РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

845

 

гр. Пловдив, 15.04.2019 год.

 

    В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи март през две хиляди и деветнадесета година в състав :

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

        ЧЛЕНОВЕ :  МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                             ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря РОЗАЛИЯ ПЕТРОВА и участието на прокурора ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от член – съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА  КАНД №  352 описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1.Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба, предявена от А.Ф., ЛНЧ **********,*** срещу Решение № 2173 от 17.12.2018г. на Пловдивския районен съд, XXII – ти н.с. постановено по АНД № 6122 по описа на същия съд за 2018г., с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1310383 издаден от ОДМВР- ПЛОВДИВ, с който на  касатора е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

Релевираните касационни основания се субсумират в доводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен, поради нарушения на материалния закон и необоснован. Поддържа се, че първоинстанционния съд не е обсъдил следните възражения от жалбата пред районния съд: относно връчването на ЕФ, относно непредставянето на снимковия материал, че образеца на ЕФ не отговаря на законовите изисквания, и липсата на доказателства за предварително оповестяване на контрола на интернет страницата на МВР или чрез средствата за масово осведомяване.

Иска се първоинстанционното решение да бъде отменено, и да бъде отменен електронния фиш.

3. Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Пловдив, не изразява становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение за неоснователност на жалбата.

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в рамките на предвидения за това преклузивен срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява процесуално ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от А.Ф., ЛНЧ **********, с адрес: *** против Електронен фиш серия К № 1310383 издаден от ОДМВР- ПЛОВДИВ, с който му е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

Обективираните в ЕФ констатации се свеждат до следното:

На 13.01.2016 г. в 02:38 часа на Автомагистрала Тракия км. 118+ 425 в  посока на движение към гр. София  при максимална разрешена скорост за движение по магистрала - 140 км/ч и отчетен толеранс на измерената скорост -3 % , МПС БМВ Х5 3.0 Д с рег.№ ХХ8464 се движел с установена стойност на скоростта 158 км/ч. или превишена стойност на скоростта 18 км/ч. Деянието е било установено/ заснето посредством стационарна система Sitraffic Lynx ERS 400. Като собственик на МПС бил посочен А.Ф..

Електронният фиш е бил връчен на жалбоподателя на 20.08.2018 г.

7. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, първоинстанционният съд е потвърдил процесния електронен фиш. За да постанови посочения резултат районният съд е приел, че А.Ф. е осъществил състава на вмененото административно нарушение, като правилно и законосъобразно е санкциониран по реда на чл.182, ал.2, т.2 от ЗДвП. По отношение на размера на наказанието е изложено, че глобата е императивно определена. Направен е извод, че при издаването на електронния фиш не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са нарушили правото на защита на нарушителя, както и че същият съдържа всички законоустановени реквизити. Обсъдено е и възражението за изтекла погасителна давност, като в тази насока е направен извод, че същата не е изтекла.

IV. За правото :

8. Решението е неправилно. Установената от районния съд фактическа обстановка е съответна на събраните по делото доказателства. При правилно изяснена фактическа обстановка, обаче, районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

На първо място, касационна инстанция счита за неоснователни възраженията на касатора, за незаконосъобразност на електронния фиш, тъй като не е спазен реда по чл.189, ал.5 от ЗДвП за неговото връчване. В тази връзка следва да се отбележи, че спазването на законовите изисквания за връчване на електронния фиш има за цел да осигури правото на защита на санкционираното лице, като му се предостави възможност в законоустановения срок да го обжалва. Ето защо, в случая макар и електронния фиш да не е изпратен по пощата, с писмо с обратна разписка, той е надлежно връчен лично на касатора в СДВР София, отдел „Видеоконтрол“ и в законоустановения срок лицето е упражнило правото си на обжалване. 

9. Съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

На следващо място съгласно § 1 т.1 от ДР на ЗАНН „По смисъла на този закон "електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

В нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП законодателят е определил изчерпателно реквизитите, които следва да съдържа електронния фиш и сред тях не фигурира дата на издаването му, длъжностно лице, което го издава и т.н. Посочената норма е специална спрямо нормите в ЗАНН, касаещи реквизитите на наказателното постановление. В този смисъл и изложените в жалбата възражения относно липсата на издател в електронния фиш са неоснователни.

С оглед възраженията на жалбоподателя следва още да се посочи, че от цитираните разпоредби на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП и § 1 от  ДР на ЗАНН следва безспорния извод, че с въвеждане на института на електронния фиш, законодателят регламентира изцяло нов и качествено различен от общия по ЗАНН ред за ангажиране администравно-наказателната отговорност на едно лице за точно определени административни нарушения  /само за посочените в закон/.

Касае се за специфични по своя характер нарушения, при които с въвеждане възможността за тях отговорността на лицето да се ангажира по специалния ред, законодателят цели защита на особено важни обществени отношения, в случая – живота и здравето на участниците в движението по пътищата. Наред с това се избягва в максимална степен субективизма от страна на контролните органи.

От съдържанието на § 1 от ДР на ЗАНН следва, че електронния фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Следователно електронният фиш, по силата на закона, представлява не изявление на определен орган, а електронен документ, записан върху съответния носител, за формалната законосъобразност на който е достатъчно да е изготвен чрез въведени по съответния ред автоматизирани технически средства или системи, за което обстоятелство в случай не се формира спор.

По силата на самия закон, електронния фиш представлява не волеизявление на конкретен административен орган, а електронно такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но на база административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

10. Според разпоредбата на чл.165, ал.3 от ЗДвП, условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, каквато в случая се явява Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (Наредба №8121з-532). Според чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532(отменена към настоящия момент, но действала към момента на извършване на нарушението), местата за контрол с мобилни и стационарни АТСС се обозначават с пътен знак Е24 (“Контрол с автоматизирани технически средства или системи” (чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП)) и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

За пълнота следва да се отбележи, че с изменението на ЗДвП в сила от 05.07.2017 г. е отпаднало изискването на чл. 165, ал. 2, т. 8 от с. з., а именно контролните органи да обозначават чрез поставяне на пътни знаци и да оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет-страницата на МВР участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез АТСС, но към момента на извършване на процесното нарушение – 13.01.2016г. разпоредбата не е била отменена, а по делото не са ангажирани доказателства, че в средствата за масово осведомяване или на интернет-страница на ОДМВР-Пловдив е било оповестено обстоятелството, че на посочената дата и час ще бъде осъществяван контрол на правилата за движение чрез използване на АТСС.

Следователно, установяването на процесното нарушение чрез използване на АТСС се явява направено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, установени от нормата на чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532 /отм./. Допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила обуславя незаконосъобразността на оспорения пред районния съд ЕФ и предпоставя неговата отмяна.

11.Предвид горното решението на въззивния съд следва да бъде отменено, като бъде постановено ново решение по съществото на спора, с което да се отмени процесния електронен фиш.

Водим от горното, и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, Пловдивският административен съд, ХІХти касационен състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2173 от 17.12.2018г. на Пловдивския районен съд, XXII – ти н.с. постановено по АНД № 6122 по описа на същия съд за 2018г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 1310383 издаден от ОДМВР- ПЛОВДИВ, с който на А.Ф., ЛНЧ ********** е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                            2.