО не изключва от обжалването по съдебен ред решенията по чл.117, ал. 3, с които се отменя разпореждането и се връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган. Решението на горестоящия административен орган в частта му, в която се изпраща преписката на компетентния административен орган за ново разглеждане безспорно е в съответствие с правомощието му по чл. 117, ал. 3 КСО и правилното упражняване на това правомощие не е без правно значение за оспорващия, доколкото той има също така правомощието да отмени разпореждането и да реши спора по същество.

Въпросът за това дали Ръководителят на ТП на НОИ законосъобразно е упражнил предоставените му от законодателя правомощия на решаващ орган при обжалването на административния акт по административен ред е въпрос по съществото на спора( в този смисъл Определение № 8640 от 11.07.2016 г. по административно дело №4621/2016 г. на ВАС, петчленен състав; Определение № 745/17.01.2019г. по адм. дело № 94/2019г., Шесто отделение ).

По делото не се формира спор по установените факти. Противоположните становища, поддържани от страните в настоящото производство, се отнасят до правилното приложение на материалния закон и се концентрират във въпроса дали в конкретния случай Директорът на ТП на НОИ – Пловдив, законосъобразно е упражнил предоставеното му от законодателя правомощие на решаващ орган по чл.117 ал. 3 изречение второ от КСО, свързано с  връщането на административната преписка на контролен орган на НОИ за извършване нова частична ревизия по разходите на ДОО.

Разрешаването на настоящия административноправен спор, налага да се съобрази и следното.

В общия случай, когато отмени оспорения административен акт, респективно когато отмени отказа да бъде издаден такъв акт, по-горестоящият административен орган решава въпроса по същество, освен ако исканият акт е от изричната компетентност на по-долустоящия орган (чл. 97, ал. 2 АПК).

АПК не съдържа дефиниция на понятието „изрична компетентност“, но тя може да бъде определена като власт, предоставена на определен административен орган само той (и никой друг) да осъществява точно определена функция в сферата на държавното управление, при което пак само той и никой друг да издава административни актове с определено съдържание.

Специален закон обаче може да елиминира ограничението за пълно изместване на долустоящия административен орган, като предостави възможност на упражняващия административен контрол по-горестоящ в йерархията орган да реши спора по същество. Така според чл. 117, ал. 3 от КСО „Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането“.

Очевидно за разлика от чл. 97, ал. 2 от АПК, овластяването по чл. 117, ал. 3, изр. второ от КСО не е ограничено. Затова с решението по жалбата срещу оспорения акт, ръководителят на ТП на НОИ може да реши въпрос по същество, без оглед на това, дали издаването на този акт е в изричната компетентност на по-долустоящия орган на ТП на НОИ.

В конкретния случай от Директора на ТП на НОИ – Пловдив е установено, съответно отразено в процесното решение, че в ревизионния акт за начет е посочено, че на Н.С.за периода от 02.12.2016 г. до 30.04. 2017 г. е изплатена главница в размер на 642.48 лв., а  съгласно справка за неправилно изплатена пенсия № **********/23.05.2014 г. неправилно изплатената сума за същия период на Садъкова е в размер на 642.48 лв., в т.ч. 15.59 лв. лихва към 23.05.2017г. Въз основа на това е формиран извод, че погрешното посочване на размера на неправилно извършените осигурителни разходи е довело до неправилно определяне на размера на вредата, подлежаща на обезвреда по реда на чл.110, ал. 1 от КСО, което според решаващия орган е основание за връщане на преписката на съответния контролен орган.

Както се посочи, разпоредбата на чл. 117, ал. 3 КСО визира правомощие на решаващия орган да реши спора по същество или да отмени разпореждането и да върне преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.

В този случай от решаващия орган не са изложени конкретни мотиви досежно необходимост от изясняване на обстоятелства по спора, за което е необходимо преписката да се върне на компетентния контролен орган и то за нова частична ревизия.

В процесното решение е проследена хронологията на фактите и обстоятелствата, въз основа на което е достигнато до извод, че действията на д-р Д.Т.Б., д-р С.М.Ш., д-р И.С.Р. и д-р Д.В.П. - от трети състав на ТЕЛК при УМБАЛ "Пловдив" АД са довели до отмяна на Експертно решение № 5642/ 05.12.2016г., поради което са налице фактически и правни основания за съставяне на ревизионен акт за начет по реда на чл. 110, ал. 1 от КСО за причинени щети на ДОО.

Разпоредбата на чл. 110, ал. 1 от КСО предвижда, че контролните органи на Националния осигурителен институт съставят на физическите лица и на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж или осигурителен доход и от актове на медицинска експертиза, които са отменени поради нарушаване на нормативни разпоредби при издаването им. Така цитирана разпоредбата относно медицинската експертиза означава, че следва да са извършени нарушения на въведени с правна норма, правила и материални предпоставки.

Правната регламентация на органите на медицинската експертиза на работоспособността, се съдържа в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, в чиито член първи е посочен предметния обхват- с него се уреждат устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ). Съгласно чл. 3, ал.3, от Правилника, експертизата на вида и степента на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.

 Именно ТЕЛК е един от органите на медицинската експертиза на работоспособността, като законодателят е предвидил и отделна Глава в Правилника /цитиран по- горе-Глава четвърта -обжалване на решенията на органите на медицинската експертиза. В чл.63 от Правилника е посочено, че обжалванията и възраженията от страна на заинтересуваните лица и органи се правят срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК.

Следва да бъде отбелязано още, че актовете на медицинската експертиза от една страна са експертни становища за заболяването и неговото отражение върху работоспособността на освидетелстваното лице, становище за установеното увреждане, стадия на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит, довели до трайно намалена работоспособност, а от друга - актовете на медицинската експертиза са индивидуални административни актове за които са приложими общите и специални разпоредби за издаването им. Наред с това, правната регламентация на експертизата на работоспособността, се съдържа в Наредбата за медицинската експертиза(НМЕ).

Легално определение на понятието "трайно намалена работоспособност" е дадено в разпоредбата на параграф 35 от ДР на Закона за здравето, според която "Трайно намалена работоспособност" е състояние, при което поради хронично травматично или нетравматично увреждане (болест) лицето е с ограничена работоспособност във връзка с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система. Вид и степен на увреждане е дефинирано в параграф 1, т.36 от Закона за здравето и "Вид и степен на увреждане" е състояние на хронично травматично или нетравматично увреждане (болест), при които лицето в нетрудоспособна възраст е с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.

В случая, НЕЛК е отменила Експертно решение № 5642/05.12.2016 г. на ТЕЛК, в резултат на което на Н.С.неправилно е била изплатена социална пенсия за инвалидност за времето от 02.12.2016 г. до 30.04.2017 г. Решението на НЕЛК е влязло в законна сила.

Инвалидизирането като правнорелевантен факт възниква не по силата на прякото действие на закона, а се установява и удостоверява с експертно решение от компетентния орган, извършващ експертизата на работоспособността. Лекарите, участващи в състава на ТЕЛК са носители на задължение за възстановяване на причинените щети на ДОО, произхождащи от неправомерно изплатени суми, в случай, че са издали документ, отразяващ невярно състоянието на освидетелстваното лице и/или такъв, издаден в противоречие с правните норми.

За възникването на отговорност по чл.110 ал.1, т. 1 КСО не е достатъчно да има правно нарушение (което в процесния случай се изразява в отменен, т. е. издаден в нарушение на нормативно установените правила, акт на медицинска експертиза). Необходимо е това правно нарушение (в случая отмененото решение на ТЕЛК) да е причинило вреди, за които нарушителят е отговорен и тези вреди да са пряка и непосредствена последица на нарушението. Отговорността по чл. 110, ал. 1 от КСО се поражда от наличието на причинна връзка между виновно поведение от страна на дееца и настъпилия вредоносен резултат като тази причинна връзка не се предполага, а се доказва във всеки конкретен случай.

В конкретния случай, в изложените мотиви на процесното решение на административния орган е посочено, че в резултат на незаконосъобразното Експертно решение №5642/05.12.2016г. на ТЕЛК, на Н.С.неправилно е била изплатена социална пенсия за инвалидност за времето от 02.12.2016 г. до 30.04.2017 г. Според решаващия орган сумата представлява щета на ДОО, която е в пряка причинна връзка с издаденото експертно решение на ТЕЛК, тъй като при правилно определен процент трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане/, до отпускане на социална пенсия за инвалидност не би се стигнало и от средствата на ДОО не би била изплатена подобна сумата.

В този смисъл следва да се посочи, че  отчитайки правната природа на актовете на медицинската експертиза, при установяване на трайно намалената работоспособност участващите в колегиалния орган експерти не действат при условията на дискреция, а в рамките на обвързана компетентност.

Съгласно чл.63 ал.1 НМЕ установеното увреждане, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка съгласно приложение №1. Несъобразяването с отправната точка, предвидена в Приложение № 1 "Отправни точки за оценка на трайно намалена работоспособност и на вида и степента на увреждането в проценти" при експертизата на работоспособността, извършвана от орган на медицинската експертиза, представлява нарушение материалноправни (нормативни) разпоредби при издаване на акта по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО, което е основание за съставяне на ревизионен акт за начет, щом въз основа на незаконосъобразното експертно решение на ТЕЛК е била изплащана пенсия за инвалидност поради общо заболяване при липса на такова право.

С оглед горното, обосновано административният орган е приел, че е налице щета за ДОО, която е в причинна връзка с дейността на ТЕЛК за общи заболявания при УМБАЛ "Пловдив" АД.

Параметрите обаче на претърпяната вреда не са точно определени по основание и размер, което е било констатирано в хода на административното производство, съответно послужило като основание за отмяна на спорното разпореждане. Неправилно посочения размер на щетата се констатира и в хода на съдебното производство с оглед на заключението на ВЛ, по допуснатата ССЧЕ, приета без възражение от страните.

Експертът по ССчЕ е констатирал, че общият размер на задължението/ ако се включи и начислената от ТП на НОИ лихва до 23.05.2017г./ към датата на Ревизионен акт за начет № РМ-5-15-00434526 / 09.07.2018 г. е 730,28 лв., от които 626,89 лв.- общо главница (изплатена пенсия); 15,59 лв.-начислена лихва до 23.05.2017 г. и законна лихва за забава -87,80 лв.

Обжалваното Разпореждане №РО-5-15-00456023/28.08.2018 г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при ТП на НОИ - Пловдив на основание чл. 110, ал. 3 от КСО е за събиране на дълг, установен с ревизионен акт в общ размер на 747.72 лв., от които 642.48 лв. - главница и 105.24 лв. - лихва. Сиреч дори да се приеме та определения размер от експерта по назначената ССчЕ, не се стига до влошаване на положението на лицето.

Разпоредбата на чл.110 ал.1, т.1 КСО обуславя и персонална имуществена отговорност на лекарите, еднолично издали отменени впоследствие болнични листове за временна неработоспособност, както и на лекарите-членове на ЛКК и ТЕЛК, издали болнични листове (ЛКК) или експертни решения (ТЕЛК) за установяване на трайно намалена работоспособност, отменени след това от НЕЛК.

Чрез специалното ревизионно производство по чл.110, ал.1, т.1 КСО идеята на законодателя е да се търси поправяне на щетите, причинени на ДОО от отменени актове на медицинската експертиза. Основателността на претенцията за поправяне на причинените вреди от отменени актове на медицинската експертиза се обуславя от кумулативното наличие на следните предпоставки: акт на медицинската експертиза на работоспособността, отменен поради допуснати нарушения на нормативно установените правила за неговото издаване и/или отправните точки за оценка на работоспособността; причинно следствена връзка на този акт и възникналите за ДОО щети; вина на лицето, издало отменения акт. С оглед правилото на чл.45 ал.2 от Закона за задълженията и договорите, който урежда отговорността за вреди от непозволено увреждане, вината се предполага до доказване на противното, поради което последната предпоставка по чл.110 ал.1, т.1, предл. последно от КСО е законоустановената презумпция за вината да не е била оборена.

В случая е налице акт на медицинската експертиза на работоспособността, отменен поради допуснати нарушения на нормативно установените правила за неговото издаване - в Експертно решение № 5642/204 от 05.12.2016 г. на 3-ти състав на ТЕЛК към МБАЛ "Пловдив" АД, с което на Н.Н.С.са определени 85 % трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане/ до 01.12.2017 г.

Налице е и причинно следствена връзка между отмененото № 5642/204 от 05.12.2016 г. на 3-ти състав на ТЕЛК към МБАЛ "Пловдив" АД и неправилно изплатената пенсия на Н.Н.С.въз основа на установения процент неработоспособност.

В случая единственото, което е следвало да бъде изяснено е констатираното погрешното посочване на размера на неправилно извършените осигурителни разходи, което е довело до неправилно определяне на размера на вредата, подлежаща на обезвреда по реда на чл. 110, ал. 1 от КСО.

Буди недоумение факта, че при тази единствена констатирана неточност решаващият орган не е разрешил спора по същество, вместо да връща преписката на съответния контролен орган. И това, след като самият ответник явно е открил точния дефект на атакуваното пред него разпореждане.

Не би било излишно да се посочи, че обстоятелството, че въпреки че Д.П. е внесла сумата по ревизионен акт общо - 759,59 лв., от които 642,48 лв. главница и лихва 117,11 лв.,  основанието за внасяне на сумата по ревизионния акт не е отпаднало. Обстоятелството, че от отменен акт на медицинската експертиза са причинени вреди на държавното обществено осигуряване, обуславя възникване на имуществената отговорност по реда на чл. 110 КСО, представки, които в случая са изпълнени(Решение № 13794 от 14.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 8922/2016 г., VI о.).

Или следва да се обобщи, че в случая обжалваното решение в тази му част е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила, което обосновава и изводите на този Съд, че жалбата  против Решение №2153-15-242/22.11.2018г. на Ръководител ТП на НОИ – Пловдив, в частта, в която е върната административната преписка на контролен орган на НОИ за извършване нова частична ревизия по разходите на ДОО във връзка с отмененото Експертно решение № 5642 от зас. 204 от 05.12.2016 г. на трети състав на ТЕЛК към МБАЛ "Пловдив" АД, е основателна.

По разноските.

            С оглед изхода от спора на оспорващия се дължат направените от него разноски по делото, които  се констатираха в размер на 510 лева, от които 400 лева за заплатено адвокатско възнаграждение и 10 лева за заплатена ДТ, съгласно представен списък  и 100,00 лв - възнаграждение за ВЛ(л.89 и л. 99).

Разноските следва да се възложат на НОИ на основание §1 т.6 от ДР на АПК.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ Решение №2153-15-242/22.11.2018г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, в ЧАСТТА, с която е върната административната преписка на контролен орган на НОИ за извършване нова частична ревизия по разходите на ДОО във връзка с отмененото Експертно решение № 5642 от зас. 204 от 05.12. 2016г. на трети състав на ТЕЛК към МБАЛ "Пловдив"АД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, за решаване въпроса по същество, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Ш.,*** срещу Решение №2153-15-242/22.11.2018г. на Директор ТП на НОИ – Пловдив, в ЧАСТТА, с която е отменено Разпореждане №РО-5-15-00456023/28.08.2018г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив за събиране на сума 747,72 лв., от които 642,48 лв. - главница и 105,24 лв. – лихва и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.

ОСЪЖДА Национален осигурителен институт – София с адрес гр.София, бул.“Александър Стамболийски”№62-64, да заплати на С.М.Ш. *** сумата от общо 510(петстотин и десет) лева, представляваща сторените по делото разноски.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в частта, с която жалбата срещу решението на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив е оставена без разглеждане и е прекратено съдебното производство, имаща характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му.

 

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :