Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер  1069,    Година  2019, 16.05.,  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІІ състав

 

   на 17.04.2019 година

 

 в публичното заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

     ЧЛЕНОВЕ:     ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА и при присъствието на прокурора ГИНКА ЛА­ЗА­РОВА, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 388 по описа за 2019 година и като обсъди :

            

                           Производство пред първа инстанция.

Постъпил е протест от прокурор в Окръжна Прокуратура – Пловдив сре­щу Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Сопот.

В протеста се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваната наредба поради допуснати съществено процесуални нарушения на админист­ра­тивно­производствените правила, установени в чл. 26, ал.3 и чл. 29, ал.2 от ЗНА. Претендира се отмяната им. Претендират се и разноски.

Ответният  Общински съвет /ОбС/ - Сопот не взема становище по така де­позирания протест.

Пловдивският административен Съд – седми състав, след като разгледа поотделно и съвкупност наведените с жалбата основания, намира за устано­вено следното.

Оспорена е Наредба за реда на придобиване, управление и разпореж­дане с общинска собственост, приета с Решение №219, взето с Протокол №26 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 11.03.2010 г.; изм. с Решение № 222, взето с Протокол №28 от 31.03.2010 г.; частично отм. с Решение №2161 от 07.12.2017 г. на АС – Пловдив по а.д. №2650/2017г. и с Решение №2474 от 22.11.2018 г. на АС – Пловдив по а.д. №2132/2018г.

Съдът в настоящата инстанция намира, че Наредбата, която се оспорва е валиден акт, приет съгласно установените в чл.21 ал.3 ЗМСМА правомощия на Общински съвет – Сопот, в пределите на неговата материална компетент­ност, предоставено му по силата на изрична законова делегация на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. В изпълнение на предоставените им правомощия са овластени да издават нормативни актове с които урежда съобразно нормативни актове от по-висока степен обществените отношения с местно значение по аргумент от чл. 76, ал. 3 от АПК, във вр. с чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

Във връзка с проверката, която е длъжен да направи административния съд за спазване процедурата, в която е бил приет акта, с оглед повелителните норми на чл.77 АПК и чл.26 ал.2 ЗНА /в съответната му приложима редакция към момента на приемане на Наредбата и изменението и/, според които “Ком­петентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения” и “ Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от ком­петентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет стра­ницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за пред­ложения и становища по проекта”.

Нормата на чл.26 ал.2 ЗНА в приложимата редакция изрично поставя задължение на съставителя на проекта да го публикува на интернет страницата на дадената институция заедно с мотивите. На заинтересуваните лица се пре­доставя не по-малко от 14 дни срок за предложения и становища по проекта.

В тази връзка и въпреки изричните указания на съда с определението му от 12.02.2019 г., то от страна на ответника не се ангажира нищо в посочения смисъл. Ответникът не прояви процесуална активност да ангажира доказа­телства от интернет страницата на община Сопот. Още повече, че извадката от интернет страницата на общината би следвало да е част от административната преписка по приемане на Наредбата, която с оглед безсрочността на оспорва­нето на нормативните актове, би следвало да се съхранява у администра­тивния орган. Освен това, липсват мотиви към предложения проект.  

Следва да се посочи също, че целта на чл.26 ал.2 от ЗНА е да се осигури възможност на заинтересуваните лица да упражнят своето право на участие в производството по подготовката на актовете, засягащи законните им интереси. Публикуването и разгласяването на проекта на акта представляват начинът, чрез който се проявява принципът за откритост и съгласуваност, съдържащ се в чл.26 ал.1 от ЗНА.

Видно е от представените с преписката писмени доказателства, че указания в ЗНА ред не е бил спазен. В тази връзка е представено само писмо с изх. № И-314/1 от 18.12.2018 г. от Председателя на Общински съвет-Сопот, в което посочено, че в съхраняваните в ОбС-Сопот документи, в т.ч. и доклад­ните записки по приемането и самостоятелното изменение на наредбата „не се откриха документи“, които удостоверяват датата на публикуване и датата на сва­ляне от интернет страницата на проекта на процесния акт преди приема­нето му,(вкл. и за удостоверяване на периода, през който проектът на нормати­вен акт е бил публикуван), както и на доказателства, удостоверяващи, че са спа­зени изискванията на чл.28 ал.2 от ЗНА досежно съдържанието на мотивите към проекта на посочения нормативен акт.

В преписката няма въобще данни, вкл. и от протокола на заседанието на Съвета, този проект да е бил обсъждан от която и да е от комисиите на същия в съответствие с изискванията на действащия тогава Правилник за организация на дейността му.

Дейността по издаване на нормативни административни актове е неотменимо задължение именно на органите, осъществяващи управлението и тази дейност следва да е подчинена на основните принципи на чл. 4, чл. 8 и чл. 12 АПК - за законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност.

Процедурата по приемане на нормативния административен акт е раз­писана императивно в защита на публичния интерес, ето защо неспазването на 14-дневния срок е съществено нарушение. Нормата на чл.26 ал.2 ЗНА(в прило­жимата редакция) следва да бъде тълкувана в съответствие с чл.77 АПК, за­дължаващ компетентния орган да издаде нормативен акт, след като обсъди проекта с направените становища, предложения и възражения, което не е изпълнено и представлява нарушение на императивните правни норми, съдър­жа­щи се в нормативен акт с по-висока степен.

Цитираната правна норма сочи, че изброените задължения на състави­теля на проекта са императивно предвидени, с оглед гарантиране на основни принципи - принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласува­ност. Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на во­лята на приемащия орган ще бъдат съобразени всички необходими обстоя­телст­ва, за да се приемат регулиращите определени обществени правила по един разумен, компетентен и стабилен начин.

ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгла­сяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъж­дане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обос­нованост, стабилност откритост и съгласуваност, които формулират и целите на разпоредбата. Липсата на мотиви към внесеното предложението за изменение на Наредбата препятства възможността заинтересованите лица да направят предложения и изложат становища преди приемането й. Мотивите, съответно доклада към него, съгласно разпоредбата на чл.28 ал.2 ЗНА(в при­ложимата редакция) трябва да съдържат: 1.причините, които налагат приема­нето; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необхо­дими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилаг­ането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Проект на нормативен акт, към който не са при­ложени мотиви, съответно доклад, съгласно изчерпателно изброените в закона изисквания, не се обсъжда от компетентния да го приеме орган. Те трябва да са налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да са публикувани и да са станали достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите да се запознаят с тях и реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта.

Последващите изменения и допълнения на Наредбата, и евентуално из­вършените процедури по оповестяването им също не могат да санират допус­натите предходни нарушения в процедурата по приемането й.

Или оспорената наредба подлежи на отмяна на формално/процесуално/ основание. Това също налага обоснования извод на настоящия състав – за осно­вателност на протеста.

Консеквентно това обосновава и извода на настоящия състав – за отмяна на общинската Наредба.

По разноските.

С оглед изхода от спора такива се дължат на ОП – Пловдив, които са в раз­мер на 20 лева.

На основание чл.194 АПК настоящото съдебно решение следва да се обнародва от ответния орган, за негова сметка по начина, по който е бил обна­родван и оспорения му акт.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –  VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение №219, взето с Протокол №26 от засе­дание на ОбС – Сопот, проведено на 11.03.2010 г.; изм. с Решение №222, взето с Протокол №28 от 31.03.2010 г.; частично отм. с Решение №2161 от 07.12.2017 г. на АС – Пловдив по а.д. №2650/2017г. и с Решение №2474 от 22.11.2018г. на АС–Пловдив по а.д. №2132/2018г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА Общински съвет – Сопот да заплати на Окръжна Прокуратура – Пловдив сумата от общо 20/двадесет/лева разноски по делото.

На основание чл.194 АПК настоящото съдебно решение, след изтичане сроковете за оспорването му, следва да се обнародва от Общински съвет – Сопот, за негова сметка по начина, по който е бил обнародван и оспорения му акт.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                     

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        2.