Р Е Ш Е Н И Е № 1127

гр.Пловдив, 22.05.2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ  в открито заседание на двадесет и четвърти април  през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар СТЕФКА КОСТАДИНОВА  и прокурор ДАНИЕЛА СТОЯНОВА като разгледа докладваното от съдия ДИЧО ДИЧЕВ административно дело № 565 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на В.А.К. ***, като се претендира заплащане на обезщетение по чл.1 от ЗОДОВ за причинени имуществени вреди в размер на 400 лв., представляващо заплатено адвокатско възнаграждение в производство  по обжалване на НП, ведно със законна лихва от датата на влизане в сила на решението, с което е отменено НП до окончателно изплащане на сумата. Претендират се и разноски за производството по ЗОДОВ.  В СЗ  и в писмено становище процесуален представител поддържа иска.

Ответникът не се представлява и не взема становище.

Прокурор от ОП – Пловдив изразява становище за неоснователност на иска.

Видно от изисканото и представено АНД № 8023/ 2018 г. по описа на РС -          Пловдив срещу ищцата е било издадено НП, което е било обжалвано и отменено с  решението по първоинстанционното дело. Решението е влязло в сила на 09.02.2019 г. като необжалвано.

Представен е договор за правна защита и съдействие /л.14 - гръб от първоинстанционното дело/, с договорено възнаграждение в размер на 400 лв. за оказване на правна защита и съдействие при обжалване на НП, като изрично е отбелязано, че същото е заплатено в брой. Представен е и договор за правна защита и съдействие  /л.4 от настоящото дело/, с договорено и платено възнаграждение в размер на 400 лв., за оказване на правна защита и съдействие за настоящото производство по ЗОДОВ, за което изрично е отбелязано, че същото е заплатено в брой.

При тези доказателства съдът намира, че в разглеждания случай са налице трите кумулативни предпоставки за отговорността, въведени от законодателя с чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ: да е налице отменено като незаконосъобразно наказателно постановление, да са реално претърпени имуществени вреди, от които да са настъпили обективно негативни последици в правната сфера на ищеца и да е налице пряка и непосредствена причинна връзка между отмененото НП и вредите. Самата отмяна на НП като властнически акт на административен орган, представлява материално правно основание по смисъла на чл. 1 ЗОДОВ за търсене на възмездяване на причинените от него щети, в това число и заплатените разноски за процесуално представителство. Съгласно диспозитива на  Тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г. по тълк. дело № 2/2016 г. на Върховен административен съд, при предявени пред административните съдилища искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл.4 от ЗОДОВ. В мотивите на посоченото тълкувателно решение на ВАС е изяснен въпроса какво е съдържанието на употребените в чл. 4 от ЗОДОВ понятия – пряка и непосредствена последица от увреждането. Неразделната взаимовръзка между издаденото наказателно постановление и потърсената от наказаното лице адвокатска защита е пряка и непосредствена, тъй като те се намират в отношение на обуславяща причина и следствие, т.е. не би била потърсена адвокатска помощ, ако не е издаден акт, увреждащ законни права и интереси на наказания субект.  Безспорно потърсената адвокатска помощ и платения адвокатски хонорар е пряка и непосредствена последица от издаденото наказателно постановление, тъй като обжалването на този акт е законово регламентирано и е единствено средство за защита на лицето, което твърди, че не е виновно и че неговите права са накърнени неправомерно от административния орган.  От събраните по делото доказателства се установява по безспорен и категоричен начин, че претендираните за репариране имуществени вреди са реално претърпени от ищеца, като същите се намират в пряка и непосредствена причинно-следствена връзка с отмененото НП. Ищецът не би заплатил адвокатско възнаграждение и заплатените на това основание суми не биха представлявали вреда за него, ако не беше издадено процесното наказателно постановление. Макар и да липсва нормативно установено задължение за процесуално представителство при обжалване на НП, адвокатската защита при атакуване законосъобразността на този акт се явява нормален и присъщ разход за обезпечаване на успешния изход на спора, поради което и вредите се явяват пряка и непосредствена последица от издаването му. 

Предвид изложеното следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на  400 лв., представляващо заплатено адвокатско възнаграждение в производство  по обжалване на НП, ведно със законна лихва от 09.02.2019 г. - датата на влизане в сила на решението, с което е отменено НП до окончателно изплащане на сумата.  

При този изход на делото и съобразно своевременно направеното искане следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца и разноски по настоящото дело, за които са представени доказателства, че са платени, в размер на 410 лв. – 10 лв. внесена ДТ и 400 лв.  адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА    ОДМВР - Пловдив да заплати на В.А.К. ***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на  400 лв., ведно със законна лихва от 09.02.2019 г. - датата на влизане в сила на решението, с което е отменено НП до окончателно изплащане на сумата.  

ОСЪЖДА    ОДМВР - Пловдив да заплати на В.А.К. ***, разноски в размер на 410 лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: