РЕШЕНИЕ

 

  982

 

гр. Пловдив,  03.05. 2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на седемнадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                   

при секретаря СЕВДАЛИНА ДУНКОВА, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 385 по описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с  чл. 251 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/

2. Образувано е по жалба на И.Н.Н., ЕГН **********, адрес: ***, чрез адвокат Т.Н.К., срещу заповед № РД-778/09.11.2018г. на командира на Военновъздушните сили, с която на оспорващия е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене”.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед и се иска нейната отмяна. Поддържа се, че ответният административен орган не е изяснил фактическата обстановка относно обстоятелствата, дали повод за налагане на наказанието. Сочи се, че липсва яснота относно времето, когато се твърди да е извършено нарушението. Възразява се, че не са разграничени отделните факти, не е конкретизирано в както се изразява неизпълнението на служебните задължения, нито е обсъдено на какви действия или бездействие се дължи. При определяне на наказанието не са отчетени тежестта на нарушението, обстоятелства при които е извършено и поведението на оспорващия. Отбелязва се, че за визираните нарушения на летателните правила не е проведена процедура за регистриране на инцидент, респ. за тяхното констатиране не е сведена информация до оспорващия, поради което обективно същият в качеството си на зам. – командир на военното формирование не е могъл да извърши вмененият му контрол. Твърди се също, че за част от установените дати на нарушения оспорващият е бил в платен годишен отпуск, поради което не е налице основание да се ангажира дисциплинарната му отговорност.  Поддържа се, че в хода на дисциплинарното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като не е дадена възможност на оспорващия да даде обяснения и лично да се запознае с протокола от извършената по случая проверка. Твърди се, че сроковете за ангажиране на дисциплинарната отговорност са изтекли. Иска се присъждане на сторените в съдебното производство разноски. Прави се възражение за прекомерност на претенцията на ответника за присъждане на съдебни разноски.

3. Ответникът – командира на Военновъздушните сили, чрез процесуалния си представител И.П. – служител с юридическа правоспособсност, поддържа становище за неоснователността на жалбата. Твърди се, че дисциплинарната отговорност на оспорващия е ангажирана за конкретно  извършено нарушение на служебните задължения в периода 01.09.2017г. – 21.08.2018г. Претендира са присъждане на юрисконсултско възнаграждение и се оспорва размерът на разноските за адвокатска защита на жалбоподателя.

4. Окръжна прокуратура - гр. Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не взема участие.

ІІ. За допустимостта:

5. Жалбата е подадена в предвидения за това, преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите:

6. И.Н.Н. е военнослужещ от военно формирование 32040 – Крумово със звание полковник, назначен на длъжност „заместник – командира“ на военното формирование. Според т. 2 от представеното по делото Приложение № 1 на Ръководство "Планиране, организиране, провеждане, управление и осигуряване на летателната дейност" - ВВС-Р-2-1.1-ВФ 32040, „заместник – командирът“ на военното формирование: контролира цялостното организиране, планиране и провеждане на летателната дейност в авиационното формирование /АФ/; поставя задачите по седмичното планиране, подготовка, провеждане и отчет на полетите; знае степента на подготовка на командирите на авиационни подразделения и началниците на базови служби; знае степента на подготовка на авиационните подразделения; контролира подготовката за полети на ръководещия летателен състав, командирите на авиационни подразделения и инструкторския състав; познава деловите и организаторски способности на командно-инструкторския състав на АФ; организира и ръководи АСР в АФ; проверява организацията, методиката и качеството на предварителната подготовка за полети на авиационните подразделения; отстранява от полети екипажи и подразделения при слаба подготовка за полети, нарушаване на правилата за полетите, при груби грешки в техниката на пилотиране, вертолетоводене и бойно използуване или при несъответствие на метеорологичните условия на степента на подготовка на екипажите; провежда анализ на изпълнените през месеца летателни смени пред заместниците на КАФ, командирите на подразделения и началниците на служби в АФ.

Съгласно справка рег. № 3-2109/22.03.2019г. от началник на щаба на военно формирование 32040 за периода 01.09.2017г. – 21.08.2019г. И.Н.Н. е ползвал отпуск общо 23 дни както следва: от 01.09.2017г. до 05.09.2017г. /3 дни/, от 26.10.2017г. до 27.10.2017г. /2 дни/, на 10.11.2017г. /1 ден/, от 14.12.2017г. до 15.12.2017г. /2 дни/, от 18.12.2017г. до 19.12.2017г. /2 дни/, от 21.06.2018г. до 29.06.2018г. /7 дни/, от 14.08.2018г. до 21.08.2018г. /6 дни/.

7. Според заповед № ОХ-01/31.01.2012г. на министъра на отбраната на Република България във връзка с Постановление № 360/22.12.2011г. на Министерски съвет за изменение на  ПМС № 333 от 2010г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България (обн. ДВ бр. 2 от 2011г.) „24 – та авиационна база“ по длъжностно разписание за мирно и военно време № ВВС-312, с военнопощенски номер  32040 и дислокация в с. Крумово, обл. Пловдив, е подчинена на командира на Военновъздушните сили. Със Указ № 295 от 30.08.2016г. на Президента на Република България за командира на Военновъздушните сили е назначен бригаден генерал Ц.И.С..

8. Със заповед № РД-717/15.10.2018г. на командира на Военновъздушните сили е назначена комисия от Командването на Военновъздушните сили, която за периода 17.10.2018г. – 19.10.2018г. да извърши служебна проверка за установяване на фактите и обстоятелствата довели до инцидента с военнотранспортен вертолет AS-532AL “Cougar” с регистрационен знак 710, водещ се на отчет във военно формирование 32040 – Крумово, допуснат в 18:17 часа на 21.08.2018 г. при изпълнение на упражнение № 55 от програма „Подготовка за мисии“ ВВС – II-2-2.1.2 полет за изпълнение на авиомедицинска евакуация.

За резултатите от извършената проверка е съставен протокол рег. № 400-8760/01.11.2018г., утвърден от командира на Военновъздушните сили, в който е отразена следната фактическа обстановка:

Предварителната подготовка за конкретния полет е проведена на 20.08.2018 г. от 11:00 часа до 17:10 часа, като задачата пред командира на екипажа /КЕ/ капитан М. е поставена от 11:00 часа до 11:10 часа от заместник - командира по летателна подготовка на вае, капитан Дончев. В 18:06 ч., след смяна на екипажите на земята "на винт", командирът на екипажа капитан М. иска разрешение за излитане за изпълнение на авиомедиицинска евакуация (АМЕ) и след получаване на разрешение от ръководителя на полетите "Кула" (РП "Кула") ц. сл. ЗОПОВ излита в компасен курс 1220 по маршрут № 140. След излитането, на първия завой, на височина 45 м иска от РП "Кула" и получава разрешение за снижение на 50 м. И поема в югоизточен курс към Асеновград. На тази височина, две минути след излитането, КЕ изпълнява пилотаж (според капитан М. два "установени виража") над вилната зона на града, след което насочва вертолета към ИПМ (Прослав). В писмените обяснения капитан М. твърди, че се е разбрал с ц.сл. ЗОПОВ, в качеството му на РП "Кула", по мобилния телефон да заеме зона за изчакване за 2-3 мин. с цел проверка възможността за ползване на маршрут № 141С. Комисията установила, че в записа на разговорите в кабината няма искане и разрешаване за заемане на зона за изчакване. След снижението на 50 м, следващият радиообмен между екипажа и РП "Кула" е на ИПМ (7:10 мин. след излитането).

На третата минута след излитането КЕ предава управлението на втория пилот. Полетът по маршрута се изпълнява от втория пилот ст. лейтенант Леков, като комисията установила, че вертолетът преминава на височина под 50 м. (по данни от GPS тракера) над село Кадиево, което е нарушаване на указанията на РП ц.сл. ЗОПОВ. Многократно в кабината звучи сигнализацията от радиовисотомера за слизане под зададената опасна височина от 90 ft (около 30 м.). След селото, по команда на КЕ вторият пилот насочва вертолета надясно и полетът продължава над река Марица в курс 297 ̊ на височина 14 м с постоянно снижение. Полетът над реката продължава около 18 секунди с приблизителна постоянна скорост 234 до 241 км/ч, но със снижение на височината до Н=8-10 м по данните от GPS тракера от системата за анализ на мисията. В 18:17 ч. (10:48 мин. след излитането), на височина 8-10 м, вертолетът влиза в съприкосновение с жиците на далекопровод, следствие на което същите биват скъсани. След сблъсъка с жиците, в 18:16:48 часа, КЕ поема управлението на вертолета, за около 6-7 секунди взема решение за незабавно кацане, подава команда към бордния техник за пускане на колесника, докладва на РП "Кула", захожда за кацане и каца на площадка Цалапица.

По обясненията на екипажа, причината за сблъсъка е появата на ято птици по маршрута на движение на вертолета, в резултата на което КЕ снижава машината на по-малка височина от минимално допустимата. Комисията установила, че две секунди преди сблъсъка екипажът отклонява вниманието си от режима и профила на полета, като наблюдава действията на намиращ се на брега на реката рибар. Също така, от прослушването на разговорите в кабината на вертолета, комисията не констатира да е имало предупреждение за наличието на птици от страна на който и да е от екипажа или да е забелязана каквато и да е опасност за ВоВС.

По отношение на екипажа на полета комисията е установила следните нарушения: неизпълнение на разпорежданията на РП "Кула", допускане на нарушение на режима и профила на полета, съгласно утвърдения в плановата таблица маршрут № 140; предаване управлението на вертолета от КЕ на втория пилот, като по този начин го поставя в условия, за които не е подготвен за типа вертолет и застрашава безопасността на полета; допускане и многократно снижаване на вертолета под минималната безопасна височина на полета, настроена на радиовисотомера като опасна височина от 90 ft.;  неизпълнение на задълженията на втори пилот за наблюдение на обстановката и препятствия по маршрута на вертолета; управление на вертолета от втори пилот без необходимата подготовка за полети на пределно малка височина на типа вертолет. Комисията е установила, че в резултата на инцидента са нанесени значителни материални щети на вертолета.

Чрез преглед на записи от GPS - тракер, комисията е установила,  че капитан М., при изпълнение на полети на 01.09.2017 г., 27.07.2018 г., 14.08.2018 г. и на 15.08.2018 г., нееднократно е допускал нарушаване на режима на полетите чрез отклонение от пътната линия на маршрута, профила на полета, снижение под минималната безопасна височина и зависване над нерегламентирани площадки. Началникът на служба "Безопасност на полетите и обективен контрол" е докладвал на командира на авиационното формирование само за нарушението от 01.09.2017 г. За останалите нарушения не е докладвано на командира на формированието и са установени след сериозния инцидент на 21.08.2018 г.

Сред длъжностните лица, допринесли чрез действия и бездействия в периода 01.09.2017г. – 21.08.2018г. за настъпването на инцидента, е посочен и заместник - командирът на военно формирование 32040 – Крумово. В тази връзка е предложено на командира на Военновъздушните сили, за допуснато нарушение при осъществяване на контрола на летателната дейност, съгласно т. 2 от Приложение № 1 на Ръководство "Планиране, организиране, провеждане, управление и осигуряване на летателната дейност" - ВВС-Р-2-1.1-ВФ 32040, и неизпълнение на задължение съгласно чл. 156, т. 7 от УВС на ВС на РБ и чл. 178, ал. 1 от ЗОВСРБ, да наложи на И.Н.Н. дисциплинарно наказание "строго мъмрене".

9. Според протокол рег. №  400-8898/06.11.2018г.  на 01.11.2018 г. е проведена беседа с И.Н.Н., на която командирът на ВФ 32040 и зам. – командирът на Военновъздушните сили – председател на комисията, провела проверката, са запознали военнослужещия със събраните доказателства, които дават основание за налагане на дисциплинарно наказание, съгласно протокол рег. № 400-8760/01.11.2018г. В протокола от проведената беседа Н. собственоръчно е вписал: „Запознах се с протокола от проверката. Нямам възражения“. Под този текст е положен подпис като са вписани длъжност, две имена и дата.

10. Въз основна на констатациите от проверката и на основание чл. 242, т.1 от ЗОВСРБ във вр. чл. 156, т. 7 от УВС на ВС на РБ  командирът на Военновъздушните сили със заповед № РД-778/09.11.2018г. е наложил на жалбоподателя дисциплинарно наказание „строго мъмрене“. Като фактическо основния за ангажиране на отговорността е посочено, че за нарушението на 01.09.2017г. Н. в качеството си на зам. – командир на базата не е предприел необходимите мерки спрямо капитан М., като по този начин не е изпълнил задълженията си по т. 2 от Приложение № 1 на Ръководство "Планиране, организиране, провеждане, управление и осигуряване на летателната дейност" - ВВС-Р-2-1.1-ВФ 32040, и е създал условия за повторяемост и нарушаване на безопасността на полетите.

IV. За правото:

11. Според чл. 178, ал. 1 от ЗОВСРБ военнослужещите са длъжни да изпълняват уставите, нормативните и административните актове на органите за ръководство на отбраната, на длъжностните лица за управление на отбраната и на въоръжените сили, както и заповедите на командирите или началниците.

Правилата за ангажиране на дисциплинарната отговорност на военнослужещите са разписани в Глава седма, Раздел ХI, чл. 241 – чл. 252 от ЗОВСРБ и Раздел ХII, чл. 136 – чл. 151 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 25 от 30.03.2010 г.).

Виновното неизпълнение на служебните задължения от военнослужещите е нарушение на военната дисциплина. Като нарушения на военната дисциплина е посочено неизпълнение на задължение по военната служба.

Нарушителят на военната дисциплина се наказва с дисциплинарните наказания независимо от предвидената имуществена, административнонаказателна или наказателна отговорност.

Дисциплинарните нарушения се установяват от преките командири или началници на нарушителите. Дисциплинарното наказание "забележка", "мъмрене" и "строго мъмрене" се налага от преките командири (началници). Преките командири (началници) и ръководители на съответните структури могат да налагат и дисциплинарните наказания, които са в правомощията на подчинените им длъжностни лица.

Дисциплинарните наказания са: забележка; мъмрене; строго мъмрене; предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от 6 месеца до една година; понижаване на военното звание с една степен за срок от 6 месеца до една година; предупреждение за уволнение и уволнение.

При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, и поведението на военнослужещия до извършване на нарушението.

Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от установяване на нарушението, но не по-късно от една година от извършването му. Дисциплинарното нарушение се смята за установено от момента на узнаването му от дисциплинарнонаказващия орган.

Когато на военнослужещия се налага дисциплинарно наказание уволнение, съответният командир или началник назначава извършване на служебна проверка за събиране на доказателства за извършеното нарушение, изслушва нарушителя или приема писмените му обяснения. Служебна проверка може да бъде извършена и извън посочената хипотеза, когато са налице сигнали, рапорти, публикации или непосредствено разкриване на факти и обстоятелства, сочещи на извършени дисциплинарни нарушения. Служебната проверка се извършва от назначена комисия. За дейността си комисията изготвя протокол, който съдържа: данни, които конкретизират нарушителя на военната дисциплина; описание на нарушението (деяние, действие или бездействие, време, място и начин на извършване); вредни последици и причинна връзка с нарушението; данни за вината на нарушителя за извършване на конкретното нарушение; причини и условия, довели до извършване на нарушението; предложение за търсене на дисциплинарна отговорност, както и за вида на дисциплинарното наказание.

В срок до 5 работни дни от получаване на протокола длъжностното лице, назначило служебната проверка, или оправомощено от него лице провежда беседа с нарушителя, на която запознава военнослужещия със събраните доказателства, които дават основание за налагане на дисциплинарно наказание и изслушва военнослужещия или приема писмените му обяснения. Писмените обяснения на военнослужещия се прилагат към протокола

Командирът (началникът), назначил служебната проверка, прави преценка на събраните доказателства и на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, както и на направеното предложение за наказание.

Тежестта на нарушението се определя с оглед значимостта на неизпълненото задължение и степента на неизпълнението.

Настъпилите последици се определят в зависимост от резултатите от извършеното дисциплинарно нарушение.

Обстоятелствата, при които е извършено дисциплинарното нарушение, обхващат фактическата обстановка, при която е извършено нарушението, като се отчитат причините и предпоставките, довели или способствали за неговото извършване.

Степента на вината се определя от това, дали дисциплинарното нарушение е извършено умишлено, или по непредпазливост.

В случаите, когато определеното дисциплинарно наказание е в правомощията на командира (началника), той издава заповед, с която налага дисциплинарно наказание в установените в чл. 249 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България срокове.

12. Според чл. 156, т. 7 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 75 от 26.08.2008 г.) заместник-командирът на военно формирование освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен да проверява организацията и състоянието на бойната подготовка на военните формирования, да провежда изпити по бойната подготовка, да взема мерки за отстраняване на допуснатите недостатъци.

13. При тази фактическа и правна обстановка съдът намира, че оспорената в настоящото производство заповед е издадена от материално и йерархически компетентен орган в предписаната от закона форма и в съответствие с процесуалните правила. Твърденията на оспорващия за допуснати съществени процесуални нарушения остават недоказани. Редът за провеждане на служебна проверка е спазен. Резултатите от дейността на комисията са отразени в надлежен протокол с нормативно изискуемото съдържание. Установени са данни, които конкретизират нарушителите на военната дисциплина. Дадено е конкретно описание на нарушенията, време, място и начин на извършването им. За допускането на нарушенията са обозначени както преките извършители, така и длъжностните лица, които е следвало да осъществяват контрол върху летателната дейност. Посочени са настъпилите вредни последици и причинната връзка с нарушението от 21.08.2018г.

Приложеният по делото протокол от проведена беседа еднозначно съдържа изявлението на жалбоподателя Иванов, че се е запознал без възражения с резултата от проверката и предложението за ангажиране на дисциплинарната му отговорност. Беседата е проведена по съответния ред пред компетентния орган. Резултат от беседата е отразен в официален писмен документ (подписан и от самия оспорващ), който не бе оспорен по съответния ред и нито бе оборена доказателствената му стойност.   

Срокът за налагане на дисциплинарното наказание е спазен. Ангажираната дисциплинарна отговорност не е за конкретното нарушение на 01.09.2017г., а за неизпълнение на служебни задължения във връзка с това нарушение, обхващащо периода от 01.09.2017г. до 21.08.2018г. Касае се за форма на изпълнително деяние, изразяваща се в бездействие, при дължимо поведение – конкретни действия, разписани в уставите, нормативните и административните актове на органите за ръководство на отбраната, поради което до извършване на дължимите действия, нарушението се осъществява от военнослужещия във всеки един момент, включително и на посочената в заповедта дата на инцидента от 21.08.2018г. Протоколът от дейността на комисията е представен на дисциплинарнонаказващия орган на 01.11.2018г., от който момент нарушение се смята за установено. Заповедта за налагане на дисциплинарното наказание е издадена на 09.11.2018г., при което се явяват спазени както двумесечният срок месеца от установяване на нарушението, така и едногодишния срок от извършването му.

Между страните не се формира спор, че на дати: 01.09.2017г., 27.07.2018г., 14.08.2018г., 15.08.2018г. и 21.08.2018г. във военно формирование 32040 – Крумово, едно и също длъжностно лице, подчинено на зам. - командира на базата, при изпълнение на полети с вертолети нееднократно е допускало нарушения на режима и профила на полетите, снижение под минималната безопасна височина и зависване над нерегламентирани площадки. Твърдението на оспорващия, че за тези нарушения на подчинения му военнослужещ не му е свеждана информация, не изключват дисциплинарната му отговорност за настъпилите вредни последици. Обстоятелството дали Иванов, в качеството си на зам. – командир на военното формирование, е знаел или не за тези нарушения има отношение единствено към формата на виновното поведение. Дори да се кредитира с довери позицията, че жалбоподателят не е знаел за нарушенията, се установява наличието на непредпазливост в хипотезата на небрежност като форма на вината, при която нарушителят не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Наказващият орган ясно е посочил, че нарушението се дължи на неизпълнение на задълженията по т. 2 от Приложение № 1 на Ръководство "Планиране, организиране, провеждане, управление и осигуряване на летателната дейност" - ВВС-Р-2-1.1-ВФ 32040. Визирано е и неизпълнение на конкретно задължение – непредприети мерки спрямо поставения под ръководството на оспорващия военнослужещ. Още повече, всички разписани в посочената точка задължения имат отношение към вменения на зам. – командир на военното формирование контрол върху цялостното организиране, планиране и провеждане на летателната дейност в АФ. Изброените в тази връзка задължения описват конкретните действия, които зам. – командирът на военното формирование следва да предприема, за да обезпечи изпълнение на общото му задължение по чл. 156, т. 7 от УВС на ВС на РБ. По аргумент от посочената норма, задълженията за проверка на организацията и състоянието на бойната подготовка, провеждането на изпити по бойната подготовка и вземането на мерки за отстраняване на допуснатите недостатъци, по съществото си представляват действия по предварителен, текущ и последващ контрол. В случая отговорността на оспорващия е ангажирана именно за неизпълнение на този контрол. За съставомерността на нарушението е ирелевантно обстоятелството дали оспорващия на съответните дати е бил  в отпуск. Според изискванията на т. 2 от Приложение № 1 на Ръководство "Планиране, организиране, провеждане, управление и осигуряване на летателната дейност" - ВВС-Р-2-1.1-ВФ 32040, зам. – командирът е длъжен да провежда анализ на изпълнените през месеца летателни смени. Тоест отсъствието на отделни дати, по никакъв начин не снема задължението на зам. – командира на военното формирование  да осъществява постоянен контрол върху летателната дейност в АФ.

Споделянето на задължението по предприемане на конкретни мерки при установени нарушения също не освобождава оспорващия от дисциплинарна отговорност. Тази отговорност е лична и се носи от всяко длъжностно лице, в чиито задължения е вменено да  отстранява от полети екипажи при нарушаване на правилата за полетите, при груби грешки в техниката на пилотиране, вертолетоводене и бойно използуване.  Фактът на такова вменено за зам. – командира на военно формирование  задължение, наличието на допуснатите нарушения при летателната дейност в подчиненото му АФ и липсата на мерки за отстраняването им, безспорно доказват допуснатото от страна на жалбоподателя нарушение на военната дисциплина, което по смисъла на чл. 242, т. 1 от ЗОВСРБ представлява дисциплинарно нарушение, за което законосъобразно е ангажирана дисциплинарната му отговорност. Съдът намира, че при определяне вида и размера на дисциплинарното наказание са съобразени тежестта на нарушението, степента на вината и поведението на нарушителя. Не се установява нарушение на принципа за съразмерност, залегнал в чл. 6 от АПК, доколкото с наложеното наказание не се цели да бъдат засегнати права на адресата в степен по-голяма от необходимото за изпълнение на законово установените правомощия на дисциплинарнонаказващия орган.

14. Мотивиран от горното, при проверката по чл. 168 от АПК, съдът намира, че оспореният административен акт е валиден, издаден в предписаната от закона форма без допуснати съществени процесуални нарушения, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, поради което подадената срещу него жалба се явява неоснователна

V. За разноските

15. Ответникът в настоящото производство е отправил надлежна претенция за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и съдебни разноски за командировки и пътни разходи в размер на 136,30 лева. В разпоредбата на чл. 143, ал. 4 вр. ал. 1 от АПК не са предвидени дължими суми за пътни разноски и командировки, поради което претенцията в тази част не следва да бъде уважена. Предвид изхода на делото на ответника следва да се присъдят сторените съдебни разноски за юрисконсултска защита. По реда на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс във вр. чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ /обн., ДВ, бр.5 от 17.01.06г./, настоящият състав определя юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.

Ето защо, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.Н., ЕГН **********, адрес: ***, чрез адвокат Т.Н.К., срещу заповед № РД-778/09.11.2018г. на командира на Военновъздушните сили.

ОСЪЖДА И.Н.Н., ЕГН **********, адрес: ***, да заплати на Военновъздушните сили на Република България сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляващи разноски за юрисконсултска защита.

Решението e окончателно и не подлежи на обжалване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: