РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

№ 1074

град Пловдив, 16.05.2019 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в открито заседание на осемнадесети април през две хиляди и деветнадесета година,  в състав:

                                    Председател:  Милена Несторова - Дичева 

                                           Членове:  Мариана Михайлова

                                                             Татяна Петрова

 

при секретаря Розалия Петрова и прокурора Димитър Беличев, като разгледа   докладваното от съдия  Дичева КНАД № 625 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. 

         Образувано е по две касационни жалби на:

         1.ТД на НАП – Пловдив с оплаквания, че не са налице основания за изменение на наложената санкция към минимума на предвиденото наказание, тъй като се касае за продажба на горива, които са включени в списъка на стоки с висок фискален риск, въведен през 2014 г., което обстоятелство не е отчетено от ПРС при постановяване на решението му.

         2.“Люси ойл“ЕООД с доводи за неизвършване на нарушението или ако се приеме, че е извършено, че същото представлява маловажен случай предвид изричната констатация, че от деянието не са настъпили вреди за републиканския бюджет.

         И с двете жалби се иска отмяна на решението на ПРС, съответно потвърждаване/ отмяна изцяло на обжалваното НП.

         В съдебно заседание страните не се представляват.

         Представителят на Окръжна Прокуратура - Пловдив изразява становище за основателност на касационната жалба на ТД на НАП – Пловдив и искане за отмяна в тази му част на първоинстанционното решение.

         Жалбите са подадени в срок и са процесуално допустими, а разгледана по същество са  неоснователни.

         Предмет на настоящото касационно оспорване е Решение № 90 от 16.01.2019 г. по АНД № 7445 по описа за 2018 г. на ПРС, с което е изменено НП № 347947-F381441/16.07.2018 г., издадено от зам.директор на ТД на НАП Пловдив против „Люси ойл“ЕООД с ЕИК 203041723 в санкционната му част като е намален размера на имуществената санкция от 800 на 500 лева и е потвърдено НП в останалата му част.

         За да достигне до този извод, съдът е приел за несъмнено доказано извършването на процесното нарушение, а именно, че към момента на плащането не е издаден касов бон. В действителност има издаден касов бон за извършената продажба, но това не е станало при плащането, а в един по–късен етап.

         Касае се за формално нарушение, чието извършване е прието за  установено по безспорен начин от ПРС, изложени са мотиви защо не е маловажен случай и имуществената санкция е намалена към законоустановения минимум предвид липсата на изложени съображения в НП защо нейният размер е определен на 800 лева при положение, че е посочено изрично в НП, че нарушението е за първи път.

         Настоящата инстанция изцяло споделя изложените от ПРС мотиви и препраща към тях – чл.221 ал.2 изр.2 от АПК.

         Неоснователни са оплакванията и по двете касационни жалби.

         Действително, така както е преценил и ПРС липсват изложени мотиви в НП за размера на наложеното наказание, поради което правилно същото е намалено към законовия минимум.

         Оплакванията по втората касационна жалба изцяло следват доводите по първоначалната, по които ПРС е изложил мотиви, които не следва да бъдат преповтаряни.

         При  извършената служебна проверка на решението  съдът не констатира пороци, които да доведат до касиране, поради което следва да бъде постановено решение, с което атакуваното решение да бъде оставено в сила.

         Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН във вр. с  чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90 от 16.01.2019 г. по АНД № 7445 по описа за 2018 г. на ПРС.

 

Решението е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                        ЧЛЕНОВЕ: