РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 873

 

гр. Пловдив,   17 април 2019 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на двадесет и първи март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ :          МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                             ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря Р.П. и участието на прокурора ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от чл. съдията ТАТЯНА ПЕТРОВА касационно АНД № 420 по описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

2. Образувано е по касационна жалба, предявена от Г.В.С., с ЕГН **********,***, чрез процесуалния си представител адвокат А. Василева П., против Решение № 4 от 08.01.2019 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІІ н.с., постановено по АНД № 685 по описа на същия съд за 2018 г., потвърждаващо Наказателно постановление (НП) № 18-0239-001021 от 19.07.2018 г. на Началник РУП към ОД на МВР гр. Пловдив, РУ – Асеновград, с което на жалбоподателя, на основание чл. 175, ал. 3, пр. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.  

Поддържаните касационни основания се субсумират в твърдението, че атакуваният съдебен акт е постановен в нарушение на материалния  закон. Иска се решението и издаденото НП да бъдат отменени, алтернативно се иска да бъде намалена наложената глоба в минималния размер, предвиден в закона.

3. Ответникът по касационната жалба  - РУ на МВР Асеновград, не взема конкретно становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. 

ІІ. За допустимостта:

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА. 

ІІІ. За фактите и за правото:

6. Процесното НП е издадено въз основа на АУАН Д627105 от 27.06.2018 г., съставен от Г. Д.Б.– мл. автоконтрольор при РУ - Труд към ОД на МВР гр. Асеновград. Обективираните в акта констатации, се свеждат до следното:

На 05.03.2018 г., около 08.00 часа в община Асеновград на път Трети клас № 804 – в зоната на 9 + 500 км., С. управлявал лек автомобил “Фиат Темпра” с поставени на него регистрационни табели № РВ*****АР, като горепосочените регистрационни табели са били издадени за друго МПС, а МПС, което водачът управлявал не било регистрирано по надлежния ред, с което виновно е нарушил чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.

В АУАН е посочено още, че същият е съставен по ДП № 168/2018 г., преписка № 665/2018 г. на РП – Асеновград и свидетелски показания по делото.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която изцяло е възприета и възпроизведена в процесното НП.

7. За да потвърди процесното НП, Пловдивският районен съд е приел, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на вменените му административни нарушения по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, като при издаване на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Конкретно в тази насока е прието следното от фактическа и правна страна:

НП отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН. Постановено е от компетентния за това орган и е подписано от него, в изискуемата от закона форма е. От гледна точка на състава на нарушението, също е описано достатъчно пълно и ясно, като са посочени всички елементи формиращи неговия обективен състав, с което е изпълнено изискването на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН за описание на нарушението. Това от своя страна изключва възможността правото на защита на нарушителя да е нарушено. При определяне размера на наказанията – глоба и лишаване от право на управляване  на МПС, наказващият орган е съобразил основния критерий при определяне на наказанието, залегнал в чл. 27 от ЗАНН, а именно тежестта на нарушението.

8. Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен съдебен акт. В решението са изложени подробни мотиви относно законосъобразността на оспорения административен акт. Фактите по делото са обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност. Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон.

Доводите наведени в касационната жалбата са идентични с тези наведени и пред районния съд, който в мотивите на решението си ги е обсъдил подробно. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.

9. Съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона, нарушенията са установени по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение съгласно чл. 42-44 от ЗАНН. Въз основа на акта е издадено и процесното наказателно постановление против жалбоподателя, което е изцяло съобразено с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

10. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон. То ще следва да бъде оставено в сила.   

 

Мотивиран от изложеното, Пловдивският административен съд, ХІХ състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 08.01.2019 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІІ н.с., постановено по АНД № 685 по описа на същия съд за 2018 г.  

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.