Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1021

 

гр. Пловдив,  10.05.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, II отделение, Х състав, в публично съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесетата година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА, като разгледа докладваното от съдията Янко Ангелов административно дело № 285 по описа за 2019 година на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е жалба от “Университетска многопрофилна болница за ак­тив­­но лечение /УМБАЛ/ Eврохоспитал” ООД, срещу Заповед за налагане на санкции №29-02-45-3 от 07.01.2019 година, издадена от Директора на РЗОК – Пловдив, с коя­то на дружеството са наложени седем санкции – „финансова неустойка“  в размер на 200лв. за всяко нарушение, на основание чл.402, ал.3 от НРД  2018 г. за МД.

Излагат се съображения, че в оспорената заповед не са изложени мотиви, защо приема, че следва да приложи санкциите по договора за направените  констатации за всички посочени истории на заболяването /ИЗ/, по които арбитражната комисия не  е постигнала решение поради равен брой противоположни гласове. Излагат се съображения за наличие за маловажни случаи, които ведно с наведените процесуални нарушения да доведат до отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

В съдебното заседание - “Университетска многопрофилна болница за ак­тив­­но лечение Eврохоспитал” ООД не се представлява.

Ответникът – Директор на РЗОК Пловдив, чрез юрк. А. оспорва жалбата и изразява становище в подкрепа на обжалвания акт. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. 

След като се запозна със становищата на страните и с приетите по делото доказателства, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

 Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

Между НЗОК и дружествотожалбоподател е сключен договор № 163173/23.05.2018г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки./л.124 и сл./

Със Заповед № РД- ІV-13-1863/13.08.2018 г./л.110/ е наредено да бъде извършена планова, тематична, самостоятелна проверка на лечебното заведение, със задачи на проверката очертани в пунктове I-IV на заповедта.

За осъществената проверка е съставен Протокол от 05.09.2018 г. в който са обективирани констатациите, които в раздел III на протокола засягат установените нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ – неспазени изисквания за надлежно водене на медицинската документация и документооборота, като конкретно в 7 броя епикризи към ИЗ /посочени и в заповедта/ са констатирани нарушения на разпоредбата на чл.287, ал.3, т.2 от НРД, липса на наименованието на съответната клинична пътека.

Протокола от 05.09.2018 г. е връчен на същата дата  на Е.М. /упълномощено лице/, като в 7 – днвен срок е постъпило възражение, при разглеждането на което Арбитражната комисия не е взела решение, поради равенство на гласовете „за“ и „против“./л.23/

На основание чл.74, ал.4 от ЗЗО и чл.418, ал.4 от НРД 2018 г. за МД Директорът на РЗОК е издала заповедта, като в мотивната част е посочено, че изпълнителят на болнична помощ е нарушил изискванията за надлежно водене на медицинската документация и документооборота, като не е вписало наименованието на клиничната пътека, в приложените към съответното ИЗ  епикризи, като по този начин е нарушен чл.287, ал.3, т.2 от НРД за МД 2018 г. във връзка с чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО.

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, при наличие на материалноправните предпоставки, като са спазени и изискванията на административно процесуалните правила.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя за маловажност на случаите. Описаните нарушения не представляват технически грешки, по смисъла на НРД за МД за 2018.  НРД 2018 приема за  „Маловажни случаи“ по смисъла на чл. 395, ал. 4 … За болнична медицинска помощ: а) липса на подпис на декурзус от лекуващ лекар; б) липса на декурзус в почивни дни на нетежко болни; в) технически грешки в медицинската документация; г) липса на печат върху епикризата.

При техническата грешка става въпрос за неправилно отразяване на дати, цифрови стойности, имена и др., докато случаите касаят липса на реквизит, който изрично е посочен в разпоредбата на чл.287, ал.3, т.2 от НРД 2018 г.

Неоснователни са възраженията на дружеството - жалбоподател досежно неправилно приложение нормата на чл. 74, ал. 4 ЗЗО във вр. чл. 418, ал. 4 НРД МД 2018 г., с оглед възможността за налагане на санкции на управителя на НЗОК, респ. директора на РЗОК единствено в случай на потвърждаване на констатациите от Арбитражна комисия. Тезата на оспорващия, че когато Арбитражната комисия не стигне до решение поради равен брой гласове, административният орган няма право да налага санкции е неправилна. Правото на управителя на НЗОК, респ. директора на РЗОК да налага санкции в този случай произтича от чл. 418, ал. 3 и ал. 4 от НРД МД 2018 г., съгласно който в случаите, когато арбитражната комисия не стигне до решение по констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО поради равен брой противоположни гласове, комисията изготвя протокол, екземпляр от който се предоставя на управителя на НЗОК, съответно директора на РЗОК, и на РК на БЛС. Препис-извлечение от протокола се предоставя на лицето – обект на проверката. След запознаване с горния протокол управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, може да наложи предвидените в този НРД санкции. Аргумент в подкрепа за липсата на противоречие със закона е изменението на нормата чл. 76, ал. 3 ЗЗО (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), съгласно която в случай че арбитражната комисия не се произнесе с решение в срока по чл. 75, ал. 7 или е налице равен брой гласове, поради което не е налице прието решение, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която може да наложи санкциите.

За описаните нарушения правилно е определена и  санкция в минималния размер, установена по силата на чл.402, ал.3 от НРД  2018 г. за МД.

При посочения изход на спора, в полза на РЗОК – Пловдив за осъществената юрисконсултска защита следва да се присъди сумата в размер на 100 лв. съгласно чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗПП, във връзка с чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК.

По изложените съображения, съдът

 

                                         Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение  Eврохоспитал” ООД, срещу Заповед за налагане на санкции №29-02-45-3 от 07.01.2019 година, издадена от Директора на РЗОК – Пловдив, с която на дружеството са наложени седем санкции – „финансова неустойка“  в размер на 200лв. за всяко нарушение, на основание чл.402, ал.3 от НРД  2018 г. за МД.

ОСЪЖДА “Университетска многопрофилна болница за активно лечение  Eврохоспитал” ООД, с ЕИК 201537560, да заплати на РЗОК град Пловдив, сумата в размер на 100лв. /сто лева/за юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: