Р Е Ш Е Н И Е

               № 815                              гр. Пловдив                        11.04.2019 год.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХVІ състав, в открито заседание на четиринадесети март, през две хиляди и деветнадесета година в състав:   

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

                                                                            ПЕТЪР КАСАБОВ

Секретар: М.Г. Прокурор: Тодор Павлов

като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 441 по описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ОО„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ, гр.Пловдив против Решение № 94/17.01.2019г., постановено по АНД № 7905/2018 г. по описа на ПРС, ХVІ н. с., с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000490 от 14.11.2018г. издадено от А.Г.-Главен инспектор в ОО“Автомобилна администрация“, определен от министъра на МТИТС, с което на  Д.Р.У., ЕГН ********** е наложено административно наказание : ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.178б, ал.5, т.1 от Закон за движение по пътищата /ЗДВП/ за нарушение на  чл.24а, ал.2, т.1 от Наредба №37 от 02.08.2002г. на МТ.

В жалбата са изложени касационни основания за отмяна на решението на Районния съд като се иска отмяна на решението и потвърждаване на Наказателното постановление.

Ответникът Д.Р.У., редовно призован не дава становище по жалбата.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Като се запозна с обжалваното съдебно решение, обсъди наведените касационни основания, Административен съд Пловдив, намира за установено  следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл.211 ал.1 от АПК и от лице, имащо правен интерес, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Районният съд е бил сезиран с жалба против Наказателно постановление 36-0000490 от 14.11.2018г., с което на Д.Р.У. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.178б, ал.5, т.1 от Закон за движение по пътищата /ЗДВП/ за нарушение на  чл.24а, ал.2, т.1 от Наредба №37 от 02.08.2002г. на МТ.

От фактическа страна е установено в хода на въззивното ппроизводство,че на 17.10.2017г. около 16.05 часа в гр.Пловдив, в учебен център на фирма „Автостарт-В” ЕООД, на учебното заведение за теоритично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС е извършено нарушение на чл.24а, ал.2, т.1 от Наредба №37 от 02.08.2002г. на МТ. Нарушението се изразявало в това че не било осигурено спазване на изискванията на учебната документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, изразяващо се в допускане на започване на трети учебен час след блок от два последователни учебни часа, без да се осигури почивка от минимум 10 минути, съгласно изискванията на методическите указания към обучението-т.8 б”А”, което е установено от учебния дневник.

За да отмени обжалваното НП, районният съд е приел, че не е извършено нарушение на посочената в АУАН и НП правна норма, тъй като съгласно чл.24а, ал.2, т.1 от Наредбата Ръководителят на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен да осигурява спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП при извършване на обучението, а според т. 3 от същата разпоредба при организиране на обучението следва да се осигури спазването на дневната натовареност на обучаваните;дневната натовареност на преподавателите; графика за провеждане на теоретичното обучение; задължението за уведомяване за индивидуално обучение; провеждането на междинните и вътрешните изпити. От тук и извода,че е налице неправилна правна квалификация, тъй като се касае за нарушение на т.3,а не на т.1.

Мотивирано е още, че в НП е посочена като нарушена т.8, б.”А” от учебно методическите и организационни норми на обучението, без да се конкретизира от кой нормативен акт следват тези норми, поради което е направен извод за липса на конкретно описано и в цялост нарушение – нарушение на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, представляващо  самостоятелно основание за отмяна на НП.

Направен е извод и за неправилно определена санкционна норма по чл.178б, ал.5, т.1 от ЗДВП, която предвижда наказание за ръководителите на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство при неспазване на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението.

Мотивирано е,че се касае за нарушение извършено от страна на преподавател, а не на ръководителя на учебния център, а и фактическите действия не са в нарушение на документацията, а на графика на обучението да се осигури почивка между часовете, или евентуално натовареността на обучаващите се което е нарушение по чл.178б, ал.5, т.3, б.„А”и б.”В” от ЗДВП.

Отделно от това е мотивирано и приложението на чл.28 от ЗАНН.

Касационния съд споделя изцяло мотивите на райония съд, поради което и на основание чл.221,ал.2 от АПК препраща към тях. Нови доводи в касационната жалба не са изложени, различни от мотивираното с обжалваното решение, поради което същото ще се остави в сила.

Водим от горното, Съдът

 

                                                        Р  Е  Ш  И :

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94/17.01.2019г., постановено по АНД № 7905/2018 г. по описа на ПРС, ХVІ н. с.

             Решението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ :  1.   

                                                                               2.