РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

№ 1075

град Пловдив, 16.05.2019 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в открито заседание на осемнадесети април през две хиляди и деветнадесета година,  в състав:

                                    Председател:  Милена Несторова - Дичева 

                                           Членове:  Мариана Михайлова

                                                             Татяна Петрова

 

при секретаря Розалия Петрова и прокурора Димитър Беличев, като разгледа   докладваното от съдия  Дичева КНАД № 633 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. 

         Образувано е по две касационни жалби на:

         1.Н. К. Й., ЕГН **********,***, чрез адв.Н., против Решение № 99 от 18.01.2019 г., постановено по АНД № 530782018 г- на ПРС в частта, с която е потвърдено НП № 18-1030-004439 от 07.06.2018 г. на началник сектор към ОД МВР Пловдив, Пето РУ, с което на жалбоподателя са наложени следните административни наказания – глоба в размер на 150 лева на основани чл.180, ал.1, т.1 предл.трето от ЗДвП за нарушени на чл.5 ал.2 т.4 от ЗДвП и глоба в размер на 50 лева на основание чл.183 ал.4 т.7 предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.137 ал.1 от ЗДвП.

         Твърди се незаконосъобразност на решението в тази му част с подробни доводи, че не е налице съставомерност на първото нарушение и е абсолютно недоказано второто нарушение.

         2.Пето РУ – ОДМВР – Пловдив обжалва решението на ПРС в останалата му част, с която е отменено процесното НП № 18-1030-004439/07.06.2018 г. , за наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150 лева на основание чл.179 ал.1 т.5 предл.5 от ЗДвП за нарушение по чл.41 ал.1 от ЗДвП с доводи за неговата неправилност в тази му част като се сочи, че, противно на приетото от ПРС, действията на Й. не могат да бъдат възприети по друг начин освен като неправилно изпреварване, което е наказуемо от закона.

         В съдебно заседание жалбата се поддържа с доводи, че нарушението е извършено, което се потвърждава от показанията на свидетелите – очевидци.

         И с двете жалби се иска отмяна на решението на ПРС, съответно потвърждаване/отмяна изцяло на обжалваното НП.

         Представителят на Окръжна Прокуратура - Пловдив изразява становище за основателност на касационната жалба на Пето РУ – ОДМВР – Пловдив и искане за отмяна в тази му част на първоинстанционното решение.

         Жалбите са подадени в срок и са процесуално допустими, а разгледана по същество са  неоснователни.

         Предмет на настоящото касационно оспорване е Решение № 99 от 18.01.2019 г. по АНД № 5307 по описа за 2018 г. на ПРС, с което е отменено НП № 18-1030-004439/07.06.2018 г. на началник сектор към ОДМВР-Пловдив, Пето РУ-Пловдив, в частта, с която на Н.К.Й., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева на основание чл.179 ал.1 т.5 предл.5 от ЗДвП за нарушение на чл.41 ал.1 от ЗДвП и е потвърдено НП № 18-1030-004439/07.06.2018 г. на началник сектор към ОДМВР-Пловдив, Пето РУ-Пловдив, в частта, с която на Н.К.Й., ЕГН ********** е наложено административон наказание глоба в размер на 150 лева на основание чл.180 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.2 т.4 от ЗДВП и глоба в размер на 50 лева на основание чл.183 ал.4 т.7 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.137 а ал.1 от ЗДвП.

         Настоящата инстанция изцяло споделя изложените от ПРС мотиви и препраща към тях – чл.221 ал.2 изр.2 от АПК.

         Неоснователни са оплакванията и по двете касационни жалби.

         Правилно ПРС е приел за установено извършването на нарушенията в частта, в която е потвърдил НП.

         За съставомерността на нарушението по чл.5 ал.2 т.4 е достатъчно осъществяване на деянието извършване на  маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение, което правилно е прието от ПРС за безспорно установено предвид свидетелските показания на св.Г. и св.Д., които са обективни и безпристрастно дадени.

         Правилни са изводи на съда и по отношение второто нарушение като се е позовал на нормата на чл.189 ал.2 от ЗДвП предвид некредитирането на показанията на св.. Г., които действително са насочени да обслужват защитната теза на жалбоподателя.

         Не са налице основания за отмяна обжалваното решение и в другата  му част. Настоящата инстанция изцяло споделя мотивите на ПРС за несъставомерност на нарушението на чл.41 ал.1 от ЗДвП и те не следва да бъдат преповтаряни.

         При  извършената служебна проверка на решението  съдът не констатира пороци, които да доведат до касиране, поради което следва да бъде постановено решение, с което атакуваното решение да бъде оставено в сила.

         Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН във вр. с  чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 99 от 18.01.2019 г. по АНД № 5307 по описа за 2018 г. на ПРС.

 

Решението е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                        ЧЛЕНОВЕ: