Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

              

      

  951                                                  24.04.2019    година                            град Пловдив

             

 

                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Административен съд-Пловдив, XXIV състав,в публично съдебно  заседание на десети април  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                  Председател:ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ  

 

                                                 Ч                                                                                  Членове: ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                          ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

при секретар К.Р. 

и с участието на прокурор Петър Петров

като разгледа докладваното от  съдия  Д.Матеева  КАН дело № 634 по описа  за 2019 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК във вр. чл.63, ал.1, пр. 2-ро от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба, подадена от С.Л.Б., чрез адв. Р.Р.,***,пл.“Житен пазар“№9 срещу Решение № 220/04.02.2019 год., постановено по АНД № 2836/2018 год., по описа на Районен съд - Пловдив, VІІ - ми н.с., с което е потвърдено  Наказателно постановление  № 94/20.03.2018г.,   издадено от Началник Първо РУП към ОД на МВР - гр. Пловдив, с което на С.Л.Б., е наложено административно наказание - „глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 60, ал.1, т. 3, б. „Е от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение, поради издаването му в нарушение на материалния закон и процесуалните правила, вкл. поради необоснованост.

Касационният жалбоподател чрез процесуалния си представител излага подробни съображения,че съдът е постановил съдебния си акт на предположения,като горното е недопустимо и води до процесуално нарушение.Към жалбата ,както и с нарочна писмена молба представя писмени доказателства за опровергаване извода на първоинстанционния съд за осъществяване на вмененото му нарушение. 

Моли за отмяната на съдебния акт на ПРС, респективно отмяната на Наказателното постановление.Претендира разноски по производството.

 Ответникът по касационната жалба –Първо РПУ-Пловдив, чрез процесуалния си представител ,поддържа,че касационната жалба е неоснователна.Представя писмен отговор с приложени към същото доказателства.По делото е депозирана и писмена защита с изложени съображения по същество на делото,като се иска потвърждаване на решението на въззивния съд.

Окръжна прокуратура -гр. Пловдив взима становище за основателност на касационната жалба и поддържа,че първоинстанционното решение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, като същата се явява ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА.

Съгласно разпоредбата на чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХII от АПК. Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Производството пред  Районен съд – Пловдив  се е развило по жалба на С.Л.Б. против Наказателно постановление  № 94/20.03.2018г.,   издадено от Началник Първо РУП към ОД на МВР - гр. Пловдив, с което на С.Л.Б., е наложено административно наказание - „глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 60, ал.1, т. 3, б. „Е от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.

Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на на 04.03.2018г. около 01.20ч. в гр.Пловдив на ул."Димитър Талев"№144 С.Л.Б. е носил газов пистолет „WALTHER", кал.9ММ.,№ L51762178 след употреба на наркотични вещества, като това е установено с техническо средство „Drager-Drug Check-3000 с фабричен номер ARKM-0261, чиято проба отчела употреба на амфетамин. Издаден  бил талон за медицинско изследване № 0015752.

           От актосъставителя, преди съставянето на АУАН, били снети писмени обяснения от жалбоподателя Б., в които последният заявил, че процесното оръжие, което било притежание на лицето Й., го взел от шкафа в офиса, в който работи, за да види с какви патрони действа, след което щял да го върне. В процесната вечер, носил оръжието в себе си, пийнал алкохол, но преди да го спрат полицаите, го оставил в дамската чанта на приятелката си Р.Д..

Прието е,че с това деяние С.Л.Б. е осъществил състава на нарушението по чл.60,ал.1,т.3,буква „Е“ от ЗОБВВПИ.

 Срещу  жалбоподателят бил съставен АУАН №94 от 07.03.2018г.

Въз основа на АУАН, било издадено и атакуваното НП №94/20.03.2018г., с което на основание чл.184,ал.1 от ЗОБВВПИ за същото нарушение под идентична с акта правна квалификация, на жалбоподателя било наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева.

За да потвърди процесното НП, районният съд е обсъдил събраните гласни и писмени доказателства. Решаващият състав е формирал извод за извършено изпълнително деяние в рамките на повдигнатото обвинение, съответно приложение на санкционната разпоредба, спрямо установеното нарушение и липса на допуснати съществени нарушения на производствените правила, водещи до отмяна на наказателното постановление.

Обсъдена е липса на основания за квалифициране на простъпката като  маловажен случай.

Решение е неправилно.

За да постанови решението си, Районен съд - Пловдив е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си, разглеждайки делото по същество, да установи дали е извършено нарушение и обстоятелствата, при които е извършено.

Независимо от горното,пред настоящата съдебна инстанция бяха представени писмени доказателства от страна на касационния жалбоподател,които опровергават изводите на първоинстанционния съд по потвърдителното му решение за осъществено нарушение от страна на Б.  по повдигнато му обвинение.

Представените писмени доказателства от касатора пред настоящата инстанция са :копие на съдебно - химическа експертиза по ДП № 196/2018 год., на Първо РУ на МВР - Пловдив, от която е видно, че С.Л.Б. не е употребил наркотични вещества към момента на извършване на проверката - 03.03.2018 год., когато е иззет процесния газов пистолет ;копие на влязло в законна сила решение на Административен съд - Пловдив, постановено по адм. дело № 3388/2018 год., от което е видно, че съдът е приел с това решение, че на горепосочената дата, жалбоподателят не е употребявал наркотични вещества.

Или от така коментираното писмено доказателство-съдебно-техническа експертиза -се налага извод за незаконосъобразността на оспореното НП ,а от там и на постановеното съдебно решение на ПРС.Съображенията в тази насока са следните.

Приложената от наказващия орган разпоредба на чл. 184, ал.1 от ЗОБВВПИ предвижда административно-наказателна отговорност за лице, което носи и употребява оръжия и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, установена по реда на Закона за движението по пътищата. Т.е., за да е съставомерно едно деяние по посочения законов текст, трябва да е налице от една страна носене и употреба на оръжие и боеприпаси, и от друга страна – това да е сторено, след употреба на алкохол, наркотични или упойващи средства от страна на лицето. В случая, настоящият състав на съда намира,че по делото безпротиворечиво е установено, че във фактическа власт на С.Б.  е бил газов пистолет „WALTHER", кал.9ММ.,№ L51762178, с което по същество се изпълнява визираното в санкционната разпоредба изпълнително деяние «носене».В тази връзка изводите на първоинстанционния съд са правилно формирани въз основа на събраните писмени и гласни доказателства,като не е налице твърдяната необоснованост на оспореното решение ,така както се твърди от страна на касационния жалбоподател.

Деянието обаче не е съставомерно по приложения административно-наказателен състав,защото по категоричен начин от представената съдебно - химическа експертиза по ДП № 196/2018 год., на Първо РУ на МВР - Пловдив ,която съдът кредитира изцяло,се установи,че към момента на проверката Б. не е употребил наркотични или упойващи вещества.

   В тази връзка неоснователни са доводите,развити в писмената защита на ответника,че представената съдебно - химическа експертиза не следва да бъде кредитирана,тъй като видно било,че не бил спазен часът за даване на кръвната проба .Установявало  се,че кръвната проба е следвало да бъде дадена до 0:50 часа,а жалбоподателят бил изследван в 1:58 часа.

Тези твърдения не отговарят на установените факти по делото.Видно от приложената административна преписка ,в нея е наличен Талон за изследване № 0015752 от 04.03.2018г.Според отразеното в талона за изследване, Б. е уведомен, че в срок до 02:00ч. следва да се яви за медицинско изследване в УМБАЛ- Св. Георги. Пак според съдържанието на талона, същият е връчен на жалбоподателя на 04.03.2018г. в 01:20ч.

Като доказателство по настоящото дело е прието заверено копие на Протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, представляващ Приложение №4 към чл.14, ал.2 от Наредба №1 (приложима редакция), удостоверяващ обстоятелството, че на 04.03.2018г., в 01:58ч., в “УМБАЛ- Св. Георги” ЕАД, д-р П.Г.- лекар е взел проба кръв/урина от жалбоподателя.

Представено и прието като доказателство по делото е заверено копие на съдебно-химическа (токсилогична) експертиза с Изх.№И-3798 от 27.04.2018г., изготвена от експерти във Военномедицинска академия (ВМА), представляваща протокол по смисъла на чл.24, ал.2 от Наредба №1 за резултатите от извършеното изследване на взетите от жалбоподателя проби.

Като резултат в посочената експертиза се посочва, че в представената за анализ проба кръв не се доказа присъствие на амфетаминов тип стимуланти (лист 61). Пак според експертизата, част ІV Заключение, точка 1. Аналитични резултати, От извършените изследвания на предоставените биологични проби, взети от лицето С.Л.Б., ЕГН **********, се установи отсъствието на наркотични вещества.

Или,от така коментираните доказателства е видно,че кръвната проба е дадена в часовия диапазон,посочен от административнонаказващият орган.

При липсата на употреба на  наркотични или упойващи вещества от страна на С.Б. ,деянието се явява несъставомерно .

Ирелевантни за настоящия спор са доводите,развити от ответника в депозираната писмена защита ,касаещи употребата на алкохол,тъй като предмет на съдебна проверка е само дали е извършено административното нарушение, индивидуализирано от фактическа и правна страна в обжалваното НП.В обжалванато НП предмет на проверка е дали касационният жалбопадател е носел газов пистолет след употреба на наркотици.

Ето защо с издаването на атакуваното НП се е стигнало до незаконосъобразно търсене на административно – наказателна отговорност от него. Като е потвърдил издаденото незаконосъобразно НП, първоинстанционният съд е постановил един незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

Относно искането за присъждане на разноски на жалбоподателя.

Съгласно ТР № 2/03.06.2009г. на ОС на ВАС административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административно-наказателни дела.Ето защо разноски на жалбоподателя не следва да бъдат присъждани.

Предвид на изложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, касационният състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 220/04.02.2019 год., постановено по АНД № 2836/2018 год., по описа на Районен съд - Пловдив, VІІ - ми н.с. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № 94/20.03.2018г.,   издадено от Началник Първо РУП към ОД на МВР - гр. Пловдив, с което на С.Л.Б., е наложено административно наказание - „глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 60, ал.1, т. 3, б. „Е от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.             

 

 

 

                                                                                2.